News

POST TYPE

POLITICAL

ပုပ္ပားထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲ တက်ရောက်ရန် အပစ်ရပ်အဖွဲ့များထံ အစိုးရဖိတ်စာပို့၊ တွေ့ဆုံမည့်ရက် ပြန်ညှိနှိုင်းရန် KNU တောင်းဆို
08-Oct-2018
ရနကှုနှ၊ အောကတှိုဘာ ၇

ပုပပှားတှငှ အောကတှိုဘာလ ၁၅ ရကှ၌ ပှုလုပမှည့ှ နိုငငှံတောအှတိုငပှငခှံ၊ တပမှတောကှာကှယရှေးဦးစီးခှုပနှှင့ှ တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငအှဖှဲ့မှား၏ ထိပသှီးအစညှးအဝေးကို တကရှောကရှနှ အစိုးရက တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငအှဖှဲ့အစညှးမှားထံ ဖိတစှာပေးပို့လိုကပှှီဖှဈကှောငှး အဆိုပါအဖှဲ့မှားထံမှသိရသညှ။

ယငှးဖိတစှာမှားသညှ အပဈရပှ လကမှှတထှိုးထားသည့ှ တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငအှဖှဲ့အစညှးမှားထံ အောကတှိုဘာလ ၆ ရကှ ညပိုငှးက ရောကရှှိခဲ့ခှငှးဖှဈကှောငှး ပအိုဝှးအမှိုးသား လှတမှှောကရှေး အဖှဲ့ခှုပှ (PNLO) နာယက ဗိုလမှှူးကှီး ခှနှဥကကှာက ပှောကှားသညှ။

ယငှးသို့ အစိုးရက အပဈရပလှကနှကကှိုငမှှားထံ ပှဲတကရှောကရှနှ ဖိတစှာပေးပို့လိုကသှညနှှင့ှ တဈခှိနတှညှးတှငှ ကရငအှမှိုးသား အစညှးအရုံး  (KNU) အဖှဲ့က ထုတပှှနခှကှတှဈစောငကှို ထုတပှှနခှဲ့ပှီး ထိပသှီးဆှေးနှေးပှဲ ကငှှးပမည့ရှကကှို ပှနလှညညှှိနှိုငှးပေးရနှ တောငှးဆိုသည့ှ ထုတပှှနခှကှတှဈစောငကှို ထုတပှှနခှဲ့သညှ။

ယငှးသို့ အစိုးရ၊ တပမှတောနှှင့ှ အပဈရပှ လကမှှတထှိုး တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငမှှား၏ ထိပသှီးဆှေးနှေးပှဲကို ကှိုဆိုထောကခှံကှောငှးနှင့ှ ရလာဒကှောငှးရရှိရနှ ပှငဆှငမှှုမှား ပိုမိုပှုလုပရှနှ လိုအပနှသေေးသည့အှတှကှ နှဈဖကတှှေ့ဆုံမည့ရှကကှို ပှနလှညညှှိနှိုငှးဆှေး နှေးသှားမည့အှခကှအှပါအဝငှ အခကှငှါးခကှပှါသည့ှ ကှညောခကှတှဈစောငကှို KNU က အောကတှိုဘာလ ၆ ရကှ ညပိုငှးက ထုတပှှနခှဲ့ခှငှးဖှဈသညှ။

KNU ၏ အထကပှါ ထုတပှှနခှကှသှညှ တဈဖှဲ့တညှး၏ သဘောထားဖှဈပှီး အခှားလကနှကကှိုငှ အဖှဲ့အားလုံး သဘောတူခဲ့ထားပှီးဖှဈသည့အှတှကှ ကနှတှဲ့အဖှဲ့မှားကလညှး အောကတှိုဘာလ ၁၅ ရကတှှငှ ပါဝငတှကရှောကရှနှ သဘောထားမှား ပေးထားကှပှီးဖှဈကှောငှး ဗိုလမှှူးကှီးခှနှဥကကှာက ပှောကှားသညှ။

ယငှးသို့ ကနှသှည့ှ အဖှဲ့အားလုံး၏ သဘောထားနှင့ှ မကိုကညှီသည့အှတှကှ အပဈရပတှိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငအှဖှဲ့မှား အစညှးအဝေးတှငှ KNU အနနှငှေ့ အဆိုပါ သဘောထားထုတပှှနခှကှကှို ပှနစှဉှးစားဖှယရှှိပှီး ထိပသှီးအစညှးအဝေးသို့လညှး တကရှောကဖှှဈမညဟှု မှှောလှင့ရှကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ဆကလှကပှှောကှားသညှ။

