News

POST TYPE

PERSPECTIVE

၆၆ (ဃ)က နာမည္ဆိုးနဲ႔ ေက်ာ္ၾကားေနၿပီလား
16-Mar-2017

ယခုရက္ပိုင္း လူေျပာမ်ားေနသည့္ ကိစၥတစ္ခုမွာ ၆၆(ဃ) အေၾကာင္းပင္ျဖစ္သည္။ ၆၆(ဃ)ဆိုသည္မွာ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳၿပီး ႏိုင္ငံသား အခ်င္းခ်င္း တစ္ဦးကိုတစ္ဦး အသေရဖ်က္ျခင္း၊ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒအတြင္းမွ ပုဒ္မ ၆၆ ၏ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ကိုဆြဲယူ အသံုးျပဳၿပီး တရားစြဲျခင္း၊ ဖမ္းဆီးျခင္း၊ စစ္ေဆးစီရင္ကာ ေထာင္ခ်ျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနၾကသည့္ကိစၥကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ထိုကိစၥကို မည္သည့္အတြက္ ယခုကဲ့သို႔ အထူးအဆန္းလုပ္ၿပီး ေျပာေနၾကသနည္း။ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္အရ လုပ္သည့္ကိစၥကို မည္သည့္အတြက္ ျပည္သူလူထုအၾကား ထိုကိစၥအေပၚ ေဝဖန္မႈေတြ ျမင့္တက္ေနၾကသနည္း ဟူသည့္အေျဖကို ဆန္းစစ္ ထုတ္ယူၾကည့္ရန္လည္း လိုလာၿပီျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ လိုလာေနသည္ႏွင့္အညီ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ အပိုင္း(၄)ပိုင္း ေတြ႔ရွိရသည္။ ပထမအပိုင္းမွာ ထိုပုဒ္မ၏ အေျခခံသမိုင္းေၾကာင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္အပိုင္းမွာ သူနဲ႔ဆက္စပ္သည့္ ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကိစၥ ျဖစ္သည္။ တတိယအပိုင္းမွာ ယခုကာလတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ေနာက္ဆံုးအပိုင္းမွာ ထိုပုဒ္မအေပၚ အသံုးျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေနမႈကိစၥပင္ျဖစ္သည္။

ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ဘယ္လို ေပၚေပါက္လာသလဲ   

အမွန္ဆိုရလွ်င္ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္ကို ေခတ္မီတိုးတက္ေရးအတြက္ ဆက္သြယ္ေရး နည္းပညာျဖင့္ အေထာက္အကူျပဳေရး၊ ဆက္သြယ္ေရးက႑ ျမႇင့္တင္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္းျပည္ပကေန ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ား ေဆာင္႐ြက္ၿပီး အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္သည့္ နည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ထိုက္တန္သည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္မည့္ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြ ေပၚေပါက္လာေရး၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးကို ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ ျဖန္႔ၾကက္ၿပီး ထူေထာင္ေရး တည္ေဆာက္ေရးကိစၥမ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္ ေတာင္းခံျခင္း ကိစၥြမ်ားကို ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးတို႔ စသည့္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဥပေဒအမွတ္ (၆၆)ျဖင့္ ၈.၁၀.၂၀၁၃ ရက္ေန႔တြင္ ျပ႒ာန္းေပးခဲ့သည့္ ဥပေဒျဖစ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့ျခင္းႏွင့္အတူ ယခင္ အဂၤလိပ္မင္းလက္ထက္က ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဥပေဒတစ္ခုျဖစ္သည္ The Myanmar Telegraph Act-1885 ႏွင့္ လြတ္လပ္ေရး မရခင္ကတည္းက ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ The Myanmar Wireless Telegraph Act 1934 ဆိုတဲ့ ဥပေဒႏွစ္ခုကိုလည္း ဒီဥပေဒျဖင့္ပင္ ပယ္ဖ်က္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရသည္။

