News

POST TYPE

POLITICAL

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ဖို႔ ျဖစ္ႏိုင္ေသးရဲ႕လား
12-May-2018

လြန္ခဲ့သည့္ စေနေန႔ ဧၿပီလ ၅ ရက္ေန႔က ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္ အစီအစဥ္တစ္ခုတြင္ ပါဝင္ေဆြးေႏြးခြင့္ရခဲ့သည္။ ေခါင္းစဥ္က “ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ႏိုင္ေသးရဲ႕လား” ျဖစ္သည္။ အဓိကေဆြးေႏြးသူ ေလးေယာက္မွာ NLD ပါတီမွ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္၊ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီဝင္ ဦးေအာင္သိန္း၊ ေသနဂၤမဟာဗ်ဴဟာေလ့လာေရးမွ ေဒါက္တာႏိုင္ေဆြဦး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏိုင္ငံေရးပါတီေလးခု ကိုယ္စားျပဳတက္ေရာက္လာသူ ေဒၚဒြဲဘူႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္က ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ေလ့လာသံုးသပ္သူ ေဆာင္းပါးရွင္ ရဲထြန္း (သီေပါ) အေနႏွင့္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ မိမိတစ္ဦးတည္းအျမင္ကို ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္သည္ အပတ္စဥ္ စေနေန႔တိုင္း႐ိုက္ကူးတင္ဆက္သည့္ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းလြတ္လပ္စြာ သေဘာကြဲလြဲခြင့္ရွိျခင္းကို လက္ခံလာတတ္ေစရန္ ရည္႐ြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ အစီအစဥ္တြင္ ပင္တိုင္ပါဝင္ေဆြးေႏြးသူေလးဦးသည္ အျမင္တစ္ထပ္တည္းတူခ်င္မွ တူမည္ျဖစ္သလို ေဆြးေႏြးျငင္းခံုရင္းျဖင့္ အေျဖတစ္ခုရွာေပးႏိုင္ရန္လည္း ရည္႐ြယ္ခ်က္မရွိပါေပ။

ကၽြန္ေတာ့္အေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိ၏အျမင္ကို လြတ္လြတ္လပ္လပ္ေျပာဆိုခြင့္ ရခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း ျပည့္စံုစြာေျပာခြင့္မရသည့္အတြက္ ေဆာင္းပါးတစ္ေစာင္ေရး၍ ျပန္လည္တင္ျပလိုပါသည္။

အေျခခံဥပေဒကို မည္သူေတြက ျပင္ဆင္လိုေနသနည္း

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို လက္ေတြ႔က်င့္သံုးလာသည္မွာ ၇ ႏွစ္ ေက်ာ္ရွိလာသည့္ယေန႔အခ်ိန္တြင္ မည္သူေတြက ျပင္ခ်င္ေနတာလဲဟု ေမးလာလွ်င္ အားလံုးကဟု ေျဖရလိမ့္မည္။ ဘာကိုျပင္ခ်င္တာလဲေမးလွ်င္ေတာ့ အေျဖက တူညီၾကလိမ့္မည္မဟုတ္။ မိမိတို႔၏ မတူညီေသာ ရပ္တည္မႈမ်ားအလိုက္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင့္ လူနည္းစုတိုင္းရင္းသား ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားသာမက ျပည္ေထာင္စုႀကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီႏွင့္ အျခားေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားကပါ ျပင္ဆင္ခ်င္ၾကသည္ကို ပထမအႀကိမ္လႊတ္ေတာ္သက္တမ္းအတြင္းက ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရသည္။ ကုန္ကုန္ေျပာရလွ်င္ တပ္မေတာ္ကလည္း ျပင္ဆင္လိုသည့္ အပိုဒ္မ်ား ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ 

ထိုစဥ္က ျပင္ပတြင္ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမလုပ္ႏိုင္ခဲ့ဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသက္သက္ကိုသာ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေလရာ အခ်ိဳ႕ေသာအခ်က္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ္လည္း အေရးပါသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားကို မျပင္ႏိုင္ခဲ့ေခ်။

