News

POST TYPE

PERSPECTIVE

တူနီးရွားႏုိင္ငံမွ အမွန္တရားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ ေကာ္မရွင္
11-May-2017 tagged as

(၁)

လြန္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာက တူနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ အစိုးရ မဟုတ္ေသာ ျပည္သူအမ်ားစု ေပါင္း၍ အမွန္တရားႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာ (Truth and Dignity Commission) ဆိုသည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ပါသည္။ အာဏာရွင္ ဘင္အလီ (Zine el-Abidine Ben Ali) လက္ထက္က ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ အစိုးရ၏ ရက္စက္ ၾကမ္းၾကဳတ္စြာ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ လုပ္ရပ္မ်ားကို ၾကားနာ စစ္ေဆးေပးမည့္ ေကာ္မရွင္တစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ မတရား ညႇဥ္းပန္း ႏွိပ္စက္ခံရသူ၊ ေထာင္သြင္း အက်ဥ္းက်ခံရသူ၊ ေသဆံုးခဲ့ရသူတို႔၏ ေဆြမ်ိဳးသက္ေသမ်ား ဖိတ္ေခၚ၍ သူတို႔ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ၾကားနာၾကျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္ကလည္း မည္သူမဆို လာေရာက္ ထြက္ဆိုႏိုင္ေၾကာင္းကိုလည္း ဖိတ္ေခၚထားပါသည္။

(၂)

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ လြန္ခဲ့ေသာ ၆ ႏွစ္က တူနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ သစ္သီးေရာင္းသူတစ္ဦး စီးပြားေရးဒဏ္ ဖိစီးၿပီး ဆႏၵျပသည့္အေနႏွင့္ မိမိဘာသာ သတ္ေသခဲ့ရာမွ အာရပ္ေႏြဦး (Arab Spring) ဟုေခၚေသာ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။ ထိုလႈပ္ရွားမႈသည္ အီဂ်စ္၊ ယီမင္၊ လစ္ဗ်ားႏွင့္ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမ်ားသို႔ လ်င္ျမန္စြာ ပ်ံ႕ႏွံ႔သြားခဲ့ပါသည္။

ယခု ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေရာက္ေသာအခါ အီဂ်စ္ႏိုင္ငံတြင္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အရပ္သား အစိုးရမွာ ျဖဳတ္ခ်ခံခဲ့ရၿပီး စစ္အာဏာရွင္ အစိုးရရွိေနပါသည္။ ယီမင္၊ ဆီးရီးယားႏွင့္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံတို႔တြင္ ဆိုး႐ြားေသာ ျပည္တြင္းစစ္မ်ား ျဖစ္ေနၾကရပါသည္။ တူနီးရွားႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္သာ ဒီမိုကေရစီက်က် ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ အစိုးရက အုပ္ခ်ဳပ္လ်က္ရွိပါသည္။

အာရပ္ေႏြဦး လႈပ္ရွားမႈေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံ အမ်ားအျပားတြင္ အာဏာရွင္ႀကီးမ်ား ျပဳတ္က်သြားၾကေသာ္လည္း လူအမ်ား ေမွ်ာ္လင့္သလို ဒီမိုကေရစီ လူ႔ေဘာင္သစ္ကို မထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါ။ အာဏာရွင္မ်ား လက္ထက္က အတိုက္အခံ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေပၚ ရက္ရက္စက္စက္ ႏွိပ္ကြပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဝန္ထမ္း အဖြဲ႔အစည္း (သို႔မဟုတ္) လူမႈအဖြဲ႔အစည္းဟူ၍ အခိုင္အမာ မက်န္ရစ္ေတာ့ပါ။ အာဏာရွင္မ်ား မရွိေတာ့ခ်ိန္တြင္ ႏိုင္ငံတြင္ လိုအပ္သည့္ ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရားကို ဆက္လက္ မလည္ပတ္ေစႏိုင္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သည္ဟု သံုးသပ္ၾကပါသည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံတြင္မူ ျပည္သူမ်ားဘက္က အစဥ္ရပ္တည္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခု ရွိခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတြင္ အႀကီးဆံုး အလုပ္သမား သမဂၢ (Trade Union) က ဦးေဆာင္၍ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား စုေပါင္း၍ (National Dialogue Quartet) ေခၚ အဖြဲ႔အစည္းကို ထူေထာင္ခဲ့ၾကပါသည္။ သူတို႔သည္ မတူညီေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအၾကား၊ ၾကားဝင္ ေစ့စပ္ေပးႏိုင္မႈေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားကို သက္သာေစခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒကို ေရးဆြဲႏိုင္ခဲ့ၾကၿပီး လြတ္လပ္ေသာ ေ႐ြးေကာက္ပြဲကို က်င္းပႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ အစိုးရတက္လာေသာအခါ ထိုအဖြဲ႔ႀကီးကို ႏိုဘယ္လ္ ေကာ္မတီက၂၀၁၅ ခုႏွစ္အတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏိုဘယ္လ္ဆုကို ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။

