News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴးမ်ားသို႔
02-Aug-2016

ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးလုပ္ငန္း လုပ္သူတိုင္း၊ ေတာနယ္မွာေနသူတိုင္း က်န္းမာေရးမႉးဆိုတာ ရင္းႏွီးၿပီးသား။ ေခတ္အဆက္ဆက္ ဆရာဝန္မ်ား မေရာက္ႏိုင္ေသာေနရာ ေဒသမ်ားတြင္ အျခားေသာ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ား နည္းတူ က်န္းမာေရးမႉးမ်ားက ဦးေဆာင္ကာ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ ေပးခဲ့သည္မွာ ၾကာၿပီ။ က်န္းမာေရးမႉးေတြကို စတင္ေမြးထုတ္သည့္ ၁၉၅၁ ခုႏွစ္က စတင္ေရတြက္လၽွင္ ႏွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ 

၁၉၉၅ အေရာက္တြင္မူ အေျခခံက်န္းမာေရးတကၠသိုလ္ (University of Community Health) ကို စတင္ဖြင့္လွစ္ကာ ဘြဲ႕အျဖစ္ ေပးအပ္ခဲ့သည္မွာ ယခုဆိုလၽွင္ ၁၆ သုတ္အထိ ဘြဲ႕ေပးခဲ့ၿပီးေပၿပီ။ (နာမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း အစာမေက်စရာတစ္ခုက လူထုက်န္းမာေရးလို႔ မသုံးဘဲ အေျခခံက်န္းမာေရးလို႔ သုံႏႈန္းျခင္းက ခြဲျခားေနသေယာင္ ျဖစ္သည္။) ျမန္မာျပည္ရဲ႕ ေအာင္ျမင္ခဲ့သည့္ ေက်ာက္ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ေရးမွသည္ လက္ရွိပိုလီယိုကာကြယ္ေဆး အပါအဝင္ ေရာဂါတိုက္ဖ်က္ေရး ေပါင္းစုံတြင္ က်န္းမာေရးမႉးမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ေမးခြန္းထုတ္စရာမလိုေအာင္ က်ယ္ျပန္႔အေရးပါခဲ့သည္၊ အသုံးဝင္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုက္တန္ေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊ ေလးစားတန္ဖိုးထားမႈ ရွိခဲ့ပါရဲ႕လား။ ဆန္းစစ္ၾကည့္ဖို႔ လိုပါမည္။ ဤစိတ္အခံသည္ပင္ ျပႆနာမ်ား၏အေျခခံ ျဖစ္ပါသည္။ 

မီးပြားေလး

က်န္းမာေရးမႉးလက္မွတ္ မရသူကို (တစ္နည္းက်န္းမာေရးႏွင့္ မသက္ဆိုင္သူကို) က်န္းမာေရးမႉး ၂ အျဖစ္ ရာထူးေပးမႈတစ္ခု ျဖစ္ခဲ့သည္။ မိမိတို႔ရဲ႕အမည္ကို တန္ဖိုးမထားဟု မွတ္ယူကာ က်န္းမာေရးမႉးမ်ားက ျပင္းထန္စြာ ကန္႔ကြက္ေနၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားက ဦးေဆာင္ကန္႔ကြက္ၾကသည္။ ဒါက ျပႆနာႀကီးႀကီးမဟုတ္ဟု ယူဆႏိုင္ပါသည္။ မႀကီးတဲ့ျပႆနာေလးကို ဘာေၾကာင့္ တုံ႔ျပန္မႈက မ်ားတာလဲ။ လူမသိ သူမသိ ဖုံးအုပ္ေနတဲ့ ကာလၾကာရွည္ရွိခဲ့သည့္ ေလာင္စာပုံႀကီးေပၚကို မီးပြားေလးတစ္စ က်ျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။

ျပႆနာေတြ

က်န္းမာေရးမႉးမ်ား အတြက္ အဓိက ခံရခက္ေစေသာ အခ်က္မွာ သူတို႔အတြက္ မ်က္ႏွာၾကက္ နိမ့္လြန္းေနျခင္းဟု ျမင္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သူတို႔အတြက္ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္ မည္မၽွပင္ရွိေစကာမူ ရာထူးအႀကီးႀကီး ရပိုင္ခြင့္မရွိျခင္းက အဓိကအခ်က္ျဖစ္သည္။ အရင္ ဒီပလိုမာပိုင္ရွင္ က်န္းမာ ေရးမႉးမ်ားအတြက္ အျမင့္ဆုံး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ ၿမိဳ႕နယ္က်န္းမာေရးမႉး အဆင့္တစ္ရာထူးသည္ ေထာက္ျပေျပာစရာ မဟုတ္ေသာ္လည္း တကၠသိုလ္ ဝင္တန္းတြင္ တစ္စုံတစ္ရာ အမွတ္ေကာင္းရန္လိုၿပီး ပိုၿပီးျမင့္မားသည့္ ေဆးပညာဆိုင္ရာမ်ားကို သင္ၾကားကာ ဘြဲ႕အျဖစ္ ရရွိလာခဲ့ေသာ မ်ိဳးဆက္သစ္ က်န္းမာေရးမႉးမ်ား အတြက္ေတာ့ အျမင့္ပ်ံခြင့္ မရျခင္းဟု ျမင္စရာ ျဖစ္ေနသည္။ ဤသို႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း Career Development မ်ားမ်ား ေမၽွာ္မွန္းခြင့္ မရွိျခင္းဟာ ေခတ္သစ္လူငယ္မ်ားအတြက္ ဘဝတက္လမ္း မရွိေသာအလုပ္ဟု ျမင္စရာျဖစ္လာသည္။ ဘြဲ႕ယူမိတာမွားၿပီလား ေတြးမိေပလိမ့္မည္။ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း တကၠသိုလ္တစ္ခု အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခံရၿပီး ဘဝတက္လမ္းအတြက္ အာမမခံႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ မသိမသာ ေျပာင္းလဲလာျခင္းက ျပႆနာတစ္ခု ျဖစ္သည္။ 

