News

POST TYPE

PERSPECTIVE

မီးခုိးတိတ္သြားေသာ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ား
17-May-2017 tagged as

၂၀၁၂ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဥပေဒ အမွတ္(၁၀) ျဖစ္ သည့္ “ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ” ပုဒ္မ ၁၃(က)ႏွင့္ (င) တြင္ ေအာက္ပါ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ 

- လံုၿခံဳေရး၊ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရး၊ ရပ္႐ြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရး၊ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳေရး။

- မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သတင္းေပး တိုင္ၾကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ကူညီျခင္း စသည္တို႔ ျဖစ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၄၁)ျဖင့္ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒတြင္ အထက္ပါကိစၥမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍  ျပင္ဆင္ျခင္း၊ ပယ္ဖ်က္ျခင္း မျပဳဘဲ ယခင္အတိုင္း ထားရွိသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ရာဇဝတ္ေဘး ေျပးလို႔ လြတ္ကုန္ၾကၿပီ

အထက္ေဖာ္ျပပါ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ဥပေဒတြင္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို လက္ေတြ႔ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားမွာ လက္ေတြ႔ ေဆာင္႐ြက္ရန္ ခက္ခဲေၾကာင္း ေတြ႔ရွိလာရပါသည္။ ရပ္ကြက္ႏွင့္ ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား အေနႏွင့္ ျပည္သူလူထုက ေ႐ြးခ်ယ္တင္ေျမႇာက္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ျပည္သူတို႔ ကိုယ္စား ျပည္သူတို႔၏ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာကို ႀကံဳေတြ႔ေနရပါသည္။

အထူးသျဖင့္ ရပ္႐ြာ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးအတြက္ ထမ္းေဆာင္ရမည့္ တာဝန္ဝတၲရားမ်ားကို ၾကည့္ပါက မိမိအတြက္ အကာအကြယ္ႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ မရွိပါက မည္သို႔မွ်လုပ္ေဆာင္ရန္ မလြယ္ကူသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ယခုအခါ ေန႔စဥ္ႏွင့္အမွ် ၾကားသိ ဖတ္႐ႈေနရေသာ သတင္းမ်ားကိုၾကည့္ပါက ျပစ္မႈ က်ဴးလြန္သူတို႔သည္ လက္နက္မ်ား ကိုင္ေဆာင္၍ က်ဴးလြန္ၾကသလို ဖမ္းဆီးသူ တာဝန္ရွိ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားကိုပင္ ျပန္လည္ရန္ျပဳလာၾကသည္ကို ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေမာင္ေတာေဒသတြင္ သတင္းေပးသူ ရပ္ကြက္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ၾကသည္အထိ လက္ရဲ၊ ဇက္ရဲ ရွိလာၾကသည္ျဖစ္ရာ ေနာင္တြင္ မည္သူ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကမွ် ရပ္႐ြာ အက်ိဳးကို သယ္ပိုး ထမ္းေဆာင္ရဲမည္ မဟုတ္ၾကေတာ့ပါ။

ရပ္ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးကို အကာအကြယ္ ေပးရန္လို

ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ အမွန္တရားဘက္မွ ရပ္တည္၍ မသမာသူမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ေလ့ရွိသူမ်ား၊ ေလာင္းကစားဝိုင္းႏွင့္ ျပည့္တန္ဆာအိမ္မ်ား၊ ခ်ဲထီ ႏွစ္လံုးထီဒိုင္မ်ား စသည္တို႔ကို သတင္းေပးပို႔ တိုင္ၾကားပါက ၎အား ရန္လိုမုန္းတီးသူမ်ား ရွိလာမည္ျဖစ္ၿပီး အသက္ အႏၲရာယ္ကို ရန္ရွာသည္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ “ရပ္႐ြာမွ ၾကည္ညိဳ ေလးစားၿပီး သိကၡာ သမာဓိရွိသူ”တို႔ ရပ္႐ြာအက်ိဳး သယ္ပိုးခ်င္ စိတ္ရွိေစရန္အတြက္ ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ ေပးရန္ အထူး လိုအပ္ပါသည္။

