News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ကားလ္မာက္ၡစ္စကား ဝီလ်ံဂ်ိမ္းစ္ ေထာက္ကြက္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျဖည့္ၾကျခင္း
13-May-2017 tagged as


ကားလ္မာကၡ္စ္စကား

“လူသည္ ကိုယ့္သမိုင္းကို ကိုယ္တိုင္ ေရးၾကရသည္ ဆိုေသာ္လည္း မိမိတို႔စိတ္ႀကိဳက္ ပံုသြင္းႏိုင္သည္ေတာ့ မဟုတ္။ မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ဖန္တီးႏိုင္ၾကသည္လည္း မဟုတ္ပါ။ အတိတ္မွ လက္ဆင့္ကမ္းေပးလိုက္ေသာ နဖူးေတြ႔ ဒူးေတြ႔ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေပးထားခ်က္ေအာက္တြင္သာ ပံုေဖာ္ၾကရသည္ ျဖစ္ပါသည္။ သက္ရွိ ထင္ရွားရွိေနၾကသူမ်ား၏ ဦးေႏွာက္ေပၚတြင္ ေသဆံုးၿပီး မ်ိဳးဆက္မ်ား၏ အစဥ္အလာမ်ားမွာ အိပ္မက္ဆိုးတစ္ခုလို ဖိစီးလ်က္ရွိေနေပသည္ ...။”

ကားလ္မာကၡ္စ္၏ အဆိုပါစကားကို အေထာက္အထားျပ၍ မာက္ၡစ္ဝါဒကို “စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီးဝါဒ” (Determinism) ဟု ယူဆၾကသူေတြရွိသည္။ “စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီးဝါဒ”ဆိုသည္ကို ခပ္လြယ္လြယ္ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ရလွ်င္ “သမိုင္းမွာ မူလအစကပင္ စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီး ျဖစ္သည္”ဆိုေသာ အယူအဆပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔တိုင္ “စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီးဝါဒ”မွာ အသြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိႏိုင္သည္။ သမိုင္းပညာရွင္ “တြိဳင္ဘီ”က “ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႏွင့္ က်ဆင္းမႈတို႔ကို သမိုင္းက စီရင္ျပ႒ာန္းသည္ဟု ေဟာသည္။ မာကၡ္စ္ဝါဒမွာကား လူတန္းစား စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီးဝါဒ ျဖစ္သည္။ လူတစ္ဦးခ်င္းစီသည္ သမိုင္းကို သိသာျခားနားေအာင္ မျပဳႏိုင္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈမွတစ္ဆင့္သာ ဤသို႔ ျပဳႏိုင္ဖြယ္ရာရွိသည္ဟု “စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီးဝါဒ”က ေဟာေလ့ရွိသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ေခတ္က ေခါင္းေဆာင္ကို ပံုသြင္းသည့္သေဘာပင္ျဖစ္သည္။ ဤသေဘာကို ရည္ၫႊန္း၍ ႐ုရွားစာေရးဆရာႀကီး “လီယိုေတာ္လ္ စတြိဳင္း”က “ေခါင္းေဆာင္သည္ သမိုင္း၏ ေက်းကၽြန္ျဖစ္သည္”ဟု ေရးဖူးသည္။
သို႔ႏွင့္တိုင္ ေခါင္းေဆာင္သည္ မရွိမျဖစ္ေတာ့မဟုတ္။ “ငကန္းေသ၊ ငေစြေပၚ”ဆိုသည့္ သေဘာမ်ိဳး ျဖစ္သည္။ “ဖရက္ဒရစ္အိန္ဂ်ယ္လ္”က “နပိုလီယံတစ္ေယာက္ မရွိလွ်င္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္က နပိုလီယံေနရာ ဝင္ယူဖို႔ ေပၚလာလိမ့္မည္”ဟု ေျပာဖူးသည္။ အလားတူ “စပင္စာ”ကလည္း “ရွိတ္စပီးယားမရွိလွ်င္ အျခားတစ္ေယာက္ေယာက္က သူ႔ေနရာ ဝင္ယူလိမ့္မည္ဟု ဆိုဖူးသည္။ ဤအယူအဆကို “အစားထိုး သီအိုရီ” (Substitute Theory) ဟု ေခၚသည္။ ဤသည္တို႔မွာ “စီရင္ျပ႒ာန္းၿပီးဝါဒ”က လက္ခံ ယံုၾကည္ထားေသာ “ေခါင္းေဆာင္မႈသီအိုရီ” (Theory of Leadership)ပင္ ျဖစ္သည္။