ဥပေဒႀကီးအတြင္းတြင္ အဓိက ပါဝင္သည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာ ဆက္သြယ္ေရး ဝန္ေဆာင္မႈေပးမည့္ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကိစၥမ်ား၊ ထိုကုမၸဏီတို႔၏ တာဝန္မ်ား၊ ထုတ္လႊင့္မည့္ လိႈင္းႏႈန္းႏွင့့္ ၿဂိဳဟ္တု ပတ္လမ္းေၾကာင္း တည္ေနရာ စီမံခန္႔ခြဲမည့္္ ကိစၥမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရးနံပါတ္ လ်ာထား သတ္မွတ္မည့္္ကိစၥမ်ား၊ နည္းပညာဆိုင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား၊ အသံုးျပဳသူမ်ားကို အကာအကြယ္ေပးေရးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ အသံုးျပဳမည့္ကိစၥမ်ား၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို မဆန္႔က်င္ေရး ကိစၥမ်ား၊ စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ႀကီးၾကပ္ရမည့္အခ်က္မ်ား၊ ကြန္ရက္ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ား တပ္ဆင္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျပဳျပင္ မြမ္းမံျခင္းဆိုင္ရာမ်ား၊ အျငင္းပြားမႈကို ေျဖရွင္းမည့္ အခ်က္မ်ား၊ အမ်ားျပည္သူ အက်ိဳးအတြက္ ေနရာေဒသမေရြး လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးရမည့္ အခ်က္မ်ား၊ ကုမၸဏီအခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရးကိစၥမ်ားႏွင့္ အျငင္းပြားလာရင္ အယူခံ႐ံုး ဖြဲ႔စည္း၊ စစ္ေဆးၾကားနာရမည့္ အခ်က္မ်ားနဲ႔ ထိုဆက္သြယ္ေရး ကိစၥမ်ားအေပၚ လိုင္စင္မဲ့ ဥပေဒမဲ့ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ဆိုသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားသာ အဓိက ပါဝင္ခဲ့ေၾကာင္း ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ေတြ႔ျမင္ရႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

၆၆(ဃ)ဆိုသည္က ဘာကို ရည္႐ြယ္ခဲ့တာလဲ

အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ ဥပေဒႀကီးတစ္ခုလံုးပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ထိုးႏိႈင္းဆၾကည့္ၿပီး ၎ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ထိုဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒ၏ ပုဒ္မ ၆၆ ပုဒ္မခြဲ (ဃ) ရဲ႕ ပထမမူရင္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္ႀကီး ေအာင္ျမင္တိုးတက္ေခတ္မီေနခ်ိန္တြင္ မသမာ ကုမၸဏီ အခ်င္းခ်င္းကေသာ္လည္းေကာင္း၊ သူတို႔၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကေသာ္လည္းေကာင္း သူတို႔ အခ်င္းခ်င္း ဆက္သြယ္ေရး လိႈင္းႏႈန္းမ်ားကို အသံုးျပဳၿပီး လိုင္စင္ယူကာ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ေနသူမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ သူက ဝန္ေဆာင္မႈေပးလို႔ သံုးစြဲေနသည့္ ျပည္သူမ်ားကိုေသာ္လည္းေကာင္း တစ္နည္းနည္းႏွင့္ ဝင္ေရာက္ၿပီး ဖ်က္လို ဖ်က္ဆီးလုပ္သည့္အခါ၊ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့သည့္္အခါ၊ အႏိုင္အထက္ ျပဳက်င့္သည့္အခါ၊ မတရား တားဆီးၿပီး လိႈင္းႏႈန္းေတြကို ဖ်က္ဆီးသြားသည့္အခါ၊ ဒါေတြအျပင္ ဖုန္းတိုင္မ်ားကို ခ်ိဳးဖ်က္ျခင္းႏွင့္ အသေရဖ်က္ၿပီး မေလ်ာ္ဩဇာ သံုးၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြ လုပ္လာၾကသည့္အခါ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးသည့္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ အခက္အခဲ ျဖစ္ၾကရခ်ည္ဟဲ့ဆိုသည့္ အေတြးေတြႏွင့္ ထိုအတြက္သာ ရည္႐ြယ္ၿပီး ထိုဥပေဒထဲတြင္ အဆိုပါပုဒ္မခြဲကို လိုရမည္ရ ထည့္သြင္း ျပ႒ာန္းခဲ့ၾကသည္သာျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႔ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

