News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ပါတီသစ္ႏွင့္ ျပန္လည္ရွင္သန္လာေသာ တပ္ေပါင္းစု ႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္
09-Apr-2017

ေရႊေခတ္

စာေရးသူအျမင္အရ ျမန္မာ့ေခတ္သစ္ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းတြင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရး မတိုင္မီႏွင့္ ၿပီးခါစ ကာလငယ္ေလး တစ္ခုကို “တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရး - ေရႊေခတ္”ဟု ဆိုခ်င္သည္။ ထိုစဥ္ကရွိခဲ့ေသာ အဓိကႏိုင္ငံေရး အင္အားစုသံုးခု (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ၊ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီ၊ တပ္မေတာ္) ႏွင့္ စတင္ခဲ့ေသာ “ဖဆပလ”အဖြဲ႔ႀကီးမွာ စစ္ႀကီးၿပီးသည္ႏွင့္ ထင္ရွားေသာ တစ္သီးပုဂၢလမ်ား အပါအဝင္ ပါတီအဖြဲ႔အစည္း ၁၅ ခုအထိ တိုးခ်ဲ႕ ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္ပအေျခစိုက္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား သာမက တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကိုပါ စုစည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ဖဆပလအဖြဲ႔ႀကီး၏ အဆိုပါ ညီၫြတ္မႈ အင္အားျဖင့္ပင္ ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးႀကီးကို ေအာင္ျမင္စြာ ဆင္ႏႊဲႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းျပည္ျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲကို ေသာင္ၿပိဳကမ္းၿပိဳ အႏိုင္ရခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဤကာလငယ္ေလးကို “ေရႊေခတ္”ဟု စိတ္ထဲက စြဲေနသည္။

ရွစ္ေလးလံုး အေရးေတာ္ပံုႀကီးအၿပီး ပါတီေပါင္း ၂၀ဝ ေက်ာ္ ထြက္ေပၚလာခဲ့ရာ “အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္” (NLD) မွာ အထူးျခားဆံုး ျဖစ္လိမ့္မည္ ထင္ပါသည္။ ဦးေအာင္ႀကီး၊ ဦးတင္ဦး၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ ေခါင္းေဆာင္သံုးဦးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ အစုအဖြဲ႔ သံုးခုႏွင့္ စတင္ခဲ့ရာ တစ္ခါက ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီးကိုပင္ အမွတ္ရစရာ ျဖစ္ေနေတာ့သည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ပထမဆံုး အႀကံေပးဟု သိထားသည့္ ဦးေထြးျမင့္ မကြယ္လြန္မီ 7 Day ဂ်ာနယ္ႏွင့္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ေနာက္ဆံုး အင္တာဗ်ဴးတြင္ “NLD ကို စတင္စဥ္က မိမိတို႔ ရည္မွန္းခ်က္မွာ “ပါတီ”အျဖစ္ တည္ေဆာက္ဖို႔မဟုတ္။ “တပ္ေပါင္းစု”အျဖစ္ ပံုေဖာ္ဖို႔ ျဖစ္သည္”ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၂ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲတို႔သာ ၿပီးသြားသည္။ တပ္ေပါင္းစု ႏိုင္ငံေရးကား ေရႊျပည္ေတာ္ ေမွ်ာ္တိုင္းေဝးျဖစ္ေနဆဲပင္။ ယခုဆိုလွ်င္ NLD မွာလည္း အာဏာရပါတီႀကီး တစ္ခုပင္ျဖစ္ေနေခ်ၿပီ။

