News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေဝါဟာရေစ်းဆစ္မႈ၊ ဝါက်ျငင္းခံုမႈမ်ားႏွင့္ လံုးခ်ာလိုက္ေနသည့္ တစ္ဝက္တစ္ပ်က္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး
29-May-2017

ႏိုင္ငံေရးက က်ယ္ေျပာပါသည္။ ၾကက္ဥအေရာင္ တိမ္ေတာင္သဖြယ္ မင္းေရးက်ယ္ ဆိုသလို ခန္႔မွန္းရ ခက္လွပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ယေန႔ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၊ အထူးသျဖင့္ ယေန႔ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္မွာ က်ယ္ေျပာလြန္းလွသလို ေလွနံဓားထစ္ တထစ္ခ် ခန္႔မွန္းဖို႔ ခက္လွပါသည္။ သည္လိုမူေဘာင္၊ သည္လိုလမ္းစဥ္၊ သည္လိုစနစ္၊ သည္လိုမူဝါဒေတြ ခ်မွတ္ထားၿပီး ဆိုေသာ္လည္း ပန္းတိုင္ကို မုခ်ေရာက္မည္ မေရာက္မည္ တပ္အပ္ေသခ်ာမေျပာႏိုင္ပါ။

ထို႔ေၾကာင့္ လက္ရွိၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္အေပၚ ကိုယ္ျမင္သလို ကိုယ္သံုးသပ္မႈေတြမွာ ဝိဝါဒကြဲစရာ မ်ားစြာ ရွိႏိုင္ေသးေၾကာင္း ဦးစြာဆိုပါရေစ။ ယခု ေနျပည္ေတာ္မွာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေစာင့္စားေနခဲ့ၾကသည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံႀကီး က်င္းပေနပါၿပီ။ ရလဒ္ မည္သို႔ထြက္ေပၚလာမည္ မသိေသးေသာ္လည္း “အေ႐ြ႕”တစ္ခုေတာ့ ျဖစ္တာ ေသခ်ာသည္။ 

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဥ္ဟု ဆိုလိုက္သည္ႏွင့္ မၿငိမ္းခ်မ္းေသာ၊ မတူကြဲျပားေသာ၊ ပဋိပကၡမ်ား ရွည္ၾကာစြာ အျမစ္တြယ္ေနေသာ အစုအဖြဲ႔ မ်ားစြာတို႔အၾကား ဘံုသေဘာတူညီေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေျဖရွာျခင္းဟု နားလည္ပါသည္။ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္စဥ္သမိုင္းကို ေျခရာ ေကာက္လိုက္လွ်င္ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔မ်ား၊ အစိုးရႏွင့္ အစိုးရကို ေတာ္လွန္ေသာ အဖြဲ႔မ်ားၾကား ပဋိပကၡမွသည္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရကို ေတာ္လွန္ၾကသူမ်ား၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားၾကား ပဋိပကၡအထိ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ၾကာ ပဋိပကၡ သံသရာထဲ ဝဲလည္လွည့္ေနသည္ကို ျမင္ေတြ႔ၾကရမည္။ 

