News

POST TYPE

POLITICAL

လုိတုိးပုိေလွ်ာ့လုပ္ရမယ့္ အခ်ိန္ေတြ ေက်ာ္လာၿပီလား
25-Aug-2018

လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ဆိုသည့္ စကားတြဲ၏အဓိပၸာယ္မွာ ရွင္းရွင္းကေလးပင္ျဖစ္ပါသည္။ လိုအပ္သည့္ေနရာတြင္ လိုအပ္သည့္အရာကို ျဖည့္ဆည္းေပး၍ ပိုေနသည့္ေနရာမွ ပိုေနသည့္အရာကို ေလွ်ာ့ပစ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖတ္သန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ ဦးေဆာင္သည့္အစိုးရေခတ္တြင္ ဆိုရွယ္လစ္စီးပြားေရးစနစ္၏ မူအရ လူတိုင္းလူတိုင္းသည္ အခြင့္အေရးမွ်တစြာ ရရွိရမည္ဆိုသည့္အတြက္ ခြဲတမ္းစနစ္ကို က်င့္သံုးပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ လိုခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ မလိုခ်င္သည္ျဖစ္ေစ၊ အိမ္ေထာင္စုတစ္စုလွ်င္ သမဝါယမအသင္းက ခြဲေဝေပးသည့္ပစၥည္းကို ခြဲေဝေပးသည့္ အေရအတြက္အတိုင္း လက္ခံရယူရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ လူအခ်ိဳ႕သည္ မိမိတို႔မလိုခ်င္ေသာ ေဆးဝါးႏွင့္အိမ္သံုးပစၥည္းတို႔ကို သမဝါယမထုတ္ေဈးထက္ ပိုေသာေဈးျဖင့္ လိုအပ္သူမ်ားထံ ျပန္လည္ေရာင္းခ်ၾကပါသည္။ ပစၥည္းလိုအပ္ေသာ သူကလည္း မိမိတို႔လိုအပ္ေသာပစၥည္းကို ထိုကဲ့သို႔အျမတ္တင္၍ ျပန္လည္ေရာင္းခ်သူမ်ားထံမွ ေဈးႀကီးေပး၍ ဝယ္ယူသံုးစြဲရပါသည္။