ယခင္ကာလ သူႀကီးမ်ား အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္အခါက တရားဥပေဒ စိုးမိုးမႈရွိသည့္အျပင္ သူႀကီးမ်ားကို ႏွစ္လံုးျပဴး ေသနတ္ကိုင္ေဆာင္ခြင့္ ျပဳထားသည္ျဖစ္ရာ သူႀကီးဆိုလွ်င္ ဖိမ့္ဖိမ့္တုန္ေအာင္ ေၾကာက္ရပါသည္။ နဝတ၊ နအဖ အစိုးရေခတ္တြင္လည္း ၿမိဳ႕ေပၚ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ားတြင္ ရဲကင္းမ်ား တြဲဖက္ ေပးထားၿပီး ရပ္ကြက္ လံုၿခံဳေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳခဲ့ပါသည္။ သို႔ရာတြင္၂၀၁၁ ခုႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာ လူအင္အား မလံုေလာက္ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ ရပ္ကြက္မ်ားအတြက္ သီးျခား မေပးႏိုင္ေတာ့သည့္အျပင္ လမ္းဆံုလမ္းခြမ်ား၊ လူစည္ကားရာ ေနရာမ်ား၌ပင္ ရပ္ကင္းမ်ား ခ်ထားျခင္း မျပဳႏိုင္ဘဲ လွည့္ကင္းမ်ားေလာက္သာ ထားရွိႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရာဇဝတ္မႈ က်ဴးလြန္လိုေသာ သူခိုးဓားျပ၊ လူဆိုးလူမိုက္မ်ားကို ထိုကဲ့သို႔ က်ဴးလြန္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေျခအေနေကာင္း တစ္ရပ္ကို ရည္႐ြယ္ခ်က္ရွိရွိ တမင္သက္သက္ ဖန္တီးေပးထားသကဲ့သို႔ ျဖစ္ေနပါသည္။

မၾကာေသးမီက ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ ႀကီးတစ္ၿမိဳ႕မွ ၾကားသိရေသာ သတင္းတစ္ခုမွာ လမ္းေပၚတြင္ လူႏွစ္ဦး တုတ္၊ ဓားကိုယ္စီျဖင့္ ထိုးခုတ္သတ္ျဖတ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရေသာ ျပည္သူတစ္ဦးက ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံ သတင္းေပးပို႔ရာ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးက ျပန္ေျပာသည္မွာ “ေနပါေစ၊ လႊတ္ထားလိုက္၊ ေအး … သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း၊ ႐ိုက္ၾကႏွက္ၾကလို႔ ေသၿပီဆိုရင္ လာေျပာ၊ အေလာင္းလာေကာက္ၿပီး ေဆး႐ံုကို ပို႔ေပးမယ္”ဟု ျပန္ေျပာလိုက္ေၾကာင္း ၾကားသိရပါသည္။ ဤေနရာတြင္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ေျပာလိုက္ေသာ စကားမွာ သူ႔ဘက္ကၾကည့္လွ်င္ မွန္သည္ဟုပင္ ဆိုရပါမည္။ အကယ္၍သာ သူက သြားေရာက္၍ တားဆီး ဟန္႔တားမည္၊ ဝင္ေရာက္ ဖ်န္ေျဖမည္ဆိုလွ်င္ သူ႔ကိုပါ ရန္ျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အခန္႔မသင့္လွ်င္ အသက္ အႏၲရာယ္ပင္ ရွိပါသည္။ ရဲတပ္ဖြဲ႔ကို အေၾကာင္းၾကားမည္ ဆိုပါကလည္း အခ်င္းျဖစ္ေနရာႏွင့္ ကြာလွမ္းေသာ ရဲစခန္းမွ ခ်က္ခ်င္း လာေရာက္ႏိုင္မည္ မဟုတ္သလို လူအင္အားလည္း ရွိခ်င္မွရွိမည္ ျဖစ္ပါသည္။

အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ ေျခတံ လက္တံမ်ား

အထက္တြင္ ေရးသား ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ အခ်က္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသို႔ သတင္းေပးပို႔ တင္ျပရန္ဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး လက္တံရွည္မွသာလွ်င္ ျဖစ္ႏိုင္ပါမည္။ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလက္တံ ဆိုသည္မွာ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း/ လူမႈဝန္ထမ္းစိတ္ရွိသည့္ ျပည္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ လူအမ်ားစုမွာ စားဝတ္ေနေရး က်ပ္တည္းၿပီး ထမင္းတစ္လုတ္အတြက္ ႐ုန္းကန္လႈပ္ရွားေနရသည့္ အခ်ိ္န္မ်ိဳးတြင္ ဆယ္အိမ္မွဴး၊ ရာအိမ္မွဴး အပါအဝင္ မည္သူကမွ် ႀကီးေတာ္ႏြားကို အလကား လာ၍ ေက်ာင္းေပးၾကမည္ မဟုတ္ပါ။
အတိတ္ကို ျပန္လည္ တမ္းတျခင္း မဟုတ္ေစကာမူ တစ္ခ်ိန္က ၿမိဳ႕ေပၚရပ္ကြက္ (ရဝတ/ရယက) ႐ံုးမ်ားတြင္ ညဦးပိုင္း ၇ နာရီခန္႔မွစ၍ ည ၁၀ နာရီ၊ ၁၁ နာရီအထိ တိုင္ေအာင္ လူစည္ကားေနသည္ကို ေတြ႔ရွိရပါသည္။ ထိုသို႔ လူစည္ကားရျခင္းမွာ တစ္နယ္တစ္ေက်းမွ လာေရာက္ တည္းခိုၾကေသာ ဧည့္သည္မ်ားအတြက္ ဧည့္စာရင္းမ်ား တိုင္ၾကားျခင္း၊ အျခားေသာ ေထာက္ခံစာမ်ား လာေရာက္ ေတာင္းခံျခင္းႏွင့္ လူမႈေရး ကိစၥအဝ၀အတြက္ လာေရာက္ၾကသူမ်ား ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ ကိစၥရပ္ အသီးသီးအတြက္ လာေရာက္ ကူညီေျဖရွင္းေပးၾကေသာ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း လုပ္အားေပးမ်ား စသည္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ႀကီးေတာ္ႏြားကို အလကားေက်ာင္းမေပးပါ

သို႔ေသာ္ ထိုသူ၊ ဤသူတို႔သည္လည္း အလကား၊ အခမဲ့ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းသက္သက္ျဖင့္ လာေရာက္ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးေနၾကသူမ်ား မဟုတ္ၾကပါ။ လကုန္သည့္အခါ ရာအိမ္မွဴးကလည္း ရာအိမ္မွဴးအေလ်ာက္၊ ဆယ္အိမ္မွဴးကလည္း ဆယ္အိမ္မွဴးအေလ်ာက္၊ အရန္မီးသတ္ႏွင့္ လုပ္အားေပးကလည္း သူ႔လုပ္အားႏွင့္ ထိုက္တန္သေလာက္ လုပ္အားခမ်ားကို အသီးသီး အသက အသက ရရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ အဆိုပါ လုပ္အားခမ်ားကို မည္သူက သူတို႔ကို ေပးပါသလဲ၊ မည္သူက သူတို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ပါသလဲ။ မည္သူကမွ် မေပးပါ၊ မည္သူကမွ် မခ်ီးျမႇင့္ပါ။ ဧည့္စာရင္း လာေရာက္ တိုင္ၾကားသူမ်ားအတြက္ ဧည့္စာရင္း လက္မွတ္ပံုစံမ်ား ေရာင္းခ်ရာမွ ရရွိသည့္ေငြ၊ ေထာက္ခံစာမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးရာမွ ရရွိသည့္ စာ႐ြက္စာတမ္းေၾကး၊ မီးကင္းေၾကး ေကာက္ခံရာမွ ရရွိသည့္ ရန္ပံုေငြ စသည္တို႔မွ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝေပးျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးမႈမ်ားေၾကာင့္ မည္သည့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား ရရွိခဲ့ၾကပါသလဲဟု ဆန္းစစ္ၾကည့္မည္ဆိုပါက ရပ္ကြက္႐ံုးတြင္ အဆင့္ဆင့္ေသာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ေနရာတည္းတြင္ စုစုစည္းစည္း ရွိေနၾကသည့္အတြက္ အေရးအေၾကာင္းဆိုလွ်င္ လူလိုက္စုစရာ မလို၊ မီးေရးထင္းေရး သို႔မဟုတ္ လံုၿခံဳေရးကိစၥ၊ လူဆိုးသူခိုး အသံၾကားသည္ႏွင့္ ထိုသူမ်ားက လမ္းေပၚသို႔ အရင္ ေရာက္ႏွင့္ၾကပါၿပီ။ ဝိုင္းဝန္းပိတ္ဆို႔ ဖမ္းဆီးသည္ႏွင့္ လူဆိုးသူခိုးမိေသာ ဇာတ္လမ္းမ်ား အမ်ားအျပား ရွိခဲ့ပါသည္။ ထိုမွ်သာမက ညဘက္ ၁၀ နာရီ ႐ံုးပိတ္သည္ႏွင့္ ကိုယ့္အိမ္ ကိုယ္မျပန္ၾကေသးဘဲ ရပ္ကြက္အတြင္း လမ္းအလိုက္ တစ္လမ္းဝင္တစ္လမ္းထြက္ လွည့္လည္ စစ္ေဆးၾကသည္ျဖစ္ရာ ရပ္ကြက္ျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းစြာ အိပ္စက္ အနားယူႏိုင္ၾကပါသည္။

ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အက်ိဳးအျပစ္မ်ား

ဤေနရာတြင္ အလ်ဥ္းသင့္၍ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားသည့္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္ျပလိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အဂၤလိပ္အစိုးရ အုပ္ခ်ဳပ္စဥ္ ၁၉၀၇ ခုႏွစ္က ၿမိဳ႕မ်ား အက္ဥပေဒႏွင့္ ေက်း႐ြာအက္ဥပေဒတို႔ကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ယင္းဥပေဒမ်ားအရ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စုအတြင္း ေနထိုင္သူတို႔သည္ “အျခားရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာအုပ္စု တစ္ခုခုတြင္ ေနထိုင္ၿပီး အိမ္ေထာင္စု စာရင္းဝင္ မဟုတ္သူက ညဥ့္အိပ္ညဥ့္ေန လာေရာက္တည္းခိုျခင္း”အတြက္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရန္ တာဝန္ရွိသည္။ ထို႔အတူ ရပ္/ေက်း အႀကီးအကဲကလည္း “လက္ခံျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပ်က္ကြက္ပါက အေရးယူျခင္း”စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ တာဝန္ရွိေၾကာင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။ ယင္းဥပေဒ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျမန္မာအစိုးရ အဆက္ဆက္က လိုက္နာက်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္က ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒတြင္လည္း ပုဒ္မ ၁၃ (ဆ)ႏွင့္ ပုဒ္မ ၁၇ တို႔တြင္ ဆက္လက္ ထည့္သြင္းကာ ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