ဝီလ်ံဂ်ိမ္းစ္ေထာက္ကြက္

အစားထိုး သီအိုရီကို ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္သူတို႔က “အကယ္၍သာ” (If Clause) ျဖင့္ သမိုင္းကို တစ္မ်ိဳး ျပန္စဥ္းစားၾကသည္။ ဥပမာ - 
“အကယ္၍သာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၁၉ ရက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသာ လုပ္ႀကံမခံရလွ်င္ ဗမာျပည္သမိုင္း ဘယ္လိုျဖစ္မည္နည္း”စသျဖင့္ ေမးခြန္း ထုတ္ၾကသူေတြ အေတာ္မ်ားသည္။ အေကာင္းျမင္သူမ်ားက “ျပည္တြင္းစစ္မျဖစ္၊ စစ္အာဏာပိုင္စနစ္မေပၚ၊ ဒီမိုကေရစီစနစ္ ေျခၿမဲလက္ၿမဲရွိမည္။ တိုင္းျပည္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလိမ့္မည္ ...” စသျဖင့္ အေျဖထုတ္ၾကသည္။ အဆိုးျမင္သူမ်ားကမူ “အမ်ိဳးသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ရွိစဥ္ကတည္းက ၿပိဳကြဲေနၿပီး ျဖစ္သည္။ သူ၏ ငယ္ဂုဏ္ႏွင့္ မာနေၾကာင့္ အေျခအေနမွာ ယခုထက္ပင္ ပိုဆိုးႏိုင္သည္” ... စသျဖင့္ ေဝဖန္ၾကလိမ့္မည္။

ဤသို႔ေသာ္ “အကယ္၍သာ” စဥ္းစားနည္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ “လက္ေတြ႔ အေျချပဳဝါဒီ” (Pragmatist) တစ္ဦးျဖစ္သူ “ဝီလ်ံဂ်ိမ္းစ္”က ဤသို႔ မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ သမိုင္းကို “အေကာင္း” သို႔မဟုတ္ “အဆိုး” တစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္စြမ္း ရွိသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ “ေခါင္းေဆာင္တို႔က ေခတ္ကို ပံုသြင္းေပးလိမ့္မည္”ဟု  ဆိုသည္။ ထိုမွ်မက “ေခါင္းေဆာင္မႈ ကင္းမဲ့ေသာ လူထုသည္ မင္းမဲ့သာ ျဖစ္ဖို႔မ်ားလိမ့္မည္။ ထို႔ထက္ပို၍ မိုက္မဲေသာ ကေမာက္ကမႏိုင္ေသာ အယူအဆမရွိႏိုင္”ဟုလည္း “ဝီလ်ံဂ်ိမ္းစ္”က ေဝဖန္သည္။

တစ္ဆက္ထဲ ေခါင္းေဆာင္သည္ “လူထဲကလူ”သာျဖစ္၍ အခ်ိန္မေရြး မွားႏိုင္သည္ဟု သတိေပးသည္။ ဤသေဘာကို ေခါင္းေဆာင္ ကိုယ္တိုင္ ဆင္ျခင္မိေအာင္ ပံုမွန္ သတိေပးေနရမည္ဟုလည္း ေဆာ္ဩသည္။ သို႔အတြက္ အတိုက္အခံ၏ အသံကို နားစြင့္ဖို႔ လိုသည္။ လြတ္လပ္ေသာ မီဒီယာကို အားေပးဖို႔လိုသည္။ ဘက္မလိုက္ေသာ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို “ခြင္”က်ယ္က်ယ္ ဖြင့္ေပးဖို႔ လိုလိမ့္မည္။ ေခါင္းေဆာင္လုပ္သမွ် အရမ္းအကန္း ေထာက္ခံေနျခင္းမွာ ေခါင္းေဆာင္ကို ဖ်က္ဆီးရာ ေရာက္သည္။ ေနာက္လိုက္ကိုလည္း တန္ဖိုးမဲ့ေစသည္။ အဓိပၸာယ္ လံုးဝ မရွိဟု သံုးသပ္သည္။ ဤကိစၥမ်ားအတြက္ “ဝီလ်ံဂ်ိမ္းစ္”ကို “ဒီမိုကရက္တစ္၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ သီအိုရီ”ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သူတစ္ဦးအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳၾကရသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈကို ျဖည့္ၾကျခင္း

