News

POST SECTION

PERSPECTIVE

30-Apr-2018 tagged as
ရခိုင့္သမိုင္းသည္ မည္မွ်ရွည္လ်ားေသာသမိုင္းပင္ ျဖစ္ေစကာမူ လူငယ္မ်ား၏အသံ၊ လူငယ္မ်ား၏အစြမ္းအစႏွင့္ လူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးစသည္တို႔ ဆိတ္သုဥ္းေနခဲ့ေသာ သမိုင္းသာျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး စသည္တို႔တြင္ ရခိုင္လူငယ္မ်ား ပါဝင္ပတ္သက္ခြင့္အတြက္ ရခိုင္လူႀကီးသူမမ်ားက အဟန္႔အတားမ်ား ျဖစ္ေနခဲ့သည္။
ကေလး သူငယ္လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ျပစ္ဒဏ္ေတြအားနည္းတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ိဳး၊ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ိဳး ျဖစ္ေနရင္လည္း အဟန္႔အတားေတြကို အလြယ္တကူ ေက်ာ္လႊားျဖစ္သြားပါတယ္။
တစ္ဖက္ကၾကည့္ရင္လည္း အစိုးရအေနနဲ႔ အခုလို စိစစ္ၿပီးလက္ခံတာ၊ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေပးဖို႔ မ်က္စိစံုမွိတ္ၿပီး ျငင္းဆန္ေနတာ၊ ကိုယ့္ၿခံစည္း႐ိုးကိုပဲ ကိုယ္လံုေအာင္ကာၿပီး တစ္ဖက္ႏိုင္ငံထဲမွာ ယခုရွိတဲ့သူ တစ္သန္းခန္႔ထဲက အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံသား ျဖစ္သင့္တဲ့သူေတြကို စနစ္တက် ျပန္လည္ ေရြးထုတ္ စိစစ္လက္ခံတာေတြ မလုပ္ဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံတကာရဲ႕ ဖိအားဟာ ပိုမိုျပင္းထန္လာႏိုင္ၿပီး ရခိုင္ေဒသဟာ မၿငိမ္းခ်မ္းျခင္း သံသရာအၾကားမွာ လူ႔အသက္ ၃-၄ ဆက္ခန္႔ရွိတဲ့အခ်ိန္အထိ ဒီအတိုင္း ဆက္သြားၾကပါလိမ့္မယ္။
အဓိကအားျဖင့္ အဲဒီႏိုင္ငံမွာ အဂတိတရားေတြ ႀကီးစိုးေနရင္ ျပည္သူေတြ ဆင္းရဲတာပဲ။ တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈမရွိရင္ တိုင္းျပည္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ၿပီး စီးပြားပ်က္တာပဲ။ စီးပြားပ်က္ရင္ ႏိုင္ငံပ်က္တာပါပဲ။ ဒီကေန႔ ႏိုင္ငံရဲ႕အေျခအေနကို အၾကမ္းဖ်င္း သံုးသပ္ၾကည့္ရင္ကိုပဲ အဂတိလိုက္စားမႈက အထက္ကေန ေအာက္ေျခအဆင့္အထိ ပ်ံ႕ႏွံ႔ေနတယ္။
28-Apr-2018 tagged as ဝန္ႀကီး
ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ေဒသ၊ ဝန္ႀကီးေဒသႏွင့္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ပိုင္ေသာ ဌာနမ်ားတြင္သာ ဘတ္ဂ်က္မ်ား စုၿပံဳေနသည္ကို ေတြ႔ရပါလိမ့္မည္။ ထိုသို႔ေသာ လူေပၚ မူတည္ခြဲေဝ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္လည္း ပြင့္လင္းျမင္သာမႈအပိုင္းတြင္ အားနည္းေစမည္ျဖစ္သလို မျဖစ္မေန ပြင့္လင္းျမင္သာရမည္ ဆိုလွ်င္လည္း ထိုသို႔ေသာေဒသတြင္း ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ျပန္လည္ ခြဲေဝမႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် ေဖာ္ျပလိမ့္မည္ မဟုတ္ေပ။
25-Apr-2018 tagged as