(၃)

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ေတာင္အာဖရိကႏိုင္ငံ၏ လူျဖဴအစိုးရ ခ်ဳပ္ၿငိမ္းသြားအၿပီးတြင္ အာဏာရပါတီႏွင့္ အစိုးရက ဦးေဆာင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ေသာ (Truth and Reconciliation Commission) အေၾကာင္းကို ၾကားဖူးၾကပါသည္။ အသားအေရာင္ ခြဲျခားမႈစနစ္ေအာက္မွ လြတ္ေျမာက္လာေသာ အာဖရိက အစိုးရသစ္က ျပည္သူတို႔၏ နစ္နာခ်က္မ်ားကို စံုစမ္း၊ စစ္ေဆး၊ ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းသင့္သည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္ၾကရန္ ျဖစ္ပါသည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံကလည္း ျဖစ္ၿပီးသမွ် အေၾကာင္းတို႔ကို ေမ့ေပ်ာက္ပစ္ျခင္းထက္ ၎တို႔ကို စနစ္တက် မွတ္တမ္းတင္ထားလိုဟန္ ရွိပါသည္။ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသားေဟာင္းမ်ားက ဘာရလိမ့္မည္ဟူေသာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဘာမွမရွိဘဲ ေကာ္မရွင္သို႔ လာေရာက္ထြက္ခ်က္ေပးၾကပါသည္။ ထိုထြက္ဆိုသူမ်ားအား စာျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မက္ေဆ့ခ်္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ တယ္လီဖုန္းတို႔မွလည္းေကာင္း အားေပးစာ၊ အႀကံျပဳစာ၊ ေထာက္ခံခ်က္ေပးစာ စသည္တို႔ျဖင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ေထာက္ခံမႈမ်ား ရရွိေနၾကပါသည္။

ငါးလအတြင္း ၾကားနာမႈ ရွစ္ႀကိမ္ လုပ္ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္။ မည္သို႔ပင္ စိတ္ထိခိုက္ ေၾကကြဲရပါသည္ဆိုေစ၊ မိမိတို႔၏ အတိတ္ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ခံစားခ်က္ အသီးသီးကို ရင္ဖြင့္ေနၾကပါသည္။ အာဏာရွင္ေဟာင္း ဘင္အလီ ကိုယ္တိုင္မွာ ေဆာ္ဒီအာေရးဗီးရား ႏိုင္ငံတြင္ ေနထိုင္ေနရာမွ ထိုတီဗီအစီအစဥ္မ်ားကို အၿမဲၾကည့္႐ႈ နားေထာင္ေနသည္ဟု သူ႔ေရွ႕ေန လုပ္သူက ေျပာျပပါသည္။

ထိုေကာ္မရွင္ အလုပ္လုပ္ပံုမ်ားမွာ ျပည္တြင္းစစ္ႏွင့္ အျခားပဋိပကၡမ်ားျဖင့္ ျပည့္ေနေသာ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း ေဒသအတြင္း၌ ေတာက္ပေသာ အလင္းေရာင္ တစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ေနသည္ဟု သတင္းစာမ်ားက ေရးၾကပါသည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံတြင္း၌ ျပႆနာမ်ား ၿပီးဆံုးသြားၿပီဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ လူငယ္လူ႐ြယ္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာတို႔မွာ အၾကမ္းဖက္သမား(ISIS)အဖြဲ႔ႏွင့္ သြားေရာက္ ပူးေပါင္းေနၾကၿပီး အခ်ိဳ႕မွာလည္း ႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လာေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အလုပ္လက္မဲ့ ျပႆနာ၊ အက်င့္ပ်က္ ျခစားေနျခင္းမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူတို႔၏ တိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရး အေျခအေနမွာ ႐ႈပ္ေထြးေနဆဲ ျဖစ္သည္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ေကာ္မရွင္၏ ဦးတည္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ၿပီးခဲ့ေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားမွ သင္ခန္းစာ ရယူရန္၊ အျပစ္ရွိသူမ်ားကို ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးႏိုင္ရန္၊ တစ္ဖက္ကလည္း ရန္သူေတာ္မ်ားအၾကား ေက်ေအးေျပလည္ၿပီး အတူတကြေနထိုင္ အလုပ္လုပ္ႏို္င္ရန္ ကိစၥမ်ားမွာ အေႏွာင့္အယွက္ႏွင့္ အခက္အခဲ မ်ားစြာ ေတြ႔ႀကံဳၾကရပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ရပ္မ်ားကို ႐ႈတ္ခ်သူမ်ားလည္း ရွိေနၾကပါသည္။

