News

POST TYPE

POLITICAL

သမၼတသစ္ႏွင့္ ေျဖရွင္းရေတာ့မည့္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ျပႆနာ
02-Apr-2018

ဤေဆာင္းပါးအား စာေရးသူေရးသားေနခ်ိန္မွာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔ျဖစ္ပါသည္။ ေနျပည္ေတာ္တြင္ သမၼတအသစ္ကို ေရြးခ်ယ္ေနပါလိမ့္မည္။ ယခုမူ အားလံုးေမွ်ာ္လင့္သလိုပင္ ဦးဝင္းျမင့္ သမၼတျဖစ္လာပါၿပီ။

ဦးဝင္းျမင့္ျဖစ္လာလွ်င္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးတြင္ အေ႐ြ႕တစ္ခုျဖစ္လာမည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသူမ်ား ရွိပါသည္။ စာေရးသူ အပါအဝင္ပင္။ ၿပီးခဲ့ေသာသမၼတႀကီးကိုၾကည့္၍ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ “ကမၻာေပၚ၌ မရွိေသးေသာ ကိစၥရပ္”တစ္ခု ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ေကာက္ခ်က္ခ်မိခဲ့ပါသည္။ 

ယခင္သမၼတႀကီး၏ကေတာ္မွ မီဒီယာမ်ားႏွင့္ေတြ႔ဆံုရာတြင္ မူလက သမၼတအျဖစ္ ၃ လခန္႔သာ ထမ္းေဆာင္ရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း၊ သမၼတျဖစ္လွ်င္လည္း ျမန္ျမန္လူလဲေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရေသာအခါ သမၼတလုပ္လိုေသာဆႏၵမရွိဘဲ သမၼတျဖစ္လာသူဟု ကမၻာ့စံခ်ိန္တစ္ခု တင္ရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္တိုင္းျပည္လံုးအတြက္ ပဲ့ကိုင္ရမည့္ လူေနရာကို ဆႏၵမရွိေသာလူတစ္ဦးအားခန္႔အပ္ရန္ အဘယ္အခ်က္မ်ားက တြန္းအားေပးသနည္းဟု သိလိုပါသည္။ 

ထိုျဖစ္ရပ္၏အေျဖမွာ တိုင္းျပည္၏အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑ ယိုယြင္းသြားျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ၿငိမ္ဝပ္ပိျပားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဟူေသာက႑စံုတြင္ အဆင္မေျပခဲ့ပါ။ ၿပီးခဲ့ေသာသမၼတႀကီးတြင္ ႐ိုးသားမႈ၊ ေအးခ်မ္းမႈ၊ လူႀကီးပီသမႈဆိုေသာအခ်က္မ်ားစြာ ဥပဓိ႐ုပ္တြင္ ေပၚလြင္လြန္းလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းျပည္အုပ္ခ်ဳပ္ရာတြင္ မင္းသည္ “ရေသ့ ရဟန္း” ကဲ့သို႔ က်င့္ပါက တိုင္းျပည္ပ်က္ေၾကာင္းဟူ၍ ေရွးပညာရွိတို႔က ေရးသားခဲ့သည္ကိုလည္း သတိမူမိပါသည္။ 

ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံသည္လည္း တိုင္းျပည္အတြက္ ရြပ္ရြပ္ခၽြံခၽြံ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူျဖစ္ပါသည္။ အၿငိမ္းစားယူသြားၿပီးေသာ သမၼတႀကီးကလည္း သူေတာ္ေကာင္းတစ္ဦးပင္။ သို႔ပါရဲ႕ ထိုပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦး၏ လက္တြဲမႈသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ လိုက္ေလ်ာညီရွိရမည့္ (Harmony) ဟု သတ္မွတ္ေကာင္းသတ္မွတ္ၾကပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ဆိုၾကလွ်င္ မွားသည္ဟု ေျဖလိုပါသည္။ မိတ္ေဆြလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ႏွစ္ဦး နားလည္မႈျဖင့္လက္တြဲ၍ Personal ေခၚ ပုဂိၢဳလ္ေရးသို႔ ဦးတည္သြားသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတႀကီးႏွင့္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ၾကားတြင္ အာဏာခြဲေဝမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ အမိန္႔ျပန္တမ္းတစ္စံုတစ္ရာမွ မထြက္ခဲ့ဟု သိရွိပါသည္။ အမွန္ေတာ့ တာဝန္ခြဲေဝမႈကို တိတိက်က် ေရးထားေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုျဖင့္ ပိုင္းျခား၍ အဓိပၸာယ္ဖြင့္ဆိုေပးရပါမည္။ ထိုသို႔ တိတိက်က်သတ္မွတ္ ျပ႒ာန္းမႈရွိမွသာ Principle ေခၚ စည္းမ်ဥ္း၊ ေဘာင္ျဖင့္သြားေသာစနစ္သို႔ ဦးတည္ပါလိမ့္မည္။ တိုင္းျပည္သည္လည္း အေ႐ြ႕တစ္ခုျဖစ္လာပါေတာ့မည္။ 

