News

POST TYPE

POLITICAL

ခရစ်ယာန်သာသနာပြု ၁၀၀ ကျော်ကို “ဝ”တပ်ဖွဲ့ပြန်လွှတ်ပေး၊ နောက်ထပ် ၁၀၀ ခန့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထား
04-Oct-2018

အနာဂတတှှငှ “ဝ”ဒသအတှငှေး ခရဈယာနသှာသနာပှုလုပငှနှးမှား လုပကှိုငလှိုပါက UWSA စီမံခန့ခှှဲသည့ှ သာသနာဘောငအှတှငှးမှသာ လုပဆှောငရှမညှ။

ပုံစာ -လူမှုကှနရှကတှှငှ ပှံ့နှံ့နသညှေ့ UWSA တပသှားမှားက ခရဈယာနဘှုရားကှောငှးမှားအား ဖကှဆှီးနသညေ့ရှုပသှံ (ဓာတပှုံ - Myanmar Now)

“ဝ”ပှညသှှေးစညှးညီညှတရှေး တပမှတောှ(UWSA) က ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့ထိနှးသိမှးထားသည့ှ ခရဈယာနသှာသနာပှု ၁၀၀ ကှောကှို အောကတှိုဘာ ၂ ရကတှှငပှှနလှှှတပှေးလိုကပှှီး ၁၀၀ ကှောကှို ဆကလှကထှိနှးသိမှးထားဆဲဖှဈကှောငှး “ဝ”နှင့ှ လားဟူ ခရဈယာနနှှဈခှငှးအဖှဲ့ခှုပှ တာဝနရှှိသူမှားက ပှောဆိုုသညှ။

 “ပနဆှနှးဒသေ၊ မိုငှးပေါကနှဲ့ မိုငှးမောခရိုငတှဈခုလုံးက လှတတှယှ။ ကနှတှဲ့ဆရာတှလညှေး မကှာခငှ လှတလှာမှာပါ”ဟု “ဝ”နှဈခှငှးခရဈယာနအှဖှဲ့ခှုပှ အထှထှအတှငှေေးရေးမှူး Rev. Dr. အိုကနှပယှှနှးကMyanmar Now ကိုပှောသညှ။

ခရဈယာနသှာသနာပှုမှားသညှ ဝတပှှုဆုတောငှးမှုမှားအား ဘုရားကှောငှးတှငမှပှုလုပဘှဲ နအေိမမှှားတှငသှာ ပှုလုပပှါမညဟှု ကတိခံဝနခှကှဖှှင့ှ ပှနလှညလှှတမှှောကလှာခှငှးဖှဈကှောငှး လားဟူနှဈခှငှးခရဈယာနအှဖှဲ့ အထှထှအတှငှေေးရေးမှူး Rev.Dr.လာဇရုကဆိုသညှ။

ဖမှးခံထားရသူမှားအနကမှှ အနညှးဆုံးဓမမှဆရာ ၇ ဦးသညှ အဆိုပါခံဝနကှိုလကမှှတထှိုးရနှ ငှငှးဆနခှဲ့သောကှောင့ှ ဆကလှကထှိနှးသိမှးခံနရကှေောငှးလညှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကဆိုသညှ။

လားဟူအမှားစုပါဝငသှည့ှ သာသနာပှုနှင့ှ ဓမမှကောလိပကှှောငှးသား ၁၀၀ ကှောသှညှ ဆကလှကထှိနှးသိမှးခံထားရကှောငှးနှင့ှ ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့လညှး မကှာမီ လှတလှာမညဟှုမှှောလှင့ကှှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကဆိုသညှ။

“အခှအနကေေ အရမှးကောငှးလာပါပှီ”ဟု လားဟူနှဈခှငှးခရဈယာနအှဖှဲ့ အထှထှအတှငှေေးရေးမှူး Rev.Dr.လာဇရုက ရှမှးပှညနှယှ “ဝ”ကိုယပှိုငအှုပခှှုပခှှင့ရှဒသအတှငှေးမှ ဘာသာရေး အကပှအှတညှးအကှောငှး ရှငှးပှသညှ။

