News

POST TYPE

POLITICAL

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးသုိ႔
17-Jan-2019

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ေသာ အစိုးရအဆက္ဆက္တို႔သည္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စသည့္ အသီးသီးတြင္ ေခတ္စနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေရးအတြက္ ေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္း အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏ႏိုင္ငံေရးစနစ္ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ေပၚတိုင္း လိုက္ပါေျပာင္းလဲရသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္လည္း ႏိုင္ငံေရးစနစ္အႀကိမ္ႀကိမ္ေျပာင္းလဲခဲ့ရာတြင္ ယင္းႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစရန္အတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္အခါခါ လိုက္ပါေျပာင္းလဲခဲ့ရသည္။

လြတ္လပ္ေရး ရရွိၿပီးသည့္တိုင္ ဆက္လက္က်င့္သံုးေနခဲ့သည့္ ၿဗိတိသွ်ကိုလိုနီလက္က်န္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးယႏၲရားသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္တြင္ ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီက ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ စနစ္သစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစီအစဥ္အရ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဟူေသာအမည္ျဖင့္ သီးျခား ရပ္တည္လာခဲ့ရာမွသည္ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ေပၚေပါက္လာသည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီႏွင့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္၏လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရျပန္သည္။ ထိုမွတစ္ဖန္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္အာဏာကို လႊဲေျပာင္းရယူၿပီးသည့္ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီေအာက္မွသည္ ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းကာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။

၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ စတင္ေရတြက္သည္ရွိေသာ္ အႏွစ္သံုးဆယ္စြန္းစြန္းမွ်ရွိေသာအခ်ိန္တြင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုး ဝန္ႀကီးဌာန၏လက္ေအာက္သို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္ပါသည္။

ဘာေၾကာင့္ အေထြေထြ ျဖစ္ရတာလဲ

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဟူ၍ အဘယ္ေၾကာင့္အမည္တြင္ခဲ့သနည္းဆိုမူ ကိုင္တြယ္လုပ္ေဆာင္ရေသာက႑မ်ားမွာ စံုလင္လွသည့္အတြက္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ဆိုရလွ်င္မူ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ မူလလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားမွာ သိပ္မ်ားမ်ားစားစားမရွိလွဘဲ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း (Agency Work) သေဘာမ်ိဳးျဖင့္ အျခားေသာ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရ၍ျဖစ္သည္။ အမ်ားသိၾကသည့္အတိုင္း အဂၤလိပ္အစိုးရသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အုပ္ခ်ဳပ္ရာ၌ ကုန္က်စရိတ္ သက္သာေစရန္အတြက္ နည္းနည္းႏွင့္ ႀကဲႀကဲဝိုင္းသည့္ပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ လိုအပ္ေသာအစိုးရဌာနမ်ားကို ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ အကုန္မဖြဲ႔စည္းဘဲ အေရးႀကီးသည့္ဌာနမ်ားေလာက္ကိုသာဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနဝန္ထမ္းမ်ားက အျခားေသာအစိုးရဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို ကိုယ္စားလွယ္သေဘာမ်ိဳး တာဝန္ခံ၍ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ-

- ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုတာဝန္ခံ၍ ေက်း႐ြာ/ၿမိဳ႕ ျပအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး)ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
- တရားေရးဝန္ႀကီးဌာနကိုတာဝန္ခံ၍ ရာဇဝတ္မႈ/ျပစ္မႈ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ရာဇဝတ္မႈခင္းဆိုင္ရာ တရားစီရင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
- ဘ႑ာေရးႏွင့္အခြန္ ဝန္ႀကီးဌာနကိုတာဝန္ခံ၍ ေျမယာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ ယစ္မ်ိဳးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေငြတိုက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား၊
- လယ္ယာေျမႏိုင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာနကိုတာဝန္ခံ၍ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းမ်ား၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမွတ္ပံုတင္လုပ္ငန္းမ်ား၊
- ဒီမိုကေရစီေဒသႏၲရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဒသႏၲရဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ခံ၍ ျမဴနီစီပယ္၊ ၿမိဳ႕ေကာ္မတီ၊ ဒိစႀတိတ္ေကာင္စီႏွင့္ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာ ေဒသႏၲရအဖြဲ႔မ်ားဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား၊
- ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာနကို တာဝန္ခံ၍ သဘာဝ ေဘးအႏၲရာယ္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ လူမႈဝန္ထမ္းလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္
- ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရကေပးအပ္ေသာ အျခားလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ၾကရပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း ယင္းဌာနကို အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္မွစ၍ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနဟူ၍လည္းေကာင္း ေခၚေဝၚသံုးစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

မေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္ေခတ္

၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒအရ ျပည္သူကေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ ေပၚလာေသာအခါ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့ေသာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာအမွတ္(၃/၇၇)အရ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္၏လက္ေအာက္သို႔ ေရာက္ရွိသြားၿပီး ယင္းဌာန၏တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာအဆင့္အလိုက္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီအလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္က ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ခဲ့သလို ျပည္သူ႔ေကာင္စီတစ္ရပ္လံုးအေနႏွင့္လည္း (တရားေရးႏွင့္ စာရင္းဝန္ထမ္းမ်ားကို ေယဘုယ် ႀကီးၾကပ္ခြင့္ အပါအဝင္) ဌာနဆိုင္ရာအားလံုးကို ျပည္သူ႔ေကာင္စီအဆင့္ဆင့္ႏွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔အဆင့္ဆင့္တို႔၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ခြင့္၊ ၫႊန္ၾကားခြင့္၊ စစ္ေဆးခြင့္ႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းပိုင္ခြင့္ ရွိပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ေအာက္ေျခအဆင့္မ်ား၌ ေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေဒသစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲမ်ားျဖင့္ ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြးျဖစ္လာၾကကာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစြမ္းေဆာင္ရည္မရွိၾကသျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖ႐ိုဖရဲ ျဖစ္လာၿပီး လိမ္ညာတင္ျပေသာ စီးပြားေရးစီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရးက်ဆင္းလာသျဖင့္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ လူထုအံုႂကြမႈႀကီးျဖင့္ မဆလတစ္ပါတီစနစ္ႏွင့္အတူ ၁၉၇၄ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒႀကီးလည္း ေရစံုေမ်ာခဲ့ရသည္။

နဝတႏွင့္နယကအစိုးရအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္

၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔တြင္ တပ္မေတာ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ၊ တရားစီရင္ေရးအာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရးအာဏာဟူသည့္ အာဏာႀကီးသံုးရပ္ကို လႊဲေျပာင္းရယူခဲ့ၿပီးေနာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ ဗဟိုမွသည္ ျပည္နယ္/တိုင္း၊ ခ႐ိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအထိ အဆင့္ဆင့္ေသာ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားမႈတည္ေဆာက္ေရးအဖြဲ႔တို႔ကိုဖြဲ႔စည္းကာ ရပ္/ေက်းမွလြဲ၍ က်န္သည့္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ ျပည္နယ္/ တိုင္းတို႔တြင္ တပ္မေတာ္အရာရွိက ဥကၠ႒အျဖစ္ေဆာင္႐ြက္၍ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိတို႔က အဖြဲ႔ဝင္၊ အတြင္းေရးမွဴး စသည္ျဖင့္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကရပါသည္။

ယခင္ျပည္သူ႔ေကာင္စီေခတ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျပည္သူ႔ေကာင္စီ/ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ ဥပေဒပါ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားအနက္ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ ယစ္မ်ိဳးစီမံခန္႔ခြဲေရး၊ အခြန္ေလးမ်ိဳးေကာက္ခံေရး စသည့္ အနည္းငယ္ေသာ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနတြင္ ခ်န္ထားရစ္ခဲ့ၿပီးက်န္ အျခားေသာတာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာဌာန အသီးသီးသို႔ ျပန္လည္ခြဲေဝေပးခဲ့ပါသည္။

ျပည္သူ႔ေကာင္စီ တစ္ရပ္လံုး၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္ျဖစ္ေသာ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ႀကီးၾကပ္ျခင္း၊ ၫႊန္ၾကားျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္းျခင္း စသည့္တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို မဝတ/မယကမ်ားက အဖြဲ႔အေနႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ရပါသည္။ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရာရွိမ်ားသည္လည္း အဖြဲ႔ကိုယ္စားဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေပၚ အလားတူ က်င့္သံုးေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါသည္။

ႀကီးၾကပ္ ၫႊန္ၾကားစစ္ေဆးခြင့္ မရွိေတာ့သည့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား

၂၀၀၈ ခုႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒပုဒ္မ ၂၈၈ အရ ခ႐ိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ကို ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ေစရမည္ဟု ဆိုသည့္အတြက္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားအား တာဝန္ေပးအပ္ခဲ့ရာတြင္ ဌာနဆိုင္ရာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုအၾကား ညႇိႏိႈင္းေပါင္း စပ္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ကိုသာလွ်င္ ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရွိၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ထားျခင္း မရွိပါ။

သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက ယခင္ နဝတ/နယက ေခတ္က အပ္ႏွင္းခဲ့ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို ဆက္လက္ကိုင္စြဲလ်က္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ၫႊန္ၾကားျခင္း၊ ႀကီးၾကပ္ျခင္း စသည္မ်ားေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္အတြက္ အခ်င္းခ်င္းနားလည္မႈလြဲမွားကာ အခ်ိဳ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ အဆင္မေျပမႈမ်ား၊ အခက္အခဲမ်ားရွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို တိက်စြာ ျပ႒ာန္းမေပးထားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ နားလည္မႈ အလြဲမ်ားသည္ လုပ္ငန္းမ်ားမေအာင္ျမင္ရျခင္း၏ အေၾကာင္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္လည္း အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးဝန္ႀကီးဌာန၏ေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ထမ္းေစျခင္းျဖစ္သည္ဟု ယူဆပါသည္။

အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို တမ္းတမေနသင့္ေတာ့ 

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနသည္ ေပးထားသည့္နာမည္ႏွင့္ မလိုက္ေလ်ာစြာပင္ ေရွးယခင္ကရွိခဲ့သည့္ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည့္ ကိုယ္စားလွယ္လုပ္ငန္း (Agency work)ဆိုသည္ကလည္း မဆိုစေလာက္ အနည္းငယ္မွ်သာ က်န္ရွိသလို အျခား အျခားေသာဌာနဆိုင္ရာမ်ားကိုလည္း ႀကီးၾကပ္ပိုင္ခြင့္၊ ၫႊန္ၾကားပိုင္ခြင့္၊ စစ္ေဆးပိုင္ခြင့္လည္း မရွိေတာ့သည္ျဖစ္ရာ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဟူသည့္ နာမည္ကိုပါ ေျပာင္းလဲသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

ေထြ/အုပ္ဌာနတြင္ လက္က်န္ လုပ္ငန္းတာဝန္ဆို၍ ေျမယာစီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ ယစ္မ်ိဳးစီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ အခြန္ေလးမ်ိဳး ေကာက္ခံျခင္းအပါအဝင္ လုပ္ငန္းတာဝန္ အနည္းငယ္သာ က်န္ရွိေတာ့သည္ျဖစ္ရာ ယင္းလုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုလည္း လုပ္ငန္းတူရာ/နီးစပ္ရာ ဌာနမ်ားသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသင့္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ေျမတန္ဖိုးႀကီးျမင့္လာေသာ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ယင္းလုပ္ငန္းတို႔ႏွင့္ပတ္သက္၍ အက်ိဳးလိုလားသူမ်ား၊ ေငြရွင္ ေၾကးရွင္ဓနရွင္မ်ားက နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ၾကၿပီး အဂတိလိုက္စားမႈမ်ား ရွိလာၾကသလို ႐ိုး႐ိုးသားသား လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးသူမ်ားကိုလည္း အဂတိလိုက္စားသူအျဖစ္ အထင္အျမင္ လြဲမွားကာ ျပည္သူတို႔က အထင္အျမင္ေသးလာၾကပါသည္။

ထိုမွတစ္ဖန္ ယစ္မ်ိဳးလိုင္စင္ထုတ္ေပးသည့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္သာရွိၿပီး လိုင္စင္မဲ့သူမ်ားကို ဖမ္းဆီးပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ ဌာနအေနႏွင့္ အရက္သမားေတြ ေပါမ်ားလာတိုင္း ျပည္သူလူထု၏ ေမတၱာပို႔ျခင္းကို ခံယူရရွိေနျခင္းကလည္း အေၾကာင္းတစ္ပါး ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ သာယာေနၾကသူမ်ားအဖို႔ မိမိအယူအဆကို သေဘာက်ႏွစ္ၿခိဳက္ၾကမည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း ႐ိုး႐ိုးသားသား ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ႏိုင္ငံ့တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္လိုၾကသူမ်ားအေနႏွင့္ လိုလားႏွစ္သက္လက္ခံၾကမည္ဟု ထင္ပါသည္။

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွသည္ ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရးသို႔

အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည့္ ျမန္မာေဝါဟာရမွာ ေရွးျမန္မာဘုရင္မ်ားလက္ထက္ကပင္ရွိခဲ့ၿပီး ျမန္မာတို႔နားလည္သည္မွာ စိုးမိုးျခင္း၊ ခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း၊ လႊမ္းမိုးျခင္း၊ အမိန္႔အာဏာေပးျခင္း စသည့္အဓိပၸာယ္မ်ားႏွင့္သာ နားလည္ခဲ့ၾကပါသည္။ ေခတ္အဆက္ဆက္ အစိုးရမ်ားသည္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုသည္ကို ယင္းသို႔ေသာ အဓိပၸာယ္မ်ိဳးေပါက္ေအာင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ မင္းႏွင့္ ျပည္သူ ၾကည္ျဖဴေသာ ေခတ္ကာလအခ်ိန္အခါ မရွိသေလာက္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