ဤေနရာတြင္ “ပါတီ၊ တပ္ဦး၊ တပ္ေပါင္းစု”စေသာ စုဖြဲ႔ပံုမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဖဆပလ အဖြဲ႔ႀကီး၏ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္ သခင္စိုးႀကီး၏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားကို ၾကားျဖတ္ရွင္းျပဖို႔ လိုမည္ထင္သည္။ အဖြဲ႔အစည္း တစ္ခုအေနႏွင့္ “အနာဂတ္လားရာအျမင္” (Vision) လည္း တူမည္။ (တစ္နည္း အျမင့္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္လည္း တူမည္) သတ္မွတ္ထားေသာ အခ်ိန္ကာလ တစ္ခုႏွင့္ဆိုင္သည္။ “မစ္ရွင္” (Mission) လည္းတူမည္။ (တစ္နည္း အနိမ့္ဆံုး ရည္မွန္းခ်က္လည္း တူမည္)၊ အဆိုပါ မစ္ရွင္ကို ဦးတည္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည့္ “မဟာ ဗ်ဴဟာ” (Strategy) လည္း တူမည္ဆိုလွ်င္ ယင္းအဖြဲ႔အစည္းကို “ပါတီ” (Party) ဟု သတ္မွတ္သည္။ အနာဂတ္ လားရာအျမင္ (မစ္ရွင္) မတူသည့္တိုင္ မစ္ရွင္ႏွင့္ မဟာဗ်ဴဟာ တူလွ်င္ အဆိုပါအဖြဲ႔အစည္းကို “တပ္ဦး” (Fraternal Unity) ဟု သတ္မွတ္သည္။ (ဗမာျပည္ ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီႏွင့္ ျပည္သူ႔အေရးေတာ္ပံုပါတီတို႔ကို တစ္ပါတီတည္း ေပါင္းစည္းရန္ ျပင္ဆင္ခဲ့ေသာ “ေတာ္လွန္ေရးတပ္ဦး”မွာ ဤသေဘာပင္ျဖစ္သည္။) “မစ္ရွင္”မတူ၊ “မစ္ရွင္”ခ်င္း တူသည့္တိုင္ အဆိုပါမစ္ရွင္ကို အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည့္ “မဟာဗ်ဴဟာ”ခ်င္းမတူလွ်င္မူ “တပ္ေပါင္းစု” (Front) ဟု သတ္မွတ္သည္။ (မူလက ဖဆပလမွာ “တပ္ေပါင္းစုသေဘာ” ျဖစ္ေသာ္လည္း “ပုဒ္မ ၆” ေပၚၿပီးေသာအခါတြင္မူ “တပ္ဦးသေဘာ” ျဖစ္သြားသည္။ “ပုဒ္မ ၆” ဆိုသည္မွာ ဖဆပလအတြင္း အကြဲအၿပဲကို ပါတီ သတင္းစာမ်ားမွ မေဝဖန္ရဆိုေသာ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္သည္။)

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္အခ်ိဳ႕ ဦးေဆာင္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးပါတီသစ္တစ္ရပ္ ထူေထာင္ေတာ့မည္ ဆိုေသာအခါ သေဘာထားမ်ိဳးစံု လွ်ံက်လာသည္။ အခ်ိဳ႕က ေထာက္ခံ ႀကိဳဆိုၾကသည္။ (ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ လစ္ဟာေနဆဲ ျဖစ္ေသာ တူတူတန္တန္ အတိုက္အခံ အခန္းကို ျဖည့္မည့္ပါတီဟု သူတို႔က ျမင္ၾကဟန္ရွိသည္။) အခ်ိဳ႕က ေဝဖန္ဆန္႔က်င္ၾကသည္။  (NLD ပါတီ၏ “တပ္ဦး”ခန္းကို ၿဖိဳခြဲမည့္ “တတိယပါတီ”ဟု သူတို႔က စိုးရိမ္ဟန္ရွိသည္။) အခ်ိဳ႕ကမူ သံသယျဖင့္ ၾကည့္ျမင္ၾကသည္။ (သူတို႔ ကေတာ့ ပါတီေတြ မ်ားလြန္းလွၿပီဟု စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္ ဆိုၾကသည္။) ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ မ်ားလြန္းသည္ကေတာ့ အမွန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သို႔တေစ ဒါကလည္း သူ႔အေၾကာင္းႏွင့္သူ။ အဓိကအားျဖင့္ အခ်က္ ႏွစ္ခ်က္ႏွင့္ ဆိုင္လိမ့္မည္ထင္သည္။ “ဒီမိုကေရစီအဆက္ျပတ္ျခင္း”ႏွင့္ “ဒီမိုကေရစီ မရင့္က်က္ျခင္း”... ။ ေနာက္ထပ္ အေရးႀကီးသည့္ အခ်က္တစ္ခုမွာ

“ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ လက္ဝဲဩဇာႏွင့္ လက္ဝဲပါတီမ်ားသာ လႊမ္းမိုးခဲ့ဖူးရာ ယေန႔ အဓိကပါတီတိုင္းလိုလိုမွာ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈ လြန္ကဲေနျခင္း”ပင္ ...။ ဒါကိုလည္း ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက စိတ္ပ်က္ေနဟန္ရွိသည္။