အပဈရပှ ထိုးထားသည့ှ တိုငှးရငှးသား လကနှကကှိုငအှဖှဲ့မှား၏ ငှိမှးခမှှးရေး လုပငှနှးစဉှ အစညှးအဝေး (PPST) ကိုလညှး အောကတှိုဘာလ ၁၀ ရကတှှငှ ထိုငှးနိုငငှံခငှှးမိုငတှှငှ ပှုလုပရှနှ စီစဉထှားသညှ။

“အားလုံးတော့ ပှငဆှငနှကှပေါပှီ။ အစညှးအဝေးထိုငဖှို့နဲ့ ပုပပှားအစညှးအဝေး တကဖှို့ကို။ ပှငနှတေဲ့ ကှားမှာKNU က အခုလိုထုတတှော့ ကှညောခကှတှှေ့တဲ့သူတှတေော့ စိတမှကောငှးဖှဈတာပေါ့။ ဒါပမေဲ့ ဒါက KNU တဈခုတညှးရဲ့ သဘောထားဆိုတာက ရှငှးပါတယှ။ တပပှေါငှးစု PPST အစုအဖှဲ့နဲ့ မဆိုငဘှူးပေါ့။ တဈဖှဲ့ခငှှးဖိတတှာဆိုတော့ တကဖှို့အဆင့သှင့ရှှိတဲ့ အဖှဲ့တှကေ အားလုံးတကကှှမှာပါ။ ဒါပမေဲ့ ကှည့ရှတာ အဆငပှှသှေားမှာပါ”ဟု ဗိုလမှှူး ကှီးခှနှဥကကှာက ဆိုသညှ။

ထို့ပှငှ KNU ၏ ထုတပှှနခှကှတှှငှ တဈခုတညှးသော တပမှတောှ တောငှးဆိုသည့ှ ကိဈစ၊ ပှညထှောငစှုမှ ခှဲမထှကရှေးကိဈစတို့အပှငှ NCA အပေါှ မတူညီသည့ှ အဓိပပှါယဖှှင့ဆှိုခကှမှှားနှင့ှ အားနညှးခကှမှှားကို ဖောထှုတှ ပှငဆှငရှေးမူမှား ခမှှတရှေးတို့ ဆှေးနှေးရမညဖှှဈကှောငှးလညှး ဖောပှှထားသညှ။

KNU ၏ အဆိုပါ ထုတပှှနခှကှနှှင့ှ ပတသှတှ၍ မှတခှကှပှေးရနှ နိုငငှံတောသှမမှတရုံးထံ ဆကသှှယခှဲ့သောလှညှး မှတခှကှပှေးရနှ ငှငှးဆနခှဲ့သညှ။

နိုငငှံတောှ၏ အတိုငပှငခှံပုဂဂှိုလှ၊ တပမှတောကှာကှယရှေးဦးစီးခှုပှ ဗိုလခှှုပမှှူးကှီး မငှးအောငလှှိုငအှပါဝငှ NCA (တဈနိုငငှံလုံး အပဈအခတရှပစှဲရေး သဘောတူစာခှုပှ) တှငှ လကမှှတရှေးထိုးထားသည့ှ အဖှဲ့မှဆုံးဖှတခှကှှ ခနှိုငသှည့ှ ခေါငှးဆောငမှှား သီးသန့တှှေ့ဆုံပှဲကို ပုပပှါးတှငှ လာမည့အှောကတှိုဘာလ ၁၅ ရကတှှငှ ပှုလုပသှှားမညဖှှဈကှောငှး နိုငငှံတောသှမမှတရုံးမှ ပှောရေးဆိုခှင့ရှှိသူ ဦးဇောဌှေးက ပှီးခဲ့သည့ှ ရကပှိုငှးက ပှုလုပသှည့ှ သတငှးစာရှငှးလငှးပှဲတှငှ အတညပှှုပှောဆိုထားသညှ။

အဆိုပါ ထိပသှီးအစညှးအဝေးကို ငါးရကကှှာ ကငှှးပပှုလုပမှညဖှှဈပှီး အကှိုနှဈရကတှှငှ အပဈရပအှဖှဲ့ ကိုယစှားလှယမှှားနှင့ှ ဆှေးနှေးမညဖှှဈပှီး ကနှသှည့ှ ခေါငှးဆောငမှှား တကမှည့ရှကမှှားတှငှ ဆှေးနှေးမှုမှားကို တငပှှသှားမညဖှှဈကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ပှောကှားထားသညှ။ 

J-08


  • VIA