“မင္း”က “ျပည္သူ”ကို အုပ္ခ်ဳပ္ခံ လူတန္းစားဟူ၍ ျမင္ခဲ့ၿပီး မိမိတို႔ ျဖစ္ေစခ်င္သည္ကို ျပည္သူကလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ဟူသည့္အျမင္က လႊမ္းမိုးခဲ့ပါသည္။ (ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္က အဓမၼ လုပ္အားေပးေစခိုင္းမႈမ်ားက သက္ေသအထင္အရွားပင္ျဖစ္ပါသည္)။ ျပည္သူကလည္း “မင္း”ဟူသည္ ျပည္သူကို ခ်ဳပ္ခ်ယ္သည္၊ ကန္႔သတ္သည္၊ မ်ားစြာေသာ အခြန္အေကာက္ကို ေကာက္ခံသည္၊ မတရား ဖမ္းဆီးခ်ဳပ္ေႏွာင္သည္၊ ထို႔အတြက္ “မင္း”ကို ရန္သူမ်ိဳး ငါးပါးစာရင္းတြင္ တို႔ထားခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ ျပည္သူတို႔က ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ေသာ ျပည္သူ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္သူတို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားကို ေဖာ္ေဆာင္ၾကသည္ျဖစ္ရာ “အုပ္ခ်ဳပ္ေရး”ဆိုသည့္ ေဝါဟာရ စကားလံုး၏အဓိပၸာယ္ကို နားလည္ဖြင့္ဆိုရာတြင္ ႏွစ္ဘက္စလံုးက အျမင္သေဘာထားမ်ား ေျပာင္းလဲဖို႔လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအ႐ိုးစြဲလာခဲ့သည့္ အျမင္သေဘာထားမ်ားကို ေျပာင္းလဲဖို႔ဆိုသည္မွာ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အဓိပၸာယ္ႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ပံု အထိုက္အေလ်ာက္ ကြဲျပားျခားနားမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး (Administration) ႏွင့္ သေဘာသဘာဝတူညီၿပီး ျပည္သူမ်ား နားလည္လြယ္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲေရး (Management) ဟူသည့္ စကားလံုးကို ေ႐ြးခ်ယ္သံုးႏႈန္းမည္ဆိုပါက ျပည္သူေတြက လက္ခံနားလည္လြယ္မည္ဟု ယူဆပါသည္။ (ေနာင္ အလ်ဥ္းသင့္သည့္အခါ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲေရးတို႔ ကြဲျပားျခားနားပံုကို ေရးသားပါမည္)။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဗဟိုဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္ (ေဖာင္ႀကီး) တက္ခဲ့စဥ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သင္တန္း၏အမည္ကို “ျပည္သူ႔ေရးရာ အရာရွိေလာင္းသင္တန္း”ဟုေခၚဆိုခဲ့သလို ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရာထူးအမည္ကိုလည္း “စီမံခန္႔ခြဲေရးဝန္ထမ္း”ဟူ၍ ေခၚဆိုခဲ့သည္သာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူေတြ နားခါးေနသည့္၊ ျပည္သူေတြ အျမင္မၾကည္လင္သည့္ “အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး”ဟူေသာ အမည္အစား “ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး”ဟူသည့္အမည္ကို အစားထိုး ေျပာင္းလဲမည္ဆိုပါက လက္ရွိ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနေသာဝန္ထမ္းမ်ားက လက္ခံႏိုင္မည္ျဖစ္သလို ျပည္သူကလည္း နားဝင္ခ်ိဳကာ ေခၚဆိုရသည္မွာ ခံတြင္းေတြ႔မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

နိဂံုး

အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔႐ံုးေအာက္သို႔ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းသည္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔၏ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ လ်င္ျမန္သြက္လက္ေခ်ာေမြ႔စြာျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးျဖစ္ရာ ယင္းအဖြဲ႔တို႔၏ ပင္မေက်ာ႐ိုးသဖြယ္ျဖစ္သည့္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး (ျပည္သူ႔ေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲေရး)ဌာနကို(အထက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုယ္စား)သက္ဆိုင္ရာအဆင့္ဌာနမ်ားအား ႀကီးၾကပ္ပိုင္ခြင့္၊ ထပ္ဆင့္ၫႊန္ၾကားပိုင္ခြင့္၊ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ႏိုင္ခြင့္ စသည္တို႔ကို တိက်ေသာဥပေဒ၊ အမိန္႔၊ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္