News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေရးႀကီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ အေရးမႀကီးသည္လည္းျဖစ္ေသာ (၃)
18-Mar-2017

အထက္ပါ ေခါင္းစဥ္ႏွင့္ပင္ ေဆာင္းပါးႏွစ္ပုဒ္ ေရးခဲ့ဖူးပါသည္။ ‘မရွိမျဖစ္ မီး၊ ကြမ္းဓေလ့ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး အက်ဥ္းသား’ တို႔အေၾကာင္းက တစ္ႀကိမ္။ ‘လက္ထိပ္၊ စာအုပ္ေစ်းႏွင့္ ေရွာ့ခ္ေဒသနာ’ က ေနာက္တစ္ႀကိမ္။ ‘မဟာဗ်ဴဟာ’ ကိစၥမဟုတ္၊ ‘နည္းဗ်ဴဟာ’ ကိစၥသက္သက္ ျဖစ္၍ ‘အေရးမႀကီး’ ဟု ယူလိုက ယူႏိုင္သည္။ သို႔တေစ ‘မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား’ ကို ထိခိုက္ေစရာေရာက္၍ ‘အေရးႀကီး’ ဟု ယူလိုကလည္း ယူႏိုင္သည္။ ယခု ဤလိုျပႆနာမ်ဳိးေတြ ေရးစရာ ရွိလာ၍ ဤေခါင္းစဥ္ကိုပင္သံုး၍ တတိယေဆာင္းပါး ေရးလိုက္ပါသည္။ ယခုစာစု၏ ‘ဒုတိယေခါင္းစဥ္’ ကိုမူ ‘တံတားကင္ပြန္းတပ္၊ စမတ္ပါဝါႏွင့္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္’ ဟု ေခါင္းစဥ္တပ္လိုသည္။

တံတားကင္ပြန္းတပ္

၁၈ ရာစု ပါရွန္းစစ္မဟာဗ်ဴဟာရွင္ ‘ကားလ္ဗြန္ ကေလာ့စ္ဝဇ္’ ၏ အဆိုအမိန္႔တစ္ရပ္ႏွင့္ အစျပဳလိုသည္။ ယခုလို ... ‘မဟာဗ်ဴဟာက စစ္ပြဲႀကီး တစ္ခုလံုး၏ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ တိုက္ပြဲစဥ္မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္ ဆိုသည္ကို သင္ၾကားေပးသည္။ နည္းဗ်ဴဟာက တိုက္ပြဲမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔မ်ားကို မည္သို႔ အသံုးျပဳရမည္ ဆိုသည္ကို သင္ၾကားေပးသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ နည္းဗ်ဴဟာေၾကာင့္ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္ကို မထိခိုက္ေစဖို႔ ျဖစ္သည္။’ ... ဆရာႀကီး ‘ကေလာ့စ္ဝဇ္’ အေနႏွင့္ စစ္မဟာဗ်ဴဟာရွင္ပီပီ စစ္ေရးကို ဗဟိုျပဳ ေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေရးတြင္လည္း ဤသေဘာအတိုင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသမားတိုင္း (အထူးသျဖင့္ - လႊတ္ေတာ္အမတ္တိုင္း) ဤအေျခခံ သေဘာကို သိဖို႔ေကာင္းသည္။ သိထားဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။

NLD အစိုးရ၏ မဟာဗ်ဴဟာ ရည္မွန္းခ်က္မွာ ‘ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု’ တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္သည္။ ဤအခ်က္ကို ေရြးေကာက္ပြဲမတိုင္မီ ကတည္းက တရားဝင္ ေၾကညာၿပီး ျဖစ္သည္။ ‘ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု’ ဆိုသည္မွာ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံေရးစနစ္ႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုကို ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။ ‘လူတစ္ကိုယ္ မဲတစ္မဲစနစ္’ ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ‘ေအာက္လႊတ္ေတာ္’ မွာ ‘လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ ပိုင္ခြင့္’ (Individual Right) ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ (ဒီမိုကေရစီသေဘာ)။ လူမ်ဳိးမေရြး၊ ဘာသာမေရြး မွ်တေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အေရအတြက္ျဖင့္ ေရြးခ်ယ္ေသာ ‘အထက္လႊတ္ေတာ္’ မွာ ‘အစုအေဝးဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး’ (Collective or Group Right) ကို ကိုယ္စားျပဳသည္ (ဖက္ဒရယ္သေဘာ)။ 