စာေရးသူ အေနႏွင့္မူ ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္မ်ား ေထာင္မွလြတ္ခါစ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၂၄ ရက္ကပင္ “သူတို႔တစ္ေတြ အိမ္အျပန္”ဆိုေသာ ေဆာင္းပါးကို ေရးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ အေမွာင္ကန္႔လန္႔ကာႀကီးကို ဘဝႏွင့္ရင္းၿပီး ဆြဲဖြင့္ခဲ့ၾကေသာ “တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူ” (Activist) အျဖစ္မွ “ပညာႏွင့္ယွဥ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရး လုပ္သူမ်ား” (ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ ႏိုင္ငံေရးသမားမ်ား) အျဖစ္သို႔ တက္လွမ္းၾကဖို႔ အခ်ိန္တန္ၿပီဟု ထင္သည္။ သို႔အတြက္ NLD မွာျဖစ္ေစ၊ ပါတီသစ္တစ္ခု တည္ေထာင္၍ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံေရး လုပ္ေစခ်င္သည္။ ဤသေဘာကို ရည္ရြယ္၍ “ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ အျခားေသာ ေလာကဓမၼတာမ်ား နည္းတူ ႏုရာမွ ရင့္လာၾကရသည္ မဟုတ္ပါေလာ ...”ဟု ေရးခဲ့ဖူးသည္။ သို႔တိုင္ သူတို႔တစ္ေတြမွာ သီးျခား ပါတီထူေထာင္လိုစိတ္ရွိဟန္ မတူပါ။ ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အလံေအာက္မွ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ၾကေသးသည္ မဟုတ္ပါလား။ ဤအခ်က္ႏွင့္ပင္ NLD ၏ တပ္ဦးခန္းကို ၿဖိဳခြဲဖို႔ႀကိဳးပမ္းေသာ “တတိယပါတီ”မဟုတ္ေၾကာင္း ထင္ရွားပါသည္။

ပါတီသစ္အေနႏွင့္ “ပါတီ”ဆိုေသာ အထိုင္ႏွင့္ စတင္ရပါလိမ့္မည္။ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲ အႀကိဳကာလကလို “ပါတီ”ကိုပင္ အထက္စီး အေက်ာႀကီးျဖင့္ “တပ္ေပါင္းစု”အမည္ေပးသည္မ်ိဳး မလုပ္သင့္ (ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႐ိုးသားရမည္။) ၿပီးေပ်ာက္ဆံုးေနေသာ တပ္ေပါင္းစုလမ္းေၾကာင္းကို မျဖစ္မေန အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရပါလိမ့္မည္။ (ဤသည္ပင္  ရွစ္ဆယ့္ရွစ္မ်ိဳးဆက္၏ သမိုင္းေပးတာဝန္ဟု ထင္သည္။) ပထမဆံုး မိမိတို႔ဖြဲ႔စည္းမည့္ တပ္ေပါင္းစုတြင္ ပါဝင္ဖို႔ NLD ကို ကမ္းလွမ္းသင့္သည္။ NLD ဘက္မွ လက္ခံလွ်င္ အားေကာင္းေသာ တပ္ေပါင္းစု ျဖစ္လာလိမ့္မည္။ ျငင္းပယ္လိုက္လွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အတိုက္အခံ ျဖစ္ေနၿပီး ဒီမိုကေရစီကို ဘက္စံုေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမည္။ ဖြဲ႔ည္းမည့္ တပ္ေပါင္းစု၏ အဓိက အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ လူမ်ိဳးစုပါတီမ်ား ျဖစ္ရပါလိမ့္မည္။ လူမ်ိဳးစု ပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္မပါတီမ်ား တန္းတူရည္တူ စုစည္းထားေသာ “တပ္ေပါင္းစု” လမ္းေၾကာင္းျဖင့္သာ “ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ ႏိုင္ငံေတာ္” တည္ေထာင္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ဖက္ဒရယ္သို႔

ၿပီးခဲ့သည့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ NLD အေနႏွင့္ မိမိတို႔ပါတီမွာ တိုင္းရင္းသား အားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳေသာ “ျပည္ေထာင္စုပါတီႀကီး”ဟုဆိုသည္။ ဤအတြက္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္အလိုက္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳးစု အမတ္ေလာင္းမ်ားႏွင့္ သက္ေသျပသည္။ (ဥပမာ - မြန္ျပည္နယ္အတြက္ မြန္အမတ္ေလာင္း NLD ပါတီဝင္) ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ဆိုရလွ်င္ NLD ၏ ဆိုခဲ့ပါေပၚလစီကို စာေရးသူ ခံတြင္း မေတြ႔လွပါ။ ဦးေနဝင္း၏ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ ပါတီလည္း ဒါမ်ိဳး လုပ္ဖူးသည္။ အေရွ႕ေျမာက္ ဗကပမ်ားလည္း ဒါမ်ိဳးပင္ ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ ဤသည္မွာ (လြန္ေရာကၽြံေရာ) “ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး”( Autonomy) မွ်သာျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေတာင္းဆိုေနၾကေသာ “ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္” (Self- Determination) မဟုတ္။ ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ စီးပြားေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္ လံုးဝ (လံုးဝ) မဟုတ္။ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားေသာ “လူမ်ိဳးစု အမွတ္အသားသ႐ုပ္”( Ethnic identity) ကို “ပုဂၢိဳလ္ေရး အမွတ္အသားသ႐ုပ္” (Individual Identity) ျဖင့္ အစားထိုး႐ံုမွ်ျဖင့္ ေျပလည္မႈ မရႏိုင္ပါေခ်။
 
