News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ရန္သူေတြ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး သို႔မဟုတ္ ေသနတ္မလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး
03-Jun-2017

စကားပလႅင္

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး သံုးလမွ် မျပည့္တတ္ေသးမီမွာပင္ ညီအစ္ကိုခ်င္း စစ္ခင္းၾကရသည့္ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးႏွင့္ တိုးခဲ့ရသည္မွာ အားလံုးအသိပင္ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ နီးၿပီ ျဖစ္ေသာ အဆိုပါ ‘ခ်သမိုင္း’ ႀကီးအတြင္း အဖြဲ႔အစည္းတစ္ဖြဲ႔စ၊ ႏွစ္ဖြဲ႔စေလာက္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အရယူႏိုင္ခဲ့သည္မ်ား ရွိသေလာက္ ရွိပါသည္။ ၁၉၅၈ ခုႏွစ္က ‘ျပည္သူ႔ရဲေဘာ္ပါတီ’၊ ‘မြန္ျပည္သူ႔တပ္ဦး’၊ ၁၉၆၄  ခုႏွစ္က ‘ကရင္ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီ’ စသည္တို႔ႏွင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ယခုလို ေတာ္လွန္ေရးအင္အားစု ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီးသကာလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အေျခခံမူအခ်ဳိ႕ကို အရယူႏိုင္ခဲ့သည္မွာကား ပထမဆံုးအႀကိမ္ပင္ ျဖစ္သည္။

ဤမွ်အေရးႀကီးေသာ အခါသမယတြင္ စာေရးသူ လိႈက္လိႈက္လွဲလွဲ သတိရေနမိသူ ႏွစ္ဦးကား တစ္ခါမွ သိကြၽမ္းရင္းႏွီးခြင့္ မရခဲ့ေသာ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္းႏွင့္ အထိုက္အေလ်ာက္ သိကြၽမ္းခင္မင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ ဆရာဒဂုန္တာရာတို႔ ျဖစ္သည္။ ဆရာႀကီး သခင္ကိုယ္ေတာ္မိႈင္း တဖြဖြေျပာခဲ့ေသာ ‘သူမနာ ကိုယ္မနာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး’ ဆိုသည္ႏွင့္ ဆရာတာရာ မၾကာခဏ ဆိုသလို ေျပာခဲ့ဖူးေသာ ‘ရန္သူကို မိတ္ေဆြ ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ရတဲ့ ႏိုင္ငံေရး’ တို႔ကို လက္ေတြ႔က်က် စတင္အေကာင္အထည္ ေဖာ္ျပႏိုင္ၿပီကိုသာ သိလွ်င္ ဆရာႀကီးတို႔ႏွစ္ဦး တၿပံဳးၿပံဳး ရွိေနၾကမည္ကို စိတ္ကူးႏွင့္ ျမင္ေယာင္ၾကည့္ေနမိသည္။

ဤအတြက္ NCA လမ္းေၾကာင္းကို စတင္ေဖာက္လုပ္ခဲ့သည့္ သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္ ဦးေဆာင္ေသာ ယခင္အစိုးရႏွင့္ လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေပၚေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေသာ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ဦးေဆာင္သည့္ ယခုအစိုးရတို႔ကိုလည္း အထူးေက်းဇူးတင္မိသည္။

လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား

ပထမဆံုး ‘ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆိုင္ရာ မူေဘာင္’ အရ ‘ႏိုင္ငံေရးကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ’ ကို ဖြဲ႔စည္းပါသည္။ ဤေကာ္မတီတြင္ အစိုးရ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္)၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ေလးဦးစီႏွင့္ UPDJC အတြင္းေရးမွဴး အဖြဲ႔ဝင္သံုးဦး စုစုေပါင္း ၁၅ ဦး ပါဝင္သည္။ ဤေကာ္မတီမွပင္ ‘အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမ်ား’ မွ တင္ျပလာေသာ စာတမ္းမ်ားႏွင့္ ဆိုခဲ့ပါ အဖြဲ႔သံုးဖြဲ႔မွ တစ္ဖြဲ႔ခ်င္းျဖစ္ေစ၊ စုေပါင္း၍ျဖစ္ေစ တင္သြင္းေသာ စာတမ္းမ်ားကို အေျခခံၿပီး ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ား လုပ္ကာ မူဝါဒ အဆိုျပဳလႊာမ်ား ျပဳစုခဲ့ၾကပါသည္။ ထို႔ေနာက္ အဆိုပါ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို UPDJC အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔၊ UPDJC စံုညီအစည္းအေဝးမ်ားသို႔ အဆင့္ဆင့္တင္သြင္းၿပီး အႀကိမ္ႀကိမ္ ေဆြးေႏြးကာ ညီလာခံသို႔ တင္သြင္းရမည့္ မူဝါဒ အဆိုျပဳလႊာမ်ားကို ျပင္ဆင္အတည္ျပဳခဲ့ၾကသည္။

