News

POST TYPE

PERSPECTIVE

စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အျပန္လမ္း
02-Aug-2016

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး၏ လက္ရွိအခ်ိန္သည္  စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးကို သတိမူၾကရေတာ့မည့္ အခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ႏိုင္ငံေရးအာဏာကို ခ်ဳပ္ကိုင္ခဲ့ေသာ စစ္ဘက္၏ႏိုင္ငံေရးမွ အထြက္ခ်ိန္ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္  ယင္းအေျခအေနကို အရပ္ဘက္က အထူးသတိျပဳ ကိုင္တြယ္ႏိုင္ဖို႔  အေရးႀကီးသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ တပ္မေတာ္၏ အျပန္လမ္းကို ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ ေစဖို႔လည္းျဖစ္သည္။

တစ္ေလာက ၾကားမိလိုက္ေသးသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရင္ လႊတ္ေတာ္ထဲကေန တပ္မေတာ္ထြက္မယ္။ လူထုရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ကို ဝန္းရံမယ္ဆိုေသာစကားကို လက္ရွိစစ္ဘက္ ေခါင္းေဆာင္က ေျပာခဲ့သည္ဟု။ ထူးထူးျခားျခား မအံ့ဩမိပါ။ ဒီစကားမ်ိဳး  တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွ ေျပာသည္မွာ ယခုတစ္ႀကိမ္ႏွင့္ဆို  သုံးႀကိမ္ ခန္႔ရွိၿပီထင္သည္။ ဒါသည္ပင္ တပ္မေတာ္၏ ခိုင္မာေသာမူေဘာင္ျဖစ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ တိက်ေသာ ‘ေပးထားခ်က္’ ကို အရပ္ဘက္သို႔ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သိေစလိုက္ျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။

ႏိုင္ငံေရးဟူသည္  ေပးထားခ်က္ကိုတည္၍ တြက္ဆအေျဖရွာရေသာ  ပုစၧာျဖစ္ရာ  လက္ရွိ အရပ္သားအစိုးရ၏ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေပၚ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ခ်ဥ္းကပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုလာပါသည္။

စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ သီအိုရီမ်ား

Hantington က  တိုင္းျပည္တစ္ခု၏ စစ္တပ္သည္  Professional  ျဖစ္လာပါက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ေဝးေဝးေနလိမ့္မည္ဟု ဆိုသည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္  ၎၏အဆိုကို စနစ္တက်  ေခ်ဖ်က္ျပႏိုင္ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္အတူ ၎ထက္ ပို၍ လက္ေတြ႕က်ေသာ သီအိုရီမ်ားႏွင့္ ပညာရွင္မ်ား ထြက္ေပၚလာခဲ့သည္။ Samuel E.finer က ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္ဘက္ပါဝင္မႈမွာ သက္ဆိုင္ရာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ (Political Culture) အနိမ့္အျမင့္ႏွင့္ ဆိုင္သည္ဟု ဆိုသည္။ ‘ႏိုင္ငံေရးဓေလ့’ ဟုဆိုရာတြင္  လူထု၏ႏိုင္ငံေရး ရင့္က်က္မႈအေျခအေန၊ ျပည္တြင္းစစ္၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ အျခားပဋိပကၡမ်ားကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ၎၏အဆိုအရ လူထု၏ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ ေရခ်ိန္ျမင့္လၽွင္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္ဘက္ပါဝင္မႈ နိမ့္ပါးၿပီး  လူထု၏ႏိုင္ငံေရး ဓေလ့ ေရခ်ိန္နိမ့္က်လၽွင္  ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္ဘက္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားတတ္သည္။ Marcus Meitzner ကေတာ့ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္ဘက္က ပါဝင္လာရျခင္း အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေလးမ်ိဳးခြဲျပသည္။ ၎တို႔မွာ  ၁။ သမိုင္းေၾကာင္းတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့မႈ  ၂။ စစ္ဘက္၏  ဦးတည္ခ်က္ ၃။ ႏိုင္ငံတကာ၏ ပေယာဂ  ၄။ အရပ္ဘက္၏ အရည္အေသြးပိုင္းႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈပုံစံတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္သူ L.Bland က တပ္ကိုအရပ္ဘက္၏ လက္ေအာက္ခံအျဖစ္ ထား၍ ဆက္ဆံျခင္းထက္ တာဝန္ယူမႈ ခြဲေဝထားေသာ ပုံစံကိုသာ အဆိုျပဳထားသည့္ ‘တာဝန္ခြဲေဝရယူမႈ သီအိုရီ’ (The Theory of Shared Responsibilities) ကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့သည္။ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးနယ္ပယ္အတြက္  ဟန္တင္တန္၏ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ သီအိုရီ အလြန္ကာလတြင္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ေသာ ေနာက္ပိုင္းသီအိုရီအမ်ားစုမွာ  စစ္ဘက္ႏွင့္ အရပ္ဘက္ကို ခြဲျခားပိုင္းကန္႔ျခင္းထက္ စုစည္းျခင္း၊ ေပါင္းစပ္ လုပ္ကိုင္ျခင္းဘက္ကိုသာ ဦးစားေပးခဲ့ၾကပါသည္။

စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရး  ေဖာ္ျမဴလာအဆင့္ဆင့္

စစ္ဘက္မွ ႏိုင္ငံေရးသို႔ ပါဝင္လာျခင္းတြင္ ေအာက္ပါအတိုင္း အဆင့္ေလးဆင့္ကို တည္ေဆာက္သည္။ ၎တို႔မွာ  ၁။ အဝင္ေပါက္၏  တရားဝင္ျခင္း (Entrance Legitimacy)  ၂။ မ်ိဳးစပ္အာဏာပိုင္စနစ္ (Hybrid Authoritarianism)  ၃။ ႏိုင္ငံေရးကစားမႈ (Political Manipluation) ၄။ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာ (Exit Strategy) တို႔ ျဖစ္သည္။

အဝင္ေပါက္၏ တရားဝင္မႈကို ေဖာ္ျပလိုသည့္အခါ  ႏိုင္ငံအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႏိုင္ငံေရးအျဖစ္အပ်က္ အေျခအေနတို႔အေပၚ စစ္ဘက္၏  စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားကို ျပသသည္။ ထိုအခါမ်ိဳးတြင္ ၎တို႔၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ  စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈ၊ ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈႏွင့္ စစ္မက္ေရးရာ ထူေျပာလာမႈ အေျခအေနမ်ားအပါအဝင္ အရပ္ဘက္ႏိုင္ငံေရး အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး၏ လြဲမွားခ်က္ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ျဖစ္ေနတတ္သည္။ စစ္ဘက္၏ႏိုင္ငံေရးသို႔  အဝင္ တရားဝင္မႈအတြက္ ဆုပ္ကိုင္စရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ေပၚေပါက္မလာဖို႔ အေရးႀကီးသည္။

စစ္ဘက္မွ အာဏာသိမ္းရျခင္း အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားမွာ ခိုင္လုံသည္ျဖစ္ေစ မခိုင္လုံသည္ျဖစ္ေစ၊ အက်ိဳးအေၾကာင္း ကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ မကိုက္ညီသည္ျဖစ္ေစ  စစ္ဘက္အာဏာ တည္ၿမဲေရးအတြက္ကိုေတာ့ နည္းလမ္းရွာႀကံကာ ဥပေဒတစ္ခုခု ေရးဆြဲျပ႒ာန္းၿပီး တရားဝင္မႈကို ထူေထာင္ၿမဲျဖစ္သည္။ ယင္းနည္းလမ္းျဖင့္ ေပၚေပါက္လာေသာ အစိုးရစနစ္ကို ‘မ်ိဳးစပ္အာဏာပိုင္စနစ္’ ဟု  ပါကစၥတန္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံပညာရွင္ အာကြီးလ္ရွားက  အမည္ေပးသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ဥပေဒမူေဘာင္တို႔ကို လိုအပ္သလို ေရးဆြဲအုပ္ခ်ဴပ္သည္။ ထိုသို႔အုပ္ခ်ဴပ္ရာတြင္ အရပ္ဘက္၏ အေျခအေနကို ခ်င့္တြက္၍  ေပၚလစီ အေပ်ာ့/အမာကို ခ်မွတ္က်င့္သုံးေလ့ ရွိသည္။ ၎ကို ‘ႏိုင္ငံေရးကစားျခင္း’ ဟု ပညာရွင္တို႔ ေခါင္းစဥ္တပ္ၾကသည္။