ယခုအခ်ိန္တြင္ ထင္ရွားလာသည့္အခ်က္တစ္ခုမွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္ဟု သေဘာတူညီၾကေသာ ျပႆနာကိုေျဖရွင္းေရးသည္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ အေျခခံအေၾကာင္းအခ်က္ျဖစ္လာေနျခင္းပင္။

ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥပင္ ျဖစ္ပါသည္။ ကမၻာတြင္အရွည္ၾကာ ဆံုးျပည္တြင္းစစ္ကို တိုက္ေနရသည့္ႏိုင္ငံတစ္ခုအေနႏွင့္ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီၫြတ္၍ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ကာ အင္အားေတာင့္တင္းခိုင္မာသည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္လာရန္ကိစၥမွာ ထင္သာျမင္သာ အေရးႀကီးကိစၥရပ္ႀကီးျဖစ္ေနပါသည္။ ဤကိစၥကား တပ္မေတာ္သားမ်ား အပါအဝင္ တစ္မ်ိဳးသားလံုး၏ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားျဖစ္သည္မွာ ထင္ရွားသည္။

အေျခခံဥပေဒကို ဤသို႔ျပင္ဆင္ေပးလိုက္လွ်င္ ျပည္တြင္းလက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ထာဝရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရမည္ - ျပည္ေထာင္စုၿပိဳကြဲေရးအႏၲရာယ္လည္း မရွိႏိႈင္ေတာ့ဆိုသည့္ အာမခံခ်က္ရွိေစမည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ိဳးျဖစ္သည္။ 

တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားက ခြဲထြက္ေရးကို မေတာင္းဆိုေတာ့ဘဲ အေျခခံဥပေဒကို ဖက္ဒရယ္ဒီမိုက ေရစီႏိုင္ငံေရးစနစ္ပီျပင္ေစရန္သာ လိုလားေနၾကေသာေၾကာင့္ ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံတြင္ အဆိုပါ ကိစၥကိုေဆြးေႏြးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

သို႔ျဖစ္၍ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ ခ်ဳပ္ျငိမ္းေရး၊ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္းေရးတို႔ႏွင့္ ေခါင္းႏွင့္ပန္းပမာ ခြဲမရ ျဖစ္လာရေလေတာ့သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာရလွ်င္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးသည္ ထာဝရျငိမ္းခ်မ္း၍ မၿပိဳကြဲေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ျဖစ္တည္လာေရးဆိုေသာ ပစ္မွတ္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ဒီဗီဘီ ဒီဘိတ္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥမဟုတ္ဘဲ အျခားေသာအေၾကာင္းျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုျပင္ဆင္ေရးမ လုပ္ႏို္င္ဘူးလားဟု အေမးတစ္ခုရွိလာပါသည္။ စာေရးသူ၏အျမင္တြင္ ထိုသို႔ေသာကိစၥသည္ လက္ေတြ႔တြင္ ထင္သာျမင္သာ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားျပႆနာမဟုတ္သျဖင့္ ဆိုင္းထား၍ရႏိုင္သည့္ကိစၥ ျဖစ္ေလရာ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း ျပႆနာစသည္တို႔ျဖင့္ အလုပ္မ်ားေနေသာ NLD အစိုးရအေနႏွင့္ အာ႐ံုစိုက္ႏိုင္လိမ့္မည္မထင္ပါ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး အဓိက (INGO) တစ္ဦးျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္ကလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာ တျခားျပင္ဆင္ခ်က္ကို စိတ္ဝင္စားလိမ့္မည္မထင္ပါ။