မည္သို႔ဆိုေစ ျပည္သူသန္းေပါင္း မ်ားစြာတို႔က သက္ေသထြက္ခ်က္မ်ားကို ရင္သပ္႐ႈေမာ ၾကည့္႐ႈအားေပးေနၾကပါသည္။ အမွန္တရားကို ေျပာၾကားျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္ ေပါင္းစည္းသင့္ျမတ္ေရး၏ လမ္းစတစ္ခုျဖစ္သည္ဟုလည္း သေဘာေပါက္လာၾကပါသည္။ ဘာမွမျဖစ္ေစဦး တစ္ျပည္လံုးက ပါဝင္ေဆြးေႏြး (National Debate) ေနၾကသည္ကို ျမင္ရသည္မွာ အားတက္ဖြယ္ပင္ ျဖစ္ပါသည္။

ပထမဆံုးအႀကိမ္ အခမ္းအနားကို ျပည္သူမ်ား၏ သံုးပံုတစ္ပံု (၁ ဒသမ ၈ သန္း) က တီဗီမ်ားမွၾကည့္ခဲ့ၾကၿပီး လူဦးေရႏွစ္သန္းခန္႔က အင္တာနက္မွ ၾကည့္႐ႈခဲ့ၾကပါသည္။ တီဗီကုမၸဏီႀကီး ေလးခုက တစ္ၿပိဳင္နက္တည္း ထုတ္လႊင့္ေပးခဲ့ၾကပါသည္။ အႏွစ္ ၆၀ ၾကာေအာင္ အုပ္ခ်ဳပ္သြားေသာ အာဏာရွင္ အစိုးရလက္ထက္ လူသတ္မႈမ်ား၊ ေပ်ာက္ဆံုးသြားသူမ်ား၊ အၾကမ္းဖက္ ႏွိပ္စက္မႈမ်ားအေၾကာင္းကို ညဥ့္နက္သန္းေခါင္တိုင္သည္အထိ သက္ေသမ်ားက ဆက္တိုက္ ထြက္ဆိုခဲ့ၾကပါသည္။ ၂၀၁၀-၁၁ ခုႏွစ္အထိ အစိုးရက ဖံုးကြယ္ရန္ ႀကိဳးစားမႈမ်ား၊ လိမ္လည္ ေျပာဆိုခ်က္မ်ားမွာ တစ္စတစ္စႏွင့္ ႐ုပ္လံုးေပၚလာၾကပါသည္။

သူအဖမ္းခံရစဥ္က အသက္ ၂၀ သာရွိေသးေသာ Mr.Bramin ဆိုသူမွာ သူ႔အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ဖြြဲဲ႔ႏြဲ႔ေျပာျပရင္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ႏိုင္ငံေက်ာ္သူျဖစ္သြားပါသည္။ အစၥလာမ္ စစ္ေသြးႂကြသူမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းသည္ ဟူေသာ စြပ္စြဲခ်က္ျဖင့္ သူအဖမ္းခံခဲ့ရျခင္းျဖစ္ရာ သူ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးသြားရပံု၊ သူ၏မိသားစုဝင္မ်ားကို အစိုးရအရာရွိမ်ားက ႏွိပ္ကြပ္ၾကပံုမ်ားကို စီကာပတ္ကံုး ေျပာျပခဲ့ပါသည္။