သို႔ျဖင့္ ညီလာခံတြင္ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကရသည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ားႏွင့္ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္မ်ား ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ေခါင္းစဥ္ ခုနစ္ခု၊ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၂၀ ခ်က္၊ စီးပြားေရးက႑တြင္ ေခါင္းစဥ္ ရွစ္ခု၊ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၁၁ ခ်က္၊ လူမႈေရးက႑တြင္ ေခါင္းစဥ္ေလးခု၊ မူဝါဒအဆိုျပဳခ်က္ ေလးခ်က္ႏွင့္ ေျမယာႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ က႑တြင္ ေခါင္းစဥ္ေျခာက္ခု၊ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၁၀ ခ်က္တို႔ ရရွိလာသည္။ လံုၿခံဳေရးက႑ အတြက္မူ ေနာင္လာမည့္ ညီလာခံတြင္မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးၾကမည္ဟု သိရသည္။

ဤတြင္ ညီလာခံမွ ေဆြးေႏြးအတည္ျပဳၾကရမည့္ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ေပါင္း ၄၁ ခ်က္ ထြက္ေပၚလာပါသည္။ ေျမယာအဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္ ေလးခ်က္ပါ ေပါင္းလိုက္လွ်င္ စုစုေပါင္း ၄၅ ခ်က္ ျဖစ္သည္။ ဤ ၄၅ ခ်က္ကို ညီလာခံတြင္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကရာ ၃၃ ခ်က္ သေဘာတူမႈ ရရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံေရးမွလြဲ၍ က်န္က႑အားလံုးတြင္ ရာႏႈန္းျပည့္ ရရွိျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္မူ ၁၂ ခ်က္သာ သေဘာတူညီမႈ ရခဲ့သည္။ ၄၅ ခ်က္တြင္ ၃၃ ခ်က္ ရရွိသည္ျဖစ္ရာ ရာႏႈန္းအရ မဆိုးလွေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္မူ အေရးႀကီးေသာ အဆိုျပဳခ်က္အခ်ဳိ႕ကို ေနာင္ညီလာခံတြင္မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရသည္။

ႏိုင္ငံေရးက႑

စာေရးသူမွာ အစိုးရအစုအဖြဲ႔မွ ေရြးခ်ယ္ေသာ ‘ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ား’ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ရာ ေမလ ၂၅ ရက္ တစ္ေနကုန္ႏွင့္ ေမ ၂၆ ရက္ မနက္ပိုင္းတို႔တြင္ က်င္းပေသာ က႑အလိုက္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံေရးက႑မွ ပါဝင္ေဆြးေႏြးရပါသည္။ စာေရးသူ၏ အေတြ႔အႀကံဳအရ ‘ေဆြးေႏြးပြဲေလထု’ ကို အၾကမ္းဖ်င္းေျပာရလွ်င္ ၂၅ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္ အေတာ္ေလး ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ျဖစ္ခဲ့ၿပီး ညေနပိုင္းတြင္မူ ျပန္လည္ေပ်ာ့ေပ်ာင္းလာသည္။ ၂၆ ရက္ မနက္ပိုင္းတြင္မူ အနည္းငယ္ ျပန္လည္ျပင္းထန္လာသည္။

ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ ပထမဆံုး အႀကိတ္အနယ္ ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၾကရသည္မွာ ‘တန္းတူေရး’ ေခါင္းစဥ္ပင ျဖစ္သည္။ ဤေခါင္းစဥ္ေအာက္တြင္ အဆိုျပဳလႊာ ႏွစ္ခ်က္ပါၿပီး ပထမ အဆိုျပဳလႊာကို အားလံုး လက္ခံၾကေသာ္လည္း ဒုတိယအဆိုျပဳလႊာကိုမူ အေတာ္ေလး အျငင္းပြားၾကရသည္။ အဆိုျပဳလႊာ၏ ‘မူရင္း’ မွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။

‘တန္းတူေရး ေခါင္းစဥ္ ပါ - အဆိုျပဳလႊာ (ခ)’
မည္သည့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးကိုမွ အထူးအခြင့္အေရးမေပးရ။ ထို႔အျပင္ မည္သည့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ဳိးကိုမွ်လည္း အခြင့္အေရး ကန္႔သတ္ျခင္း မရွိေစရ။

