News

POST SECTION

PERSPECTIVE

22-Oct-2018
NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ပင္ ႏိႈင္းယွဥ္ စရာတစ္ခု ရွိေနသည္။ တပ္မေတာ္က The Voice သတင္းစာကို သေရာ္စာတစ္ပုဒ္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စြဲဆိုခဲ့ေသာအမႈျဖစ္သည္။ ယင္းျပႆနာတြင္ တပ္မေတာ္ဟူေသာ ပါဝါအမာအဖြဲ႔အစည္းပင္ ျဖစ္လင့္ကစား ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမရွိဘဲ အဆင့္ဆင့္ လုပ္ေဆာင္သြားသည္ကို ေတြ႔ခဲ့ရသည္။
20-Oct-2018
မဟာဗ်ဴဟာရည္မွန္းခ်က္ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အံလြဲေနလွ်င္ ရည္မွန္းခ်က္ကို ေႏွာင့္ေႏွးေစပါ လိမ့္မည္။ အထူးသျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔အေျပာင္းအလဲကာလ စနစ္မ်ားခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္တြင္ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ဆံုးျဖတ္ျခင္းထက္ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ျဖင့္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ခ်ိန္ဆဆံုးျဖတ္သင့္ေပသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ဒီမိုကေရစီႏုႏုအား အေမြးမသတ္မိရန္ အထူးလိုအပ္လွသည္။ ထို႔အတူ မိမိတို႔၏ ဒီမိုကေရစီ မွတ္ေက်ာက္တင္ခံႏိုင္ရန္လည္း ေမွ်ာ္မွန္းမိသည္။
20-Oct-2018
အမ္ဘီအက္စ္တြင္ သေဘာထားတင္းမာေသာ အႀကံေပးမ်ားရွိ သည္။ သူတို႔က တ႐ုတ္တို႔ကို အတုယူေစခ်င္ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္က ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္တြင္ ႀကီးစိုးဗိုလ္က်လ်က္ရွိသည္။ သူက ကၽြန္းမ်ားကို သိမ္းေသာအခါ တစ္ကမၻာလံုးက ဝိုင္းဝန္းကန္႔ကြက္ၾကသည္။ တ႐ုတ္၏တံု႔ျပန္မႈမွာ “သြားစမ္းပါ” (Get Lost) ဟူ၍ျဖစ္သည္။ မဆိုင္သူ မ႐ႈပ္နဲ႔ဟုသေဘာထားၾကသည္။ ကမၻာႀကီးက လက္ေလွ်ာ့ေပးရသည္။
18-Oct-2018
ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအရည္အေသြး ေကာင္းျခင္း မေကာင္းျခင္းကို ဘာအရာေတြနဲ႔ ေပတံတိုင္းသလဲဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံရဲ႕ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီအဝန္းအဝိုင္းအတြင္းမွာ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲ။ အဂတိလိုက္စားမႈဘယ္အတိုင္းအတာ လႊမ္းမိုးေနသလဲ။ အရွင္ေမြးသူေကာင္းျပဳစနစ္၊ လက္သင့္ရာစားေတာ္ေခၚစနစ္ ဘယ္ေလာက္အျမစ္တြယ္ေနသလဲ။ ဒီအခ်က္ေတြနဲ႔ တိုင္းတာၾကပါတယ္။
18-Oct-2018
ႏိုင္ငံသားကိုယ္စီမွာ ရရွိပိုင္ခြင့္ရွိတဲ့ သူ႔အခြင့္အေရးေတြကိုလည္း အခ်င္းခ်င္း ေလးစားတန္ဖိုးထားသမႈျပဳၾကၿပီး မိမိတို႔ကိုယ္စီမွာ စြဲကိုင္ထားတဲ့အာဏာနဲ႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ဆိုတာေတြ၊ ဂိုဏ္းဂဏစိတ္စြဲလမ္းျခင္းေတြကို ပယ္သတ္ၿပီး တရားမွ်တမႈကိုအေျခခံတဲ့ ေပါင္းစည္းမႈကို ေဆာင္႐ြက္ၾကေစခ်င္ပါၿပီ။
17-Oct-2018