ျမန္မာျပည္သူတို႔သည္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားရသည့္ ဒုကၡႏွင့္ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးခံရျခင္း၏ဒဏ္ကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ၾကရသည္။ ျပည္သူတို႔သည္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားလိုၾကေသာ္လည္း အလြယ္တကူ တိုင္ၾကားခြင့္ မရရွိၾကပါ။ ယခင္ ရဝတ၊ ရယက ေခတ္မ်ားတြင္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားခဲ့ၾကရာ၌ ပထမဦးစြာ မိမိအပိုင္ ဆယ္အိမ္မွဴးထံတြင္ ေထာက္ခံခ်က္ ရယူရပါသည္။ ထို႔ေနာက္ တစ္ဖန္ ရာအိမ္မွဴး၏ ေထာက္ခံခ်က္ကို ရယူရသည္။ ထိုမွသည္ မိမိရပ္ကြက္/ ေက်း႐ြာအုပ္စု၏ ႐ံုးဖြင့္လွစ္သည့္အခ်ိန္တြင္ ႐ံုးသို႔ သြားေရာက္ရသည္။ ရန္ကုန္လို ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ားတြင္ ညဘက္မ်ား၌သာ ႐ံုးဖြင့္သည္ျဖစ္၍ ထိုအခ်ိန္မွသာ သြားေရာက္ရပါသည္။ ႐ံုးသို႔ ေရာက္သည္ရွိေသာ္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားလႊာပံုစံကို ဝယ္ယူ၍ျဖစ္ေစ၊ အလွဴေငြသေဘာျဖစ္ေစ ထည့္၍ ရယူရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားၾကရျခင္းမွာ ဥပေဒကို ေလးစား လိုက္နာသည္ ဆိုျခင္းထက္ ျပည္သူေတြ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးခံရမည္ကို ေၾကာက္၍သာ ျဖစ္ၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ေၾကာက္ရသည့္ အေၾကာင္းမွာလည္း စစ္ေဆးရာတြင္ ပါဝင္ေသာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၏ အျပဳအမူမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟုဆိုပါက မွားမည္မဟုတ္ပါ။ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးျခင္းကို အျပင္းအထန္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည္မွာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ပိုင္း နဝတ အစိုးရ တက္ၿပီးစ ကာလမ်ားက ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ရပ္ကြက္ လံုၿခံဳေရးကို တာဝန္ ယူထားၾကေသာ စစ္ေၾကာင္းမ်ားက ဦးေဆာင္ၿပီး ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ေပၚသို႔တက္ရာ တြင္ (ဘုရားစင္ထားရွိေသာ) ဧည့္ခန္းမ်ား အထိ ဖိနပ္စီး၍ဝင္ျခင္း၊ အိပ္ရာျခင္ေထာင္မ်ားကို အိမ္ရွင္ထံခြင့္ျပဳခ်က္မယူဘဲ (အထဲတြင္ မည္သူမည္ဝါ အိပ္ေနေၾကာင္းကို ေမးျမန္းျခင္း မျပဳ၊ အိပ္ေနသူကိုလည္း မႏိႈးဘဲ) ျခင္ေထာင္ဆြဲ၍လွန္ျခင္း စသည္တို႔ကို ျပဳမူေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ျပည္သူတို႔က ႐ြံေၾကာက္ေၾကာက္ကာ ေအာ့ႏွလံုးနာခဲ့ၾကသည္။ ေနာက္ပိုင္း ရဲတပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ရဝတ/ရယကမ်ားခ်ည္းသက္သက္ စစ္ေဆးၾကရာတြင္လည္း တခ်ိဳ႕က ထိုအစဥ္အလာကို လိုက္နာ က်င့္သံုးခဲ့ၾကသျဖင့္ ရပ္႐ြာလံုၿခံဳေရး/ ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးအတြက္ ဟူေသာရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ ျပ႒ာန္းထားရွိေသာ ရပ္/ေက်း ဥပေဒပါ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္ကို ျပည္သူတို႔က မလိုလား ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ (အခ်ိဳ႕ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔မ်ားက ဧည့္စာရင္း တို္င္ၾကားျခင္းကို လုပ္ပိုင္ခြင့္တစ္ခုသဖြယ္ က်င့္သံုး၍ ဧည့္စာရင္း ပိတ္ျခင္း ဟူ၍ပင္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကပါေသးသည္)။

မီးခိုးတိတ္သြားေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးမ်ား

ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူတို႔ စိတ္ဝယ္ၿငိဳျငင္၍ မေက်မနပ္ ျဖစ္ၾကရေသာ္လည္း တစ္ဖက္မွ ၾကည့္ျပန္လွ်င္မူ တရားခံေျပးမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ႀကံစည္သူမ်ား၊ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ၿပီးေနာက္ ေရွာင္တိမ္း/ထြက္ေျပး လြတ္ေျမာက္ေနသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးရမိသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား ၂၀၁၁ ခုႏွစ္အထိ ကာလမ်ားအတြင္း အတိုင္းအတာ တစ္ခုအထိ ဖမ္းဆီးရမိခဲ့ရသည္မ်ား ရွိခဲ့သည္မွာ ျငင္းမရေသာ အခ်က္မ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ျပည္သူတို႔၏ မေက်မနပ္သံမ်ား ထြက္ေပၚခဲ့သျဖင့္ (၂၀၁၂ ဥပေဒတြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ္လည္း) ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးမႈမ်ား ရပ္ဆိုင္းခဲ့သလို ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားမႈမ်ားလည္း မရွိၾကေတာ့သျဖင့္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားတြင္ ရန္ပံုေငြ ရရွိမႈလည္း သိသာစြာ က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ထို႔အျပင္ အျခားေသာ ရန္ပံုေငြ ေကာက္ခံမႈမ်ားကိုလည္း မေကာက္ခံရန္ ညႊန္ၾကားမႈမ်ား ျပဳလာသျဖင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားမွာ ဝင္ေငြ(ဝါ)ရန္ပံုေငြ လံုးဝ မရွိေတာ့သျဖင့္ ေျခလက္႐ိုက္ ခ်ိဳးခံရေသာ သူကဲ့သို႔ မည္သည့္ကိစၥကိုမွ် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိေတာ့ပါ။ အထူးသျဖင့္ ဧည့္စာရင္း စစ္ေဆးျခင္း အပါအဝင္ လံုၿခံဳေရး အေထာက္အကူျပဳသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေတာ့ပါ။ တစ္ခ်ိန္က မီးဖိုေလးေပၚတြင္ ေရေႏြးအိုးေလး တစ္အိုးတင္၍ လက္ဖက္ရည္ေသာက္၊ လက္ဖက္သုပ္ဝိုင္းေလးလည္း ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရေတာ့သည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားလည္း မီးခိုးတိတ္ ကုန္ၾကရပါေတာ့သည္။