ယခု ျပည္သူလူထ ုေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္လိုက္သည့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာေသာအခါ တစ္ခုတည္းေသာ ပဋိပကၡမွာ အစိုးရႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားၾကား ပဋိပကၡသာ ရွိေတာ့သည္။ ၂၀ဝ၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပံု အေျခခံဥပေဒ၏ ေပးထားခ်က္အရ လက္ရွိတပ္မေတာ္ႏွင့္ အစိုးရမွာ တစ္စုတစ္ဖြဲ႔တည္းဟု ေျပာရန္ခက္ေနျခင္းကလည္း ပဋိပကၡ ေျဖရွင္းရာတြင္ အဖုအထစ္တစ္ခုအျဖစ္ေတာ့ ရွိေနေသးသည္။ ဒီမိုကေရစီ၏ အေျခခံ သေဘာတရားအရ သေဘာထား အယူအဆ မတူညီမႈမ်ားကို (လက္နက္မပါဘဲ) လႊတ္ေတာ္ခန္းမေဆာင္မွာျဖစ္ေစ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စားပြဲဝိုင္းေပၚမွာျဖစ္ေစ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ညႇိႏိႈင္း အေျဖရွာခြင့္ ရွိၾကသည္။ ျပႆနာမွာ “လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ ကိုယ္ပိုင္အစုအဖြဲ႔မ်ား ထူေထာင္ထားသူမ်ားႏွင့္ အစိုးရအၾကား အက်ိဳးစီးပြားမွ်ေျခတစ္ခု” ဘယ္လိုရွာေဖြမလဲဆိုတာျဖစ္သည္။ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္ထားျခင္းက ပဋိပကၡမ်ားကို ရွည္ၾကာတိုးပြားေစသည္ဟု ဆိုႏိုင္ေသာ္လည္း လက္နက္ကိုင္ တိုင္းရင္းသား အစုအဖြဲ႔မ်ားဘက္က ၾကည့္ျပန္လွ်င္လည္း ထိုလက္နက္မ်ားသည္ သူတို႔၏အား (Power) ျဖစ္ေနျပန္သည္။

ယခု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ ထိုပဋိပကၡမ်ားအတြက္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြား အေျဖတစ္ခုကို ရွာေဖြေနျခင္းျဖစ္သည္။ ေကာင္းၿပီ။ ဒါဆိုလွ်င္ ထိုညီလာခံမွာ ပဋိပကၡႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ေနသူ အစုအဖြဲ႔ (Stakeholder) အားလံုး (All Inclusive) ပါဝင္ေနဖို႔လိုသည္။ ယခု ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံမွာ အစုအဖြဲ႔ အားလံုး မပါဝင္ႏိုင္ခဲ့ပါ။

ေမလ ၂၄ ရက္တြင္ စတင္ရန္ ရက္သတ္မွတ္ထားသည့္၊ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ၊ ၂၁ ရာစုပင္လံုမွာ စတင္ရန္ ရက္ပိုင္းအလိုအထိ လက္နက္ကိုင္ အစုအဖြဲ႔ အားလံုး တက္ေရာက္မည္ မတက္ေရာက္မည္ မေသခ်ာခဲ့ပါ။ အံ့အားသင့္စရာ ေကာင္းသည္မွာ NCA ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လမ္းေၾကာင္းကို လက္မခံဘဲ ကိုယ္ပိုင္ႏိုင္ငံေရး ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးေရး ေကာ္မတီ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ UWSA ဦးေဆာင္ေသာ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္အဖြဲ႔ ခုနစ္ဖြဲ႔က ညီလာခံသို႔ တက္ေရာက္လာခဲ့ၿပီး NCA ကို မူအားျဖင့္ ေထာက္ခံထားၿပီး ၎တို႔ လိုလားေသာ အခ်က္ကိုးခ်က္ လိုက္ေလ်ာေပးပါက NCA တြင္ ပါဝင္ လက္မွတ္ေရးထိုးကာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ လမ္းစဥ္အတိုင္း လိုက္ပါမည္ဟု မူလကတိျပဳထားသည့္ UNFC က ယခုညီလာခံတြင္ ပါဝင္မလာျခင္း ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ၿပီးခဲ့သည့္ ညီလာခံတြင္ ပါဝင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေသာ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP၊ ကရင္နီ အမ်ိဳးသား တိုးတက္ေရးပါတီ KNPP၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားေကာင္စီ ANC၊ လားဟူ LDU အဖြဲ႔မ်ား ယခုညီလာခံတြင္ ပါဝင္မလာေတာ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ 