ျမန္မာအစိုးရ အက်ပ္အတည္းအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္နည္းလမ္းမွာ လက္ရွိ ဦးတည္လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဘက္သို႔ ေနရပ္စြန္႔ခြာသြားေသာ ေဒသခံ မြတ္ဆလင္မ်ားအား မွန္ကန္ေၾကာင္း စိစစ္ၿပီး ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ေရး၊ လူသားခ်င္း စာနာသည့္ အကူအညီေပးေရး၊ သဟဇာတျဖစ္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ဖန္တီးႏိုင္ေရး စသည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ဆက္လက္ ထိေရာက္စြာ လုပ္ေဆာင္ရေပမည္။
ႏိုင္ငံတစ္ခု ခ်မ္းသာရင္ အားကစားဟာ တိုးတက္တဲ့ေရခ်ိန္ဆိုပါက ေမာ္ကြန္းတိုက္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးေရခ်ိန္ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ခုမွာ မွတ္တမ္းမွတ္ရာ အေလးထားမႈနဲ႔ သုေတသနျပဳ သင္ခန္းစာယူခဲ့မယ္ဆိုရင္ ျမန္မာဟာ အဂၤလိပ္ႏွင့္ စစ္သံုးႀကိမ္ျဖစ္ၿပီးမွ ကၽြန္လံုးလံုးျဖစ္ရတာမ်ိဳး၊ အာဏာရွင္ေတြ ထပ္တလဲလဲ (အသြင္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္) လႊမ္းမိုးခံရတာမ်ိဳး ရွိမယ္မဟုတ္ပါ။ တိုင္းျပည္မွာ ေရကာတာေတြ၊ အျမန္လမ္းမႀကီးေတြ၊ တံတားႀကီးေတြ၊ အထပ္ျမင့္ အေဆာက္အအံုႀကီးေတြ မ်ားလာတာႏွင့္အမွ် ေမာ္ကြန္းတိုက္မွာ မွတ္တမ္းမ်ားကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
... ႀကိဳးမနီေတာ့ေပမယ့္ ႀကိဳးနီစနစ္ရယ္လို႔ ေက်ာ္ၾကားေစခဲ့တဲ့ ကိုလိုနီစနစ္ဆိုးရဲ႕ အေမြဆိုးေတြျဖစ္တဲ့၊ ေဟာင္းႏြမ္းေဆြးျမည့္ေနတဲ့၊ ေခတ္နဲ႔ မေလ်ာ္ညီေတာ့တဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း အေဟာင္းေတြကို စနစ္တက် စိစစ္/ပယ္ဖ်က္ၿပီး ေခတ္စနစ္နဲ႔ညီညြတ္ၿပီး ျပည္သူေတြရဲ႕ စိတ္ခ်မ္းသာမႈကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြကို ျပ႒ာန္းေပးႏိုင္မယ္ဆိုရင္ ႀကိဳးနီစနစ္ဆိုတဲ့ အေခၚအေဝၚ၊ အသံုးအႏႈန္းဟာလည္း ျမန္မာတို႔ရဲ႕ ႏႈတ္ဖ်ားကေန ကြယ္ေပ်ာက္သြားမွာျဖစ္ၿပီး ...
25-Apr-2018 tagged as
ဒီအက်င့္ပ်က္ လာဘ္စားခဲ့ၾကျခင္းေတြေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြဟာ အာဆီယံေဒသတြင္း ၁၀ ႏိုင္ငံမွာ ေနာက္ဆံုးအဆင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကရသလို လူငယ္ေတြအမ်ားစု အလုပ္အကိုင္ေတြ ရွားပါးၿပီး တစ္ေန႔တာ ဝင္ေငြေတြ နိမ့္ပါးခဲ့ရတယ္။ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေတြ မဝင္ေရာက္တာမို႔ လူငယ္အမ်ားစုဟာ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံေတြမွာ သြားေရာက္လုပ္ကိုင္ရွာေဖြစားေသာက္ရရင္း နိမ့္ပါးတဲ့ဘဝကို ေရာက္ရွိခဲ့ရပါတယ္။
23-Apr-2018 tagged as
တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈရွိဖို႔ဆိုရင္ အျပန္အလွန္ထိန္းေက်ာင္းမႈလည္း အသက္ဝင္ဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈ မရွိတာနဲ႔အမွ် တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈလည္း အားနည္းသြားမွာ အေသအခ်ာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ဆဲကာလမွာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာေရး အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနပါတယ္။ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ခိုင္မာအားေကာင္းဖို႔အတြက္ အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈစနစ္၊ တာဝန္ယူမႈ တာဝန္ခံမႈစနစ္မ်ားကို ယခုလိုအခ်ိန္မွာ ထူေထာင္သင့္ၿပီလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။