ဆိုခဲ့ပါ ‘ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု’ လက္ေတြ႔တည္ေဆာက္ဖို႔ ဆိုလွ်င္ ဗမာ အပါအဝင္ တိုင္းရင္းသား အားလံုးၾကား ‘တန္းတူေရး၊ မွ်တေရးႏွင့္ ခ်စ္ၾကည္ေရး’ ရွိမွ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ သို႔မွသာ ‘လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာ ခြဲေဝက်င့္သံုးမႈ၊ သယံဇာတ ခြဲေဝက်င့္သံုးမႈႏွင့္ အခြန္ခြဲေဝ က်င့္သံုးမႈ’ တို႔ကို အခ်စ္အခင္မပ်က္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါလိမ့္မည္။ အမွန္စင္စစ္ ‘တံတားတစ္စင္း ကင္ပြန္းတပ္ေရး’ မွာ လြန္ေရာကြၽံေရာ အေရးမပါလွသည့္ တိုက္ပြဲငယ္တစ္ခုအတြက္ အေရးမႀကီးလွေသာ ‘နည္းဗ်ဴဟာ’ မွ်သာ ျဖစ္ပါသည္။ ဤကိစၥ လူအုပ္ႏွင့္ အႏိုင္ယူလို႔ ရသြားသည့္တိုင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အေရးအပါဆံုးဟု ဆိုႏိုင္ေလာက္သည့္ ‘ဒီမိုကရက္တစ္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ေရး’ မွာကား ‘အက္’ သံ ပါသြားခဲ့ရေခ်ၿပီ။ ဘာလုပ္ၾကမည္နည္း။ ဘယ္လိုျပင္ၾကမည္နည္း။

စမတ္ပါဝါ

ယခုေခါင္းစဥ္ငယ္ကိုလည္း ဟားဗတ္တကၠသိုလ္၊ ဂြၽန္အက္ဖ္ကင္ေနဒီ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပညာေက်ာင္းမွ ပါေမာကၡ ‘ဂ်ဳိးဇက္အက္စ္ႏိုင္း (အငယ္)’ ၏ စကားတစ္ခြန္းႏွင့္ ဖြင့္လိုသည္။ ယခုလို ... ‘အေမရိက အပါအဝင္ ႏိုင္ငံအမ်ားစု အေနႏွင့္ မိမိတို႔၏ အမ်ဳိးသားလံုၿခံဳေရးကို ‘ပါဝါအမာ’ (Hard power) သက္သက္ျဖင့္သာ ဗဟိုျပဳ စဥ္းစားေလ့ ရွိၾကသည္။ မလံုေလာက္ေတာ့ပါ။ ‘ပါဝါအမာ’ ကို ‘ပါဝါအေပ်ာ့’ (Soft power) ျဖင့္ ေပါင္းစပ္ၿပီး ‘စမတ္ပါဝါ’ (Smart power) ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးဖို႔ လိုပါလိမ့္မည္။ ‘ပါဝါအေပ်ာ့’ ဆိုသည္မွာ ဆြဲေဆာင္သိမ္းသြင္းရေသာ အမ်ဳိးအစား ျဖစ္သည္။ ‘ရန္သူနည္းေစ၊ မိတ္ေဆြမ်ားေစ’ မည့္ ပါဝါဟု ဆိုႏိုင္သည္။’

ယခုအခါ ျမန္မာ့အရပ္သားအစိုးရ (NLD အစိုးရ) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔မွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္တြင္ အတူလက္တြဲမိၾကေခ်ၿပီ။ ဤသည္မွာ အနာဂတ္ ‘အရပ္ဘက္၊ စစ္ဘက္ဆက္ဆံေရး’ အတြက္ ေကာင္းသည့္ အလားအလာဟု ျမင္သည္။ သို႔တေစ အေၾကာင္းေၾကာင္းေၾကာင့္ NCA စာခ်ဳပ္တြင္ လက္မွတ္မထိုးျဖစ္ေသးေသာ လူမ်ဳိးစု လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္လွ်င္မူ ‘စမတ္ပါဝါ’ က်င့္သံုးေနသည္ကို သတိျပဳမိသည္။ အမွန္စင္စစ္ စာေရးသူ အေနႏွင့္ မိမိမကြၽမ္းက်င္ေသာ စစ္ေရးကိစၥမ်ားကို ေျပာလိုလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။ သို႔ႏွင့္တိုင္ ‘စမတ္ပါဝါ’ တြင္ အက်ဳံးဝင္ေသာ ‘ပါဝါအမာမ်ား’ အေၾကာင္းကို ဆင္ျခင္မိ၍ စိုးရိမ္စိတ္ႏွင့္ ေျပာရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