သူက သူတို႔၏အေျခအေနမွာ အီရတ္ႏိုင္ငံ (Abu Ghrab Prison) ေထာင္ထက္ အေျခအေန ပိုဆိုးေၾကာင္း၊ သူက ထိုစဥ္က ေထာင္ပိုင္ျဖစ္သူ၏နာမည္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာခဲ့ရာ ထိုေတာင္ပိုင္က ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျငင္းဆိုျခင္း မျပဳခဲ့ပါဟု ဆိုသည္။ ထိုစဥ္က ေထာင္ဝန္ထမ္း ႏွစ္ဦးကလည္း ေကာ္မရွင္သို႔ လာၿပီး အစစ္ခံခဲ့ရာ သူ႔ထြက္ဆိုခ်က္မ်ားမွာ မွန္ကန္သည္ဟု ေထာက္ခံခဲ့ၾကပါသည္။ “ကၽြန္ေတာ္က သူတို႔ကို အျပစ္ မတင္ပါဘူး၊ စနစ္ႀကီးမွာပဲ အျပစ္ရွိပါတယ္”ဟု သူကေျပာသည္။ ညႇဥ္းပန္းႏွိပ္စက္ခံရသူ တစ္ဦး၏ ခြင့္လႊတ္ေသာ အေျပာအဆိုကို တိုင္းျပည္က ရင္သပ္႐ႈေမာ ၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ၾကပါသည္။
ယခုအခ်ိန္အထိ ၾကားနာၿပီးသမွ် အမႈေပါင္း ၆၅၀ဝ၀ ေက်ာ္မွ်ရွိၿပီးျဖစ္ရာ အမႈ ၁၀ဝ ခန္႔ကို ဆက္လက္ အေရးယူႏိုင္ရန္ တင္ျပမည္ဟု ေကာ္မရွင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားက ဆိုသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ၿပီးခဲ့ေသာ ျပစ္မႈမ်ားအား ျပန္လည္ သံုးသပ္ရေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားကို ေတာင္အာဖရိက၊ လက္တင္အေမရိက၊ ပိုလန္ႏွင့္ အျခားႏိုင္ငံအခ်ိဳ႕တြင္ ႀကံဳခဲ့ၾကဖူးသည္။ ထိုႏိုင္ငံမ်ား၏ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားမွ သင္ခန္းစာယူ၍ ႏွိပ္စက္သူႏွင့္ ခံရသူကို မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ရေအာင္ မျပဳလုပ္ပါဟု ေကာ္မရွင္က ဆိုသည္။ ထိုသို႔ မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေပးလွ်င္ မလိုလားအပ္ေသာ ခံစားခ်က္ ေပါက္ကြဲမႈမ်ား ႀကံဳၾကရသည္။ ေကာ္မရွင္က လာမည့္ အစီအစဥ္မ်ားတြင္ အာဏာပိုင္မ်ားဘက္မွ သက္ေသထြက္သူမ်ားကို အဓိကထား ဖိတ္ေခၚထားၿပီး သူတို႔က ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုၾကမွသာ အာဏာရွင္တို႔၏ သေဘာ သဘာဝကို ပိုမိုနားလည္ႏိုင္မည္ဟု ယူဆၾကသည္။

(၄)

တူနီးရွားႏိုင္ငံ လက္ရွိ သမၼတႀကီးျဖစ္သူ မစၥတာ အက္စ္ဘာစီ (BejiCaidEssebsi) ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူ၏ အစိုးရအရာရွိႀကီးမ်ားေသာ္လည္းေကာင္း ေကာ္မရွင္၏ ဖိတ္ေခၚခ်က္ကို လက္မခံခဲ့ၾကပါ။ သမၼတႀကီးမွာ ယခင္ အာဏာရွင္လက္ထက္က အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္တစ္ဦးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ တခ်ိဳ႕ကလည္း ေကာ္မရွင္မွာ တစ္ဖက္သတ္ က်လြန္းသည္၊ နစ္နာသူမ်ားဘက္က ပါလြန္းသည္ဟု ေဝဖန္ၾကပါသည္။

တူနီးရွားႏိုင္ငံကဲ့သို႔ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အံုႂကြေတာ္လွန္ၿပီး လူအမ်ား ေသဆံုးၾကရေသာ အျဖစ္အပ်က္မ်ားက အစိုးရကို မိမိတို႔၏ေပၚလစီႏွင့္ တိုင္းျပည္ အေျခအေနတို႔ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ရန္ အခြင့္အေရးမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ယခု ဒီမိုကေရစီေခတ္တြင္လည္း အတိတ္ကာလက ဘာေတြ မွားၿပီး ဘယ္သို႔ လမ္းမွားေရာက္ၾကရျခင္း အေၾကာင္းကို ေပၚလစီေရးဆြဲသူ အာဏာပိုင္မ်ားက သိရွိနားလည္ သေဘာေပါက္ၾကရန္ လိုသည္။

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ အျပစ္ေပးရန္ထက္ ဘာ့ေၾကာင့္ မွားခဲ့ရသည္ဆိုျခင္းကို သိနားလည္ၾကရပါမည္။ သို႔မွသာ အနာဂတ္ႏိုင္ငံေတာ္တြင္ မလိုလားအပ္ေသာ ေပၚလစီ အမွားမ်ားခ်မွတ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ၾကမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ကိုသန္းလြင္
Ref: Tunisia’s Truth- Telling Renews a Revolution’s Promise, Painfully, Carlotta Gall, New York Time, April 22 2017.

  • VIA
  • TAGS