ထို႔အတူပင္ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းအလိုက္ ပစၥည္းမ်ားခြဲေဝေပးရာတြင္လည္း ေဒသအလိုက္ လိုအပ္ခ်က္ကို တြက္ခ်က္ခ်င္းမျပဳဘဲ ခြဲတမ္းအရေပးပို႔ခဲ့သျဖင့္ ပူအိုက္ေသာရာသီဥတုရွိသည့္ အထက္အညာေဒသမ်ားတြင္ အေႏြးထည္ႏွင့္ဂြမ္းေစာင္မ်ား ပိုလွ်ံေနၿပီး ခ်မ္းေအးေသာ ရာသီဥတုရွိသည့္ ေတာင္ေပၚေဒသမ်ားတြင္ စြပ္က်ယ္လက္ျပတ္ခဲ့သို႔ေသာ ပစၥည္းမ်ားပိုလွ်ံေနသည္မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည္ကို ျဖတ္သန္းခဲ့ဖူးသူတိုင္း သိရွိၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ စီးပြားေရးစီမံခန္႔ခြဲသူတို႔သည္ အဆိုပါအေျခအေနမ်ိဳးကို လ်စ္လ်ဴ႐ႈခဲ့ၾကၿပီး လိုတိုးပိုေလွ်ာ့မလုပ္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ႏိုင္ငံ၏စီးပြားေရးမွာ ကေမာက္ကမ အျဖစ္မ်ိဳး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတိုင္း၌ နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲမ်ား ျဖစ္ေပၚၾကရာတြင္ ေနာက္တက္လာသည့္ အစိုးရသည္ ယခင္အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးတို႔ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ မူဝါဒမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရး စသည္တို႔ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾက စၿမဲပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပင္ဆင္သင့္သည္တို႔ကို ျပန္လည္ျပင္ဆင္၊ ပိုတာေတြကို ျပန္ေလွ်ာ့၊ လိုသည္တို႔ကို ျဖည့္ဆည္းၾကရစၿမဲပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဆႏၵမဲေပးပိုင္ခြင့္ရွိေသာ ျပည္သူတို႔၏ အမ်ားစုဆႏၵမဲျဖင့္ တက္ေရာက္လာသည့္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ ဦးေဆာင္ေသာ အစိုးရက ပထမဦးစြာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ျဖစ္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ ဖြဲ႔စည္းပံုပင္ျဖစ္ပါသည္။ ယခင္က ဝန္ႀကီးဌာန ၃၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ေသာ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ဝန္ႀကီးဌာန ၂၀ ေက်ာ္မွ်ျဖင့္ က်စ္လ်စ္သိပ္သည္းစြာ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ သာမန္အားျဖင့္ၾကည့္လွ်င္ ဝန္ႀကီးဌာန အေရအတြက္ေလ်ာ့သြားသလို ဝန္ႀကီးအေရအတြက္မွာလည္း ေလ်ာ့နည္းသြားသည္ျဖစ္၍ အသံုးစရိတ္မ်ား ေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ ဖ်က္သိမ္းလိုက္ေသာဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနအေရအတြက္မွာ ေလ်ာ့က်မသြားဘဲ လုပ္ငန္းသဘာဝခ်င္းနီးစပ္သည့္ အျခားဝန္ႀကီးဌာတစ္ခုခု၏ ေအာက္တြင္ သြားေရာက္ပူးေပါင္းလိုက္ၾကျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခါတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရမည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား မ်ားျပားလာၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား မႏိုင္မနင္းျဖစ္ၾကျခင္းကို အစိုးရ၏ပထမတစ္ႏွစ္တာ ကာလအတြင္း ေတြ႔ျမင္သိရွိရပါသည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးအေနႏွင့္ ဝန္ႀကီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ မူလရွိရင္းစြဲဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းသဘာဝမ်ားကို ေလ့လာေနရျခင္း၊ ယင္းဌာနမ်ားက ကိုင္တြယ္က်င့္သံုးေသာ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားကို ရင္းႏွီးကၽြမ္းဝင္ေအာင္ ေလ့လာေနရျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ စိတ္ဓာတ္၊ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကိုလည္း ေလ့လာေနရသည္ျဖစ္ရာ အသစ္ေပါင္းစပ္ဝင္ေရာက္လာသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္မႈအပိုင္းကို ထိေရာက္စြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲရန္ အားနည္းသည္မွာ အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။

ထိုစဥ္ကာလက ႏိုင္ငံေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔ကို ေလ့လာသံုးသပ္ေဝဖန္သူမ်ားက အစိုးရကို အားမလိုအားမရျဖစ္ၾကသည္မွာ ယင္းအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ခ်မွတ္ေသာ မူဝါဒမ်ားကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးတစ္ဦးက မည္မွ်ပင္ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လိုသည္ျဖစ္ေစ လက္ေအာက္ခံဝန္ထမ္းအဖြဲ႔ အစည္းမ်ားက တက္ႂကြစြာ လိုက္ပါေဆာင္႐ြင္ျခင္းမျပဳႏိုင္ပါက စီမံကိန္းမ်ားမွာ မည္သို႔မွ် ေအာင္ျမင္စရာအေၾကာင္း မရွိႏိုင္ပါ။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည့္ အေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားက အခ်ိဳ႕ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ ပညာျပေနၾကသည္ စသည္ျဖင့္ ေျပာဆိုသံုးသပ္မႈမ်ားရွိပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ အဆိုပါကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ပြင့္လင္းစြာ ေဝဖန္သံုးသပ္ရလွ်င္ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားတြင္လည္း တာဝန္မကင္းဟူ၍ ဆိုခ်င္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအႀကီးအကဲမ်ားအေနႏွင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားအေနျဖင့္ ေသာ္လည္းေကာင္း ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားကို ျပင္ဆင္ (ေလွ်ာ့ခ်) သတ္မွတ္ၿပီးေနာက္ မိမိဝန္ႀကီးဌာနေအာက္ရွိ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အႀကီးအကဲမ်ား၊ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ေလ့လာအကဲခတ္ရမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ ယင္းဦးစီးဌာနမ်ား၏ ဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကိုလည္း ေလ့လာရမည္ျဖစ္ပါသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဦးစီးဌာနမ်ားတြင္ အရည္အခ်င္းရွိၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝသူမ်ားရွိသကဲ့သို႔ ဌာနႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကၽြမ္းက်င္မႈမရွိဘဲ လူမွန္ေနရာမွန္ မျဖစ္သူမ်ားလည္းရွိၾကရာ ယင္းတို႔ကို လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ ဦးစြာပထမ ေဆာင္႐ြက္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ တစ္ခ်ိန္က လူမွန္ေနရာမွန္ မဟုတ္ဘဲ သူ႔တပည့္၊ ငါ့တပည့္ စသည္ျဖင့္ ေနရာေပးကာ ေခၚယူခန္႔ထားခဲ့သည္မ်ား ရွိခဲ့၍ျဖစ္သည္။

