News

POST TYPE

POPULAR POST

ေျမေအာက္ခန္းက ေက်ာင္းမွသည္
03-Sep-2017

တိုင္းျပည္တစ္ခု ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္သည့္အခါတြင္ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားစြာ  ေပၚေပါက္လာသည္။ ၿမဳိ႕ျပႀကီးမ်ား တည္ေဆာက္သည့္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျဖစ္လာသည့္အခါ ထိုေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အမွီျပဳၿပီး လုပ္စားရေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား လူတန္းစားမ်ားလည္း ေပၚလာသည္။ အလုပ္အကိုင္မေကာင္းရာ ေတာၿမဳိ႕မ်ားတြင္ ေနထိုင္သူမ်ားက အဆိုပါ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္ ကာလရွည္ အလုပ္လာ လုပ္ၾကရတတ္သည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံသည္ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈ အရွိန္ရလာသည့္အခါ အလားတူ ျပည္တြင္းေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားက ဖြံ႔ၿဖဳိးေရး စီမံကိန္းႀကီးမ်ားသို႔ အလုပ္လာလုပ္ၾကသည္။ ထိုအခါ မိသားစုမ်ားပါ ေခၚလာၾကသည္။ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားနားတြင္ စုေပါင္းေနထိုင္ၾကၿပီး မိသားစုအလိုက္ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္သားမ်ား အျဖစ္ ဝင္ေရာက္အလုပ္လုပ္ၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာ လုပ္ကိုင္စားေသာက္မႈတြင္ ကေလးငယ္မ်ားလည္ ပါဝင္လာသည္။ မိဘမ်ားႏွင့္အတူ ပါလာၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ သားသမီး ကေလးမ်ားသည္ အျခားအတည္တက် ေနထိုင္သည့္ မိသားစုမွ ရင္ေသြးမ်ားကဲ့သို႔ ေက်ာင္းေနရျခင္း အစရွိေသာ ကေလးတို႔၏ အခြင့္အေရးမ်ား ဆုံး႐ႈံးရပါသည္။ အိႏၵိယႏိုင္ငံ ဂူ႐ူဂရာမ္ၿမဳိ႕ ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းခြင္မ်ားထဲမွ ကေလးမ်ားကိုေတာ့ ကူညီေနသူ ရွိပါသည္။ သွ်ီပါဆိုနယ္ဆိုသည့္ လူမႈေရးလုပ္သား  အမ်ဳိးသမီးတစ္ဦး၏ တက္ႂကြစြာ ေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ အဆင္ေျပၾကပါသည္။ 

နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား၊ ေကာ္ပိုေရးရွင္း ႐ုံးခန္းမ်ား ျဖစ္လာမည့္ အေဆာက္အဦအသစ္မ်ားၾကားတြင္  ဘာဂီယာဟု အမည္ေပးထားသည့္ ေက်ာင္းကေလးတစ္ေဆာင္ ရွိပါသည္။ လူေနအိမ္ရာတစ္ခု၏ ေျမေအာက္ခန္းကို အခန္းဖြဲ႔ထားၿပီး ေက်ာင္းလုပ္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆိုက္ထဲမွ လုပ္သားမ်ား၏ သားသမီးမ်ား လာတက္ရေသာေက်ာင္း ျဖစ္ပါသည္။ ထိုေက်ာင္းကို ၂၀၀၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္တည္ေထာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ႏွစ္စဥ္ အနည္းဆုံး ေက်ာင္းသားသစ္ ၅၀ ခန္႔ကို ေသခ်ာေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၿပီး အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ အပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သား မိသားစုမွ ကေလးမ်ားကို အားကစား၊ စာေပႏွင့္ အျခားယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ႏိုင္ေအာင္ ေက်ာင္းစာအျပင္ ထပ္မံသင္ၾကားေပးပါသည္။ ဆရာဝန္မ်ား၊ အႏုပညာရွင္မ်ား၊ အားကစားသမားမ်ားကို ဖိတ္ၾကားေပးၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ေပးသည္။ 

သွ်ီပါဆိုနယ္၏ ခင္ပြန္းသည္ အိႏၵိယစစ္တပ္တြင္ အထူးတပ္ဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရသည္။ ထိုစဥ္ကတည္းက သွ်ီပါသည္ တပ္မိသားစုမ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရးဆိုင္ရာမ်ားအတြက္ အလုပ္လုပ္ခဲ့ရဖူးသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားက ေနာက္ပိုင္း လူမႈေရးလုပ္သား ျဖစ္လာေသာအခါ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျဖစ္ေစပါသည္။ ၃ ႏွစ္ သားအ႐ြယ္ သူမ၏ သားငယ္ေလး ခြဲစိတ္ခံရေသာအခါ ဘဝအေပၚထားသည့္အျမင္ ေျပာင္းသြားခဲ့သည္။ တိုေတာင္းေသာ ဘဝအတြင္း မည္ကဲ့သို႔ အသက္ရွင္ၾကမည္နည္း။ အမ်ားအက်ဳိးအတြက္ အသက္ရွင္ရသည္က ပိုၿပီးအဓိပၸါယ္ ျပည့္ဝပါေပသည္။ 

ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၂၀ ေလာက္၏ အကူအညီျဖင့္ သွ်ီပါဆိုနယ္တို႔ ေက်ာင္းကေလးသို႔ ႐ြာနီးခ်ဳပ္စပ္က ကေလးမ်ားလည္း လာတက္ၾကသည္။ စာမသင္လိုေတာ့သည့္ အသက္ပိုႀကီးေသာ လူငယ္မ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာရပ္မ်ား သင္ေပးသည္။ သွ်ီပါဆိုနယ္သည္ စိတ္ႏွစ္ၿပီး ကေလးမ်ားအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသည္။ ကေလးမ်ားႏွင့္ မိသားစုမ်ားတြင္ ျမင္သာေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ “ကေလးေျခာက္ေယာက္နဲ႔ ကြၽန္မအိမ္ေရွ႕မွာ စတင္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ခုေတာ့ ကေလးေပါင္း ၂၀၀ ေက်ာ္နဲ႔ ဘာဂီယာေက်ာင္းေလး လည္ပတ္ေနပါၿပီ။ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းထဲမွာ ပါဝင္လည္ပတ္မေနႏိုင္တဲ့ ကံနည္းရွာသူ ကေလးမ်ား အတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ထားတာပါ။ အလုပ္မရွိသည့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ားအတြက္ အခ်ဳပ္အလုပ္သင္တန္းကိုလည္း ဖြင့္ထားေပးသည္မွာ သုံးႏွစ္ရွိေခ်ၿပီ။ နည္းပညာကုမၸဏီမ်ား အေျခစိုက္ရာ ေဒသအျဖစ္ ၿမဳိ႕ႀကီးက ကြန္ကရစ္အေဆာက္အအံုမ်ားျဖင့္ ထြန္းကားလာခ်ိန္တြင္ ေက်းလက္ေန ေဒသခံျပည္သူမ်ား ဘဝက မဖြံ႔ၿဖဳိးဘဲ က်န္ရစ္ခဲ့ရသည္ကို ျပဳစုေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ား လုပ္ျခင္းေပတည္း။ ထိုေက်ာင္းကေလး၏ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းမွ ထြက္လာေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ႏိုင္ငံျခားသား ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား ဝယ္ယူသည့္ ေစ်းကြက္သို႔ တင္ပို႔ေရာက္ခ်ေပးသည္။ လမ္းေဘးကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းတစ္ေက်ာင္းကိုပင္ ခြဲၿပီးဖြင့္ထားသည္။ သွ်ီပါဆိုနယ္တို႔ ဖြင့္ထားသည့္ ေက်ာင္းမ်ားမွ အရည္အခ်င္းမီသည့္ ကေလးမ်ားကို ေမြးထုတ္ကာ အစိုးရ အသိအမွတ္ျပဳ အတန္းေအာင္ေပးေသာ ေက်ာင္းမ်ားသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးသည္။ ေက်ာင္းျပင္ပ ပညာေရးမွသည္ ေက်ာင္းမ်ားက လက္ခံႏိုင္သည့္အဆင့္ ျဖစ္လာေအာင္ ေရႊ႕ေျပာင္းကေလးမ်ား၊ ေလလြင့္ကေလးမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးေနျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ 

“ေန႔စဥ္ဘဝမွာ ကြၽန္မတို႔ ေကာင္းေအာင္ေနထိုင္တယ္ ဆိုတာ ကိုယ့္ေၾကာင့္ သူမ်ားေတြ ဘယ္လိုအက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ေပးကမ္းျခင္းရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈက ႐ိုးရွင္းပါတယ္။ ဒီေပ်ာ္ရႊင္မႈကို အစားမထိုးႏိုင္ပါဘူး။ ဒါကို စမ္းၾကည့္ၾကေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ၎ ကဆိုသည္။ 

ေငြေၾကးမတတ္ႏိုင္သူ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္းဖြင့္ထားျခင္း ျဖစ္ရကား ေက်ာင္းအတြက္  ဝင္ေငြကား ခက္ခဲလွသည္။ ေဖာင္ေဒးရွင္းမ်ား၊ NGO မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ အလွဴေငြရွာရျခင္း၊ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား၏ CSR ေခၚ ေဒသဖြံ႔ၿဖဳိးေရးအတြက္ ျပန္လည္လွဴဒါန္းသည့္ ရန္ပုံေငြမ်ားကို ရရွိေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ရျခင္း ေက်ာင္းေရရွည္ရပ္တည္ေရးအတြက္ စီစဥ္ရျခင္းတို႔က စိမ္ေခၚမႈမ်ား ရွိပါသည္။ သွ်ီပါႏွင့္ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကေတာ့ မိဘဆင္းရဲသျဖင့္၊ ေဒသက မဟုတ္သျဖင့္ ေက်ာင္းတက္ရန္ အခက္အခဲရွိသူမ်ား ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မေပ်ာက္ရေလေအာင္၊ ဘဝတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္စရာ မ်ားျပားရေလေအာင္ ႀကဳိးစားဆဲျဖစ္သည္။ 

သန္႔ဇင္စိုး