ျပင္ဆင္ရန္ခက္ခဲသည့္ အေျခခံဥပေဒေလာ 

ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ၏ အခန္း (၁၂) ပါျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ရပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုး၏ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္က ေထာက္ခံပါမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ေလရာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပလပ္စ္ဝမ္း (၇၅+၁) ဟု ေျပာေလ့ရွိပါသည္။ အဓိပၸာယ္မွာ ျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ရပ္ကို အေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္အားလံုး (၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) ႏွင့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္တစ္ေယာက္ ေထာက္ခံပါမွ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ မည္ဆိုသည့္အဓိပၸာယ္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ျဖစ္လာရန္မွာ လက္ေတြ႔တြင္ အလြန္ခက္ခဲပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ အေ႐ြးေကာက္ခံကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ မည္သည့္အခါမွ် ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္း ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္ မရွိေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပသည့္အခ်ိန္ကပင္လွ်င္ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ အျပည့္မက်င္းပႏိုင္ခဲ့ျခင္း၊ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေနရာလစ္လပ္ျခင္းႏွင့္ ေနရာအားလံုးတြင္ တစ္ပါတီတည္းက အႏိုင္ရရွိထားျခင္း မဟုတ္ေသာေၾကာင့္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္ ေထာက္ခံမဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း အျပည့္ရရွိရန္ပင္မလြယ္ပါ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ခြင့္ႏွင့္ပ်က္ကြက္သူမွလြဲ၍ အခ်ိန္ျပည့္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ရွိေနပါသည္။ ထို႔ျပင္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္အားလံုးကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွ အခ်ိန္မေ႐ြးခန္႔အပ္ျခင္း၊ လူစားလဲလွယ္ျခင္း စသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ခြင့္ရွိသည့္ျပင္ အေရးႀကီးသည့္ လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲခြဲဆံုးျဖတ္မႈမ်ားကို ေထာက္ခံရန္ သို႔မဟုတ္ ကန္႔ကြက္ရန္ ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ရွိပါသည္။

ထိုသို႔ေသာအခ်က္မ်ားကိုေထာက္ျပ၍ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ အေျခခံဥပေဒသည္ ျပင္ဆင္ရန္ အခက္အခဲဆံုးဥပေဒဟု ေျပာဆိုေလ့ရွိၾကပါသည္။

ကၽြန္ေတာ့္အျမင္မွာ ထိုသို႔မဟုတ္ပါ။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္ တစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ၊ အေရးႀကီးေသာ ဥပေဒတစ္ရပ္ကိုျဖစ္ေစ အတည္ျပဳႏိုင္ရန္ လံုေလာက္ေသာေထာက္ခံမဲမရရွိ၍ မျပတ္မသား ေသာင္မတင္ ေရမက်ျဖစ္ေနလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း အမတ္ေနရာရရွိထားေသာ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းၾကရစၿမဲျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအခ်င္းခ်င္း ညႇိႏိႈင္းမႈကို မည္သည့္ႏိုင္ငံတြင္မွ် ပိတ္ပင္မထားပါေခ်။ လႊတ္ေတာ္တြင္း မဲေပးစဥ္တြင္ အႏိုင္အထက္ျပဳ မဲေပးေစျခင္းကိုသာ ဥပေဒျဖင့္တားျမစ္ထားပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ထိုသို႔ အျပန္အလွန္နားလည္မႈရသြားၿပီး ေထာက္ခံမဲအလံုအေလာက္ရရွိသြားပါက ဥပေဒျပဳရန္ လမ္းပြင့္သြားသည္ခ်ည္းျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုလည္း ထိုအတိုင္းပင္။ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥတြင္ အႏိုင္ရ NLD အမတ္မ်ားက ပါတီ၏ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မဲေပးၾကမည္ျဖစ္သကဲ့သို႔ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကလည္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္အတိုင္း မဲေပးၾကမည္မွာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္လွ်င္ NLD ေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပတြင္ ႏိုင္ငံေရးအရ သေဘာတူညီနားလည္မႈရရွိထားၿပီးပါက အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္ အေ႐ြးေကာက္ခံ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အေရအတြက္မွာ ၅၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလးသာျဖစ္သည္။ လိုအပ္သည့္ က်န္ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ေသခ်ာေပါက္ေထာက္ခံမည္ျဖစ္ေသာ တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႏိုင္ငံေရးအရ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းႏိုင္လွ်င္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ရန္လိုအပ္သည့္ ေထာက္ခံမဲမွာ ၅၁ ရာခိုင္ႏႈန္း + ၁ သာ ဟုဆိုႏိုင္ေလသည္။ အဆိုပါ +၁ သည္ လႊတ္ေတာ္တြင္းတြင္ မရွိဘဲ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာမဲကို တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း အာမခံႏိုင္ေသာ +၁ ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္ထားသင့္သည္။