မူလက တက္ေရာက္ရန္ အေျခအေန နည္းပါးသည့္ UWSA ဦးေဆာင္သည့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔က ညီလာခံ မက်င္းပမီ တစ္ရက္အလိုတြင္ ေနျပည္ေတာ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္ရန္ သာမက NCA ကိုပင္ မိမိသေဘာအေလ်ာက္ လက္မွတ္ ေရးထိုးဖို႔ စိတ္အား ထက္သန္ေနေသာ UNFC အဖြဲ႔ဝင္ မြန္ျပည္သစ္ပါတီ NMSP မပါဝင္လာေတာ့ျခင္းက ယခုညီလာခံ၏ ထူးျခားခ်က္တစ္ခုျဖစ္သလို အားလံုး ပါဝင္ေရး အထမေျမာက္သည့္သေဘာ သက္ဝင္ေနသည္။ ပထမအႀကိမ္ ညီလာခံတုန္းကေတာ့ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအားလံုး စံုညီစြာ တက္ေရာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ NCA လည္း ထိုးမထား၊ ထိုးမည္ဟုလည္း ကတိ ေပးမထားသည့္ UNFC တြင္မပါေသာ UWSA ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႔မ်ားက တစ္ရက္တက္ၿပီး ေနာက္တစ္ရက္မွာ စိတ္ေကာက္ျပန္သြားတာက သတ္သတ္ျဖစ္သည္။

သည္တစ္ႀကိမ္ ညီလာခံက်ေတာ့ NMSP၊ KNPP တို႔ ပါဝင္မလာေတာ့ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္က ခါးခါးသီးသီး ျငင္းဆန္ထားသည့္ MNDAA၊ TNLA၊ AA လက္နက္ကိုင္သံုးဖြဲ႔ ပါဝင္လာသည္။ 

ယခုညီလာခံက တ႐ုတ္၏ ဩဇာလႊမ္းမိုးမႈ အထိုက္အေလ်ာက္ ပါဝင္ေနသည္ကို အထင္အရွား ေတြ႔ရသည္။ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ခုနစ္ဖြဲ႔သည္ တ႐ုတ္၏ ဖိအားေပးမႈႏွင့္ ယခုညီလာခံသို႔ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔မွာ ကိုယ္ပိုင္ အာဂ်င္ဒါ Agenda ရွိထားၿပီးျဖစ္သည္။ NCA လမ္းေၾကာင္းအရ က်င္းပေနေသာ ညီလာခံမွာ ၎တို႔၏ ကိုယ္ပိုင္ အာဂ်င္ဒါႏွင့္ ကြဲလြဲေနသည္။ တက္ဆို၍သာ လာတက္ၾကသည္။ သူတို႔ ေဆြးေႏြးလိုသည့္ အစီအစဥ္ႏွင့္ မကိုက္ညီ။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒုတိယေန႔မွာ မတက္ၾကေတာ့ဘဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ႏွင့္ေတြ႔ၿပီး အက်ိဳးအေၾကာင္း ရွင္းျပၾကပံုရသည္။ ေကာ္မရွင္ဥကၠ႒ ဆိုသူကလည္း ကိုယ္ပိုင္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်ႏိုင္စြမ္း မရွိသည့္အခါ ေမလ ၂၆ ရက္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုၾကဖို႔ ျဖစ္လာသည္။ ယခု ေဆာင္းပါးေရးေနခ်ိန္မွာ သူတို႔ ဘာေတြ ေဆြးေႏြးၾကၿပီး ဘယ္အခ်က္ေတြ လက္ခံသေဘာတူၾကမည္ မသိႏိုင္ေသးပါ။ တစ္ဖက္က NCA ဟု တြင္တြင္ေျပာေနၿပီး တစ္ဖက္က အျခားအစီအစဥ္ဟု ျငင္းဆန္ေနၾကလွ်င္ေတာ့ အေျဖမထြက္ဘဲ ၿပီးသြားမည့္သေဘာျဖစ္သည္။ 

