News

POST SECTION

PERSPECTIVE

28-Jan-2017
ပထမ အယူအဆက “အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ နိဂံုးပိုင္း ေရာက္ေနၿပီ သို႔မဟုတ္ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ့မည္”ဟုဆိုသည္။ ဒုတိယ အယူအဆမွာ နိဂံုးခ်ဳပ္ေတာ့မည့္ အိုင္ဒီအိုလိုဂ်ီ ေနရာတြင္ အျခားေရြးခ်ယ္စရာ လမ္းေၾကာင္း ရွိ မရွိဆိုေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ တစ္နည္း ဆိုရလွ်င္ “တတိယ လမ္းေၾကာင္း” ရွိႏိုင္ေသးသေလာ ဆိုသည့္ ျပႆနာပင္ျဖစ္သည္။
27-Jan-2017
တစ္ဖန္ ဥပေဒအား သိကြၽမ္းျခင္းမရွိသူ အရပ္သားမ်ားမွ တရား႐ံုး၏ ခြင့္ျပဳခ်က္ျဖင့္ ဝင္ေရာက္ေဆာင္ရြက္မည္ ဆိုပါကလည္း ထိုသူ၏ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ နားလည္မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ တစ္ဖက္အမႈသည္မွ အခြင့္အေရး ရယူသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး တရားစီရင္ေရးမွာလည္း တိမ္းေစာင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တရားစီရင္ေရး၏ အနာဂတ္မွာ ရင္ေလးဖြယ္ရာျဖစ္ေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါသည္။
27-Jan-2017
လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ စြပ္စြဲမႈေတြကို ဘက္မလိုက္ပဲ ျပည့္ျပည့္ဝဝ စုံစမ္းစစ္ေဆးျခင္းရဲ႕ အေရးပါမႈနဲ႔ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ လြတ္လပ္စြာ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ေရးရဲ႕ အေရးပါမႈေတြကိုလည္း အေလးေပး ေျပာၾကားလိုပါတယ္။
26-Jan-2017
ဒုတိယတန္း ဖတ္စာတြင္ ဖတ္စာ စုစုေပါင္း ၁၄ ခုအတြက္ ဖတ္ၿပီး ေျဖဆိုရန္ ေမးခြန္း ၅၂ ခု ပါဝင္ပါသည္။ ထိုေမးခြန္း ၅၂ ခုတြင္ ေက်ာင္းသားမ်ား ကိုယ္တိုင္ စဥ္းစား၍ ေျဖဆိုရေသာ ေမးခြန္းက ၃ ခုသာ ပါဝင္ပါသည္။
26-Jan-2017
ျပည္သူမ်ား သြားေရးလာေရး မေခ်ာေမြ႔ မလြယ္ကူလွ်င္ အျပစ္ပံုခ်ခံၾကရမည္မွာ အစိုးရပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အစိုးရ၏ပံုရိပ္ ထိခိုက္ၾကရသည္။ အစိုးရက မစီစဥ္ မေဆာင္ ႐ြက္ေပးႏိုင္ဟုဆိုၾကသည္။ သို႔အတြက္ အခ်ိဳ႕ႏိုင္ငံမ်ားမွ အစိုးရမ်ားအေနႏွင့္ ျပည္သူ႔ေရးရာ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ပုဂၢလိက ကုမၸဏီမ်ားလက္သို႔ ဝကြက္မအပ္ဘဲ ၎တို႔ကသာ တာဝန္ယူ ေဆာင္႐ြက္ၾကရျခင္းျဖစ္သည္။
25-Jan-2017
ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးေသာအခ်က္မွာ ႏိုင္ငံျခားမွ စီးပြားေရး လုပ္လိုသူတို႔အတြက္ လိုအပ္သမွ်ကို မိမိတို႔ဘာသာ ေျဖရွင္းေနရၿပီး အစိုးရဌာနမ်ား၏ အကူအညီမ်ား မရရွိျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
25-Jan-2017
အိုးလုပ္သူတို႔က အိုးကို႐ိုက္သည္မွာ ဤအိုးအား ကြဲေစဖို႔ရန္ မဟုတ္။ ဤအိုးက က်စ္လ်စ္မာေက်ာၿပီး မီးဖုတ္ခံႏိုင္ေစဖို႔ရန္ အတြက္သာ ဤအိုးကို ႐ိုက္ရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။
24-Jan-2017
စနစ္တစ္ခုမွ ေနာက္စနစ္တစ္ခု ေျပာင္းလဲတဲ့ေနရာမွာ စနစ္သစ္ အထိုင္ မက်ေသးခ်ိန္ စနစ္ေဟာင္း မဖယ္ရွားႏိုင္ေသးတဲ့ အခ်ိန္ကာလမွာ “ေျပာင္းလဲမႈစိန္ေခၚသံ”ေတြ ရင္ဆိုင္ရမွာပဲ ျဖစ္တယ္။
24-Jan-2017