ပညာရွင္တစ္ေယာက္ေယာက္က တစ္စံုတစ္ခုကို ဟုတ္တိုင္းမွန္ ရာအတိုင္းမဆိုဘဲ လိုတိုးပိုေလွ်ာ့လုပ္ၿပီး ကိုယ္လိုရာ ဆြဲေျပာတဲ့အခါမ်ိဳးမွာေတာ့ အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီပညာရွင္ကို လူဘယ္ေလာက္က ယံုၾကည္လက္ခံသလဲ၊ ဘယ္အတိုင္းအတာအထိ လက္ခံၾကသလဲ။ လက္ခံရင္ လက္ခံသေလာက္ သူ႔လႊမ္းမိုးမႈက သက္ေရာက္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ပညာရွင္ရဲ႕ ေကာက္ခ်က္ခ်မႈအေပၚမွာ သံုးသပ္ေဝဖန္အႀကံျပဳမႈေတြ၊ ေနာက္ဆက္တြဲ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမယ့္ကိစၥရပ္ေတြလည္း ပါလာမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အက်ိဳးဆက္ေတြကလည္း တသီတတန္းႀကီး ပါလာဦးမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
17-Oct-2018
ေဝဖန္ေထာက္ျပထိန္းေက်ာင္းျခင္းႏွင့္ အပုပ္ခ်တိုက္ခိုက္ျခင္းဆိုသည္မွာ ခြဲျခားရလြယ္ကူေသာ အျပဳအမူမ်ားသာျဖစ္ေသာ္လည္း မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ၿပီး ခပ္ၾကမ္းၾကမ္း ဥပေဒပုဒ္မဆိုးမ်ားျဖင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူျခင္းမွာ ဒီမိုကေရစီယဥ္ေက်းမႈကို ဖ်က္ဆီးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ အာဏာရွင္စနစ္ ေနာက္ျပန္လည္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။
17-Oct-2018
အဆိုပါအမႈကို စတင္စြဲဆိုၾကမည့္ ဆိုင္ရာဌာနက ဥပေဒကိုမသိနားမလည္၍ လာေရာက္ဖြင့္ၾကမည္ဆိုေစဦး ဥပေဒအႀကံေပးမ်ားႏွင့္ ဖမ္းဝရမ္းထုတ္ဆင့္ေပးသည့္ တရားေရးမ႑ိဳင္မွ တရားသူႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ျဖစ္စဥ္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္ေနသည့္ အျခားအျခားေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ မည္သို႔ပတ္သက္ဆက္စပ္မႈရွိသည္၊ ဥပေဒလမ္းေၾကာင္းအရ မည္သို႔မည္ပံုရွိၾကမည္ကို မည္သည့္အတြက္ ျပန္လည္စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး မွန္မွန္ကန္ကန္ဆံုးျဖတ္ကာ မေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသနည္းဆိုသည့္ အေမးမ်ားလည္း ဥပေဒေရးရာ ေလ့လာသူမ်ားအၾကား ေပၚထြက္လာေနခဲ့သည္။
16-Oct-2018
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ေတာင္းဆိုခ်က္၊ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္ခံရန္ခက္ခဲတတ္ေသာ္လည္း ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းမႈမ်ားမွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အဓိကျပႆနာမ်ားအေပၚ သေဘာတူညီခ်က္ရရွိျခင္းျဖင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈသည္ အားေကာင္းလာမည္ျဖစ္သည္။
15-Oct-2018
ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တိုက်ိဳၿမိဳ႕မွာ ဂ်ပန္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အာေဘး အပါအဝင္ မဲေခါင္ႏိုင္ငံမ်ားက ေခါင္းေဆာင္ေတြႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီး အဆင္ေျပေျပ ႏိုင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး တည္ေဆာက္ေနခ်ိန္၊ ႏိုင္ငံတကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ လာေရာက္ဖို႔၊ ႏိုင္ငံတကာ အကူအညီေတြရဖို႔ ေဆာ္ဩေနခ်ိန္မွာ ႏိုင္ငံပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေစသည့္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕မွာ ျဖစ္ခဲ့သည္။
13-Oct-2018