‘ပါဝါအမာမ်ား’ ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ တစ္ဖက္ရန္သူကို ေခ်မႈန္းဖို႔ ျဖစ္သည့္တိုင္ တကယ့္လက္ေတြ႔တြင္ ‘အာဃာတ’ ေတြ က်န္ေနတတ္ပါသည္။ ဤ ‘အာဃာတ’ မ်ားမွပင္ မဆံုးႏိုင္ေသာ အမုန္းမီးပြားေတြ ေလာင္ၿမိဳက္ေစၿပီး စစ္ပြဲေတြ တာရွည္တတ္ပါသည္။ ဤကိစၥမ်ားကို စဥ္းစားမိတိုင္း စာေရးသူမွာ ယခင္သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ စကားကိုသာ ၾကားေယာင္ေနမိသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔ဘက္က စစ္သည္တစ္ေယာက္ပဲက်က်၊ တစ္ဖက္က စစ္သည္တစ္ေယာက္ပဲက်က်၊ ျပည္ေထာင္စုႀကီး အတြက္ေတာ့ နစ္နာတာပါပဲ ...” ဆိုေသာ စကားပင္ျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ညီအစ္ကိုခ်င္း ျဖစ္ၾကရသည့္ ျပည္တြင္းစစ္တြင္ ‘ပါဝါအမာ’ ထက္ ‘ပါဝါအေပ်ာ့’ မ်ားကိုသာ တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ သံုးၾကေစခ်င္သည္။ ‘ႏိုင္ငံေရး ဆိုသည္မွာ ရန္သူကို မိတ္ေဆြျဖစ္ေအာင္ လုပ္ၾကရသည့္ အႏုပညာ’ ဟု ဆရာႀကီး ဒဂုန္တာရာက ဆိုခဲ့ဖူးသည္ မဟုတ္ပါလား။

သႀကၤန္ပိတ္ရက္

ယခုေခါင္းစဥ္ငယ္အတြက္မူ နာမည္ႀကီး ‘လိပ္ျပာေဘာဂေဗဒ’ (Butterfly Economics) က်မ္းကို ျပဳစုသူ ေဘာဂေဗဒပညာရွင္ ‘ေပါလ္အိုမီေရာ့’ ၏ စကားကို အကိုးအကားျပဳလိုသည္ ...။ ယခုလို ...။

‘လူ႔အဖြဲ႕အစည္းႏွင့္ စီးပြားေရးတို႔သည္ အလြန္႐ႈပ္ေထြးလွသည္။ အခ်ိန္မေရြး ကေမာက္ကမ ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ‘ကေသာင္းကနင္း အစြန္းတြင္ သြားေနရသလို ရွိသည္’။ (at the edge of chaos) သို႔အတြက္ ‘ထူထူမာမာ၊ တံုးတံုးတိတိ ခ်ဥ္းကပ္မႈ’ (heavy handed approach) မ်ဳိးျဖင့္ လူမႈစီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားကို မကိုင္အပ္။ ဤနည္းမ်ဳိးျဖင့္ ေျဖရွင္းလို႔ ရလိမ့္မည္လည္း မဟုတ္။ သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔၊ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္း၊ ႏုႏုပါးပါး၊ ဖြဖြညင္ညင္ ကိုင္တြယ္ဖို႔ လိုလိမ့္မည္။ ဥပမာျပရလွ်င္ ‘လိပ္ျပာေလး ပ်ံဘိသကဲ့သို႔’။

အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ မထင္တာေတြ မၾကာခဏ ျဖစ္သည္။ လုပ္သမွ်မွာလည္း သိမ္သိမ္ေမြ႔ေမြ႔မရွိ၊ ထူထူမာမာႀကီးေတြ ျဖစ္သည္။ ေပ်ာ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေပ်ာင္းမရွိ၊ တံုးတံုးတိတိႀကီးေတြ ျဖစ္သည္။ ႏုႏုပါးပါးမရွိ၊ ဝုန္းဒိုင္းဆန္သည္။ ဖြဖြညင္ညင္မရွိ၊ အနီးကပ္႐ိုက္ခ်က္ျပင္းသည္။ ပထမ YBS ...၊ ေနာက္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ ...၊ ေနာက္ထပ္ ဘာလာဦးမည္ မသိ ...။ 

ေက်ာ္ဝင္း
၁၄- မတ္လ ၂၀၁၇

ABOUT AUTHOR

(ေက်ာ္ဝင္း)