လုပ္ငန္းခြင္ထဲတြင္ က်င္လည္ လႈပ္ရွားရသည္က ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခု၏ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး လုပ္ငန္း ျဖစ္သည့္အတြက္ အနိမ့္ဆုံးေက်းလက္ က်န္းမာေရးဌာနမွသည္ ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္တြင္သာ ျဖစ္ရာက်န္းမာေရးမႉး ဆိုလၽွင္ ေတာမွာသာေနရမည္ ျဖစ္လာသည္။ ၿမိဳ႕မ်ား၊ ျပည္နယ္႐ုံးမ်ားႏွင့္ ဗဟို႐ုံးမွ ရာထူးမ်ားသည္ က်န္းမာေရးမႉးမ်ား အတြက္ ရာထူးအခြင့္အလမ္း မရွိသေလာက္ နည္းေသာေနရာ ျဖစ္လာသည္။ ၿမိဳ႕မွာလုပ္ရန္ စဥ္းစားလၽွင္ပင္ မတန္မရာသေဘာမ်ိဳး ေတြးမိသူမ်ားက မနည္းမေနာပင္။ တကယ္ေတာ့ က်န္းမာေရးဝန္ႀကီးဌာနရဲ႕ တစ္စုံတစ္ရာ ေသာဝန္ထမ္းရာႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳေနသည့္ အဓိကပေလယာမ်ား ျဖစ္ၾကသည္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနၾကဟန္ တူပါသည္။

လုပ္ငန္းခြင္ေမၽွာ္မွန္းခ်က္ နည္းရသည့္အထဲ ေနာက္ထပ္ က်န္းမာေရးမႉးမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ထပ္မံဖိစီးထားသည္က မာစတာဘြဲ႕ အခြင့္အေရး ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာလည္း (အမည္အားျဖင့္) အသိအမွတ္ျပဳေသာ၊ ၎တို႔လုပ္ငန္း ႏွင့္လည္း ဆက္စပ္မႈ အရွိဆုံးလည္းျဖစ္ေသာ Master of Public Health (MPH) ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး မဟာဘြဲ႕ တက္ခြင့္ကို အနည္းငယ္သာ တက္ခြင့္ရျခင္းျဖစ္ကာ ဘြဲ႕ရလာၿပီးေနာက္ မည္သည့္ရာထူး ထားေပးမည္ဟု ရွင္းလင္းေသာ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ မရွိျခင္းက ျပႆနာဟု ျမင္ေစျပန္သည္။ ယခုႏွစ္မွစတင္ကာ Master of Community Health ဆိုသည့္ က်န္းမာေရးမႉးမ်ားသာ တက္ေရာက္ႏိုင္မည့္ အျခား ဘြဲ႕တစ္ခုျဖင့္ အစားထိုးရန္ ႀကိဳးစားလာျခင္းက နဂိုကတည္းက ရွိေနသည့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ားကို ထပ္ျဖည့္ေပးလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဤသို႔ေသာ ဖြဲ႕စည္းပုံဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ား၊ အခြင့္အလမ္းဆ္ိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ကား အခ်ိန္ယူရမည္မွာ ဧကန္ျဖစ္သည္။ 

ေဆြးေႏြးခ်က္

ျပည္သူအားလုံးကို လႊမ္းၿခဳံႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ေဆး႐ုံေတြမွာတင္ အေျခမခံဘူး ဆိုတာေတာ့ လူတိုင္းသိေလာက္ပါရဲ႕။ (ေဆး႐ုံေတြဟာလည္း အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အခန္းက႑မွာ ရွိပါသည္) ျမန္မာႏ္ိုင္ငံရဲ႕ ျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ ေအာင္ျမင္မႈ သမိုင္းမွာ သူတို႔ကို ခ်န္ထားခဲ့လို႔ မရပါဘူး။ ျပည္သူေတြ တတ္ႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးစနစ္မ်ိဳးကို လူတ္ိုင္းလက္လွမ္းမီေစရန္ ျပည္သူၾကားတြင္ အမွန္တကယ္ အလုပ္လုပ္ရေသာ အေျခခံက်န္းမာေရး ဝန္ထမ္းမ်ားသည္  အလြန္အေရးပါပါသည္။ 