တကယ္ေတာ့ အားလံုးပါဝင္ေသာ All Inclusive ညီလာခံႀကီး ျဖစ္လာဖို႔ စကတည္းက လက္မခံသည့္အဖြဲ႔၊ လက္ခံဖို႔ တြန္႔ဆုတ္ေနသည့္အဖြဲ႔ေတြႏွင့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈင္း သေဘာတူညီခ်က္ ရွာေဖြထားဖို႔ လိုသည္။ ညႇိႏိႈင္း ေဆြးေႏြးလို႔မွ အေျဖထြက္မလာဘူး ဆိုလွ်င္လည္း ရွိသမွ်အဖြဲ႔ေတြႏွင့္ မူလလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း ညီလာခံ ဆက္သြားလို႔ရသည္။ ဖြင့္ပြဲေန႔မွာေတာ့ NCA ထီးရိပ္ကို က်ယ္ႏိုင္သမွ် က်ယ္ေအာင္ စည္း႐ံုးခ်ဲ႕ထြင္သြားမည္ဆိုေသာ စကားကို ၾကားလိုက္ရသလို NCA ကလြဲၿပီး မည္သည့္ အစီအစဥ္ကိုမွ် လက္မခံႏိုင္ဟု ျပတ္ျပတ္သားသား ျငင္းဆန္သံကိုလည္း ၾကားလိုက္ရသည္။ သည္လိုဆိုလွ်င္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနၾကေသာ Stakeholders အားလံုး ပါဝင္သည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဟု ေခၚဆိုႏိုင္ပါေတာ့မည္လား။

ေကအင္ယူ ဥကၠ႒ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေစာမူတူးေဆးဖိုးကေတာ့ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာအဖြဲ႔ ရွစ္ဖြဲ႔ေလာက္ႏွင့္ မလံုေလာက္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳသက္ေရာက္မႈရွိေအာင္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္း အားလံုး တစ္ေျပးညီ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္မထားဘဲ ပါဝင္ေစခ်င္သည္။ ၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲေတြကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာအထိ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ျဖစ္ေစခ်င္သည္။ ယခု ညီလာခံႀကီးက မျပည့္မစံု မရွင္းမလင္းဘဲ ႐ုပ္ျပက်င္းပေနသည့္သေဘာ သက္ဝင္ေနသည္။ UPDJC က ကမကထ ျပဳလုပ္ထားသည့္ တစ္ပိုင္းတစ္စ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားက အေျခခံမူ ၄၁ ခ်က္ ရရွိထားၿပီဟု ဆိုသည္။ တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ျခင္း မရွိေသးသည့္ ထိုအခ်က္မ်ားသည္ ၿပီးျပည့္စံုသည့္အခ်က္မ်ား ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္လား။

ေျပာရလွ်င္ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္က ေမွ်ာ္မွန္း၍မရႏိုင္ေအာင္ ရွည္လ်ားသလို ျငင္းခံုမႈေတြ၊ ကန္႔ကြက္မႈေတြ၊ သေဘာမတူမႈေတြ၊ အက်ပ္အတည္းေတြ၊ အခက္အခဲ အတားအဆီးေတြ ေျမာက္ျမားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ အဓိကက်ေသာ အခ်က္တစ္ခုက မၿငိ္မ္းခ်မ္းေသာ နယ္ေျမေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းသြားဖို႔ျဖစ္သည္။ ပထမအဆင့္အေနႏွင့္ ဦးစားေပးရမည့္ကိစၥက “တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္မႈေတြ၊ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ” ပေပ်ာက္သြားဖို႔ျဖစ္သည္။ ထိုျပႆနာကို ဘံုသေဘာတူညီခ်က္တစ္ခု တိတိက်က် ခိုင္ခိုင္မာမာ မခ်မွတ္ မရွာေဖြႏိုင္ေသးသေ႐ြ႕ ေဝါဟာရ ေဈးဆစ္မႈမ်ား၊ ဝါက် ျငင္းခံုမႈမ်ားႏွင့္ပဲ တဝဲလည္လည္ျဖစ္ေနမည့္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံေတြကိုသာ ျမင္ေတြ႔ေနရလိမ့္ဦးမည္ ထင္ပါသည္။

ခ်စ္ဝင္းေမာင္ (၂၆-၅-၂၀၁၇)

  • VIA