အေျပာင္းအလဲေတြ မ်ားေျမာင္ေထြျပား ဆန္းက်ယ္လွေသာ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ အေျခအေနတြင္ “ေခါင္းေဆာင္မႈ”မွာ အလႈပ္အယမ္းေတြ မ်ားေလ့ ရွိသည္။ ယေန႔ “ဟီး႐ိုး”မွာ နက္ျဖန္ခါ “ဇီး႐ိုး”ျဖစ္သြားႏိုင္သည္။ သို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ျဖည့္ၾကသည္။ ဤေနရာတြင္ ထင္ရွားေသာ အနာဂတ္ဝါဒီ “မာရွယ္မက္လူဟန္” (ကမၻာ့ရြာဆိုေသာ ေဝါဟာရကို စတင္တီထြင္သူ ...) ၏ စကားတစ္ခြန္းကို ကိုးကားၾကသည္။ “ပံုရိပ္တစ္ခုသည္ စကားလံုး အေထာင္အေသာင္းထက္ ပို၍ ခရီးေရာက္ႏိုင္သည္” ဆိုေသာစကား ... ။ ေခါင္းေဆာင္၏ပံုရိပ္ကို အသန္႔ဆံုး၊ အခန္႔ဆံုး၊ စမတ္အက်ဆံုး ပံုေဖာ္ၾကသည္မ်ိဳး ...။

“ေခါင္းေဆာင္မႈ”ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး စဥ္းစားစရာတစ္ခ်က္ ရွိလာသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အက်ိဳးရလဒ္က ေပးေသာ ဆုလာဘ္ေလာ...။ သို႔မဟုတ္ စိတ္လႈပ္ရွားမႈ (တစ္နည္း - ခံစားမႈ) ကေပးေသာ အေျဖေလာ ...။ ဤေနရာတြင္ စကား အလ်ဥ္းသင့္လာ၍ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ ပြဲေႂကြးေၾကာ္သံကို ျပန္စိစစ္ဖို႔ ျဖစ္လာသည္။ “လူကိုမၾကည့္ဘဲ ပါတီကို ၾကည့္ၿပီး မဲေပးပါ”ဆိုေသာစကား။ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ “ပါတီ”ဆိုသည္ထက္ “ပါတီေခါင္းေဆာင္”ကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးခိုင္းသည့္ သေဘာပင္ ...။  လူထုကလည္း ပါတီေခါင္းေဆာင္ကိုၾကည့္ၿပီး မဲေပးခဲ့ရာ အားလံုးသိသည့္အတိုင္း NLD ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳႏိုင္လိုက္သည္။ ေျပာရလွ်င္ ဤနည္းမွာ ခံစားမႈျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အေျဖထုတ္ခိုင္းျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ခံစားမႈတြင္ ယုတၲိ (ေလာဂ်စ္) မရွိေပ။ ခံစားမႈကို “ေလာဂ်စ္”ျဖင့္ သ႐ုပ္ခြဲစိစစ္ဖို႔ ႀကိဳးစားလာရာ သမား႐ိုးက် ေလာဂ်စ္ႏွင့္မရ။ Fuzzy Logic ႏွင့္မွရသည္။ Fuzzy ဆိုသည္က “မႈန္ဝါးေသာ”၊ “မထင္ရွားေသာ”ဟု အဓိပၸာယ္ထြက္ရာ အက်ယ္ျပန္႔ဆံုး အနက္တြင္ “ဧကန္မဲ့မႈ” (Uncertainty) ကို ၫႊန္းသည္။ တစ္နည္းဆိုရလွ်င္ အတိုက္အခံ အေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာ္လည္း အစိုးရအေနႏွင့္ ေအာင္ျမင္ခ်င္မွ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

NLD အာဏာရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၏ မိန္႔ခြန္းမ်ားတြင္ “သစၥာ၊ ေမတၲာ”အေၾကာင္းေတြကို တစ္ခါမက ေတြ႔ေနရသည္။ “ေမတၲာတရား”ႏွင့္ “ေခါင္းေဆာင္မႈ”တို႔မွာ တူၾကပံုမေပၚပါ။ ေမတၲာတရားမွာ “ပုဂၢလိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Private Transaction) ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမွာ “အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္” (Public Transaction )ျဖစ္သည္။ စာေရးသူကေတာ့ တူမည္မထင္ ...။

ေက်ာ္ဝင္း
၈ - ေမ ၂၀၁၇

  • VIA
  • TAGS