မူလအႏွစ္သာရ ကြယ္ေပ်ာက္လို႔ အမွတ္မွားခဲ့ၾက

သို႔ေသာ္လည္း လက္ရွိ ပစၥကၡကာလတြင္ အဆိုပါ ဥပေဒႀကီး၏ ပင္မ ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ ျပ႒ာန္းခ်က္ အႏွစ္သာရမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ထိုပုဒ္မခြဲျဖစ္သည့္ ၆၆(ဃ) ဆိုသည္မွာလည္း နာမည္ဆိုးႏွင့္သာ ေက်ာ္ၾကားေနလ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူအမ်ားအတြက္ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ေပးရမည့္ေနရာမွ ေလွ်ာက်လ်က္ ရွိေနေလေတာ့သည္။ ထိုသို႔ ေလွ်ာက်ခဲ့ရျခင္းမွာလည္း ဥပေဒမ်ားအေပၚ ေကာက္ယူသံုးစြဲၿပီး စနစ္တက် အသံုးမခ်တတ္သူမ်ားေၾကာင့္ဟုဆိုလွ်င္ ရႏိုင္သည္။ ဥပမာ - လူပုဂၢိဳလ္တစ္ေယာက္က အျခားတစ္ေယာက္ သိကၡာက်ေအာင္၊ အရွက္ရေအာင္ ျပဳမူလွ်င္ ျပစ္မႈဆိုင္ရာ က်င့္ထံုးဥပေဒတြင္ ပါရွိသည့္ အသေရ ဖ်က္မႈဆိုသည့္ ပုဒ္မ (၄၉၉)ျဖင့္သာ တရားစြဲဆိုၾကရမည့္အစား မသံုးသင့္သည့္ ထို ၆၆(ဃ)ကို ယူသံုးခဲ့မိရာက စခဲ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ အေသေရ ဖ်က္မႈဟူသည့္ ျပ႒ာန္းခ်က္တြင္ ႏႈတ္(Oral)ျဖင့္ျဖစ္ေစ၊ စာ႐ြက္စာတမ္း ေရးသားမႈ(Document)မ်ားျဖင့္ သက္ေသခံခ်က္ (Evidence) ရယူၿပီး တရားစြဲဆိုလွ်င္ ရႏိုင္လ်က္ႏွင့္ အဆိုပါ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒႀကီးအထဲက ဒီပုဒ္မခြဲေလး တစ္ခုျဖင့္သာ စြဲခ်က္တင္ၿပီး ပုဒ္မ ၈၀ (က) ပါ ရဲအေရးယူခြင့္ ရွိသည္ဟူသည့္အေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့ၾက၊ အမႈတြဲဖြင့္ခြင့္၊ ဖမ္းဆီး ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ႏွင့္ ၂၄ နာရီ ခ်ဳပ္ေႏွာင္ခြင့္ ေပးလိုက္သည့္အေပၚ ဥပေဒပညာရွင္ အသိုင္းအဝိုင္းကလည္း ျပန္လည္ စဥ္းစား သတိထားသင့္ၾကေနပါၿပီ။ အမွန္တကယ္တြင္မူ ဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒႏွင့္ အဆိုပါ ပုဒ္မခြဲေလး၏ မူလအႏွစ္သာရ ရည္႐ြယ္ခ်က္က ျပည္သူ႔ အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္လိုရင္းသာ ျဖစ္သည္။

ဒီအေပၚ အခြင့္ေကာင္းယူခဲ့ၾက

ဥပေဒတစ္ခု၏ အႏွစ္သာရႏွင့္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ကို နက္နက္႐ိႈင္း႐ိႈင္း ေလ့လာၾကျခင္းမ်ိဳး မျပဳလုပ္ခဲ့ၾကဘဲ ျပ႒ာန္းခ်က္တစ္ခုကိုသာ လိုရာဆြဲၿပီး အမႈဖြင့္ခဲ့ၾက၊ တရားစြဲဆိုခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ ျဖစ္ေပၚေနလာရျခင္းမွာလည္း ထိုဆက္သြယ္ေရး ဥပေဒႀကီး၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ႏိုင္ငံ့အဝန္း ဆက္သြယ္ေရးေခတ္သစ္တစ္ေခတ္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီးခ်ိန္တြင္ ရလဒ္အေနႏွင့္ ယခုေနာက္ပိုင္း တြင္က်ယ္လာေနသည့္ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ အင္တာနက္ေၾကာင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ား ICT  မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ဆိုးက်ိဳးဟုဆိုလွ်င္လည္း မမွားႏိုင္ေပ။ သို႔အတြက္ ေငြႏွင့္ဩဇာရွိသူမ်ားက ထိုပုဒ္မခြဲေလးအေပၚ အားကိုးလာၾကသည္။ မွီခိုလာၾကသည္။ ေငြမ်ား တရားႏိုင္သည့္ေခတ္ မကုန္ဆံုးေသးခ်ိန္၊ ရာထူး ဩဇာအာဏာ ထိေရာက္ေနေသးခ်ိန္တြင္ ထိုသူတို႔အတြက္ ထိုပုဒ္မခြဲေလးက အကာအကြယ္ ျဖစ္လာသည္။ သူတို႔ကို အျပစ္ဆိုလာသူ၊ ျပန္လည္ အန္တုလာသူ၊ အမွန္ကို ေျပာဆိုလာသူမ်ားကို ေနာက္ မလုပ္ မေျပာရဲေအာင္ ႐ိုက္ႏွက္စရာ တုတ္ေလးတစ္ေခ်ာင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳလာသည္။ အေရးအေၾကာင္းဆိုလွ်င္ ထုတ္သံုးၾကသည္။ အသင့္သံုးႏိုင္ေအာင္ အသင့္ ေဆာင္ထားၾကသည္။

