News

POST TYPE

PHOTO ESSAYS

ဘောကလိဒေသ မြင်ကွင်းဓာတ်ပုံများ (Daily, Vol-7/No-98)
04-Aug-2019
ဘောကလိဒသေ မှငကွှငွးဓာတပွုံမှား
ဓာတပွုံ - ဇယှောကို

ကရငပွှညနွယွ မှောကဖွှားပိုငွး ပဲခူးတိုငွးနဲ့နယနွိမိတခွငွှး ထိစပနွတေဲ့ သံတောငကွှီးမှို့နယွ ဘောကလိမှို့နယခွှဲအနီးမှာ သောကရွခပခွှေောငွးဖှားမှာ လှနခွဲ့တဲ့ဆယ့သွုံးနှဈကှောခွန့ကွ ပုဂဂြလိကပိုငွ ရအေားလှှပစွဈစီမံကိနွးကို စီးပှားရေးလုပငွနွးရှငွ ဦးထှနွးမှင့နွိုငပွိုငွ ရှှစှမွေးအငကွုမပြဏီက ကပှဘွီလီယံပေါငွးမှားစှာ ကုနကွခှံတညဆွောကခွဲ့တာဖှဈပါတယွ။

အဆိုပါဆညတွညဆွောကစွဉကွ ဒသခေံတှသောမက နယမွှအခှစေေိုကွ ကရငအွမှိုးသားအစညွးအရုံး KNU တပမွဟာ၂ တာဝနရွှိသူတှရေဲ့ ကန့ကွှကမွှုမှားနဲ့လညွး ကှုံတှေ့ခဲ့ရသလို ဘောဂလိ မှို့နယခွှဲထဲက ကှေးရှာပေါငွးမှားစှာလညွး ဆညရွဝပွေဧရိယာထဲ ပါဝငသွှားခဲ့ရုံမက ရှမွးရိုးမတောငပွိုငွးက အဖိုးတနွ ကှှနွးနဲ့ အခှားသဈမာတှလညွေး ခုတယွူရောငွးခခှှငွး ခံခဲ့ရပါတယွ။

ဒီအခကခွဲကို ကုမပြဏီဘကကွလညွး ဖှရှငွေးပေးဖို့အတှကွ အရှညပွေ ၁၀၀ နီးပါးရှိတဲ့ တံတားကို ပှနလွညွ တညဆွောကပွေးနပမေေဲ့ လာမယ့ွ ၂၀၂၀ လောကမွှ ပှီးစီးမယလွို့ခန့မွှနွးထားကှောငွး စီမံကိနွး တာဝနရွှိသူတှဆေီက သိရပါတယွ။

အခမဲ့ဖှတသွနွးခှင့ွ (ဖောငနွဲ့ကူးခှင့ွ) ပေးထားတယဆွိုပမေဲ့ ညရေးညတာ အကှောငွးကိဈစမရှိရငတွော့ ဖှတသွနွးခှင့မွရှိဘူးလို့သိရပှီး ခိုငလွုံတဲ့အကှောငွးပှခကှရွှိရငွ ညကှီးသနွးခေါငတွောငွ ဖှတသွနွးသှားလာခှင့ပွေးတယလွို့ ကုမပြဏီဘကကွ သိရပါတယွ။

ဆညတွညဆွောကစွဉမွှာ သောကရွခပခွှေောငွး ဖှတကွူးတဲ့ ဒုတိယကမဘြာစဈလကကွနွှ သံဘလေီတံတားတဈစငွးလညွး ဖကှသွိမွးခံခဲ့ရတဲ့အတှကွ ဘောဂလိမှို့နယခွှဲ ကှေးရှာတှဖှဈတေဲ့ ရသေိုးကှီး၊ ရသေိုးလေးအပါအဝငွ ကှေးရှာပေါငွးမှားစှာက ဒသခေံတှဟော သံတောငမွှို့သဈနဲ့ တောငငွူကို သှားဖို့တံတားမရှိဘဲ ကုမပြဏီက စီမံပေးထားတဲ့ ပှနွးတှနွးသငွဘြောလို့ခေါတွဲ့ ဖောငကွှီးနဲ့ ကူးနကှရတော ၇ နှဈလောကရွှိနပေါပှီ။

ဆညထွဲမှာ ငါးဖမွးထုတယွူခှင့ွ ပိတထွားပမယေ့ွ ဟငွးစားအတှကွ ငါးမှှားနသေူအခှို့ကိုတော့ ခှင့ပွှုထားပါတယွ။

ဆညရွဝပွေဧရိယာမိုငနွဲ့ခှီရှိနပှေီး ရအနကွေ ပေ ၁၅၀ လောကရွှိနိုငတွဲ့ သောကရွခပရွေအေားလှှပစွဈစီမံကိနွးဟာ လှှပစွဈမီဂဂြါဝပွ ၁၂၀ လောကထွှကရွှိတယလွို့ပှောပမေဲ့ ဆညရွဝငနွေဈမှုပစွဉွ နအေိမတွှေ၊ စိုကခွငွးသီးနှံ ဥယှာဉတွောငယွာတှေ ဖယရွှားခံခဲ့ရတဲ့ ကှေးရှာအခှို့က ပှညသွူတှဟော ယနေ့အခှိနထွိ လှှပစွဈမီးမရရှိသေးဘူးလို့ သိရပါတယွ။

ပလကဝွတံတားဟောငွးနရောနှင့ွ သငွဘြောဇကဆွိပွ