ထို႔အျပင္ ၂၀၁၂ ဥပေဒအရ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး တစ္ဦးတည္းကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္။ ခန္႔အပ္ တာဝန္ေပးရၿပီး ၎တစ္ဦးတည္း သာလွ်င္ လစဥ္ ခ်ီးျမႇင့္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ တစ္လံုးတစ္ခဲတည္း ခ်ီးျမႇင့္ေငြကို ခံစားခြင့္ ရွိသည့္အတြက္ ရပ္ကြက္႐ံုးမ်ားတြင္ ယခင္ကလို အဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ ရာအိမ္မွဴးမ်ား၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ား စုစုစည္းစည္း မရွိၾကေတာ့ဘဲ လုပ္ငန္း တာဝန္မ်ားလည္း လစ္ဟင္းကုန္ၾကပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ပုဒ္မ ၁၃ ပါ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၲရားမ်ား ျဖစ္သည့္ “မႈခင္းမ်ားႏွင့္ ဒုစ႐ိုက္မႈမ်ား ေဖာ္ထုတ္ျခင္း၊ သတင္းေပး တိုင္ၾကားျခင္း၊ ဖမ္းဆီး အေရးယူျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအား သတင္းပို႔ျခင္းႏွင့္ ကူညီျခင္း”စသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ေက်ပြန္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း မရွိၾကေတာ့ပါ။

မီးေဘးႀကိဳတင္ကာကြယ္ေရးအတြက္ ထိေရာက္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုျဖစ္သည့္ မီးသတိျပဳေရး လံႈ႔ေဆာ္သည့္ အစီအစဥ္ကို မျမင္ရ၊ မၾကားရသည္မွာလည္း ၾကာၿပီျဖစ္ပါသည္။

အႀကံျပဳလိုသည္မွာ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒအမွတ္ (၄၁)ျဖင့္ ျပင္ဆင္လိုက္သည့္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၁၃ (ဆ) ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည့္ ဧည့္စာရင္း တိုင္ၾကားျခင္း၊ လက္ခံျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း၊ စစ္ေဆးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး၊ ပုဒ္မ ၁၇ ကို “တစ္လႏွင့္အထက္ေက်ာ္လြန္၍ လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားရွိပါက သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူထံ အသိေပး အေၾကာင္းၾကားရမည္”ဟူ၍ အစားထိုးခဲ့ပါသည္။

ဤေနရာတြင္ ကၽြန္ေတာ္တစ္ဦးတည္း၏ ထင္ျမင္ ယူဆခ်က္ျဖင့္ အႀကံျပဳ တင္ျပလိုသည္မွာ

- အထက္ေဖာ္ျပပါ ပယ္ဖ်က္ျခင္းႏွင့္ ျပင္ဆင္ျခင္းတို႔ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္၍ စည္းစနစ္က်နေသာ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါသည္။

- ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာအတြင္း အျခား ရပ္ကြက္/ေက်း႐ြာမွ လာေရာက္ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ လာေရာက္ ေနထိုင္သည့္ေန႔မွ စတင္၍ အသိေပး တင္ျပရပါမည္။

- ထိုသို႔ တင္ျပရာတြင္ မိမိသည္ မည္သည့္ကာလအထိ ေနထိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပရပါမည္။

- ထိုကဲ့သို႔ေဖာ္ျပသည့္ ကာလသည္ သာမန္အားျဖင့္ ၆ လထက္ မပိုေစရန္ႏွင့္ ၆ လထက္ ေက်ာ္လြန္ပါက အက်ိဳးအေၾကာင္း ေဖာ္ျပခ်က္ျဖင့္ ထပ္မံ တင္ျပေစရပါမည္။

