POST TYPE

POPULAR POST

ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်ိန္တန္(Daily, Vol-4.No-130)
08-Sep-2016

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေခတ္အမီဆုံး၊ အဖြံ႔ၿဖိဳးဆုံး၊ အႀကီးဆုံး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ရွိ ပုဂၢလိက အထူးကု ေဆး႐ုံႀကီး တစ္ခုတြင္ လွ်ပ္စစ္မီး ျပတ္ေတာက္ သြားခ်ိန္တြင္ ေဆး႐ုံရွိ မီးစက္ ႏွစ္လုံးမွာလည္း ခ်ဳိ႕ယြင္း ေနေသာေၾကာင့္ မီးပ်က္ေနစဥ္ လုပ္ငန္း အားလုံးနီးပါး ရပ္တန္႔သြားသည္ဟု ဆိုလွ်င္ ယုံၾကပါသေလာဟု ေမးစရာ ရွိေပသည္။

ယင္းအျဖစ္အပ်က္သည္ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား အကန္႔အသတ္ျဖင့္ ရွိခဲ့စဥ္က မထူးျခားေသာ အေျခအေန ျဖစ္ေသာ္လည္း ယေန႔ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားမွ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံႀကီးမ်ားပါ ကိုယ္စားလွယ္႐ုံးမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ လာေရာက္ ဖြင့္လွစ္ေနခ်ိန္၊ ျပည္တြင္းတြင္လည္း ေစ်းကြက္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈ အားေကာင္း ေနခ်ိန္တြင္မူ ယုံရခက္ခက္ သတင္းမ်ဳိး ျဖစ္ေနေပသည္။

အေျခအေန အရပ္ရပ္ေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ နယ္ပယ္ အရပ္ရပ္၊ က႑ အသီးသီးတြင္ လိုအပ္ခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ား ရွိေနျခင္းကို လက္ခံ နားလည္ေပး၍ ရေသာ္လည္း လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ျပတ္ေတာက္၍ မရေသာ အေထာက္အကူ ကိရိယာမ်ား တပ္ဆင္ခ်ိတ္တြဲ ထားရသည့္ အသည္းအသန္ လူနာမ်ားအတြက္ႏွင့္ ဓာတ္ေလွကားအတြက္ပင္ အရန္မီးစက္ စီစဥ္ မထားႏိုင္သည့္ အထူးကုေဆး႐ုံ တစ္ခု၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ လူနာမ်ားအေပၚ ထားရွိသည့္ ေစတနာႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔မွာ နားလည္ရ ခက္လွသည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ စနစ္ဆိုးမ်ားေၾကာင့္ အရာရာ ခြၽတ္ၿခံဳက်ေနေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေထြေထြ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အဆင့္အတန္းမွာ ယင္းႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ ႏိုင္ငံ၏ အျခားေသာ အေျခအေန အရပ္ရပ္ႏွင့္အညီ လိုအပ္ခ်က္ႀကီးစြာ ရွိေနေပသည္။

အေရွ႕ေတာင္ အာရွေဒသတြင္း က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အၫႊန္းကိန္းမ်ား ႏႈိင္းယွဥ္ပါက အခ်ဳိ႕ေနရာတြင္ လာအိုႏွင့္ ကေမၻာဒီးယား ႏိုင္ငံမ်ား ေအာက္သို႔ပင္ ေရာက္ရွိေနျခင္းမွာ မ်ားစြာ သတိထားစရာ အေျခအေန ျဖစ္သည္။

အစိုးရ၏ ဘတ္ဂ်က္ေခၚ အရ၊ အသုံး မွန္းေျခေငြ စာရင္းတြင္လည္း က်န္းမာေရး အသုံးစရိတ္ လြန္စြာ နည္းပါးေနရာ ျပည္သူ အမ်ားစုမွာ အစိုးရ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ တက္ေရာက္ေသာ္လည္း အရာအားလုံးနီးပါး ကိုယ္ပိုင္ေငြျဖင့္သာ က်ခံ သုံးစြဲေနခဲ့သည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္ ငါးခုေက်ာ္ ၾကာျမင့္ေနခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။

လမ္းစဥ္ပါတီ ေခတ္တြင္မူ ႏိုင္ေတာ္က အလုံးစုံ ေထာက္ပ့ံေပးသည့္စနစ္ က်င့္သုံးခဲ့ေသာ္လည္း အမည္ခံသာသာ အဆင့္မ်ဳိးထက္ မပိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျပင္ပ ပုဂၢလိက ေဆးခန္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ကူထားခဲ့ရသည္။ 

၁၉၉ဝ ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္း ပုဂၢလိက က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ လုပ္ကိုင္ခြင့္ ျပဳလာသည့္ အခ်ိန္မွစကာ အထူးကု ေဆးခန္း နာမည္ျဖင့္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ား အၿပိဳင္းအ႐ိုင္း ေပၚေပါက္လာခဲ့သည္။ 

သို႔ေသာ္ ေဆးပညာႏွင့္ ေဆးဝါးေဗဒဆိုင္ရာ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္မႈမ်ား အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲေနသည့္အျပင္ စားေသာက္ ေနထိုင္မႈဆိုင္ရာ လူေနမႈ ဟန္ပန္မ်ား အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ပို၍ရႈပ္ေထြးေသာ ေရာဂါဆန္းမ်ား ကူးစက္ ျဖစ္ပြားလာျခင္းကို မူတည္ၿပီး ေနာက္ဆုံးေပၚ ကုထုံးမ်ား အၿမဲမျပတ္ တီထြင္ႀကံဆ ေဖာ္ထုတ္ေနေသာ ကမၻာ့ေဆးပညာ ေလာကႏွင့္မူ အဆက္ျပတ္ေနခဲ့ေပသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အထူးကု ေဆး႐ုံမ်ား၏ လူနာမ်ားအေပၚ လြယ္လင့္တကူ ေသမိန္႔ေပး ေရာဂါ အမည္တပ္ျခင္း၊ ပဋိဇီဝ ေဆးျပင္းမ်ား ေပးျခင္း၊ ေဆးဝါးကုမၸဏီမ်ား မားကက္တင္း ဆင္းကာ မက္လုံးေပးထားသည့္ အားေဆးမ်ားႏွင့္ အျခားေဆးဝါးမ်ား ေပးျခင္းတို႔ေၾကာင့္ အနာႏွင့္ေဆးလြဲကာ အေျခအေန ပိုဆိုးသြားေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ား ျပည္ပ ေဆး႐ုံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ ကုသသည့္အခါမွ သိရွိရသည္မ်ား ဒုႏွင့္ေဒး ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ နယ္ပယ္သည္ ဝန္ႏွင့္အားမမွ်ဘဲ မႏိုင္ဝန္ ထမ္းထားရသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနသည့္အျပင္ ပုဂၢလိက ေဆး႐ုံမ်ားကို စနစ္တက် ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲႏိုင္သည့္ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံး လုပ္နည္း၊ စည္းကမ္း၊ စည္းမ်ဥ္း စသည့္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားနည္းေနျခင္းႏွင့္ ရွိေနေသာ စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒမ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္၊ လိုက္နာမႈ အားနည္းျခင္းတို႔ကို ျပင္ဆင္ႏိုင္မွသာ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းစ ျမင္ႏိုင္ေၾကာင္း သတိျပဳမိ ေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ(၈-၉-၂ဝ၁၆)

  • VIA