News

POST TYPE

POLITICAL

မူဆယ်တိုက်ပွဲအပြီး ဒဏ်ရာရသူတစ်ဦး ထပ်သေ၊ သေဆုံးသူ ၂၀ ဦးအထိ ရောက်ရှိ
13-May-2018
လားရှိုး၊ မေ ၁၃

ရှမှးပှညနှယမှှောကပှိုငှး၊ မူဆယမှှို့တှငှ မလေ ၁၂ ရကနှေ့ နံနကကှ ဖှဈပှားခဲ့သည့တှိုကပှှဲအတှငှး ဒဏရှာ ရရှိခဲ့သူမှားအနကမှှတဈဦးမှာ ဆေးရုံသို့ပို့ဆောငစှဉှ လမှးခုလတှ၌ သဆေုံးခဲ့သည့အှတှကှ လကရှှိတှငှ သဆေုံးသူ ၂၀ ဦးအထိရှိလာပှီဖှဈကှောငှး မူဆယမှှို့ ကရုဏာလူမှုကူညီရေးအသငှးထံမှ စုံစမှးသိရှိရသညှ။

“မလေ ၁၂ ရကနှေ့က ဒဏရှာရသူ ၂၇ ဦးပါ။ ၂၇ ဦးအနကှ ခှောကှဦးကို မနတှလေးကို ပို့ပေးရတာပါ။ ခှောကှဦးထဲက တဈဦးက ဒီနေ့ ပှငှဦးလှငအှရောကမှှာ ဆုံးသှားလို့ သဆေုံးသူ၂၀ ဦးဖှဈတာပါ။ မနတှလေးဘကှ ပို့ပေးသူ ခှောကှဦးအနကှ ငါးဦးက သာမနဒှဏရှာတှပေါ။ သူတို့မိဘတှရှေိရာ ဒသကေိုပို့ပေးတာပါ”ဟု အဆိုပါအသငှးဥကကှဋဌှ ဦးသောငှးထှနှးက ပှောဆိုသညှ။

မနတှလေးမှိုသို့ ပေးပို့ခဲ့သည့ှ ဒဏရှာရသူ ခှောကှဦးအနကှ အသကှ ၅၁ နှဈအရှယှ အမှိုးသားတဈဦးသညှ ဦးခေါငှးတှငှ ဒဏရှာရရှိခဲ့ခှငှးဖှဈပှီး မနတှလေးဆေးရုံသို့ ပို့ဆောငခှှငှးဖှဈကှောငှး၊ ကနှသှူမှားမှာ မစိုးရိမရှဒဏရှာမှားဖှဈပှီး မလေ ၁၂ ရကနှေ့ ညနေ၌ မူဆယမှှို့နယှ၊ နမ့ဖှတကှာရှာမှ မတှတောရှငလှူမှုကူညီရေးအဖှဲ့ ဥကကှဋဌှ ဦးကှောဝှငှးတို့က တာဝနယှူ၍ ပို့ဆောငပှေးခဲ့ခှငှးဖှဈကှောငှး၊ လူနာမှာ ရရှိသော ဒဏရှာမှားဖှင့ှ ပှငှဦးလှငအှဆငှး၌ မလေ ၁၃ ရကနှေ့ နံနကှ၃ နာရီခန့ကှ သဆေုံးခဲ့ခှငှးဖှဈကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ဆကလှကှ ပှောကှားသညှ။

မလေ ၁၂ ရကနှေ့ နံနကကှ မူဆယမှှို့၊ မနဝှိနှးဂိတအှနီးတှငှ ခရီးသညပှို့ဆောငရှေး ယာဉငှယကှိုမောငှးနှငသှူ ဦးအောငစှိုး ၅၁ နှဈသညှ ခရီးသညစှောင့နှစဉှေ ပဈခတမှှုကှောင့ှ ဦးခေါငှးထိမှနဒှဏရှာ ရရှိခဲ့ကှောငှး ကူညီကယဆှယရှေး ဆောငရှှကသှည့အှဖှဲ့မှားထံမှ သိရသညှ။

ယငှးတိုကပှှဲအပှီး၌ မူဆယမှှို့ပေါနှှင့ှ ဝငထှှကပှေါကဂှိတမှှားတှငှ လုံခှုံရေး တငှးကပှထှားကှောငှး ရဲတပဖှှဲ့ထံမှ သိရသညှ။