- ထိုသို႔ေဖာ္ျပသည့္ကာလ ကုန္ဆံုးသည့္အခါတြင္ ျပန္လည္ ထြက္ခြာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သို႔မဟုတ္ ဆက္လက္ ေနထိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထပ္မံ အသိေပး တင္ျပရပါမည္။

- အကယ္၍ ၎တင္ျပခဲ့သည့္ (ေနထိုင္သည့္) ကာလကုန္ဆံုးေသာ္လည္း လာေရာက္တင္ျပျခင္း မရွိပါက ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ အဆိုပါ ေနအိမ္သို႔ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆးခြင့္ ရွိရပါမည္။

- ထိုသို႔ ဝင္ေရာက္ စစ္ေဆး၍ ဆက္လက္ ေနထိုင္သည္ကို ေတြ႔ရွိပါက ထပ္မံ သက္တမ္းတိုး၍ ေနထိုင္ခြင့္ တင္ျပေစရပါမည္။ (ယခုကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္  ႏိုင္ငံသား တစ္ဦးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း မည္သည့္ အရပ္ေဒသတြင္မဆို စဥ္ဆက္မျပတ္ ေနထိုင္သည့္ အေထာက္အထား ျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူ တစ္ဦးကိုလည္း ဆိတ္ကြယ္ရာတြင္ ပုန္းေအာင္းေနထိုင္ျခင္းမွ ကာကြယ္ၿပီးသား ျဖစ္ပါမည္)။

ေနာက္တစ္ခ်က္ အႀကံျပဳ တင္ျပလိုသည္မွာ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးက ေဆာင္႐ြက္ေပးရသည့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္း အမ်ိဳးအစားအလိုက္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေငြေၾကး ပမာဏကို ေကာက္ခံေစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ဘ႑ာသို႔ ေပးသြင္းေစရပါမည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာက္ခံရရွိေငြ၏ အခ်ိဳးအစားအလိုက္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး အပါအဝင္ အခ်ိန္ပိုင္း ႐ံုးထိုင္ေဆာင္႐ြက္သူမ်ားအတြက္ ပံ့ပိုးေငြ/ေထာက္ပံ့ေငြကို ပမာဏ သတ္မွတ္ခ်က္ျဖင့္ ထုတ္ေပးရပါမည္။ ထို႔အျပင္ ဧည့္ခံစရိတ္မ်ား၊ လုပ္အားခမ်ားကိုလည္း အဆိုပါ အခြန္ဘ႑ာရေငြမွ ျပန္လည္ ခြဲေဝေပးသင့္ပါသည္။

အဆိုပါ ေငြေၾကး သံုးစြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ ရပ္/ေက်းမွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား ပါဝင္ေသာအဖြဲ႔က ပံုမွန္ စစ္ေဆးရပါမည္။ ဤကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းအားျဖင့္ ေျမျပင္ အေျခအေနတြင္ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားက အမွန္တကယ္ ေဆာင္႐ြက္ေနရေသာ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အမွန္တကယ္ ကုန္က်ေနရေသာ ေငြေၾကးမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူ ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ရပ္႐ြာေအးခ်မ္းသာယာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လိုအပ္ေနေသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ သတင္းမ်ားကို စုေဆာင္းရ လြယ္ကူေစမည့္အျပင္၊ ဥပေဒက ေပးအပ္ထားသည့္ တာဝန္ႏွင့္ ဝတၲရားမ်ားကို အျပည့္အဝ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ရာအိမ္မွဴး၊ ဆယ္အိမ္မွဴးမ်ားႏွင့္တကြ၊ အရန္မီးသတ္တပ္ဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ လုပ္အားေပးမ်ား အပါအဝင္ ယခင္ကလို ၿမိဳင္ၿမိဳင္ဆိုင္ဆိုင္ ျဖစ္လာမည္ျဖစ္ၿပီး ရပ္။ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး႐ံုးမ်ားသည္လည္း မီးခိုးေလးမ်ား တလူလူႏွင့္ ျပည္သူမ်ား စိတ္ေအးခ်မ္းသာစြာ အိပ္စက္ႏိုင္ေရးအတြက္ ေန႔ညမျပတ္ ႏိုးႏိုးၾကားၾကား ရွိေနၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္…၊…။

သိန္းထက္ေအာင္

  • TAGS