News

POST TYPE

POLITICAL

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ား၏ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္း ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္
15-Nov-2018

ရန္ကုန္၊ ႏိုဝင္ဘာ ၁၄

ဗဟိုဘဏ္က ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေငြေခ်းခြင့္ စတင္ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီး တစ္ပတ္အၾကာ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၄ ရက္ေန႔၌ ေခ်းေငြအတိုးႏႈန္းကို တရားဝင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ေဒၚလာျဖင့္ ျပည္တြင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေငြေခ်းပါက ႏိုင္ငံတကာ ေဈးကြက္တြင္ေပါက္ေနေသာ အတိုးႏႈန္းအတိုင္း ေခ်းရမည္ျဖစ္ၿပီး က်ပ္ေငြျဖင့္ေခ်းမည္ဆိုပါက ဗဟိုဘဏ္က ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားကို သတ္မွတ္ထားသည့္ အတိုးႏႈန္းကန္႔သတ္ခ်က္ေဘာင္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းပင္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက သတင္းမီဒီယာမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကားလိုက္ျခင္းျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ျမန္မာက်ပ္ေငြ လိုအပ္ခ်က္ကို ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ ေခ်းႏိုင္ျခင္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ က်ပ္ေငြလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ပိုင္ ေဒၚလာမ်ားကို ေရာင္းခ်ျခင္း အစရွိသည့္ နည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေၾကာင္း ၎ကရွင္းျပသည္။

“သူတို႔ ဘယ္လိုနည္းလမ္းနဲ႔ပဲ ေခ်းေခ်း (အတိုးႏႈန္း) ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအတြင္းပဲျဖစ္ေအာင္ ဗဟိုဘဏ္က ထိန္းေပးသြားမယ္”ဟု ဦးစိုးသိန္းက ေျပာဆိုသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္လုပ္ငန္းမ်ားကို ခြင့္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ သြင္းကုန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္သည့္ ႏိုင္ငံျခားေငြကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး အေပါင္ပစၥည္းမဲ့ ေငြေခ်းျခင္းစနစ္မွာ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဘိုဘိုငယ္ကလည္း ေျပာၾကားသည္။

ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားႏွင့္ႏိႈင္းယွဥ္ပါက အေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း အပ္ေငြအေပၚ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ မနည္းသည့္ အတိုးေပးရသျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္က ယခုကဲ့သို႔ သတ္မွတ္ျခင္းမွာ ႏွစ္ဖက္ညီမွ်မႈကိုျဖစ္ေစေၾကာင္း ကေမၻာဇဘဏ္မွ အႀကီးတန္းအရာရွိတစ္ဦးက သံုးသပ္ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားက ေငြေခ်းရာတြင္ ျပည္တြင္းေဈးကြက္ အေတြ႔အႀကံဳ နည္းေနၿပီး ခရက္ဒစ္ဗ်ဴ႐ိုစနစ္မ်ား မစတင္ႏိုင္ေသးသျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ မရရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အတက္အက်မၿငိမ္ျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေခ်းသည့္ႏႈန္းထားအတိုင္း ေခ်းေပးႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ဘဏ္လုပ္ငန္း ကၽြမ္းက်င္သူ ဦးသန္းလြင္က ေျပာဆိုသည္။

ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားဘဏ္မ်ားကို တစ္ဆင့္ခ်င္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ေပးသင့္ၿပီး ယခုကဲ့သို႔ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားမေပးမီ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ား အားေကာင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေၾကာင္း၊ ျပည္တြင္းဘဏ္ႀကီးမ်ားက ဘဏ္ေသးမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း၊ ဘဏ္ေသးမ်ားအခ်င္းခ်င္း ပူးေပါင္းျခင္း၊ ဘဏ္ေသးႏွင့္ ဘဏ္ႀကီးမ်ား ပူးေပါင္းျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းမ်ား မေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေဝဖန္ေျပာဆိုသည္။

လက္ရွိတြင္ ျပည္တြင္းဘဏ္မ်ားက အပ္ေငြအေပၚ ၈ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ေပးေနၿပီး ေခ်းေငြအေပၚ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းအၾကားတြင္ ေခ်းေပးေနေၾကာင္း ဘဏ္အသိုင္းအဝိုင္းထံမွ သိရသည္။

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာ ျပည္တြင္း ဘဏ္မ်ားထံတြင္ အတိုးႏႈန္းႀကီးျမင့္စြာ ေခ်းယူလာခဲ့သည္မွာ ႏွစ္ေပါင္းၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈစရိတ္ျမင့္မားသျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ေဈးကြက္မ်ားတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ တိုင္းျပည္ စီးပြားေရး ေကာင္းမြန္လာေစရန္ ထုတ္ကုန္မ်ား တင္ပို႔ေရာင္းခ်မႈ မ်ားမ်ားလိုအပ္ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကိုၾကည့္႐ႈကာ အတိုးႏႈန္းသက္သက္သာသာ ေခ်းခြင့္ေပးသင့္ေၾကာင္း အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္ ဦးေအာင္ဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“အေသးစား အလတ္စား စီးပြားေရး လုပ္ငန္းေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးေစခ်င္တယ္ဆိုရင္ အတိုးႏႈန္း သက္သက္သာသာနဲ႔ ေခ်းေငြေတြလိုတယ္။ အာဆီယံ စီးပြားေရးအသိုက္အဝန္း (AEC) က စေတာ့မယ္၊ အခုထိ ေငြအရင္းအႏွီး နည္းပညာအားလံုးပဲ။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြနဲ႔ ဘာမွယွဥ္လို႔မရဘူး။ ကိုယ္ေတြထက္ နိမ့္တဲ့ ကေမၻာဒီးယားတို႔၊ လာအိုတို႔ေတာင္ ေက်ာ္တက္ေနၿပီ”ဟု ၎ကဆိုသည္။

ျပည္ပဘဏ္မ်ားကို ေငြေခ်းခြင့္ႏွင့္ အျခားေသာ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးသည္ဆိုေသာ္လည္း ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈ သံုးစြဲသူတစ္ဦးခ်င္းမွ အပ္ေငြအပ္ျခင္း၊ ေငြလႊဲျခင္း စသည္မ်ားကို ခြင့္ျပဳမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဗဟိုဘဏ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးစိုးသိန္းက ေျပာၾကားသည္။

ႏိုင္ငံျခားဘဏ္ ၁၃ ဘဏ္ကို ၂၀၁၅ ႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ တရားဝင္ ဘဏ္ခြဲဖြင့္ခြင့္ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ ပို႔ကုန္လုပ္ငန္းႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ခြင့္ျပဳခဲ့ကာ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားသို႔ ေငြေခ်းျခင္းႏွင့္ အျခားေသာ ဘဏ္ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္းတို႔ကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔က စတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ေၾကာင္း ဗဟိုဘဏ္ထံမွ သိရသည္။

J-13