News

POST TYPE

PERSPECTIVE

လႊတ္ေတာ္တံတား
18-Mar-2017

လႊတ္ေတာ္တံတားသည္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ ခရီးလမ္းတြင္ ျပဒါးတိုင္တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီး သမိုင္းကို ေျပာျပေသာ တံတားတစ္ရပ္အျဖစ္ ဦးပိန္တံတားကဲ့သို႔ပင္ ထင္ရွားလာဖြယ္ ရွိသည္။ 

လႊတ္ေတာ္တံတားသည္ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ေနေသာ ထိပ္ပိုင္းပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဆုံးျဖတ္ပံု၊ စဥ္းစားပုံ သေဘာသဘာဝကို တစ္ႏွစ္ျပည့္ကာလတြင္ အကဲခတ္ႏိုင္ေသာ ေခ်ာင္းၾကည့္ေပါက္ ျဖစ္သည္။ လူအမ်ား နားလည္လြယ္ေသာ ယခုကဲ့သို႔ ကိစၥေလး ဆုံးျဖတ္ပုံဆုံးျဖတ္နည္းကို ၾကည့္ကာ လူအမ်ား ျမင္ရခက္ေသာ၊ နားလည္ရခက္ေသာ ကိစၥႀကီးႀကီးမားမား ဆိုလွ်င္ မည္သို႔ ဆုံးျဖတ္ေနသနည္းဟု မွန္းဆၾကည့္ႏိုင္သည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

ယခုအေရးသည္ တိုင္းရင္းသားအေရး ျပည္နယ္အေရးဟု စာေရးသူ မထင္ပါ။ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ပုံခ်နည္း၊ စဥ္းစားပုံ စဥ္းစားနည္း ကိစၥဟုသာ ျမင္သည္။ သို႔ေသာ္ တိုင္းရင္းသားအေရးကို ႐ိုက္ခတ္ႏိုင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အလ်င္လိုေနၾကခ်ိန္မ်ဳိးတြင္ တံတားကိစၥ ေရွ႕တက္လာျခင္းသည္ လူငယ္မ်ားႏွင့္ေတြ႔သည္ ျဖစ္ေစ၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ေတြ႔သည္ျဖစ္ေစ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အေလးေပး ေျပာၾကားေသာ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အာဏာရအၿပီး ပထမဆုံးမိန္႔ခြန္း ကတည္းက ဦးစားေပးခဲ့ေသာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရည္ရြယ္ခ်က္အေပၚ မည္သို႔ သက္ေရာက္မည္ ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားစရာ ျဖစ္သည္။ 

ယခုကိစၥ လႊတ္ေတာ္တင္ျခင္းသည္ ‘အျမင္က်ဥ္း လူမ်ဳိးေရးဝါဒ’  ကို တိုက္ခ်င္ေသာေၾကာင့္ဟုလည္း ၾကားရသည္။ တံတားကိစၥသည္ အျမင္က်ဥ္းလူမ်ဳိးေရး ဝါဒေၾကာင့္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စာေရးသူ မသိပါ။ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္တင္လိုက္သည့္အတြက္ ကိုယ္တိုက္ခ်င္ေသာ ထိုဝါဒ ဆိုသည္ကို တိုက္ရာမေရာက္ဘဲ ေလာင္စာေကြၽးလိုက္သလို ျဖစ္သည္။ ေၾကညာေမာင္းခတ္၊ လူစုေပးသည့္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ကို  အဆိုပါ ဝါဒရွင္တို႔ကပင္ လိႈက္လိႈက္လဲွလဲွ ေက်းဇူးတင္ၾကလိမ့္မည္။