၁၉၇၉ ခုႏွစ္ မႏၲေလးတကၠသိုလ္သမိုင္းဌာန ဆရာႀကီးေဒါက္တာ သန္းထြန္း၏ စာၾကည့္တိုက္မွ Mountbatten of Burma ဟူေသာ စာအုပ္ကို ဖတ္႐ႈခဲ့ရပါသည္။ ထိုအထဲတြင္ ၿဗိတိသွ်တို႔အေနႏွင့္ ျမန္မာတို႔အား လြတ္လပ္ေရးမယူေစခ်င္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာတို႔သည္ တိုင္းျပည္ကို မအုပ္ခ်ဳပ္တတ္ေသးေၾကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ ထိုစဥ္က စာေရးသူအေနႏွင့္ ထိုအယူအဆကို လက္မခံပါ။ သို႔ေသာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းသို႔ ဝန္ထမ္းဘဝျဖင့္ ေရာက္ရွိလာသည့္အခ်ိန္မွစတင္ကာ (မည္သူမည္ဝါ ဘယ္ပါတီကို မဆိုလိုပါ) ျမန္မာတို႔အေနႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈတြင္ မႏိုင္နင္းဆိုသည္ကို သိလာရပါသည္။ 

အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွင့္ သမၼတႏွစ္ဦးၾကားတြင္ တာဝန္ခြဲေဝမႈက ရွိကိုရွိရပါလိမ့္မည္။ ၿပီးခဲ့သည့္သမၼတႀကီးလက္ထက္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္သည္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအျဖစ္ျဖင့္ သမၼတႀကီးဦးထင္ေက်ာ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ထဲတြင္ ရွိေနခဲ့ပါသည္။ တစ္ဖန္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အႀကီးအကဲအျဖစ္လည္း အာဆီယံအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ပါဝင္ေနရာတာဝန္ယူမႈအေနအထားမွာ ႐ႈပ္ေထြးလ်က္ရွိပါသည္။ 

သို႔ျဖစ္လွ်င္ ျပည္သူတို႔၏ နစ္နာမႈအေပါင္းကို မည္သူက တာဝန္ယူပါမည္လဲ၊ မည္သူက တာဝန္ခံၿပီး ရွင္းမလဲဟူေသာ စကားရပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔အတြက္ အဓိကစိန္ေခၚမႈျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။ 

Protocol ေခၚ ဖြဲ႔စည္းပံုစည္းမ်ဥ္းအရ တာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္သည့္ သမၼတအေနႏွင့္ ကိစၥရပ္တိုင္းတြင္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ကို ေက်ာ္လြန္၍လုပ္ရမည္လား၊ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ မေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ကိစၥတြင္ ဝင္ေရာက္တာဝန္ယူမည္လားဆိုသည့္ မသဲကြဲမႈကို ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ 

ဤအခ်က္သည္ သမၼတအား တက္ႂကြလႈပ္ရွားမႈမရွိသည့္ အေျခအေနတစ္ခုသို႔ ဆိုက္ေရာက္ေစပါလိမ့္မည္။ 

အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္အစိုးရ တာဝန္ယူလာခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ခန္႔ ရွိပါေတာ့မည္။ ယေန႔တြင္ေတာ့ ၂ ႏွစ္တာ အေတြ႔အႀကံဳကို ရယူကာ ျပင္ဆင္ရပါေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးၾကားတြင္ ရွင္းလင္းေသာအလုပ္တာဝန္ခြဲေဝမႈတစ္ခု ရွိသင့္ပါသည္။ အစိုးရအဖြဲ႔အေနႏွင့္ ဤတာဝန္ခြဲေဝမႈအပိုင္းကို ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားအထိ အသိေပးထားသင့္ပါသည္။ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းအထိ သိရွိရန္မလိုပါ။ 