23-Apr-2018 tagged as သႀကၤန္
ယခုေတာ့ ေျမာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ တိုက္ပြဲသံေတြ ျပင္းထန္ေနသေလာက္ ကရင္ျပည္နယ္မွာ အသံတိတ္ေနခဲ့သည္။ အက်ဳိးဆက္ကေတာ့ ဟိုတစ္ခ်ိန္က ေခ်ာက္ေခ်ာက္ခ်ားခ်ား သြားလာခဲ့ရသည့္နယ္ေျမမွာ စိတ္ေအးခ်မ္းသာ သြားလာႏိုင္လာျခင္းျဖစ္သည္။
ျပည္သူလူထုကို အမွန္တကယ္ အဆင့္ျမင့္ေစခ်င္တဲ့အစိုးရမ်ားဟာ လူထုကို အဆင့္ျမင့္လာေအာင္ ေနထိုင္မႈ ဓေလ့စ႐ိုက္ေတြ ေကာင္းလာေအာင္ နည္းစံုလမ္းကုန္သံုးၿပီး ေလ့က်င့္ေပးၾကတယ္။ ထိန္းမတ္ေပးၾကတယ္။ ပ်ိဳးေထာင္ေပးၾကတယ္။ ေခ်ာ့သင့္တာေခ်ာ့ ေျခာက္သင့္တာေျခာက္ ဥပေဒစည္းမ်ဥ္းေကာင္းေတြ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး စနစ္တက် ထိထိေရာက္ေရာက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေပးၾကတယ္။
21-Apr-2018 tagged as
လက္ရွိႏိုင္ငံေရးစုဖြဲ႔မႈအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရႏွစ္ရပ္က အုပ္ခ်ဳပ္ေနသည္ဟု ႏိုင္ငံႀကီးအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ ကမၻာႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕က ျမင္ေနျခင္းမွာလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီအေပၚ သံသယရွိေနျခင္းကို ေဖာ္ျပေနသည္။ ထို႔အျပင္ အစိုးရတစ္ရပ္အေပၚ ျပည္တြင္းျပည္ပ ယံုၾကည္အသိအမွတ္ျပဳမႈ (legitimacy) က်ဆင္းႏိုင္သည္။
တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈရွိဖို႔၊ မူးယစ္ကင္းစင္ဖို႔၊ ဘ႑ာေငြေတြဖိတ္စဥ္မႈမျဖစ္ဖို႔၊ အဂတိလိုက္စားမႈေတြခ်ဳပ္ျငိမ္းၿပီး တိုင္းျပည္စီးပြားေရးကို ဦးေမာ့ဖို႔ဆိုရင္ အႀကံေပးလိုတာကေတာ့ သမၼတသစ္ဦးဝင္းျမင့္အေနနဲ႔ မိမိအားသန္တဲ့ဥပေဒေရးရာအပိုင္းေတြကိုေတာ့ ကိုယ္တိုင္ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳလုပ္သင့္ၿပီး က်န္တဲ့အပိုင္းေတြကိုေတာ့ ႏိုင္ငံအတြင္းက ႏိုင္ငံ့ေကာင္းက်ိဳးကို လိုလားတဲ့ တတ္သိပညာရွင္ေတြ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ေတြ၊ ဥပေဒပညာရွင္ေတြ၊ ႏိုင္ငံတကာက ႏိုင္ငံသားစြန္႔ဦးတီထြင္သမားေတြ၊ လူငယ္ေတြကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဖိတ္ေခၚၿပီး ေကာ္မရွင္ေတြဖြဲ႔ေစခ်င္ပါတယ္။
21-Apr-2018 tagged as
လက္ေတြ႔လုပ္ေဆာင္ၾကတဲ့အခါ ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ဖို႔ကိစၥမွာ ပထမအေရးႀကီးဆံုးအခ်က္က အဆံုးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ပုဂၢိဳလ္ျဖစ္တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ရဲ႕ ေထာက္ခံမႈရယ္၊ အေရးႀကီးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသံုးဦးကို အမည္စာရင္းတင္သြင္းႏိုင္တဲ့ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္တို႔ရဲ႕ နားလည္သေဘာေပါက္ ေထာက္ခံမႈရယ္ရရွိဖို႔လိုပါတယ္