POST TYPE

POPULAR POST

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရ (Daily, Vol-4/No-129)
07-Sep-2016

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ ဆိုသည္မွာ ႏုိင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၱရား အေနႏွင့္ အမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အမႈကိစၥမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း၏ ဓေလ့ထုံးတမ္း ဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ အေၾကာင္းအရာအေပၚ မူတည္၍ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျခင္းဟု အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုထားသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ားဆုိေသာ စကားလုံးတြင္ပင္ ျပည္သူလူထု၏ လုိအပ္ခ်က္၊ လိုအင္ဆႏၵကို အေျခခံကာ ကိစၥရပ္တုိင္းတြင္ ျပည္သူလူထု လြယ္ကူေခ်ာေမြ႔ လ်င္ျမန္စြာ အလုပ္ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ျမင္ေစေရးကို ေရွး႐ႈေသာ မူဝါဒ၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားဟုလည္း နားလည္၍ ရသည့္အတြက္ ထိုမူဝါဒမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ ျပည္သူလူထု၏ သေဘာထားမ်ားကို အေျခခံၾကရသည္။

စင္ကာပူႏုိင္ငံ၏ ဥပမာ တစ္ခုမွာ လူေနအိမ္ရာမ်ားႏွင့္ ဘတ္စ္ကားဂိတ္၊ မိုးပ်ံရထား ဘူတာ႐ုံမ်ားအၾကား သစ္ပင္၊ ပန္းပင္ႏွင့္ ျမက္ခင္းျပင္မ်ားကို ေကြ႔ပတ္ ေဖာက္လုပ္ေပးထားေသာ လူသြားစႀကႍျဖင့္ ဆက္သြယ္ ေပးထားေသာ္လည္း အမ်ားစုက ပို၍ နီးေစရန္ ျမက္ခင္းျပင္ကို ကန္႔လန္႔ျဖတ္ ေလွ်ာက္သြားၾကေသာေၾကာင့္ ထိုျဖတ္လမ္းကို ကြန္ကရစ္ လူသြား စႀကႍ ခင္းေပးလိုက္ျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းေပးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီ စနစ္ကုိ က်င့္သုံးေသာ ႏုိင္ငံတုိင္းတြင္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား အားေကာင္းလွ်င္ ေကာင္းသလို ယင္းမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေပးႏုိင္ေသာ အစိုးရမ်ားကို လူထု ေထာက္ခံမႈႏႈန္း ျမင့္မားေလ့ ရွိသည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္လာေစရန္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္၊ လုပ္ငန္း၊ က႑အလိုက္ ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူျခင္း၊ လူထု သေဘာထား စစ္တမ္း ေကာက္ယူမႈမ်ား၊ စာရင္းေကာက္ယူ ဆန္းစစ္ခ်က္မ်ား၊ သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားကို မျဖစ္မေန အေျခခံၾကရသည္။

ဤေနရာတြင္ ကိစၥရပ္တုိင္းကို ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူေနပါက အစိုးရ တစ္ရပ္အတြက္ မူဝါဒမ်ား ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွး ၾကန္႔ၾကာကာ အလုပ္ မျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း ရပ္ခံတုံ႔ျပန္ လာသူမ်ားလည္း ရွိႏုိင္သည္။

ျပည္သူ႔ဆႏၵ ခံယူျခင္း အဆင့္မ်ဳိးအထိ မလုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါက အနိမ့္ဆုံးအဆင့္ သက္ဆိုင္ရာ နယ္ပယ္၊ ေဒသအတြင္းရွိ ပညာရွင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ အရပ္ဘက္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံ၊ ညႇိႏႈိင္း၊ တုိင္ပင္၊ ေဆြးေႏြး၊ အႀကံဉာဏ္ ရယူျခင္းျဖင့္ ယင္းနယ္ပယ္၊ ေဒသႏွင့္ ဆီေလ်ာ္ အပ္စပ္ၿပီး အမွားအယြင္း နည္းပါးသည့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒေကာင္းမ်ား ေပၚထြက္ လာတတ္သည္။

အခ်ဳိ႕ ကိစၥရပ္မ်ားသည္ သက္ဆုိင္ရာ ေဒသခံ၊ နယ္ပယ္၊ က႑ အသီးသီးရွိ Stakeholder ေခၚ အဓိက တာဝန္ရွိ သက္ဆုိင္သူမ်ားႏွင့္ ေက်လည္စြာ ညႇိႏႈိင္း တုိင္ပင္ျခင္း မရွိပါက မည္မွ် ေစတနာပါ၊ ေကာင္းမြန္၊ ေထာင့္ေစ့ေသာ မူဝါဒမ်ဳိး ျဖစ္ေစ ေအာင္ျမင္ရန္ ခက္ခဲ တတ္ေပသည္။

အထူးသျဖင့္ ေနာက္ခံ သမုိင္းေၾကာင္းႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲမ်ားစြာေၾကာင့္ ေဒသႏွင့္ ေဒသခံမ်ား၏ စိတ္ပိုင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းအႀကီးအက်ယ္ ဒဏ္ရာသင့္ေနေသာ ေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ မူဝါဒမ်ား ျဖစ္ေနပါလွ်င္ ေဒသခံမ်ား၏ အသံကို ေလးေလးစားစား နားေထာင္ရမည္မွာ ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒ ခ်မွတ္မည့္သူမ်ား၏ အေျခခံတာဝန္ ျဖစ္သည္။

တစ္ခါတစ္ရံ မူဝါဒ ခ်မွတ္မည့္သူမ်ား မၾကည့္၊ မျမင္ႏုိင္သည့္ အေရးႀကီးေသာ ႐ႈေထာင့္မ်ဳိး ေဒသခံမ်ားတြင္ ရွိေနႏုိင္ေသာေၾကာင့္ အနိမ့္ဆုံးအားျဖင့္ ေဒသခံမ်ား၏ ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္ရျခင္း အေၾကာင္းအရင္းကို မူဝါဒမခ်မွတ္မီ ႀကိဳတင္ေလ့လာသင့္သည္။

ျပည္သူ႔ေရးရာ မူဝါဒမ်ား ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ က်႐ႈံးျခင္းသည္ ယင္းမူဝါဒ အေကာင္အထည္ ေဖာ္မည့္ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ပယ္၊ ေဒသရွိ နယ္ေျမခံ ျပည္သူလူထု အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ အေျချပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ေထာက္ခံမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္ ကူညီမႈ အတုိင္းအတာ အေပၚတြင္ မူတည္ေနေၾကာင္း သိေစလိုရင္း ျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၇-၉-၂ဝ၁၆)

  • VIA