Resource Allocation

စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခု၊ လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦး ေအာင္ျမင္ျခင္း၊ မေအာင္ျမင္ျခင္းသည္ အရင္းအျမစ္မ်ားကို သူ႔ေနရာႏွင့္သူ မွ်တသုံးစြဲတတ္ျခင္း Resource Allocation ေပၚ မူတည္သည္။ အရင္းအျမစ္ ဆိုသည္မွာ ေငြေၾကး၊ လူအင္အား၊ အခ်ိန္စသည္တို႔ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ-  ေငြေၾကးမ်ားမ်ား သုံးရမည့္ ေနရာတြင္ မသုံးမိလွ်င္ အလုပ္မျဖစ္၊ ေငြေၾကးနည္းနည္း သုံးရမည့္ ေနရာတြင္ ပုံေအာသုံးစြဲမိလွ်င္ ျဖဳန္းတီးရာေရာက္သည္။ တံတားကိစၥသည္ ႏွံျပည္စုတ္ အေျမာက္ႏွင့္ ခ်ိန္သကဲ့သို႔ ျဖစ္သည္။  အင္အားပိုလြန္ သုံးစြဲျခင္းမ်ဳိးျဖစ္ရာ ႏိုင္လည္းမေကာင္း၊ ႐ႈံးလည္းမေကာင္းျဖင့္ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ ေခ်ာင္ပိတ္မိေအာင္လုပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုတံတားကိစၥ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ ေရာက္လာျခင္းသည္ အာဏာရပါတီ သို႔မဟုတ္ အစိုးရ သို႔မဟုတ္ လႊတ္ေတာ္၏ Resource Allocation ဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္က ဘာလုပ္၊ အစိုးရက ဘာတာဝန္ယူဟူေသာ ‘အလုပ္တာဝန္ပိုင္းျခား လုပ္ကိုင္ျခင္း’ Division of Labor အေျခခံသေဘာကို ေသြဖည္ျခင္း ေတြ႔ရသည္။ တံတားနာမည္ေပးျခင္းသည္ အစိုးရလုပ္ရမည့္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္သည္ ဥပေဒျပဳျခင္းကို တာဝန္ယူရသည္။ အေျခခံကို နားမလည္ျခင္းလား၊ သိရက္ႏွင့္ လုပ္ျခင္းလား ေမးခြန္းႏွစ္ခု ရွိပါသည္။ အေျခခံကို နားမလည္ျခင္းဟု ဆိုလွ်င္ စြမ္းေဆာင္ရည္ကိစၥ ျဖစ္သည္။ သိရက္ႏွင့္ လုပ္ျခင္းဆိုလွ်င္ စဥ္းစားပုံစဥ္းစားနည္းကိစၥ ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္

လႊတ္ေတာ္ဆိုသည့္ အရြယ္ႏုနယ္ေသာ Institution၊ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အေရးႀကီးေသာ Institution ကို ေရေလာင္းေပါင္းသင္ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ရမည့္အစား ဘူးသီးႏုႏု အေမႊးသပ္သလို ခံစားရသည္။ လႊတ္ေတာ္ဆိုသည္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ Institution လားဟု လူငယ္တို႔ ေတြးၾကလိမ့္မည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ားသည္ ေဟာင္းႏြမ္းၿပီး ယေန႔ေခတ္ႏွင့္ မကိုက္ညီသလို ျမန္မာ့တိုးတက္ေရးကိုလည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္သျဖင့္ လႊတ္ေတာ္တြင္ လုပ္စရာ ကိုင္စရာမ်ား အျပည့္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္ပင္ တံတားတစ္စင္း နာမည္ေပးသည့္ကိစၥ လႊတ္ေတာ္တြင္ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆြးေႏြးေနၾကျခင္းသည္ ယေန႔ လႊတ္ေတာ္အေၾကာင္း ေျပာျပေနျခင္း ျဖစ္သည္။ 

ယခုအစိုးရသည္ ရာစုႏွစ္ထက္ဝက္အတြင္း ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းျဖင့္ တက္လာေသာ ပထမဆုံး အရပ္သားအစိုးရ ျဖစ္ရာ ဒီမိုကေရစီ အစဥ္အလာေကာင္းမ်ားကို ခ်မွတ္ေပးရန္ တာဝန္သည္ ပခုံးေပၚတြင္ ႀကီးမားစြာ က်ေရာက္ေနသည္။ ‘ေရွ႕ေဆာင္ႏြားလား ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားမွ ေနာက္ႏြားတစ္သိုက္ ေျဖာင့္ေျဖာင့္လိုက္မည္’ ျဖစ္သည္။ 

သမိုင္းဝင္တံတား

လႊတ္ေတာ္တံတားသည္ အပ္ႏွင့္ထြင္းရမည့္ အရာကို ပုဆိန္ႏွင့္ေပါက္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဆူးစူးသည့္အတြက္ အပ္ႏွင့္ထြင္းရမည္ ျဖစ္ေသာ္လည္း ပုဆိန္ႏွင့္ ေပါက္လိုက္ရာ ပုုဆိန္ဒဏ္ခ်က္ ျပင္းသျဖင့္ ဆူးကိစၥ အေရးမပါေတာ့ဘဲ ပုဆိန္ဒဏ္ရာကို ကုရမည့္အေျခဆိုက္သြားသည္။ ေဆးအတြက္ ေလးရသည့္ကိန္း။ ‘တိုက္ပြဲေလး တစ္ပြဲႏိုင္သေလာက္ စစ္ပြဲႀကီး႐ႈံးသည္’  ‘Winning a battle, losing the war’ ဟူေသာ စကားကို အမွတ္ရမိသည္။ 

စစ္ပြဲ႐ႈံး မ႐ႈံးမသိေသာ္လည္း လႊတ္ေတာ္တံတားကား သမိုင္းဝင္ၿပီ။ 

ေဇယ်သူ

ABOUT AUTHOR

(ေဇယ်သူ)