ပညာေရးဆိုတာ လူတိုင္းရသင့္တဲ့ လူ႔အခြင့္အေရးပါ။ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ ပညာေရးစနစ္ဟာ ဘယ္ေတာ့မွ ေကာင္းက်ိဳးမေပးပါဘူး။ လူမသိ သူမသိတဲ့ ဘြဲ႕ေတြ တီထြင္ေပး႐ုံနဲ႔ ပညာသင္ၾကားခြင့္ရျခင္း မမည္ႏိုင္ပါ။ လုပ္ငန္းခြင္မွာ ရခဲ့သည့္ဘြဲ႕ကို အေျခခံကာ ခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏ္ိုင္ငံ၏ ထူးျခားသည့္ ဝိေသသ ျဖစ္မည္ထင္ပါသည္။ 

က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈမွာ ပန္းမ်ိဳးစုံတာ ပိုလွပါသည္။ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုမွာ ၾကည့္လိုက္ရင္ ၿမိဳ႕နယ္ေဆး႐ုံနဲ႔ တိုက္နယ္ေဆး႐ုံေပါင္းမွ ဆရာဝန္အေရအတြက္က လက္တစ္ဖက္စာသာ ရွိမည္။ ေက်းလက္က်န္းမာေရး ၁၅ ခုနဲ႔ ဌာနခြဲ ၁၀၀ နီးပါးမွာ က်င္လည္ေနတဲ့ အေျခခံက်န္းမာေရးဝန္ထမ္းက အဆဘယ္ေလာက္ မ်ားမလဲဆိုတာ ခန္႔မွန္းႏိုင္ပါသည္။ အေျခခံ က်န္းမာေရးဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္သာယာမႈ (ဒါကလည္း ေမၽွာ္မွန္းခြင့္ရ ျခင္းဆိုတဲ့ Incentive က အခရာက်ပါသည္) ဟာ ၇၀ ရာႏႈန္းေက်ာ္ေသာ ျပည္သူမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်သည္ ဟုဆိုလၽွင္ လြန္မည္ မထင္ပါ။ တကယ္ေတာ့ ဆရာဝန္က ဆရာဝန္အလုပ္လုပ္၊ က်န္းမာေရးမႉးက က်န္းမာေရးမႉးလုပ္၊ တစ္ေယာက္ကိုတစ္ေယာက္ အျပန္အလွန္ ဆက္သြယ္ကူညီ ေဖးမရဖို႔သာ ရွိသည္။

လုပ္ေပးသင့္တာေတြ

ဘာေတြ လုပ္ေပးရမယ္ ဆိုရင္ေတာ့ ပညာရွင္မ်ားက နည္းလမ္းရွာ ေစလိုပါသည္။ ျပႆနာေတြကို ေျခရာခံၿပီးတဲ့ ေနာက္ေတာ့ အေျဖရွာရန္  မခက္ေတာ့ဟု ေတြးႏိုင္ပါမည္။ ထိုသို႔ အေျဖရွာရာတြင္လည္း ကာယကံရွင္မ်ား၏ အသံသည္သာ မူလဘူတဆုံခ်က္ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။  ထိုသို႔ ေဆြးေႏြးရာတြင္ေတာ့ အထူးသတိထားရမည္မွာ ထိုက္တန္သည့္ ေလးစားမႈကို ျပသျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တန္ဖိုးထားမႈကို သက္ေသထူပါ။ ရာထူးအေျချပဳ၊ ဘြဲ႕အေျချပဳ စဥ္းစားနည္းမွ ျပည္သူအေျချပဳ စဥ္းစားနည္းသို႔သာ ေျပာင္းလိုက္လၽွင္ ျပည္သူေတြအတြက္ အမွန္တကယ္ လုပ္ေနေသာ၊ ထိေတြ႕ေနေသာ သည္လူေတြကို ဘာ့ေၾကာင့္ မစဥ္းစားေပးႏိုင္ ရသနည္း။ ျပည္သူမ်ား၏ နိစၥဓူဝ က်န္းမာေရးကိစၥမ်ားကို အနီးကပ္ ကူညီေနေသာ ၎တို႔ အရည္အေသြး ျမင့္လာျခင္းသည္ ျပည္သူေတြ ေကာင္းက်ိဳးရသြားျခင္းပဲ မဟုတ္ပါေလာ။ လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ေပးဖို႔ ေလးေလးနက္နက္ စဥ္းစားသင့္ေနေပၿပီ။ ေတာ္လၽွင္ေတာ္သေလာက္ အဆင့္ျမင့္တက္ခြင့္ ရွိသည့္စနစ္ကို ဦးတည္မည္ဆိုပါက ယခုလက္ရွိလူမ်ား ခံေနရလၽွင္ပင္ ေနာက္လူမ်ား အတြက္ ေျဖသိမ့္ကာ သူတို႔တစ္ေတြ ေက်နပ္ၾကပါလိမ့္မည္။ 

ေဒါက္တာရဲမင္းေဇာ္