...ျပည္တြင္း ျပည္ပ အင္အားစုမ်ား၏ ဖိအားမ်ားေၾကာင့္ “ရခိုင္ျပည္နယ္မွ အစၥလာမ္ ကိုးကြယ္သူမ်ား”ဟူ၍ ေျပာင္းလဲေခၚေဝၚ ေပးလိုက္ရသည့္ အေျခအေနထိ ဖိအားရွိေနခဲ့သည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းေန၏။
23-Jan-2017
Spare the rod and spoil the child. (တုတ္မသံုးလွ်င္ ကေလးပ်က္ မည္) ဟူေသာစကားသည္ ဂ႐ုစိုက္ လိုက္နာသင့္ေသာ စကားျဖစ္၏။ ျခြင္းခ်က္ေတာ့ ရွိပါသည္။ ကေလးကို ေၾကာက္႐ံုလန္႔႐ံုသာ ႐ိုက္ႏွက္ဆံုးမသင့္ပါသည္။
23-Jan-2017
Bus ကားလို႔ေျပာရင္ ေခ်ာင္တစ္ေခ်ာင္မွာ အက်ထိုင္လို႔ ငိုက္ရတဲ့ အရသာကို ျမန္မာျပည္က Bus ကား ခပ္ၾကာၾကာ စီးၾကသူတိုင္း ခံစားတတ္မယ္ ထင္ပါရဲ႕။
21-Jan-2017
ျပည္သူ႔ေထာက္ခံမႈ အားေကာင္းသျဖင့္ အစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေထာက္ခံမႈ ရေအာင္ ျပည္သူ႔မူဝါဒ ခ်မွတ္စရာ မလိုေၾကာင္း၊ မွန္ကန္အက်ဳိးရွိေသာ မူဝါဒမ်ားကို ခ်မွတ္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္သာ လိုေၾကာင္းလည္း ျမင္ရသည္။ ေသခ်ာစြာ ႀကဳိတင္ျပင္ဆင္မႈ၊ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္ စနစ္တက် ႀကဳိတင္ေကာက္ခံျခင္း၊ သတင္းအမွန္ကို ျပည္သူတို႔ ထုတ္ေျပာရဲေအာင္ အားေပးျခင္း၊ ပညာရွင္ ပညာသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို စုဖြဲ႔ႏိုင္ျခင္းတို႔ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္လွ်င္ ေနာင္စီမံကိန္းမ်ားသည္ ျပည့္စုံပါမည္။
21-Jan-2017
ရာစုႏွစ္ အကူးအေျပာင္း ကာလတြင္ ေပၚထြက္လာေသာ မတူျခားနားသည့္ အယူအဆ ႏွစ္ရပ္ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္ေနပါသည္။ “လူအေျချပဳခ်ဥ္းကပ္နည္း” (Human-base Approach) ႏွင့္ “ႏိုင္ငံအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္း” (Nation-base Appraoch) တို႔ျဖစ္သည္။ လူအေျချပဳ ခ်ဥ္းကပ္နည္းက “လူမ်ိဳး၊ အသားအေရာင္၊ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ မည္သို႔ပင္ ကြဲျပားျခားနားပါေစ လူသည္ လူပင္ျဖစ္သည္”ဆိုေသာ ပရမတၲအျမင္ကို ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားသည္။
19-Jan-2017
ေနာက္လိုက္ေကာင္း ဆိုသည္မွာ အထက္တြင္ တင္ျပခဲ့သလို ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ အေနႏွင့္ ၎၏လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔၍ အခက္အခဲမရွိ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အေထာက္အကူ ျပဳရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပေဒႏွင့္ မညီသည္ကို ညီေအာင္ တင္ျပရပါမည္။ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း မသိသည္ကို သိေအာင္ တင္ျပရပါမည္။ ဤသည္မွာ ဝန္ထမ္း၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
18-Jan-2017
ကြ်န္ေတာ္တို႔သည္ မိမိတို႔ နားလည္ေသာ မိမိ ပါဝင္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ တစ္ခုလိုသာ ျမင္လိုပါသည္။ သို႔မွသာ ေျပာင္းလဲလာေသာ ေခတ္ႏွင့္အတူ လိုက္ပါႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ပါေသာ္လည္း အၿမဲ႐ႈပ္ေထြးၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ မမီႏိုင္ နားမလည္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနသည့္ စနစ္ႀကီးကိုသာ ျမင္ေနၾကရပါသည္။