လက္ထပ္ထိမ္းျမားျခင္း ဆယ္ပါးေပါ႔။ လက္ခံက်င့္သံုးၾကရမယ္ဆိုတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳး မဟုတ္ပါဘူး။ ေရွးထံုးဆိုတာ ဘိုးဘြားေတြရဲ႕ ေကာင္းေမြျဖစ္ပါတယ္။ လြယ္လြယ္နဲ႔ေတာ့ မပယ္ေကာင္းဘူး မဟုတ္လား။ ဗဟုသုတျဖစ္ပါတယ္။
13-Oct-2018
ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားအသီးသီးမွာ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ရင္ဖြင့္စရာမ်ားက မ်ားလွသည္။ မေက်နပ္မႈမ်ားက အျပည့္အသိပ္ ကိန္းေအာင္းေနသည္။ လိုအင္ဆႏၵမ်ားက တင္းက်မ္းတည္ေနသည္။ ထိုစိတ္ဆႏၵမ်ား ရင္ဖြင့္ရာ ပလက္ေဖာင္းမွာ ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ားက အဓိကေနရာျဖစ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ လႊတ္ေတာ္က ထိုစိတ္ဆႏၵမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေနဖို႔ အခရာက်သည္။ ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ရွိရင္းစြဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးကိုသာ ေဒသခံတို႔က အားကိုးအားထားျပဳၾကေပလိမ့္မည္။
11-Oct-2018
NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးတဲ့ေနာက္ပိုင္း ကရင္ေဒသေတြမွာ ပိုမိုဖြံ႔ၿဖိဳးလာတဲ့အေၾကာင္း၊ ဘုရားသံုးဆူ ေဒသက မြန္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထိုင္ၾကတာျဖစ္ၿပီး ကရင္စုရပ္ကြက္က သတ္သတ္ တည္ရွိေၾကာင္း၊ သူ႔အေနနဲ႔ကေတာ့ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးနဲ႔ ေဒသဖြံ႔ ၿဖိဳးေရးအတြက္ အၿမဲတမ္း အကူအညီေပးပါမယ့္အေၾကာင္း စသျဖင့္ အားပါးတရ ေျပာျပခဲ့ပါတယ္။ ခင္မင္ႏွစ္လိုဖြယ္ရာ အေတာ္ေကာင္းတဲ့သူပါ။ (ခါးၾကားထဲက ေသနတ္ႀကီးကိုေတာ့ မခင္မိပါဘူး)။
10-Oct-2018
လူငယ္တစ္ေယာက္အေနႏွင့္ ဦးေႏွာက္တစ္ခုတည္း ေကာင္းေန႐ံုႏွင့္ မလံုေလာက္ပါ။ ႏွလံုးသားရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတူ ခံယူခ်က္ရွိဖို႔လည္း လိုအပ္ပါသည္။ လူငယ္ေတြ ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲျပႆနာ မ်ားကို မိသားစုတစ္စုစီကသာ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ လူငယ္တစ္ေယာက္၏ဘဝႏွင့္ စိတ္ဓာတ္သည္ မိႏွင့္ဖေပၚတြင္ မူတည္ေနေသာေၾကာင့္ ရွင္သန္ျခင္းစစ္မွန္ေအာင္၊ ႀကီးျပင္းျခင္းမွန္ကန္ေအာင္ သင္ၾကားလမ္းညႊန္ေပးၾကရပါမည္။
10-Oct-2018
ႏိုင္ငံအတြက္ စြမ္းအင္မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲၾကဖို႔ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။ စြမ္းအင္မဟာ ဗ်ဴဟာဆိုသည္မွာ စြမ္းအင္အသံုးျပဳပံု ဒီဇိုင္း၊ အလုပ္ လုပ္ပံုဒီဇိုင္းႏွင့္ ခရီးသြားပံုဒီဇိုင္းမ်ားအထိ ပါဝင္သည္။ ဤေနရာတြင္ အမ်ားျပည္သူ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရး ေကာင္းမြန္ဖို႔ အင္မတန္ အေရးႀကီးပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ကိုယ္ပိုင္ဆိုင္ကယ္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ကားမ်ား အသံုးျပဳမႈ နည္းပါးလာမွာ ျဖစ္သည္။ မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သလို စက္သံုးဆီေဈး ႀကီးျမင့္လာမႈသည္ ဆူပါေရွာ့ခ္ ျဖစ္သည္။ ဆူပါေရွာ့ခ္သည္ အေျပာင္းအလဲ ႀကီးႀကီးမားမားကို ေမြးထုတ္ေပးတတ္သည္။