စစ္ဘက္အုပ္ခ်ဴပ္ေရး၏ အဆုံးသပ္ပိုင္းတြင္ေတာ့ အထြက္ဘက္ကို မ်က္ႏွာမူလာၾကသည္။ ပါးနပ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္တိုင္းသည္  အဝင္ခ်ိန္၊ အလုပ္ခ်ိန္ႏွင့္  အထြက္ခ်ိန္ကို ေကာင္းစြာနားလည္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း  အထြက္လွဖို႔ကို စနစ္တက် ဖန္တီးထားတတ္ၾကသည္။ ယင္းကို ‘ထြက္ေပါက္ မဟာဗ်ဴဟာ’ ဟုေခၚသည္။

ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္  ဒီမိုကေရစီ တည္ၿငိမ္ခိုင္မာမႈ အဆက္အစပ္

အာဏာသိမ္းစစ္အစိုးရ အမ်ားစုသည္ အာဏာကိုင္စြဲထားမႈအေပၚ  ‘ဆုတ္ခ်ိန္’ ႏွင့္ ‘တက္ခ်ိန္’  ကို ခြဲျခားက်င့္သုံးသည္။ အထူးသျဖင့္ ဆုတ္ခ်ိန္ကို ပိုမိုဂ႐ုစိုက္တတ္ၾကသည္ျဖစ္ရာ ၎တို႔၏ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာ အတြက္  လူ၊ စနစ္၊ မူတို႔ကို အေသအခ်ာ အထိုင္ခ်ထားၿပီးမွ ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ေဆာင္ေပးေလ့ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရး၏ အေရးႀကီးဆုံးအခ်ိန္မွာ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာ က်င့္သုံးခ်ိန္ပင္ျဖစ္သည္။ ယင္းကာလသည္ အရပ္ဘက္အတြက္ တည္ၿငိမ္မႈ၊ အနာဂတ္ေသခ်ာမႈ  တို႔မွာ ဝိုးတဝါးအေျခအေန ျဖစ္သလို  စစ္ဘက္အတြက္လည္း အရပ္ဘက္ အေပၚ ယုံၾကည္စိတ္ခ်နိင္မႈကို အကဲစမ္းေသာကာလ ျဖစ္ရာ အစစ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားစြာျဖင့္ အ႐ႈပ္ေထြးဆုံး၊ ထိလြယ္ရွလြယ္ အရွိဆုံး အခ်ိန္ ကာလတစ္ခုလည္း ျဖစ္သည္။ အဆင္မေျပလၽွင္ အခ်ိန္မေ႐ြး ေနာက္ျပန္ လည္ႏိုင္သည္။

ထို႔ေၾကာင့္  ဤကာလမ်ိဳးတြင္ အရပ္ဘက္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္  စြမ္းေဆာင္ရည္က အေရးႀကီးလာပါသည္။ အခိုင္အမာခ်မွတ္ထားေသာ  မူေဘာင္ႏွင့္ ရပ္တည္ေနေသာတပ္ကို ရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း  အိမ္အျပန္လမ္း ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔မွာ အရပ္ဘက္၏ အရည္အေသြးက အဆုံးအျဖတ္ေပးမည္သာ ျဖစ္သည္။

စစ္ဘက္၏ ထြက္ေပါက္မဟာဗ်ဴဟာကို သိမ္ေမြ႕စြာ ကိုင္တြယ္ႏိုင္လၽွင္ ႏိုင္ငံေရးက႑ အတြင္းရွိ စစ္ဘက္၏ လက္တံမ်ား ျမန္ဆန္စြာ ႐ုပ္သိမ္းသြားႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းကို ေဒသတြင္း အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံက သက္ေသထူခဲ့သည္။ 

