News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေရအတြက္မွ အရည္အခ်င္းသို႔ (Daily,Vol-5/No-44)
02-Jun-2017

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္က႑စံုတြင္ ယခင္အစိုးရမ်ားလက္ထက္က အေရအတြက္ကို အဓိကထားေသာ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားေၾကာင့္ အဆိုပါ က႑နယ္ပယ္ အသီးသီး၏ လက္ရွိ အေျခအေနႏွင့္ အဆင့္အတန္း မည္သို႔ရွိသည္ကို အမ်ားသိၿပီးျဖစ္ေပမည္။

ပညာေရးနယ္ပယ္တြင္ အနယ္နယ္ အရပ္ရပ္တြင္ တကၠသိုလ္ အေဆာက္အအံုမ်ား အေရအတြက္ ဦးစားေပး ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယင္းအေရအတြက္ႏွင့္ ညီမွ်ေသာ ပါေမာကၡ၊ ဆရာ၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္း၊ သင္႐ိုးညႊန္းတမ္း၊ ျပ႒ာန္းခ်က္စာအုပ္တို႔၏ အရည္အခ်င္းပိုင္း အားနည္းခဲ့ရသည္။

ထို႔အတူ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန အေနႏွင့္လည္း ႏိုင္ငံႏွင့္တစ္ဝန္း တစ္ႏွစ္အတြင္း တံတားအစင္းေပါင္း မည္မွ် ေဆာက္လုပ္ၿပီးစီးေၾကာင္း တဂုဏ္တယူ ထုတ္ျပန္ေလ့ ရွိေသာ္လည္း ယင္းတံတားမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ နည္းပညာ၊ အသံုးျပဳထားသည့္ ပစၥည္းမ်ား၊ အာမခံသက္တမ္း၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္ႏိုင္ေျခ စသည့္ အရည္အေသြး၊ အက်ိဳးအျမတ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍မူ ပြင့္လင္းစြာ ထုတ္ျပန္ျခင္း မရွိခဲ့ေပ။

ထို႔အျပင္ လယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း ဝန္ႀကီးဌာနကလည္း ႏိုင္ငံတစ္ဝန္း ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာ၊ တမံ အေရအတြက္ မည္မွ်ေဆာက္လုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ယင္း ဆည္၊ ေျမာင္း၊ တာ၊ တာမံမ်ားမွာ ကုန္က်စရိတ္ႏွင့္ အက်ိဳးျပဳႏိုင္ေျခ အခ်ိဳး၊ စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခကိုက္မႈ၊ ခံႏိုင္ရည္အား၊ သက္တမ္း စသည့္ ေရရွည္ တည္တံ့ႏိုင္မႈဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ားကိုမူ ျပည္သူလူထုက သိရွိခြင့္မရခဲ့ေပ။

ယခင္အစိုးရ အဆက္ဆက္က ထိုကဲ့သို႔ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ားမွာ ရည္ရြယ္ခ်က္အားျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ အပိုင္းတြင္ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ နည္းပညာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ကို အက်ိဳးျပဳေရးထက္ ေနာက္ဆက္တြဲ ေဘးအက်ိဳးဆက္မ်ားေၾကာင့္ ဆံုး႐ံႈးႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားေနေၾကာင္း တစ္နည္း ဆိုရေသာ္ ေဆးအတြက္ ေလးႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္မ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

ေျပာရလွ်င္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ စီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္ ေကာင္းေသာ္လည္း အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ၊ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အားနည္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အတြက္ မည္မွ် အက်ိဳးရွိႏိုင္သည္၊ မရွိႏိုင္သည္ မေသခ်ာလွေသာ္လည္း ယင္းစီမံကိန္း၊ စီမံခ်က္မ်ားစြာ၏ ဘတ္ဂ်က္မ်ား ကိုင္တြယ္သံုးစြဲခဲ့သူ အရာထမ္းမ်ားႏွင့္ ၎တို႔ႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေနေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အက်ိဳးရွိ သြားခဲ့ေၾကာင္း ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ားလည္း ထြက္ေပၚခဲ့သည္။

စင္စစ္အားျဖင့္ အထက္ဆိုခဲ့ပါ သင္ခန္းစာမ်ား ရွိေနသည့္အတြက္ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေရြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ခံရေသာ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ စ႐ိုက္ေဟာင္း၊ စနစ္ေဟာင္း၊ ပံုစံေဟာင္းမ်ား ျပဳျပင္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားၾကေသာ္လည္း လက္ေတြ႔အားျဖင့္ ယခင္ လုပ္ပံုလုပ္နည္းေဟာင္းမ်ားအတြင္းမွ ႐ုန္းမထြက္ႏိုင္ေသးေပ။

ႏိုင္ငံပိုင္အစိုးရအာေဘာ္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္ကဲ့သို႔ “တည္ေဆာက္ျပဳျပင္၊ ျမန္ျပည္တစ္ခြင္”၊  “ဖြံ႔ၿဖိဳးေဝဆာ ျပည္ျမန္မာ” ပံုစံတူ အေရအတြက္ကို ဦးစားေပးေသာ သတင္းမ်ား၊ ေဆာင္းပါးမ်ား၊ ေအးခ်မ္းသာယာလွပၿပီး ႏိုင္ငံသားအားလံုး အလုပ္အကိုင္ အဆင္ေျပ၊ အေရာင္းအဝယ္ ေကာင္းကာ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ေနသည့္ သတင္းမ်ားသာ အမ်ားစု ေနရာယူထားေပသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ တစ္ႏွစ္အတြင္း တံတား အစင္းေပါင္း ၄၉၁ စင္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္ဆိုေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ိဳးမွာ ယခင္ပံုစံေဟာင္းမ်ားနည္းတူ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုအတြက္ ထူးမျခားနား ခံစားခ်က္မ်ိဳးသာ ရရွိႏိုင္ၿပီး ယင္းကဲ့သို႔ အေရအတြက္ကို ဦးစားေပးေသာ ပံုစံမ်ိဳးမွ အရည္အခ်င္းကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ၊ ေစတနာပါပါ ထုတ္ျပန္ အသိေပးႏိုင္သည့္ အေျခအေနသို႔ ေျပာင္းလဲခ်ိန္တန္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိေစလိုရင္းျဖစ္သည္။

အယ္ဒီတာ (၁-၆-၂၀၁၇)

  • VIA