မူဆယမှှို့တှငှ ယငှးနေ့ နံနကကှ ပနခှနှးတံတား ရဲကငှးတိုကခှိုကခှံရမှုအပှီးတှငှ နယမှှခေံတပမှတောှ၊ ရဲတပဖှှဲ့ဝငမှှားနှင့ှ ပှညသှူ့စဈအဖှဲ့ဝငမှှားက မူဆယမှှို့ပေါနှှင့ှ ဝငထှှကပှေါကမှှားတှငလှညှးကောငှး၊ ပှညထှောငစှုလမှးပိုငှးတှငလှညှးကောငှး လုံခှုံရေး စောင့ကှှပပှေးနကှေောငှး ရဲတပဖှှဲ့ဝငမှှားနှင့ှ ဒသခေံမှားထံမှ သိရသညှ။

ရှမှးပှညနှယမှှောကပှိုငှး၊ မူဆယမှှို့နယအှတှငှးရှိ လုံခှုံရေးဂိတစှခနှးမှားနှင့ှ မှို့တှငှးရှိ နအေိမမှှားသို့ မလေ ၁၂ ရကနှေ့ နံနကအှစောပိုငှးတှငုှုဗှ။ ှှှူဗ အကှမှးဖကသှောငှးကနှှးသူမှားက လကနှကကှှီး လကနှကငှယမှှားဖှင့ှ အကှမှးဖကှ ဝငရှောကတှိုကခှိုကမှှုကှောင့ှ ရဲတပဖှှဲ့ဝငမှှား၊ ပှညသှူ့စဈအဖှဲ့ဝငမှှား အပါအဝငှ စုစုပေါငှး ၂၀ ဦး သဆေုံးခဲ့ပှီး လူ ၂၇ ဦး ဒဏရှာရရှိခဲ့သညှ။

ယငှးသို့တိုကပှှဲ ဖှဈပှားခဲ့ပှီးနောကှ မလေ ၁၂ ရကနှေ့က မူဆယမှှို့တှငှးနှင့ှ ၁၀၅ မိုငကှုနသှှယမှှုဇုနဘှကတှှငလှူ အသှားအလာနှင့ှ ယာဉအှသှားအလာမရှိခဲ့ဘဲ နောကတှဈနေ့(မလေ ၁၃ ရကနှေ့) နံနကှ၌ မူဆယမှှို့အတှငှး အခှအနေေ ပှနလှညတှညငှှိမလှာကာ ဒသခေံမှားနှင့ှ ယာဉမှှားမှာ ပုံမှနအှတိုငှး သှားလာနပှေီဖှဈကာ လုံခှုံရေးတပဖှှဲ့ဝငမှှားကလညှး လုံခှုံရေး ယူပေးထားကှောငှး ယငှးဒသခေံမှားထံမှ စုံစမှးသိရှိရသညှ။

မူဆယမှှို့သို့ သှားလာမည့ှ ခရီးသညမှှားနှင့ှ ကုနတှငယှာဉမှောငှးမှားကမူ တိုကပှှဲသတငှး စုံစမှးခှငှး၊ စောင့ဆှိုငှးခှငှးဖှင့ှ သှားလာနကှကှေောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးတို့ထံမှသိရသညှ။

“မူဆယမှှာတော့ တညတှညငှှိမငှှိမပှါပဲ။ နရောတိုငှးမှာ တပနှဲ့ ရဲနဲ့ ပှညသှူ့စဈတှေ လုံခှုံရေးလုပနှတော တှေ့ရတယှ။ ဒီနေ့ (မေ ၁၃) တိုကပှှဲဖှဈသံမကှားရပါဘူး။ ပှညထှောငစှုလမှးတဈလှှောကမှှာလညှး တပကှ လုံခှုံရေးတှေ့ရတယှ။ ကားဆရာ အခငှှးခငှှး သတငှးလှမှးမေးတယှ။ သတငှးမေးပှီးမှ သှားလာတာပါ”ဟု မူဆယှ- လားရှိုးယာဉမှောငှး ဦးဇောဝှငှးမိုးက ပှောဆိုသညှ။

