News

POST TYPE

POPULAR POST

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရႏွင့္ သတင္းလြတ္လပ္ခြင့္ (Daily, Vol-4/No-148)
29-Sep-2016

ပုံႏွိပ္ေဖာ္ျပမည့္ စာ၊ အ႐ုပ္၊ ဓာတ္ပုံႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ား အားလုံးကို ဆင္ဆာျဖတ္ေတာက္ ခံၿပီးမွ အမ်ားျပည္သူ ဖတ္႐ႈရန္ ထုတ္ေဝခြင့္ ရခဲ့ေသာ စစ္အာဏာရွင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ကာလ ေက်ာ္ျဖတ္လာခဲ့ေသာ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသေလာ ဆိုေသာေမးခြန္းကို ခ်က္ခ်င္း ေျဖၾကားရန္ မလြယ္ကူလွေပ။

အရပ္သား တစ္ပိုင္း အစိုးရ လက္ထက္က ေရးသား၊ ေဖာ္ျပ၊ ေဝဖန္ႏုိင္ခဲ့ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အဖြဲ႔အစည္း၊ နယ္ပယ္မ်ား အားလုံးကို ယေန႔ ထိုအခ်ိန္ကအတုိင္း ထုတ္ေဖာ္ ေဝဖန္ ေရးသားႏုိင္ၾကသေလာဆိုေသာ ေမးခြန္းကို ထပ္ဆင့္ ေမးစရာ ျဖစ္လာသည္။

သာမန္အားျဖင့္ ၾကည့္ပါက ျပည္သူလူထုက ဒီမိုကေရစီ နည္းက် ေရြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ ေပးလိုက္ေသာ ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္ အမ်ားစု ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္မွတစ္ဆင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ ျပည္သူအမ်ားစု လက္ခံသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ အုပ္ခ်ဳပ္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ အတိတ္ ကာလမ်ားထက္စာလွ်င္ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ပိုရွိမည္ျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔ အေျခအေနတြင္မူ မထိ၊ မတို႔၊ မေျပာ၊ မေရး၊ မလႊင့္ရဲေသာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ရွိေနဆဲ သို႔မဟုတ္ ထိန္းသိမ္းေနရဆဲ သို႔မဟုတ္ သတင္းသမားမ်ား ကိုယ္တုိင္ အဂတိ ရွိေနေသာေၾကာင့္ မထိ၊ မကိုင္ရဲေသာ ျပႆနာမ်ား ရွိေနသေလာ ဆိုေသာ ေမးခြန္းေပၚလာသည္။

အဂတိဟု ဆိုရာတြင္ လာဘ္လာဘ တစ္ခုတည္းေၾကာင့္ မဟုတ္ဘဲ အေၾကာက္တရားေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဘယာဂတိ၊ စိတ္ဆိုး၊ မုန္းတီးျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ေဒါသာဂတိ၊ ခ်စ္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေသာ ဆႏၵာဂတိတို႔ေၾကာင့္ တမင္ ေရးသား ထုတ္လႊင့္ျခင္း၊ တမင္ထိမ္ခ်န္ျခင္း ကဲ့သို႔ အဂတိမ်ားကို ဆိုလိုသည္။

သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္း ေမးျမန္း၊ စုံစမ္း၊ ေရးသား၊ ထုတ္ေဝျခင္းကို တိုက္႐ုိက္ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမွ လြတ္ကင္းကာ လြတ္လပ္စြာ ေရးသား၊ ႐ုိက္ကူး၊ ထုတ္လႊင့္ႏုိင္ျခင္းဟု ဆိုႏုိင္ေသာ္လည္း သြယ္ဝိုက္ ဟန္႔တားမႈမ်ား ရွိေနပါက သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ ရွိသည္ဟု ယတိျပတ္ ေျပာ၍ မရေပ။

ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံ တစ္ခုႏွင့္ မေလ်ာ္ညီလွသည့္ ျပန္ၾကားေရး ဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အသုံးျပဳ ထုတ္ေဝေနေသာ ႏုိင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းစာမ်ား ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထုတ္ေဝ လည္ပတ္ေနျခင္းကလည္း ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား ရပ္တည္ေရးကို ခက္ခဲေစသည္။