၆၆(ဃ) ဆိုလွ်င္ ေအာ့ႏွလံုးနာလာ

ဤသို႔ျဖင့္ သူ႔ဆိုလွ်င္ လူအမ်ားက ေၾကာက္ရြံ႕လာၾကေတာ့သည္။ မုန္းတီးစက္ဆုပ္ လာၾကသည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအတြက္ အလြန္တရာ ေကာင္းမြန္ေသာ၊ အက်ိဳးစီးပြား ျဖစ္ထြန္းခဲ့ေသာ၊ ဆက္သြယ္ေရး က႑ကို တစ္ေခတ္ဆန္းေစခဲ့ေသာ ထိုဥပေဒႀကီးအတြင္းမွ ထိုပုဒ္မခြဲေလးကို ဖ်က္သိမ္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာေနၾကသည္။ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ယင္းပုဒ္မျဖင့္ အမႈဖြင့္၊ တရားစြဲဆို၊ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်သည့္ အေရအတြက္ထက္ ယေန႔ ဒီမိုကေရစီနည္းက် ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ေသာ အစိုးရ တစ္ႏွစ္သက္တမ္း ကာလက ပိုမ်ားေနသည္ဟု ဆိုေနၾကသည္။ “အထူးသျဖင့္ ယခင္ အတိုက္အခံဘဝက တမင္ အျပစ္ရွာပုဒ္မ သို႔မဟုတ္ အျမင္ကတ္ပုဒ္မဟုပင္ ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ ပုဒ္မမ်ိဳးျဖင့္ အေရးယူခံခဲ့ရသူမ်ား ကိုယ္တိုင္ အစိုးရျဖစ္လာခ်ိန္တြင္ ယင္းပုဒ္မျဖင့္ပင္ အမႈဖြင့္၊ ဖမ္းဆီး၊ ေထာင္ခ်ေနျခင္း၊ ယခင္အစိုးရထက္ပင္ လက္သံေျပာင္ေနျခင္းမွာ နားမလည္ႏိုင္စရာ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ နာမည္ဆိုးျဖင့္ ေက်ာ္ၾကားလွေသာ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ)ကို ျပဳျပင္ရန္ သို႔မဟုတ္ ပယ္ဖ်က္ရန္ နယ္ပယ္စံု၊ ေလာကစံု၊ အလႊာစံုမွ တိုက္တြန္း၊ အႀကံျပဳ၊ ေတာင္းဆို၊ တြန္းအားေပး၊ တင္ျပ၊ ေျပာဆို ေနၾကလင့္ကစား ယေန႔အခ်ိန္အထိ အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စလံုးက တုဏွိဘာေဝ ျပဳေနျခင္းမွာ စဥ္းစားရခက္လွသည္”ဟု The Voice Daily  သတင္းစာ အယ္ဒီတာ့အာေဘာ္က ဆိုထားခဲ့ျပန္သည္။