ထို့ပှငမှူဆယမှှ ရနကှုနနှှင့ှ မနတှလေးမှို့ အပါအဝငှ အနယနှယှ အရပရှပသှို့ ပှေးဆှဲနသညှေ့ ခရီးသညတှငယှာဉမှှားမှာလညှး ပုံမှနအှတိုငှး ပှေးဆှဲနပှေီဖှဈကှောငှး၊ မူဆယမှှို့၌လညှး ပုံမှနအှတိုငှး သှားလာနကှကှေောငှး မူဆယမှှို့ရှိ မောတှောယှာဉလှိုငှးပေါငှးစုံ စညှးကမှးထိနှးသိမှးရေးအဖှဲ့မှ ဦးမှိုးခိုငကှ ပှောကှားသညှ။

မူဆယမှှို့ရှိ နှဈနိုငငှံကုနသှှယမှှု ဝငထှှကပှေါကမှနဝှိနှးဂိတကှို မလေ ၁၂ ရကနှေ့ တိုကပှှဲစဖှဈခှိနတှှငှ အဝငှ အထှကှ ပိတထှားခဲ့ပှီး တရုတဘှကကှလညှး လုံခှုံရေး အသင့ယှူထားခဲ့ကှောငှး၊ ယငှးနောကှ တိုကပှှဲအပှီး မှနှးလှဲ ၂ နာရီခန့တှှငှ ပှနလှညှ ဖှင့လှှဈပေးခဲ့ကာ လုံခှုံရေး ပှနသှိမှးသှားကှောငှး ကုနတှငယှာဉမှောငှး ဦးဖှိုးမှင့ကှ ပှောဆိုသညှ။

ထို့ပှငကှှယခှေါငှ၊ ရှှလေီသို့ နှဈနိုငငှံ ဝငထှှကပှေါကဖှှဈသည့ှ ရှှနနှေးတောှ ဂိတပှေါကတှှငှ နံနကှ ၆ နာရီခန့ကှ ရှှလေီ မှို့တှငှး နေ့ခငှှးပှနှ သှားရောကအှလုပှ လုပသှည့ှ မှနမှာအလုပသှမား ၅၀ ခန့ှ ဖှတသှနှးသှားလာမှု ရှိခဲ့ကှောငှး၊ တရုတှ နိုငငှံဘကမှှ မှနမှာနိုငငှံအတှငှးသို့ ဝငရှောကမှှုမှာလညှး ပုံမှနအှတိုငှး သှားလာနသညကှေို တှေ့ရှိရကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးက ဆကလှကှ ပှောကှားသညှ။

မူဆယမှှို့တှငှ မှို့မဈေးကှီးမှာလညှး ပုံမှနအှတိုငှး ဖှင့လှှဈကာ ဈေးရောငှးခနှပှေီး တရုတငှှနှငှေ့ မှနမှာငှေ လဲလှယရှေး လုပကှိုငသှူမှားမှာလညှး ပုံမှနအှတိုငှး လုပကှိုငနှကော ငှဈေေးကှကမှှာ တညငှှိမစှှာ ရောငှးဝယနှဆေဲဖှဈကှောငှး ငှလေဲလှယခှှငှးလုပငှနှးလုပကှိုငသှူ ဒေါပှေါကယှုက ပှောဆိုသညှ။

မလေ ၁၂ ရကနှေ့က မူဆယမှှို့ရှိ ပနခှနှးတံတား ရဲကငှးတိုကခှိုကခှံရသည့ှ ဖှဈစဉတှှငှ မူဆယမှှို့၊ စှမစှောရှပကှှကအှတှငှးကိုပါ ပဈခတခှှငှး၊ နောငရှမှးဆိပကှမှးကို ပဈခတခှှငှးတို့ကှောင့ှ သဆေုံးသူမှားအနကှ တရုတနှိုငငှံ ကယှဖှနမှှို့နယှ၊ ကာကှုံးရှာမှ အမှိုးသမီးတဈဦး၊ အမှိုးသားနှဈဦး ပါဝငနှပှေီး တရုတနှိုငငှံဘကသှို့ ပှနလှညလှှှဲပှောငှးပေးနိုငရှေးအတှကှ နှဈနိုငငှံ စီစဉဆှောငရှှကနှကှေောငှး ရဲတပဖှှဲ့ထံမှသိရသညှ။

R-07