News

POST SECTION

PERSPECTIVE

22-Aug-2016
ပထဝီႏိုင္ငံေရးအရ မဟာဗ်ဴဟာက်ေသာ ေနရာတြင္ တည္ရွိေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို တ႐ုတ္ကေတာ့ သူ႔အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အၿမဲလိုအပ္ေနပါလိမ့္မည္။ ျမန္မာကေရာ တ႐ုတ္ဆီက ဘာေတြရႏိုင္သလဲ။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးမွာ ‘ျမစ္ဆံု’ အေရးထက္ ပိုမိုနက္႐ိႈင္း က်ယ္ဝန္းလိမ့္မည္ ထင္သည္။
20-Aug-2016
မႏၲေလးၿမိဳ႕ေတာ္၏ အဓိက လမ္းမႀကီးမ်ားတြင္ ေစ်းသက္သာသည့္ အထည္ဆိုင္မ်ားက အလွ်ဳိ အလွ်ဳိ ေပၚလာခဲ့သည္
20-Aug-2016
တိုင္းျပည္ တစ္ခု၏ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အေဆာက္အဦ (Eonomic Infrastructure) ပိုင္းႏွင့္ အစိုးရမ်ား၏ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ ေပၚလစီ၊ စီးပြားေရး ေပၚလစီမ်ား အပါအဝင္ လက္ရွိ ျပည္တြင္း ႏုိင္ငံေရး၊ လူမႈစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားကို အဓိက အေျခခံ၍ တိုင္းတာ တြက္ခ်က္ၾကသည္
19-Aug-2016
... အေတြ႔အႀကံဳ မရွိသည့္ အစိုးရသစ္ အေနႏွင့္ ကနဦးေျခလွမ္းမွား အခ်ဳိ႕က်ဴးလြန္မိသည္မွာ သိပ္ေတာ့ ဆန္းလွသည္ မဟုတ္ပါေခ်။ အဆုိပါ ေျခလွမ္းမွားမ်ားထက္ ပုိ၍ အေရးႀကီးသည္မွာ ေသာ့ခ်က္က်ေသာ မညည္သည့္အမွားကိုမွ​ မက်ဴးလြန္မိေသးျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။
19-Aug-2016
တကယ္လို႔ အမွန္ကို အစားထိုး မျပသႏိုင္ခဲ့ရင္ ေနာင္လာေနာင္သား သမိုင္း ေလ့လာသူမ်ားအေနနဲ႔ အမွား ၾကာလို႔ အမွန္ ထင္သြားမွာကို စိုးရိမ္မိတယ္လို႔ ရထားျပခန္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ကၽြန္ေတာ္နဲ႔ ေတြ႔စဥ္ ေျပာခဲ့ပါတယ္
18-Aug-2016
ဤအခ်က္က ဘာကို ေဖာ္ျပေနသနညည္းဆုိလွ်င္ ရခုိင္အေရးမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္အၿပိဳင္ သူမ၏ ဦးစားေပး လုပ္ငန္းမ်ားဲမွ​တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပရာ ေရာက္ပါသည္။
18-Aug-2016
သူမအေနႏွင့္ NCA မူေဘာင္အတုိင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု အတည္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ “၂၁ ရာစု ပင္လံု” ဆုိသည္မွာ မူေဘာင္အရ ေမွ်ာ္မွန္းထားေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကြန္းဖရင့္အတြက္ ေရြးခ်ယ္လိုက္ေသာ မတူျခားနားသည့့္ အမည္သစ္မွ်သာ ျဖစ္သည္ဟု သူမက ဆုိပါသည္။
16-Aug-2016
လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စိုးရိမ္မႈမွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ တပ္မေတာ္တုိ႔ ေပါင္းစည္းမိလွ်င္ ေပၚျပဴလာ တရားနည္းလမ္း က်မႈေရာ လုပ္ပုိင္ခြင့္ အာဏာပါ ျပည့္စံုုသြားၿပီျဖစ္၍ ဤသို႔ေသာ တပ္ေပါင္းစုမ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးဖုိ႔ မျဖစ္ႏုိင္ဟု စုိးရိမ္မကင္းျဖစ္ေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္
16-Aug-2016
တပ္မေတာ္၏ ေထာက္ခံမႈသာ မရလွ်င္ သို႔မဟုတ္ အနည္းဆံုး သေဘာတူညီမႈသာ မရလွ်င္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနႏွင့္ တုိင္းျပည္ကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ပါ။
16-Aug-2016
တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၏ ရပ္တည္မွတ္မွာ NLD အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ ႏွင့္ UPSD တို႔၏ ရပ္တည္မွတ္ႏွင့္ ေဝးကြာလွသည္။ ၂၁ ရာစုညီလာခံ က်င္းပသည့္အခါ အဆိုပါ ရပ္တည္မွတ္ႏွစ္ခု တျဖည္းျဖည္းနီးကပ္လာေစရန္ ႀကဳိးစား အားထုတ္ရမည္မွာ NLD အစိုးရ၏ အဓိကတာ၀န္ျဖစ္ေပသည္။
15-Aug-2016
မူးယစ္ ေဆးဝါးေရာင္းခ်ၿပီး ေငြမည္းမွ ေငြျဖဴေျပာင္းကာ ၿမိဳ႕ လယ္ေကာင္ေပၚ တုိက္ေတြ၊ ကားေတြႏွင့္ ခ်မ္းသာေနေသာ မူးယစ္ရာဇာေတြကို ဖမ္းဆီးျခင္းမျပဳဘဲ ႏွစ္ျပား၊ သံုးျပားမိၿပီး ေရာင္းခ်ဖို႔မဟုတ္တဲ့ လူငယ္ေတြကို ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္ေထာင္ထဲထည့္သည္မွာ သားေကာင္ကို တစ္ခါသားေကာင္ ထပ္လုပ္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။
15-Aug-2016
ေနာက္ဆံုးရည္မွန္းခ်က္ ေအာင္ျမင္ရန္ အလြန္ အေရးႀကီးေနသည့္ အေျခအေနတြင္ မည္သည့္နည္းလမ္းကို အသံုးျပဳသည္ျဖစ္ေစ လက္ခံႏိုင္စရာျဖစ္သည္
13-Aug-2016
တ႐ုတ္သည္ တစ္ေန႔တျခား အင္အားႀကီးမားလာသလို ျပင္းထန္လာသည့္ အေမရိကန္-တ႐ုတ္ အကဲစမ္းပြဲတြင္ ျမန္မာသည္ အေရးပါေသာ ေနရာတြင္ ရွိေနျခင္း၊ ျမန္မာျပည္ တည္ေဆာက္ေရးသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံလုံးႏွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္မႈေပၚ မူတည္ေနျခင္း၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ယခင္ျမန္မာေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားျခင္း၊ ျမန္မာ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ နယ္ပယ္မ်ားစြာတြင္ တ႐ုတ္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနျခင္း သို႔မဟုတ္ ပါဝင္
12-Aug-2016
အာဏာလႊဲေျပာင္းမႈၿပီးသည္ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္မွာ သူမ၏ ေ႐ြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကတိစကားအတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ရန္ စတင္အစီအစဥ္ ခ်ေတာ့သည္။ ‘သူမအေနႏွင့္ သမၼတအထက္မွ ေနၿပီး ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အားလုံးကို ခ်မွတ္သြားမည္’ ဆိုေသာ ကတိစကားျဖစ္ပါသည္