အထက္ပါ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္ကို ရွင္းျပသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပရွိ အဆိုပါ +၁ ကို လက္ခံလာေအာင္ေဆြးေႏြးရန္မွာ ခက္ခဲမွာျဖစ္သည့္အတြက္ သိပ္စိတ္ဝင္စားမႈမရွိလွေခ်။ ၎တို႔၏အျမင္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ကို သမၼတက လြတ္လြတ္လပ္လပ္ခန္႔ထားရျခင္းမဟုတ္ဘဲ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ ေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ ခန္႔ထားရေသာေၾကာင့္ အျခားေသာျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔အစည္းဝင္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဝန္ႀကီးမ်ားအေပၚ ဩဇာေညာင္းသကဲ့သို႔ ဩဇာေညာင္းမည္မဟုတ္ဟု ဆိုၾကေလသည္။ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ အဖြဲ႔ဝင္ ၁၁ ေယာက္တြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဩဇာေညာင္းသူ ၆ ေယာက္ပါဝင္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက ဩဇာေညာင္းသူ ၅ ေယာက္သာ ပါဝင္သျဖင့္ ခန္႔ထားမည့္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မွာ လက္ရွိတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဩဇာေညာင္းသူသာျဖစ္ဖို႔ မ်ားပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ အစဥ္အဆက္မွာ အရပ္သားသမၼတ၏ ဩဇာေညာင္းသူျဖစ္ရန္မလြယ္ဟု ေျပာဆိုၾကပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာဆိုသူတို႔သည္ အေျခခံဥပေဒ ပုဒ္မ ၃၄၂ ၏ အားနည္းခ်က္ကို မျမင္ၾကေခ်။ ထိုပုဒ္မသည္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႔ထားေရးႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာပုဒ္မ ျဖစ္ကာ ေအာက္ပါအတိုင္းဆိုသည္။ 

၃၄၂ ။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၏ အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ကို ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရမည္။

(တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ကြယ္လြန္ (သို႔မဟုတ္) ႏုတ္ထြက္ (သို႔မဟုတ္) အနားယူသြားသည့္အခါ ဒုတိယတပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္သည္ အလိုအေလ်ာက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရမည္ဟု မျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းကို ကၽြန္ေတာ္က အေကာင္းျမင္သည္။)

ပုဒ္မ ၃၄၂ ျပ႒ာန္းခ်က္က ထိုသို႔ဆိုထားျခင္းေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္မရွိသည့္အေျခအေနဟု နားလည္ရေပမည္။ ထိုသို႔ေသာ အေျခအေနတြင္ အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႔သည္ ၁၀ ဦးသာ ရွိေပလိမ့္မည္။ စံုဂဏန္းျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္ေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ ေထာက္ခံႏွင့္ ကန္႔ကြက္တူညီေနပါလွ်င္ မည္သို႔ဆံုးျဖတ္မည္နည္း။ တစ္ဖန္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ အသက္ ၆၀ ျပည့္သြား၍ သက္တမ္းတိုးလွ်င္ အခ်ိန္မည္မွ်ႏွင့္ အႀကိမ္မည္မွ်တိုးႏိုင္သနည္း၊ မည္သူက ဆံုးျဖတ္မည္နည္း စသည္တို႔မွာ အေျခခံဥပေဒတြင္ မပါရွိေခ်။ ထို႔ျပင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အထြတ္အထိပ္ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္ေသာ သမၼတအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအဖြဲ႔အစည္း ဝင္မ်ား၊ နို္င္ငံေတာ္တရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ တရားသူႀကီးမ်ားကို ပုဒ္မ ၇၁ (က) ပါ ပစ္မႈ ၅ ရပ္အနက္ တစ္ရပ္ရပ္ကိုက်ဴးလြန္လွ်င္ စြပ္စြဲပစ္တင္ႏိုင္ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ေဖာက္ဖ်က္က်ဴးလြန္လွ်င္ မည္သို႔အေရးယူႏိုင္ပံုကို အေျခခံဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းမထားေခ်။ သို႔ျဖစ္ေလရာ အဆိုပါျပႆနာကို အမ်ိဳးသားကာကြယ္ေရးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီဥပေဒ သို႔မဟုတ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ခန္႔ထားေရး ဥပေဒဆိုသည္မ်ိဳးျပ႒ာန္း၍ တိတိက်က် ျဖစ္ေစသင့္သည္။