ဆက္လက္၍တင္ျပလိုသည္မွာ ဤေဆာင္းပါး၏ေခါင္းစဥ္တြင္ ေဖာ္ျပပါရွိသည့္ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ျပႆနာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ဦးစီးဌာနမ်ား၏ အႀကီးအကဲမ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ား၏ လူမွန္ေနရာမွန္ရွိမႈကို စိစစ္သံုးသပ္ၿပီးေနာက္ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သင့္သည္မွာ ဦးစီးဌာနဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အခ်ိဳ႕ေသာဌာနမ်ားတြင္ အမွန္တကယ္ လုပ္ငန္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာ၌ ကၽြမ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္း မျပည့္စံုမႈ၊ ဝန္ထမ္းအင္အားနည္းပါးမႈမ်ားကို ေတြ႔ရွိရေသာ္လည္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ ဌာနမ်ားတြင္မ်ားတြင္မူ ဝန္ထမ္းအင္အားမွာ လုပ္ငန္းသဘာဝအရ အမွန္တကယ္လိုအပ္သည္ထက္ ပိုမိုမ်ားျပားစြာခန္႔ထားခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ျဖစ္ရသည္မွာ (ယခင္အစိုးရမ်ားအေၾကာင္း မေျပာလိုေသာ္လည္း မေျပာမျဖစ္၍ ေျပာရပါမည္) ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရအေျပာင္းအလဲျဖစ္တိုင္း လက္ရွိတာဝန္ယူထားသည့္ အစိုးရသည္ ေနာင္တက္လာမည့္ အစိုးရကို အရွိကိုအရွိအတိုင္း၊ အေကာင္းကိုအေကာင္းအတိုင္း လႊဲေျပာင္းေပးလိုသည့္ စိတ္ဆႏၵနည္းပါးသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ မိမိတို႔အာဏာ လက္ရွိျဖစ္ေနသည့္ကာလ၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေနသည့္ ကာလအတြင္း မိမိတို႔၏လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေဘာင္အတြင္းမွေန၍ ႏိုင္ငံပိုင္ေျမကြက္မ်ား၊ အေဆာက္အအံုမ်ားကို မိမိႏွင့္နီးစပ္သူမ်ားအား အလြန္သက္သာေသာ ေဈးႏႈန္းမ်ားျဖင့္ ငွားရမ္း/ ေရာင္းခ်ေပးျခင္း၊ ေလလံေခၚသည္။ တင္ဒါေခၚသည္ဆိုေသာ္လည္း နည္းလမ္းအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ မိမိေပးေစလိုသူကိုသာ ရေစျခင္း စသည္တို႔အျပင္ ဘ႑ာေငြေၾကးကိုပါ ေနာင္တက္လာေသာ အစိုးရအတြက္ အက်ပ္အတည္း/ အခက္အခဲျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေလ့ရွိၾကသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိခဲ့ရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိၾကေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားအေနႏွင့္လည္း အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ မိမိအက်ိဳးရွိၿပီး ေနာက္လူအက်ိဳးမဲ့ေစသည့္ လုပ္ရပ္မ်ိဳးကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည္။ ဤသည္မွာအျခားမဟုတ္ပါ။ မိမိဌာနအေနႏွင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ႏိုင္နင္းစြာထမ္းေဆာင္ႏိုင္ပါလ်က္ လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္ အဆင္ေျပေစရန္အတြက္ဟုဆိုကာ ဌာန၏ ဝန္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပံု ကို အဆမတန္ တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဌာနတစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းပံု တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းသည္ဆိုရာတြင္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းအင္အားကို တိုးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းရသည့္အေလ်ာက္ ၎ဝန္ထမ္းအင္အားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေစမည့္ အထက္အရာရွိအဆင့္ဆင့္၏ ရာထူးမ်ားကိုပါ တိုးျမႇင့္ျပင္ဆင္ရသည့္ျဖစ္ရာ တစ္ခ်ိန္က ဦးစီးအရာရွိအဆင့္မွ်ေလာက္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္႐ံုးကို လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္သို႔ လည္းေကာင္း၊ ယခင္က လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး အဆင့္ျဖင့္ အုပ္ခ်ဳပ္သည့္႐ံုးကို ယခု ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမွဴးမွသည္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးအဆင့္သို႔လည္းေကာင္း တိုးျမႇင့္၍ ရာထူးမ်ားသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ဌာနမ်ားလည္း ရွိၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ရာထူးအဆင့္မ်ား တိုးျမႇင့္သတ္မွတ္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ရာထူးအဆင့္မ်ားသို႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ ခန္႔ထားေပးရာတြင္ လက္ရွိဌာနတြင္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားထဲမွ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ႏွင့္ ပညာအရည္အခ်င္းရွိသူ၊ လုပ္သက္ႏွင့္အေတြ႔အႀကံဳရွိသူမ်ားကို ဦးစားေပးခန္႔ထားျခင္းမျပဳဘဲ အျခားဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ မိမိတပည့္သားေျမးျဖစ္ခဲ့ဖူးသူ၊ မိမိႏွင့္အေၾကာင္းအေပါင္း သင့္သူမ်ားကိုသာ ဦးစားေပး၍ ေခၚယူခန္႔ထားျခင္းမ်ား ျပဳခဲ့ၾကပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လက္ရွိအစိုးရအေနႏွင့္ အခက္အခဲႏွင့္အက်ပ္အတည္းမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရသည္ကား အမွန္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ ပထမဦးစြာ ႀကံဳေတြ႔ရသည့္ ျပႆနာမွာ ေျမာက္ျမားလွစြာေသာ ဝန္ထမ္းအင္အားစုႀကီးအတြက္ လစာႏွင့္စရိတ္မ်ား လစဥ္က်ခံေနရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ဘ႑ာေငြေၾကး အက်ပ္အတည္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဒုတိယျပႆနာမွာ ထိုကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းမ်ား ေဖာင္းႂကြေနသည့္အတြက္ အမွန္တကယ္ ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းရွားပါးမႈႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေနရသည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္ပါသည္။