သမၼတႏွင့္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ၾကား အာဏာခြဲေဝပံုကိစၥ ၿပီးပါက သမၼတႀကီးအေနႏွင့္ ကိုင္တြယ္ရမည္မွာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈျပႆနာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔အဆင့္မွစ၍ သိရမည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ စည္း႐ံုးေရးဟူေသာ ကိစၥရပ္ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ ေတြ႔ရွိေသာအခ်က္မွာ မဟာဗ်ဴဟာ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စည္း႐ံုးေရးသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို လႊမ္းမိုးရမည္။ သို႔ေသာ္ နည္းဗ်ဴဟာႏိုင္ငံေရးအဆင့္တြင္မူ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွစ၍ စည္း႐ံုးေရးအေပၚ လႊမ္းမိုးရမည္ျဖစ္သည္။ ေအာက္ေျခအဆင့္ နည္းဗ်ဴဟာပိုင္းတြင္ စည္း႐ံုးေရးမွ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေပၚ လႊမ္းမိုးပါက တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးကာ အထက္အာဏာပိုင္သို႔ခ်ည္း တင္ျပေနရေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာၾကေတာ့မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ယခုျဖစ္လာမည့္ သမၼတအသစ္ ဦးဝင္းျမင့္သည္ ဤျပႆနာအား ေဘးတိုက္ထိေတြ႔ခဲ့ရသူ ျဖစ္ပါသည္။ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျမသိမ္းယာသိမ္းကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ အစိုးရအဖြဲ႔၏ေျဖရွင္းမႈမ်ားကို အားမလိုအားမရ ျဖစ္ေနသူျဖစ္ပါသည္။ အစိုးရႏွင့္ျပည္သူ ယခင္ကျဖစ္ပြားခဲ့ေသာကိစၥရပ္မ်ားကို တရား႐ံုးသို႔ခ်ည္း လႊဲခ်ေနျခင္းအား ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္က လက္မခံေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္အတြင္း Video File တစ္ခုအား စာဖတ္သူၾကည့္႐ႈရပါသည္။ ဤအရာကား တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈကို ယေန႔အစိုးရပိုင္း၌ ေပ်ာက္ဆံုးေနေၾကာင္းကို လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ ဦးဝင္းျမင့္ကတစ္ဆင့္ခံ၍ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ေပ်ာက္ဆံုးလာမႈမွာ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအရ ေအာက္ပါအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ 

(က) ေခတ္အဆက္ဆက္တြင္ လူသားတစ္ဦး၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တန္ဖိုးကို ေလးစားမႈနည္းလာျခင္း၊ လူ၏တန္ဖိုးအား တစ္ကိုယ္ေရစြမ္းေဆာင္မႈ (Individual Action) အေပၚ တန္ဖိုးထားမႈ ေပ်ာက္ဆံုးကာ လုပ္ပိုင္ခြင့္အေပၚ မူတည္ဆံုးျဖတ္ျခင္း၊ 

(ခ) လူတစ္ဦး၏ ရပ္တည္မႈ (Survival) သည္ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒေပၚမူတည္ျခင္းမရွိဘဲ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္သာ မူတည္ေနျခင္း (ဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းဥပေဒတြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုပင္ ဆန္႔က်င္ထားေသာ (ဝန္ထမ္းအား တရား႐ံုးမွ အျပစ္လႊတ္သည့္တိုင္ေအာင္) ဌာနဆိုင္ရာအျပစ္ေပးမႈကို လက္ခံထားျခင္း)၊ 

(ဂ) ယခုအစိုးရလက္ထက္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ လာဘ္စားမႈကို အေၾကာက္လြန္သည့္ေရာဂါ (Corruptophobia) ေၾကာင့္ျဖစ္ရေသာ ေနာက္ဆက္တြဲေရာဂါမ်ား၊ 

(၁) ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားသို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမလႊဲအပ္ဘဲ လုပ္ပိုင္ခြင့္ကို စုစည္းခ်ဳပ္ကိုင္ျခင္း (ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာမႈႏွင့္ အထက္သို႔ တင္ျပရဦးမည္ဆိုေသာကိစၥမ်ား)

(၂) လက္ေအာက္အရာရွိမ်ား၊ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအား ထိေတြ႔မႈမျပဳေစျခင္း (ျပည္သူႏွင့္ ဆက္ဆံေရးတူေသာ ဝန္ေဆာင္မႈ (Public Relations) ကို ဆိုးရြားစြာ ပ်က္စီးေစပါသည္)။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစိုးရ႐ံုးမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး႐ံုးမ်ားတြင္ ႐ံုးကိစၥမ်ားအား သာမန္ျပည္သူမ်ား ေမးျမန္းစံုစမ္းမရပါ။ ႐ံုးထဲမွ အရာရွိတစ္ဦးက ဝင္ခြင့္ျပဳမွသာ ဝင္ေရာက္ရပါသည္။ 

(၃) အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းအရ ရွင္းလင္းစြာ ေျဖရွင္းႏိုင္ေသာအရာကို တရား႐ံုးသို႔ ေစလႊတ္ျခင္းႏွင့္ ဥပေဒသေဘာထားမွတ္ခ်က္အား ျပည္ေထာင္စုေရွ႕ေနခ်ဳပ္႐ံုးႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္ဥပေဒခ်ဳပ္႐ံုးမ်ားကို ေတာင္းခံျခင္း။ 

ယခုအခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္႐ံုးတို႔တြင္ ျပည္သူတို႔၏ ပိုင္ဆိုင္မႈ၊ နစ္နာဆံုး႐ံႈးမႈမ်ားႏွင္ပတ္သက္ေသာ တိုင္ၾကားစာမ်ားမွာ အပံုလိုက္ထပ္ေနသည္ဟုလည္း သိရပါသည္။ တာဝန္ခံရမည့္ပုဂိၢဳလ္မ်ားအေနႏွင့္ အပင္ပန္းခံ၍ ရွင္းလင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဖတ္႐ႈရပါမည္။ ပုဂိၢဳလ္တစ္ဦးခ်င္း၏ျပႆနာ (Individual Problem) ဟုဆိုကာ အေလးမထားပါက ဒီမိုကေရစီ၏ အႏွစ္သာရျဖစ္ေသာ ပုဂၢလိကဝါဒ (Individualism) ကို သစၥာေဖာက္ရာေရာက္ပါသည္။ 

ဤကိစၥရပ္တြင္ေျဖရွင္းနည္းမွာ နစ္နာသူပုဂိၢဳလ္၏ တင္ျပခ်က္ကို အႀကီးအကဲမ်ားအေနႏွင့္ အမႈကိစၥတစ္ခုစီအလိုက္ မေျဖရွင္းႏိုင္လွ်င္ အရာရွိႀကီးမ်ားပါဝင္ေသာ အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က တာဝန္ယူကာ စိစစ္ရပါမည္။ မွန္ကန္ေၾကာင္း (နစ္နာသူ၏ ဆႏၵျပည့္စံုသည့္အေျဖဆိုပါလွ်င္) တစ္ပါတည္း ေဆာင္ရြက္ေပးလိုက္ရပါမည္။ ၎တို႔အေနႏွင့္ ဝိဝါဒျဖစ္စရာကိစၥ ႀကံဳလာပါက အႀကီးအကဲသို႔ တင္ျပရပါမည္။ အႀကီးအကဲအေနႏွင့္ မျဖစ္မေန ဖတ္႐ႈရပါမည္။ 

ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲမ်ား၏ ထားရွိရမည့္သေဘာထားကိုလည္း စာေရးသူေျပာလိုပါသည္။ ၿပီးခဲ့သည့္တပ္မေတာ္အစိုးရကာလမတိုင္မီ ၁၉၆၂ ခုႏွစ္ ဦးေနဝင္း အာဏာသိမ္းသည့္အခ်ိန္ကပင္ ျပည္သူပိုင္သိမ္းမည္ဆိုေသာ မတရားမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ဥပေဒတြင္မပါဝင္ေသာ ျပန္တမ္းျဖင့္ ေဖာ္ျပျခင္းမရွိဘဲ ေဒသအာဏာပိုင္က အာဏာျဖင့္ သိမ္းသည့္ကိစၥမ်ားလည္း ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ တပ္မေတာ္က အာဏာသိမ္းၿပီးေနာက္ ၁၉၈၇ ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားသားပိုင္ မေ႐ႊ႕မေျပာင္းႏိုင္ေသာပစၥည္းအား ကန္႔သတ္သည့္ဥပေဒကို ကိုးကားကာသိမ္းယူရာတြင္ မွားယြင္းေသာဥပေဒႏွင့္အတူ ထိုဥပေဒအရဆိုကာ ဥပေဒကိုေနာက္ေၾကာင္းျပန္သံုးၿပီး တရားဥပေဒႏွင့္မညီေသာ ကိစၥမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ပါသည္။ ယခု ဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္း အႀကီးအကဲမ်ားမွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးက႑တြင္ပါဝင္ၿပီး တပ္မေတာ္သားေဟာင္းမ်ားဆိုပါက “ယခင္က အဘတို႔လုပ္ခဲ့တာ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရမည္” ဟူေသာ အယူအဆမ်ားကို စြန္႔လႊတ္ရေတာ့မည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းဆိုင္ရာ အဓိကတာဝန္ရွိသူ အစိုးရဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းအႀကီးအကဲမ်ားအားလံုး သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 

တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈဟူေသာေခါင္းစဥ္မွာ အေသးစိတ္ေရးသားျပဳစုပါက သုေတသနစာတမ္းတစ္ေစာင္ (Research Paper) တစ္ခုအျဖစ္ ေရးသားရမည္ျဖစ္ပါသည္။ အက်ယ္ေရးသားပါက က်ယ္ဝန္းလြန္းသျဖင့္ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္စာ ေရးသားေဖာ္ျပရပါမည္။ ေသခ်ာသည္ကေတာ့ သမၼတႀကီးဦးဝင္းျမင့္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈတြင္ အေ႐ြ႕တစ္ခုကိုေတာ့ ျမင္ၾကရေတာ့မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေဒါက္တာေအာင္မ်ိဳး