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ ဆူဟာတို အလြန္ကာလအထိ ႏိုင္ငံေရးတြင္ စစ္ဘက္၏ပါဝင္မႈက ႀကီးမားစြာရွိေနခဲ့ေသးသည္။ သို႔ေသာ္ သမၼတ ယိုဒိုယိုႏိုလက္ထက္တြင္မူ စစ္ဘက္၏အခန္းက႑ကို သိသိသာသာ ေလၽွာ႔ခ်ေပးႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ ယိုဒိုယိုႏိုက အင္ဒိုစစ္တပ္ကို ေခတ္မီစစ္လက္နက္မ်ား တပ္ဆင္ေပးခဲ့သည္။ စစ္တပ္အတြက္ တရားမဝင္ျဖစ္ေနေသာ ဘတ္ဂ်က္မ်ားကို တရားဝင္ျဖစ္လာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ အစိုးရသည္ စစ္တပ္၏ ယုံၾကည္မႈ ေထာက္ခံမႈကို ရရွိခဲ့သည္။

စစ္တပ္အေနႏွင့္လည္း ေခတ္မီတပ္မေတာ္ျဖစ္ေရး ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍  မိမိကိုယ္သာကိုးကြယ္ရာဟု ထင္ျမင္ယူဆထားမႈမ်ားကို ေလ်ာ့က်ေစ ခဲ့ပါသည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကြဲအၿပဲ ျပႆနာမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ၿငိမ္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး ယင္းမွတစ္ဆင့္ စစ္ဘက္၏ ပါဝင္ပတ္သက္မႈ ရွိလာႏိုင္သည္ကို ႀကိဳျမင္ထားေသာ အစိုးရသည္ ျပည္တြင္း တည္ၿငိမ္ေရးကို ဂ႐ုစိုက္ ထိန္းသိမ္းခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ အတိုက္အခံမ်ား အေပၚ ခြဲျခားဆက္ဆံျခင္း၊ ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ဖယ္ထုတ္ျခင္း တိုက္ခိုက္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္ခဲ့ဘဲ ဂိုဏ္းဂဏ ကြဲျပားမႈမ်ားကို နားလည္လက္ခံေပးၿပီး ညီၫြတ္မႈကို တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္  ဖယ္ရွား သုတ္သင္ရွင္းလင္းျခင္း (Elimination) ကိုေရွာင္ၾကဥ္ခဲ့ၿပီး မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို လက္ခံႏိုင္ေသာ ဒီမိုကရက္တစ္ဓေလ့ကို တည္ေဆာက္ယူခဲ့သည္။ အျခားတစ္ဖက္ တြင္လည္း စြမ္းေဆာင္ရည္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေစေရးကို အားစိုက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္  ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ စစ္တပ္က ရယူထားေသာ ေနရာအသီးသီးကို ဇြတ္အတင္း သိမ္းပိုက္ဖို႔ မႀကိဳးစားခဲ့ေသာေၾကာင့္လည္း မလိုလားအပ္ေသာ  အားၿပိဳင္မႈျပႆနာမ်ား ေပၚေပါက္မလာေတာ့ဘဲ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈကို ပိုမိုခိုင္မာေစခဲ့သည္။ သမၼတယိုဒိုယိုႏို လက္ထက္တြင္ ပဋိပကၡ အေတာ္မ်ားမ်ား ေျပလည္ခဲ့ၿပီး အေရးႀကီးေသာ အာေခ်းျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့ သည့္အတြက္ အရပ္ဘက္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈက႑ တက္လာခဲ့သည္။ ယိုဒိုယိုႏိုလက္ထက္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရ၏  စစ္ဘက္ထြက္ေပါက္ မဟာဗ်ဴဟာကို ကိုင္တြယ္သြားပုံမွာ Samuel E.Finer ၏ သီအိုရီႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။

အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း၏ ႏိုင္ငံေရးဓေလ့ အနိမ့္အျမင့္ကို လိုက္၍  စစ္ဘက္၏ ႏိုင္ငံေရးတြင္ပါဝင္ ပတ္သက္မႈ အနည္းအမ်ားကို ခ်ိန္ထိုးႏိုင္သည္ ျဖစ္ရာ လူထု၏ ‘ႏိုင္ငံေရးဓေလ့’ (ႏိုင္ငံေရးရင့္က်က္မႈ အေျခအေန၊ ႏိုင္ငံေရးတည္ၿငိမ္မႈ)ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စစ္ဘက္၏  လက္တံမ်ား အလိုအေလ်ာက္ ဆုတ္ခြာသြားခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အရပ္ဘက္မွ  အကြဲအၿပဲမ်ားကို စုစည္းေစႏိုင္ခဲ့ျခင္း ကလည္း ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္မႈအတြက္  စစ္တပ္၏ စိုးရိမ္ခ်က္ကို ဖယ္ရွားေပးႏိုင္ခဲ့သည္။ အရပ္ဘက္ ဦးေဆာင္မႈ ျမင့္လာသေလာက္ စစ္ဘက္အခန္းက႑က ေနာက္ဆုတ္ေပးသြားသည္ကို  ေတြ႕ရသည္။ ျမန္မာနိင္ငံမွာလို ‘အစိတ္သား ထြက္သြား’ ဟု ေအာ္မေနဘဲ တပ္၏အျပန္လမ္းကို ေခ်ာေမြ႕ျမန္ဆန္ေအာင္ ဖန္တီးေပးသြားႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္  စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ ဆက္ဆံေရးအေျခအေနမွာ  စစ္ဘက္၏ ထြက္ေပါက္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိေနပါၿပီ။ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္  အေရးႀကီးေသာ အာဏာအစိတ္အပိုင္း အခ်ိဳ႕ကို ရယူထားျခင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒျဖင့္ ထိန္းထားျခင္း ဟူေသာ အခ်က္မ်ားမွာ ထြက္ေပါက္ မဟာဗ်ဴဟာ၏ အစီအမံမ်ားသာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္အားျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ အျပန္လမ္းကို မ်က္ႏွာမူေနၿပီသာ ျဖစ္သည္။ ယင္းအျပန္လမ္းအတြက္ တပ္မေတာ္၏ စိုးရိမ္ခ်က္မွာ ျပည္တြင္းစစ္ အရပ္ဘက္ပဋိပကၡမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေရး ကိစၥမ်ားျဖစ္ႏိုင္သည္။ အဆိုပါျပႆနာမ်ားအေပၚ လက္ရွိအရပ္သား အစိုးရ၏  ေျဖရွင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္း သည္သာ  တပ္မေတာ္၏ အျပန္လမ္းအတြက္  အတားအဆီး သို႔မဟုတ္ လမ္းခရီးသာယာေျဖာင့္ျဖဴးေစမႈ  တစ္ခုခုျဖစ္ပါ လိမ့္မည္။ သို႔ျဖစ္ရာ အရပ္သားအစိုးရသည္ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္မႈျဖစ္သည့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတစ္ရပ္ ျဖစ္လာေရး၊ အရပ္ဘက္ပဋိပကၡမ်ား ေလ်ာ့နည္းခ်ဳပ္ၿငိမ္းေရး၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ လက္တြဲ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား  ေအာင္ျမင္စြာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး   စသည္တို႔ကို စနစ္တက် လုပ္ေဆာင္လာႏိုင္သည္ႏွင့္အမၽွ တပ္မေတာ္၏ အျပန္လမ္းသည္ပို၍ပို၍  ပီျပင္လာမည္ျဖစ္သည္။ တပ္မေတာ္သာႏိုင္ငံေရးမွ ဆုတ္ခြာခဲ့လၽွင္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးလိုမ်ိဳး အခက္အခဲအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေနေသာျပႆနာမ်ားပါ ေအာင္ျမင္လာႏိုင္ၿပီး ဒီမိုကေရစီ စနစ္လည္း ပိုမိုအျပန္႔က်ယ္ကာ  ခိုင္မာလာေစမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ပါ၍ လက္ရွိအရပ္သား အစိုးရအေနႏွင့္   စစ္ဘက္-အရပ္ဘက္ဆက္ဆံေရးကို အထူးဂ႐ုစိုက္ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ အျပန္လမ္းကို ျမန္ဆန္ေခ်ာေမြ႕ေစရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ သင့္လွပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ေပသည္။ 

ဝင္းကို

ABOUT AUTHOR

(ဝင္းကို)