အစိုးရအေနႏွင့္ ေျမာက္ျမားစြာေသာ ေငြေၾကးမ်ား က်ခံသံုးစြဲေနရေသာ္လည္း ယေန႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားရရွိေနသည့္ လစာမွာ (ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးစရိတ္မပါ) မိသားစုတစ္စု ေကာင္းစြာစားေသာက္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနပင္ မရွိပါ။ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီ ကၽြမ္းက်င္ေသာဝန္ထမ္း ရရွိရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းဘဝ သာယာလွပေရးအတြက္ဆိုပါလွ်င္ ဝန္ႀကီးဌာန/ ဦးစီးဌာနအလိုက္ က်စ္လ်စ္ေသာဖြဲ႔စည္းပံုတစ္ရပ္ကို ျပန္လည္ေရးဆြဲေစ၍ အရည္အခ်င္းျပည့္မီေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ အစိုးရယႏၲရားကို လည္ပတ္ေစၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလည္း ကၽြမ္းက်င္မႈအလိုက္/ပညာအရည္အခ်င္းအလိုက္ လစာ၊ စရိတ္ႏွင့္ခ်ီးျမႇင့္ေငြမ်ား ပို၍တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ႏိုင္ငံေတာ္အေနႏွင့္ ယခုထက္မ်ားစြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္ျဖစ္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပံုကို က်စ္လ်စ္စြာ ျပန္လည္ဖြဲ႔စည္းရမည္ဆို၍ ဌာနအခ်ိဳ႕တြင္ လက္ရွိအေရအတြက္ မ်ားျပားေနေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အၿငိမ္းစားေပးရန္ ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာဌာနမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအင္အား မလံုေလာက္ေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေၾကာင္း ေျပာဆိုေနၾကသည္ကို ၾကားသိေနရပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပိုလွ်ံေနေသာ ဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို လိုအပ္ေသာ ကၽြမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းမ်ားေပး၍ လိုအပ္ေသာဌာနမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ လစ္လပ္သြားေသာ ရာထူးေနရာမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား ထပ္မံမခန္႔ထားျခင္းျဖင့္ တစ္စတစ္စႏွင့္ ဝန္ထမ္းေဖာင္းပြျခင္းမွ ကင္းေဝးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ဆိုသျဖင့္ အခ်ိဳ႕က ႏိုင္ငံသားတို႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေလ်ာ့နည္းသြားမည္ဟု ေျပာၾကပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ျပည္သူတို႔၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ အစိုးရတစ္ခုတည္းက တာဝန္ယူရမည္ မဟုတ္ပါ။ ပုဂၢလိကအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကလည္း ဝိုင္းဝန္းကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရမည္ျဖစ္ၿပီး အစိုးရကလည္း လိုအပ္သည္မ်ားကို ပံ့ပိုးကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရပါမည္။ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ားအေနႏွင့္ မိမိကုမၸဏီတြင္ သတ္မွတ္ကာလတစ္ခု တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနသူမ်ားကို အိမ္လခပံ့ပိုးျခင္းအပါအဝင္ ေနထိုင္ေရးအဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္သလို၊ ႏွစ္ရွည္လမ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လည္း အလုပ္မွအနားယူသည့္အခါ အဆင္ေျပေစေရး ေဆာင္႐ြက္ေပးမည္ဆိုပါက ယခုလို အစိုးရအလုပ္ကို ဝင္ေရာက္တိုးေခြ႔ေနသည့္အျဖစ္မွ ကင္းေဝးမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္တြင္ေတာ့ အစိုးရအလုပ္မွတစ္ပါး အျခားအလုပ္-လုပ္စရာမရွိသည့္အတြက္ အစိုးရအလုပ္ကိုသာ အလုအယက္ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ အစိုးရသက္တမ္း တစ္ဝက္ေက်ာ္သည္အထိ ဝန္ႀကီးဌာနအလိုက္ ဝန္ထမ္းဖြဲ႔စည္းပံုမ်ားကို ျပန္လည္စိစစ္၍ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့ မလုပ္ရေသးသည္ျဖစ္ရာ ယခုမွစတင္၍ လုပ္ေဆာင္မည္ဆိုပါက အခ်ိန္ေတြ ေက်ာ္လြန္လာခဲ့ၿပီလား သို႔မဟုတ္ က်န္ရွိသည့္အစိုးရသက္တမ္းကို မီႏိုင္မည္လား မမီႏိုင္မည္လား ဆိုသည္ကေတာ့ ကၽြန္ေတာ္လည္း မေျပာတတ္ပါခင္ဗ်ား ...။

သိန္းထက္ေအာင္