ထိုသို႔ေသာ ဥပေဒျပ႒ာန္းၾကသည့္အခါ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ႐ုတ္တရက္ကြယ္လြန္ (သို႔မဟုတ္) ႏုတ္ထြက္ (သို႔မဟုတ္) အနားယူသြားေသာအခါ က်န္ရွိေသာကာလံုအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အဆိုျပဳေထာက္ခံခ်က္ျဖင့္ဟု ရွင္းလင္းစြာ ျပ႒ာန္းႏိုင္သလို၊ ေထာက္ခံမဲႏွင့္ ကန္႔ကြက္မဲတူညီေနေသာ ကိစၥမ်ိဳးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတသည္ အဆံုးအျဖတ္မဲ ထပ္မံေပးျခင္းျဖင့္ အတည္ျပဳႏိုင္/ပယ္ခ်ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းႏိုင္ပါသည္။

ထိုသို႔ျပ႒ာန္းႏိုင္ခဲ့လွ်င္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္အသစ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ၏ ေထာက္ခံခ်က္မပါဘဲ ျဖစ္မလာႏိုင္ပါေခ်။ ထိုသို႔ေသာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတို႔၏ ဆက္ဆံေရး- တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရးမွာ ပိုမိုေခ်ာေမြ႔ေကာင္းမြန္လာမည္ျဖစ္ၿပီး၊ ႏိုင္ငံ့အေရးကိစၥမ်ား တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရာတြင္ ပိုမိုေျပျပစ္လာဖြယ္ရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးကဲ့သို႔ေသာ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးကိစၥႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ျပႆနာမ်ားကိုလည္း ေျပေျပလည္လည္ညႇိႏိႈင္းႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ ျပည္တြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရးတြင္ အရပ္ဘက္-စစ္ဘက္အျမင္မ်ား လြန္စြာကြဲျပားျခားနားေနျခင္းမ်ိဳး မရွိႏိုင္ေတာ့သျဖင့္ လုပ္ရကိုင္ရ ပိုမိုေခ်ာေမြ႔ပါလိမ့္မည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ႏိုင္ငံႏွင့္ႏိုင္ငံသားမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ျပင္ဆင္ရန္ ခက္ခဲလွေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ 

သို႔ေသာ္လည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးရဖို႔လည္း မေသခ်ာ၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး မၿပိဳကြဲႏိုင္ေတာ့ဆိုသည့္ အာမခံခ်က္မ်ားလည္း မရွိေသးဘဲ၊ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုလွ်င္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးလမ္းေၾကာင္းကို လက္ခံရန္ပင္လွ်င္ အလြန္ခက္ခဲစြာ ေျပာဆိုေနရေသာအေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အစိုးရကေရာ၊ တပ္မေတာ္ကပါ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးလိမ့္မည္ဟု သိပ္မထင္ပါေခ်။ အနာဂတ္ကာလတြင္ ျဖစ္လာမည္ဟုယံုၾကည္ေသာ္လည္း အခ်ိန္တိုအတြင္း မေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ေပ။

ရဲထြန္း (သီေပါ)