ဤအဆိုျပဳလႊာမွာ ဗမာတို႔အေပၚ ရွိေနေသာ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ သံသယကို ထင္ဟပ္ေဖာ္ျပရာ ေရာက္သည္ဟု စာေရးသူက ထင္သည္။ သို႔အတြက္ ပါေစခ်င္သည္။ သို႔တိုင္ Negative အဓိပၸာယ္ေတြ မ်ားေန၍ စကားလံုး အသံုးအႏႈန္းကိုေတာ့ ျပင္ေစခ်င္သည္။ ဥပေဒျပဳရာတြင္ Positive အဓိပၸာယ္ေတြျဖစ္လွ်င္ ပိုေကာင္းသည္ဟု ဥပေဒပညာရွင္တစ္ဦးက အႀကံျပဳေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ေလာေလာဆယ္ အေျဖမရသည္ျဖစ္၍ ေနာင္ညီလာခံတြင္မွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ခ်န္လွပ္ခဲ့ရသည္။

ဒုတိယအႀကိမ္အနယ္ ေဆြးေႏြးၾကရသည္မွာ ‘ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုမူ (ဖြဲ႔စည္းမႈႏွင့္ အာဏာခြဲေဝမႈ)’ ေခါင္းစဥ္ပါ အဆိုျပဳလႊာ (ဂ) ျဖစ္သည္။ အဆိုျပဳလႊာ၏မူရင္းမွာ ယခုလိုျဖစ္သည္။

(ဂ) ႏိုင္ငံေတာ္၏ နယ္ေျမအပိုင္းအျခား ဟူသမွ်သည္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ မည္သည့္အခါမွ ခြဲမထြက္ရ။

ဤအဆိုျပဳလႊာႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပါတီအခ်ဳိ႕က “သူတို႔အေနႏွင့္ ခြဲထြက္ဖို႔ သေဘာထား မရွိပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ‘ခြဲမထြက္ရ’ ဆိုေသာ စကားလံုးမွာ ျပင္းထန္လြန္းေန၍ ပိုမိုေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ စကားရပ္ျဖင့္ အစားထိုးေပးေစလိုေၾကာင္း” တင္ျပခဲ့ၾကသည္။ ဤတြင္ စာေရးသူ အပါအဝင္ ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ‘ဥမကြဲ သိုက္မပ်က္’၊ ‘အစဥ္ထာဝရ’၊ ‘ခြဲျခမ္း၍ မရႏိုင္ေသာ’ (Indivisible) စကားရပ္မ်ားကို အဆိုျပဳၾကည့္ပါသည္။

သို႔တေစ ေနာက္ပိုင္းမွ သိလာရသည္မွာ ဆိုခဲ့ပါ အဆိုျပဳလႊာမွာ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ေခါင္းစဥ္ပါ အဆိုျပဳလႊာ ငါးခ်က္လံုးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည္ဟု ဆိုသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဤအဆိုျပဳလႊာကို ျဖဳတ္လွ်င္ ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ေခါင္းစဥ္ပါ အဆိုျပဳလႊာ အားလံုး ျဖဳတ္ရမည့္သေဘာ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ဆံုး ေမ ၂၈ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ UPDJC  အစည္းအေဝးတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က အဆိုပါ ခ်ိတ္ဆက္ထားေသာ အဆိုျပဳလႊာ အားလံုး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ညီလာခံမွ ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ဟု သိရပါသည္။

‘ႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဆိုင္ရာ ခံု႐ံုး’ မွာ မူလအဆိုျပဳခ်က္တြင္ ‘ဆက္လက္ေဆြးေႏြးရမည့္ ေခါင္းစဥ္မ်ား’ တြင္ အက်ံဳးဝင္သည္။ သို႔တေစ ေနာက္ဆံုး ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တြင္ ဤအခ်က္ ပါလာပါသည္။ ခ်ဳပ္လိုက္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္ မူဝါဒ အဆိုျပဳခ်က္ ၂၀ အနက္မွ ၁၂ ခ်က္ ရလိုက္သည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္ပါသည္။ စာေရးသူ အေနႏွင့္ေတာ့ ‘ပထမဆံုးအႀကိမ္တြင္ ဤမွ်ရလွ်င္ မဆိုးလွ’ ဟု ထင္သည္။

ခြဲထြက္ေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ အဆက္အစပ္

ဤစာစုေရးေနစဥ္မွာပင္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုး ၫႊန္ခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ေဌး (မွဴးေဇာ္) ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ပဋိညာဥ္ႏွင့္ သတၱိ’ ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးကို FB တြင္ ဖတ္လိုက္ရသည္။ စာေရးသူတို႔လို သာမန္ညီလာခံ ကိုယ္စားလွယ္ေတြ တက္ခြင့္မရေသာ UPDJC  အစည္းအေဝးမ်ားမွ ျဖစ္ရပ္အခ်ဳိ႕ကို သိခြင့္ရလိုက္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႔ (အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္) သေဘာထားမွာ “ ‘ခြဲမထြက္ေရး’ ကို အာမခံၿပီး ‘ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္’ ကို ယူပါ” ဆိုေသာ အေပးအယူဟု ဆိုသည္။ ‘တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား’ ၏ သေဘာထားမွာ ‘တန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ ရွိေနသမွ် ခြဲမထြက္ပါ’ ဆိုေသာ ႁခြင္းခ်က္ျဖင့္ လက္ခံလိုသည္ဟု ဆိုသည္။