ထို ၆၆(ဃ)ကို ဒစ္ဂ်စ္တယ္ နည္းပညာသံုးၿပီး မီဒီယာ သို႔မဟုတ္ အြန္လိုင္း လူမႈေရးကြန္ရက္ကို အသံုးျပဳကာ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး အစြန္းေရာက္ အမုန္းစကားမ်ား တားဆီးကာကြယ္ရာတြင္ ထိေရာက္ေသာ ပုဒ္မတစ္ခုအျဖစ္ လက္ခံႏိုင္ေသာ္ျငားလည္း ျပည္သူလူထု၏ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကို ထိပါး ေႏွာင့္ယွက္လာႏိုင္ေသာ အႏၲရာယ္ရွိလာျခင္း၊ ယင္းပုဒ္မပါ စကားလံုးမ်ား၊ တားျမစ္ခ်က္မ်ားသည္ လူပုဂၢိဳလ္ တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အခြင့္အေရးကို အကာအကြယ္ ေပးထားသေယာင္ ထင္မွတ္ရေသာ္လည္း တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ အစစ္အေဆး အေမးအျမန္းမရွိ ခ်က္ခ်င္း ဖမ္းဆီး ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း၊ အာမခံ မေပးျခင္းတို႔က လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းစီ၏ လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆို၊ ေရးသား၊ ထုတ္ေဖာ္ခြင့္ကို ဟန္႔တား၊ ၿခိမ္းေျခာက္ရာ ေရာက္ေနျခင္းတို႔ကိုပါ သူက ထပ္ေလာင္း ေျပာဆိုထားသည္။

ဘယ္လိုျပင္ဆင္ၾကမလဲ

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ထို ၆၆ (ဃ) ပုဒ္မႀကီးျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံေနရသည့္ ႏိုင္ငံသားေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္ ရွိေနၿပီျဖစ္ၿပီး ထိုပုဒ္မ ပယ္ဖ်က္ေရးမွာ ေဝးကြာေနဆဲပင္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းမ်ားတြင္ ေတြ႔ရသည္။ ထိုပုဒ္မခြဲကို ပယ္ဖ်က္ေရး တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနၾကၿပီး ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ေပးေရး လႊတ္ေတာ္ကို တင္ျပထားေသာ္လည္း ထူးျခားမႈ မရွိေသးေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္အေနႏွင့္လည္း ၎တို႔သက္တမ္း စတင္ခ်ိန္မွစၿပီး လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ အေရးအတြက္ ႏိုင္ငံသားမ်ားအေပၚ ဖိႏွိပ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္ထားသည့္ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ခဲ့ေသာ္လည္း အဆိုပါ ပုဒ္မခြဲကိုေတာ့ျဖင့္မူ မည္သည့္အတြက္ ပယ္ဖ်ယ္ေပးရန္ ၾကန္႔ၾကာေနၾကသည္ဆိုသည္ကိုလည္း စဥ္းစား၍မရဟု ဆိုခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုး႐ြားဆံုးမွာ ထိုပုဒ္မခြဲကို လိုသလို အသံုးခ်ၿပီး ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လြတ္လပ္ခြင့္ကို ပိတ္ပင္ကာ  အာဏာရွင္စနစ္ဘက္ဆီသို႔ တစ္စတစ္စ ျပန္လည္ ကူးေျပာင္းလာေနသည့္ အရိပ္အေယာင္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေနရေၾကာင္း၊ တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ မည္သူမွ်မရွိေစရဟု ဟစ္ေၾကြးထားေသာ္လည္း တရားဥပေဒ၏ အထက္တြင္ အာဏာရွင္မ်ား ေရာက္ေနသေယာင္ ခံစားေနရေၾကာင္း ဖြင့္ဟၾကျပန္သည္။

ထို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ ေကာက္ခ်က္ဆြဲရလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္တြင္ နာမည္ဆိုးႏွင့္ ေက်ာ္ၾကားေနသည့္ အဆိုပါ ၆၆(ဃ)အတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံသားမ်ား အက်ိဳးစီးပြားအလို႔ငွာ အုပ္ခ်ဳပ္သူ လူတန္းစားအခ်ိဳ႕က တုဏွိဘာေဝေနေနၾကျခင္းထက္  ျပည္သူ႔အသံကို နားစြင့္လ်က္ ျပည္သူကို ဦးထိပ္ထားေသာ အစိုးရပိီပီ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးၿပီး လႊတ္ေတာ္အတြင္း တင္သြင္းေစကာ ျပင္ဆင္မလား၊ ပယ္ဖ်က္မလား၊ သို႔တည္းမဟုတ္ မူလအတိုင္းပင္ ထားမည္လားဆိုသည္ကို ျပန္လည္ သံုးသပ္ေဆြးေႏြးၾကၿပီးသကာလ ျပည္သူ႔အစိုးရပီပီ ျပည္သူကို ျပန္လည္ ခ်ျပအသံုးေတာ္ခံၾကရန္ အခ်ိန္က်ေရာက္ေနသည္မွာ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။ 

ရန္ႀကီးေအာင္ (ဥပေဒ)

  • VIA