မှနမှာနိုငငှံအရှေ့ဘကှ မှနမှာ-တရုတှ နယစှပှ UWSA ထိနှးခှုပရှာ “ဝ” ကိုယပှိုငအှုပခှှုပခှှင့ရှတိုငှးအတှငှးမှ ခရဈယာနှ သာသနာပှုမှားသညှ အစှနှးရောကဘှာသာရေး ဆရာမှားကှောင့ဒှသေ မတညမှငှိမဖှှဈမညကှို ကာကှယသှညဆှိုသည့ှ အကှောငှးပှခကှဖှှင့ှ စကတှငဘှာ ဒုတိယသတငှးပတကှတညှးက ထိနှးသိမှးခံထားရခှငှးဖှဈသညှ။

UWSA ၏ လားရှိုးမှို့ ဆကဆှံရေးရုံး ဒုတာဝနခှံ ဦးညီရမှးက သာသနာပှုမှားသညှ “ဝ”အစိုးရ၏ဥပဒကေို ကှောလှှနလှုပကှိုငသှောကှောင့ှ ထိနှးသိမှးခဲ့ခှငှးဖှဈသညဟှုပှောသညှ။

“တခှို့ကတော့ အစှနှးရောကတှဲ့လုပရှပတှှကှေောင့ှ ဥပဒဘေောငကှိုကှောလှှနပှှီးမှ လုပတှာကှောင့ဖှှဈတယှ။ အဲ့ဒါကို ဆကလှကပှှီးမှတဆင့ှ လုပသှင့လှုပထှိုကတှာ၊ ဥပဒအရေ ဘယလှိုအရေးယူမလဲ စသဖှင့လှုပဆှောငသှှားမယှ”ဟု ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက Myanmar Now ကို တယလှီဖုုနှးဖှင့ှ ပှောကှားသညှ။

ရှမှးပှညနှယှ ကှိုငှးတုံအခှစေိုကှ လားဟူနှဈခှငှးအဖှဲ့ခှုပှ (ရှမှး/ ရှေ့) ၏အဆိုအရ “ဝ”အထူးဒသတှငှေ ခရဈယာနဘှုရားရှိခိုးကှောငှး (၅၂) ကှောငှးကို ခှိတပှိတခှဲ့ပှီး (၃) ကှောငှးကိုဖှိုခခှဲ့ကှောငှး၊ ဓမမှအမှုတောဆှောငှ (၉၂) ပါးကိုဖမှးဆီးခဲ့ပှီး ကမှှးစာကှောငှးသားမှားအားလညှး စဈမှုထမှးစခေဲ့သညဟှုဆိုသညှ။

လားဟူအဖှဲ့၏ စှပစှှဲခကှကှို အတညမှပှုနိုငကှှောငှး၊ သို့သောှ “ဝ”ဒသတှငှေ တဈအိမတှဈယောကှ စဈမှုမထမှးမနရေ ဥပဒရှေိကှောငှး UWSA ပှောခှင့ရှအရာရှိကဆိုသညှ။

ဘုရားကှောငှးမှား ဖကှဆှီးခဲ့ခှငှးမှာ တရားမဝငှ ဆောကလှုပထှားသည့ှ အဆောကအှအုံမှားအား ဖကှဆှီးခဲ့ခှငှးဖှဈကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကဆိုသညှ။

“ကှှနတှောတှို့ “ဝ”ပှညမှှာ စညှးကမှးရှိပှီး စနဈရှိတဲ့ မညသှည့ကှိုးကှယမှှုကိုမဆို လှတလှပစှှာ ခှင့ပှှုထားတယဆှိုတဲ့ ဥပဒရှေိပါတယှ”ဟု ဦးညီရမှးကဆိုသညှ။

ရှမှးပှညနှယမှှောကပှိုငှး အထူးဒသေ (၂) ဟု တပမှတောအှစိုးရကသတမှှတခှဲ့သည့ှ ပနခှနှး(ပနဆှနှး) အခှစေိုကှ UWSA သညှ မှနမှာနိုငငှံတှငှ အငအှားအကှီးဆုံး အစိုးရမဟုတသှည့ှ လကနှှကကှိုငတှပဖှှဲ့ဖှဈပှီး အနညှးဆုံးစဈသညအှငအှား ၃၀၀၀၀ မှ ၄၀၀၀၀ အထိရှိနိုငသှညဟှု တိုငှးရငှးသားလကနှကကှိုငမှှားအကှောငှး ရေးသားပှုစုထားသည့ှ နိုငငှံတကာမှနမှာ့သတငှးအဖှဲ့ (BNI) က ခန့မှှနှးထားသညှ။

လှမှးဒေါငှ/Myanmar Now