စာေရးသူ၏ နားလည္ခ်က္ကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆိုရလွ်င္ ႏွစ္ဖက္သံသယမ်ား ရွိေနၾကဆဲဟု ထင္ပါသည္။ ဤသည္မွာလည္း လြန္စြာမွပင္ သဘာဝက်သည္ဟု ထင္သည္။ စာေရးသူထက္ပင္ အသက္ႀကီးေသာ ‘ျပည္တြင္းစစ္ႀကီး’ ကို စစ္ၿပိဳင္တိုက္ခိုက္ေနၾကေသာ ဘက္ႏွစ္ဖက္အေနႏွင့္ ခ်က္ခ်င္းလက္ငင္း သံသယေတြ ကင္းေပ်ာက္ဖို႔ ဆိုသည္မွာ အိပ္မက္ဆန္လြန္းပါသည္။ ဘယ္လိုမွ မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အကယ္၍ အဆိုပါ သံသယမ်ားကို ေဖ်ာက္ႏိုင္လွ်င္ကား ေျခေျချမစ္ျမစ္ ခိုင္ခိုင္မာမာရွိေသာ အေျခခံမူမ်ားကို အေသအခ်ာ ရပါလိမ့္မည္။ ဤအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းကား အႀကိမ္ႀကိမ္ အထပ္ထပ္ ေတြ႔ဆံု၊ ေဆြးေႏြး၊ ညႇိႏိႈင္း႐ံုမွလြဲ၍ အျခားနည္းလမ္း မရွိပါ။

စာေရးသူမွာ ‘လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးျဖင့္ ဗမာျပည္ႀကီးကို ေျပာင္းပစ္မည္’ ဆိုေသာ ယံုၾကည္မႈျဖင့္ ‘ေတာႏွင့္ ေတာင္’ တြင္ ကာလတစ္ခု က်င္လည္ခဲ့ဖူးသည္။ ဆန္႔က်င္ဘက္ အက်ဳိးဆက္ေတြသာ ရခဲ့သည္။ ယခုအခါတြင္မူ ‘ေသနတ္မလိုတဲ့ ႏိုင္ငံေရး’ ကို ေျပာင္းလဲခံယူခဲ့သည္မွာ ႏွစ္အခ်ဳိ႕မွ်သာ ရွိေသးေသာ္လည္း လက္ဆုပ္လက္ကိုင္ျပစရာ (အနည္းငယ္မွ်ျဖစ္ေစ) ရွိသေလာက္ ရွိလာေပၿပီ။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ေရးက ‘ၾကာေလ တိုင္းျပည္နာေလ’ ျဖစ္သည္။ ရန္သူေတြ မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရေသာ ႏိုင္ငံေရးက ၾကာေလ နားလည္မႈ ပိုရေလ၊ သံသယကင္းေလ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ပိုနီးေလျဖစ္သည္။ ဤသည္ပင္ အသက္ ၆၆ ႏွစ္အရြယ္ အဘိုးအိုေပါက္စတစ္ဦး၏ တစ္သက္တာ နိဂံုးခ်ဳပ္ခ်က္ဟု ဆိုခ်င္သည္။

သမီးေအာင္ဆန္း၏ ေက်းဇူးစကား

ယခုစာစုကို ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ညီလာခံအၿပီး ေက်းဇူးတင္စကားမွ ေကာက္ႏုတ္ခ်က္ျဖင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ပါမည္။

“ဒီကေန႔မွာေတာ့ မတူကြဲျပားမႈေတြ အၾကားမွာ ဘံုတူညီမႈေတြ ရွိေနတတ္တယ္ ဆိုတာ ေသခ်ာသြားခဲ့ၿပီ ျဖစ္သလို ဘံုတူညီ မႈေတြကို ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္းနဲ႔ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးရွာေဖြႏိုင္တယ္ ဆိုတာကို လက္ေတြ႔မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ ...။”
ေကာက္ႏုတ္ခ်က္
(ေမ ၃၀ ရက္ထုတ္ ျမန္မာ့အလင္းသတင္းစာ) 

ေက်ာ္ဝင္း
၃၁၊ ေမ၊ ၂၀၁၇
မွတ္ခ်က္ - ယခုစာစုကို ညီလာခံတက္ခြင့္ရေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး၏ သူ႔စာဖတ္ပရိသတ္သို႔ တင္ျပေသာ ‘အစီရင္ခံစာ’ သေဘာဟု ယူလိုက ယူႏိုင္ပါသည္။

ABOUT AUTHOR

(ေက်ာ္ဝင္း)