ေခြၽးႏွဲစာျဖင့္ မ႐ႈံးရန္ ပင္ပန္း ဆင္းရဲစြာ အထူး ႀကိဳးစား ရပ္တည္ထုတ္ေဝ ေနရသည့္အျပင္ သတ္မွတ္ထားေသာ အခြန္အခမ်ားကိုလည္း ႐ႈံးေနသည္ျဖစ္ေစ ႏုိင္ငံေတာ္ထံ ပုံမွန္ေပးသြင္း ထမ္းေဆာင္ေနၾကရေသာ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား ထုိသို႔ ရပ္တည္ရန္ ခက္ခဲလာျခင္း၊ ရပ္နားသြားျခင္းတို႔မွာ ဒီမိုကေရစီကို အေလးထား ထူေထာင္ေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ ေကာင္းသည့္ လကၡဏာ မဟုတ္ေပ။

ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ တစ္ရပ္ အေနႏွင့္ ပုံစံတူ၊ သံတူေၾကာင္းကြဲ ေၾကးမုံႏွင့္ ျမန္မာ့အလင္း သတင္းစာ ႏွစ္ေစာင္ကိုပင္ တစ္ေစာင္တည္းေပါင္း ထုတ္ေဝကာ ႏုိင္ငံ့ဘ႑ာေငြလည္း ေလွ်ာ့ခ်၊ ပုဂၢလိက သတင္း မီဒီယာမ်ားကိုလည္း ဦးစား ေပးသည့္ သေဘာမွ်ေလာက္ကိုပင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိ မလုပ္ႏုိင္ေသးသည့္အျပင္ အြန္လိုင္း မီဒီယာကိုပါ တုိးခ်ဲ႕ရန္ ဟန္ျပင္ေနေပသည္။

လႊတ္ေတာ္ကဲ့သို႔ လြတ္လပ္ ပြင့္လင္းကာ ဒီမုိကေရစီကုိ အထူးေလးစား တန္ဖိုးထားရမည့္ ေနရာမ်ဳိးတြင္ပင္  ျပည္သူလူထု ကိုယ္စား ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြး ေျပာဆိုခ်က္မ်ားကို ျပည္သူလူထုထံ ျပန္ၾကားေပးသည့္ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ေနၾကေသာ သတင္း မီဒီယာမ်ားကို ႐ုပ္သံ ထုတ္လႊင့္မႈမွတစ္ဆင့္ ၾကည့္႐ႈ သတင္း ရယူေနရျခင္းမွာ မ်ားစြာ အ႐ုပ္ဆုိးလွသည္။

သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္သည္ သတင္းသမား တစ္ဦးခ်င္း၊ သတင္းမီဒီယာ တစ္ခုခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရး မဟုတ္ဘဲ သတင္းသိခြင့္ ရွိေသာ ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လုံး၏ အေျခခံ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္ဆိုေသာ အခ်က္ႏွင့္ ယင္းအခြင့္အေရးကို သတင္း မီဒီယာမ်ားက ျဖည့္ဆည္းေပးေနျခင္းသာ ျဖစ္ေၾကာင္း သိထားသင့္ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ၊ ရိကၡာမ်ား အသုံးျပဳထားသည့္ ႏုိင္ငံပိုင္ အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားေၾကာင့္ ပုဂၢလိက သတင္းမီဒီယာမ်ား ရပ္တည္ေရး ခက္ခဲေစျခင္း၊ သတင္း ရယူခြင့္ ကန္႔သတ္ ခြဲျခားထားျခင္း၊ အဂတိ တရားမ်ားေၾကာင့္ စတုတၴမ႑ိဳင္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ ပ်က္ကြက္ႏုိင္ျခင္း တို႔သည္လည္း ရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ မရည္ရြယ္သည္ျဖစ္ေစ သတင္း လြတ္လပ္ခြင့္ သို႔မဟုတ္ ျပည္သူလူထု၏ သတင္း သိပိုင္ခြင့္ကို ဟန္႔တား ေႏွာင့္ယွက္ရာ ေရာက္ေၾကာင္း သိေစအပ္ေပသည္။

အယ္ဒီတာ (၂၉-၉-၂ဝ၁၆)

  • VIA