POST SECTION

PERSPECTIVE

20-Oct-2016
ငါတေကာေကာၿပီး ထင္ရာစိုင္းလာခဲ့ျခင္း၏ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ဳိးရလဒ္မွာ မလိုအပ္ဘဲ လူမ်ဳိးႏြယ္မ်ား ေဖာင္းပြၿပီး ကမၻာ့အံ့ဖြယ္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းရမလို ျဖစ္ေနေပသည္။
19-Oct-2016
လူ႔အဖြဲ႔အစည္း အခ်င္းခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံသားတစ္ဦးခ်င္းေသာ္လည္းေကာင္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ရွိေနရေပမည္။ ပတ္ဝန္းက်င္တြင္ မလိုအပ္သည့္ ဆူညံမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေစျခင္းသည္ လူအခ်င္းခ်င္း အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ ကင္းမဲ့ေနျခင္းသာ ျဖစ္သည္။
19-Oct-2016
စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား ေရာင္းဝယ္မႈသည္လည္း ယခုတစ္ေလာ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ အတိုင္းအတာ တစ္ခုအျဖစ္ ပါဝင္ေနပါသည္။ သတင္းစာထဲတြင္ ေန႔တိုင္း စိတ္ၾကြ မူးယစ္ေဆးျပား ဖမ္းဆီးမႈက ပါေနၿပီး ဖမ္းဆီးမႈ ပမာဏမွာ က်ပ္ေငြ သိန္းေထာင္၊ ေသာင္းခ်ီေနပါသည္။
17-Oct-2016
ခုလို တံတိုင္းႀကီးေတြကာလိုက္တဲ့အတြက္ ေရႊ႕ေျပာင္းဒုကၡသည္ေတြကို ပိုမိုစြန္႔စားဖို႔ အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳသလို ျဖစ္တယ္လို႔ ယူေကႏိုင္ငံတကာ လူ႔အခြင့္အေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ ဒုကၡသည္မ်ားနဲ႔ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်သူမ်ားဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး စတိဗ္ဆိုင္မြန္ဆိုသူက ေျပာပါတယ္။
17-Oct-2016
အစိုးရအသစ္ အသစ္တစ္ခုတက္လာတိုင္း ၎တို႔ အစိုးရတစ္ခုခ်င္းစီ၏ ေျပာင္းလဲ ေဖာ္ေဆာင္မည့္ မူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ လိုက္ပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ စည္းခ်က္ညီညီ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးသည္ပင္လွ်င္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၏ တာဝန္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။
16-Oct-2016
ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္က ေျပာၾကားခဲ့သည့္အတိုင္း မည္ကဲ့သို႔ စြပ္စြဲျပစ္တင္မည္ဆိုသည္ကိုကား ကြၽန္ေတာ္တို႔ျပည္သူေတြ ေစာင့္ၾကည့္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
15-Oct-2016
မည္မွ်ထိ ေတာင့္ခံရမည္နည္းဟု လက္က်န္ေငြႏွင့္ ရက္မ်ားကို လက္ခ်ဳိးေရတြက္သည့္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ငယ္မ်ား မ်ားလာသည့္အတြက္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးမွာ လူအမ်ား၏ အျမင္တြင္ အျမန္လႈပ္ႏိႈးမွသာ ရေတာ့မည္။ အစိုးရ ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရး၊ ႏိုင္ငံ့ေအာင္ျမင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေအာင္ျမင္ေရး ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမင္သမွ်၊ တြက္ခ်က္မိသမွ် ကိုအေျခခံကာ အေျဖရွာေပးလိုက္ပါသည္။
15-Oct-2016
ဘာသာတရားနဲ႔ ဆူညံမႈကို ေရာေထြးထားရွိသင့္သလား။ ဘာသာတရားနဲ႔ ဆူညံမႈမွာ လံုးဝ ေရာယွက္ျခင္း မရွိ။ ဆူညံျခင္းက လူကို ေဒါသျဖစ္ေစတဲ့ အား။
14-Oct-2016
အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၏ ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ အေစာဆံုး ေပၚေပါက္လာေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္ျဖစ္ၿပီး (Coming Together) စိတ္တူကိုယ္တူ လာေရာက္ပူးေပါင္း စုဖဲြ႔ေသာပံုစံ ျဖစ္သည္။
13-Oct-2016
သို႔ရာတြင္ ယေန႔အထိ လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆုံးျဖတ္ခဲ့သည့္ တိုက္တြန္းခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု အစိုးရက လိုက္နာ ေဆာင္႐ြက္ေၾကာင္း မေတြ႔ရသလို မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ထားပါေၾကာင္း ျပန္လည္ တင္ျပသည္မ်ားကိုလည္း မၾကားရ၊ မေတြ႔ရပါ။
13-Oct-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံကို လက္ရွိအေျခအေနမွာ ဘယ္ပါတီ၊ ဘယ္အဖြဲ႔အစည္း ဘယ္လူပုဂၢဳိလ္မ်ားကမွ တစ္ဦးေကာင္း တစ္ေယာက္ေကာင္း တစ္ဖြဲ႔ေကာင္းနဲ႔ တည္ေဆာက္ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ ျပႆနာ မ်ားပါတယ္။ အက်ဳိးဆိုင္သူ မ်ားပါတယ္။
12-Oct-2016
ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ အစိုးရဘက္မွလည္း စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ အုပ္ခ်ဳပ္လို႔ မရသလို ျပည္သူေတြဘက္ကလည္း ဥပေဒမဲ့ စည္းလြတ္ဝါးလြတ္ လိုက္ပါျပဳက်င့္လို႔ မရဘူးဆိုတာကို ဆိုလိုလိုရင္းသာ ျဖစ္ပါတယ္။
11-Oct-2016
ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္း ထိစပ္ေနေသာ ေဒသမ်ား၌ ပိုမို အားေကာင္းသည္။ တည္ၿငိမ္ေသာ အေျခခံေဒသ အတည္တက် မရွိေသာ လက္နက္ကိုင္ ေျပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႔မ်ားအဖို႔ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္သည့္ အရင္းအျမစ္ မရွိပါက ရပ္တည္ရန္ မလြယ္ကူသျဖင့္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ျပည္ပႏိုင္ငံ၏ အေရးပါပုံကို တြက္ဆႏိုင္သည္။
11-Oct-2016
သမၼတႀကီးတို႔ အစိုးရအဖြဲ႔ စတင္တာဝန္ယူခဲ့သည့္ ဧၿပီလသည္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေရာင္ျခည္မ်ား တစ္လက္လက္ ေတာက္ပလာခဲ့ၾကသည့္ အခ်ိန္မ်ား ျဖစ္ပါသည္၊ သို႔ပါေသာ္လည္း ယေန႔အထိ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲယားႀကီးမွာ အေျပာင္းအလဲဟူ၍ ထင္ရွားစြာ မေတြ႔ရဘဲ ယခင္အခ်ိန္မ်ားအတိုင္း ႀကိဳးနီစနစ္၊ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ားျဖင့္ ျပည္သူလူထုအဖို႔ အလုပ္အကိုင္ ခက္ခဲေနဆဲပင္ ျဖစ္ပါသည္။