အဆိုပါေရြးေကာက္ပြဲမွာပင္ NLD ဥကၠ႒ကိုယ္တိုင္က “USDP လည္း တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ဝင္ၿပိဳင္တယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔လည္း ၿပိဳင္တယ္”စသျဖင့္ ေျပာခဲ့ဖူးတယ္။ ျဖစ္သင့္သည္မွာ NLD ပါတီအေနႏွင့္ USDP ပါတီလုပ္တိုင္း လိုက္လုပ္ရမည္မဟုတ္။ တိုင္းျပည္ျပဳ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း လုပ္ျပခဲ့ေသာ တပ္ေပါင္းစုလမ္းေၾကာင္းႏွင့္ သြားသင့္သည္သာ ျဖစ္သည္။ ေျပာရလွ်င္ “USDP လမ္းစဥ္ႏွင့္ သြားမည္ေလာ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္းစဥ္ႏွင့္ သြားမည္ ေလာ”ဆိုသည့္ “မူ”ပိုင္းဆိုင္ရာ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ထို႔ထက္ တိုင္းရင္းသားအားလံုး လိုလားေသာ ဖက္ဒရယ္စနစ္၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲတြင္ “ေဒသဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေဒသဆိုင္ရာ ပါတီမ်ားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လူထုကိုယ္တိုင္က တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေျဖရွင္းရန္”ဆိုေသာ အခ်က္ပါသည္။ ဤသည္မွာ အေရးႀကီးေသာ “ႏိုင္ငံေရး ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္”ပင္ျဖစ္သည္။ ဤသို႔ေသာ စစ္မွန္သည့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ိဳးကို အာမခံဖို႔ဆိုလွ်င္ လူမ်ိဳးစုပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္မအေျခ စိုက္ပါတီမ်ား တန္းတူရည္တူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည့္ “တပ္ေပါင္းစု”ႏွင့္မွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးအေနႏွင့္ စာေရးသူ၏ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ပတ္သက္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္ကို အသိေပးလိုသည္။ ယခုဖြဲ႔မည့္ပါတီသစ္တြင္ စာေရးသူ ပါမည္လားဟု “ဖုန္း”ႏွင့္ေရာ လူကိုယ္တိုင္ပါ ေမးျမန္းစံုစမ္းၾကသည္မ်ားရွိသည္။ အမွန္ေတာ့ အဆိုပါေမးခြန္းကို စာေရးသူ ေျဖစရာပင္ မလိုေတာ့ပါ။ ေျဖခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေရးခဲ့ၿပီးလည္း ျဖစ္ပါသည္။ သို႔တေစ ေသခ်ာေအာင္ ထပ္ေျဖပါမည္။

၁။ စာေရးသူတြင္ “မိမိအယူအဆကို ပါတီအယူအဆျဖစ္ေအာင္ လုပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရး အႏုပညာမရွိပါ။ (ဒါကို အသက္ ၄၀ ေလာက္မွ သိပါသည္။)
၂။ မိမိ မူလမိခင္ပါတီႏွင့္ သေဘာထား မတိုက္ဆိုင္တိုင္း ပါတီေတြ ေျပာင္းလဲ လုပ္ကိုင္ခဲ့ၾကသည့္ ေရွ႕သြားဆရာႀကီးမ်ား ရွိပါသည္။ (ဥပမာ- သခင္တင္ျမ၊ ေမာင္စူးစမ္း) သူတို႔၏ သင္ခန္းစာမ်ားကို စာေရးသူ က်က်နန ယူထားပါသည္။
၃။ ဆိုခဲ့ပါ ႏွစ္ခ်က္ေၾကာင့္ မည္သည့္ပါတီမွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေတာ့မည္ မဟုတ္ပါ။ သို႔တေစ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မကင္းႏိုင္ေသးသေရြ႕ေတာ့ ...၊ ႏိုင္ငံေရး စာေပမ်ားကို ဆက္လက္ ေရးသားေနဦးမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ...။

ေက်ာ္ဝင္း
၄ ဧၿပီ၊ ၂၀၁၇

  • VIA