News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ကုန္ေစ်းႏႈန္း ေလးခ်က္
19-Nov-2016

ေစ်းႏႈန္းကိစၥကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ အေရးေလးခ်က္ ေျပာခ်င္ပါသည္။

(၁) အစားအေသာက္ ဦးစားေပးေရး

ျမန္မာႏိုင္ငံကဲ့သို႔ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ လူတစ္ဦး ကုန္က်စရိတ္ စုစုေပါင္း၏ အမ်ားဆုံးေနရာကို  ယူထားတတ္သည္။ ျမန္မာတြင္ အစားအေသာက္အတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ စုစုေပါင္း၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ရွိသည္ဟု မွတ္သားဖူးသည္။ ယခုလည္း ထိုပတ္ဝန္းက်င္တြင္ ရွိပါလိမ့္မည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အစားအေသာက္ အတြက္ သုံးစြဲရေသာ လူတစ္ဦးခ်င္း ကုန္က်စရိတ္ကို ေလွ်ာ့ေပးႏိုင္လွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိစၥ အစိတ္အပိုင္းႀကီးႀကီး တစ္ခု ေျပလည္မည္။ အစားအေသာက္၏ အရည္အေသြးကို တင္ေပးႏိုင္လွ်င္ အာဟာရတန္ဖိုး မျပည့္ျခင္း၊ အဆိပ္မ်ား ပါဝင္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေနာင္တစ္ခ်ိန္ က်န္းမာေရး ထိခိုက္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ႏိုင္မည္။ က်န္းမာေရးအတြက္ ကုန္က်စရိတ္သည္ တစ္ခ်ီဆို ဆိုသေလာက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားတို႔၏ လူမႈစီးပြားဘဝကို ႐ိုက္ခတ္ေပသည္။ 

အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္ေသာ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို  အားေပးလွ်င္ အစားအေသာက္ ထုတ္လုပ္စရိတ္ ေလ်ာ့က်ႏိုင္သလို အစားအေသာက္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား က်ဆင္း၊ အရည္အေသြး ျမင့္မားလာလိမ့္မည္။ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ေရလုပ္ငန္းတို႔ကို အခြန္ေလွ်ာ့ေပးျခင္း၊ ေခ်းေငြမ်ား သက္သက္သာသာျဖင့္ ရရွိေအာင္ စီမံေပးျခင္း စသည္တို႔ ေဆာင္ရြက္လွ်င္ ျမန္မာ့အစားအေသာက္နယ္ပယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးလာမည္။ ဝယ္ယူစားသုံးရေသာ ေတာေနၿမိဳ႕ေန ျပည္သူတို႔ အတြက္လည္း ေစ်းႏႈန္းသင့္တင့္ေသာ၊ အရည္အေသြး ေကာင္းမြန္ေသာ အစားအေသာက္မ်ား သုံးေဆာင္ရမည္။ စားေသာက္ကုန္လုပ္ငန္း ဖြံ႔ၿဖိဳးလာလွ်င္ ႏိုင္ငံရပ္ျခားသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ပို႔ကုန္ဝင္ေငြရမည္၊ ကုန္သြယ္ေရးလိုေငြ ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မည္၊ ျပည္ပေစ်းကြက္ရမည္၊ ျမန္မာျပည္သည္ စားနပ္ရိကၡာ ထုတ္လုပ္ေသာ ႏိုင္ငံအျဖစ္ နာမည္ရမည္။

(၂) ကုန္တို႔ လူတို႔ ေရႊ႕ရလြယ္ေရး

ကုန္တို႔ လူတို႔ ေရႊ႕ရလြယ္ရန္ ဖန္တီးေပးျခင္း တစ္နည္းလမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရး တိုးတက္ေစျခင္းသည္ ကုန္ေစ်းႏႈန္းအေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္သည္။ လူေရႊ႕ရခက္ျခင္းသည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈတြင္ စရိတ္ေထာင္းသည္။ အလုပ္ခြင္သို႔ သြားရခ်ိန္၊ အလုပ္တစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ ကူးရခ်ိန္တို႔ေၾကာင့္ ကုန္၊ ဝန္ေဆာင္မႈတို႔၏ ထုတ္လုပ္မႈ စရိတ္ကို ျမင့္တက္ေစသည္။  လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ညံ့လွ်င္ လူတစ္ဦးခ်င္း အတြက္လည္း စရိတ္ပိုသည္။ ထုတ္လုပ္သည့္ ေနရာတြင္ ေစ်းခ်ိဳေသာ ကုန္တို႔သည္ ကုန္ေရႊ႕ရခက္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းႀကီးသြားတတ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူကုန္၊ အခ်ိန္ကုန္၊ ေငြကုန္နည္းေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္လွ်င္ ကုန္မ်ား ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေစ်းခ်ိဳ၊ ပိုအရည္အေသြးေကာင္းမည္။ တစ္နယ္ႏွင့္ တစ္နယ္ သြားရလာရ လြယ္ရမည္။ တစ္ႏိုင္ငံလုံး၏ စီးပြားေရးအင္ဂ်င္ ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈ ေလ်ာ့သြားရမည္။

လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦ ျဖစ္ေသာ ၿမိဳ႕တြင္းၿမိဳ႕ျပင္ ရထားလမ္း၊ ကားလမ္းတို႔တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္းသည္ အလုပ္အကိုင္ မ်ားစြာကို ဖန္တီးေပးႏိုင္သည္။ တုံ႔ေႏွးေနေသာ စီးပြားေရးကိုလည္း လႈပ္ႏိႈးႏိုင္သည္။ ကုန္ေစ်းႏႈန္းကိစၥတြင္ တစ္ခ်က္ခုတ္႐ုံျဖင့္  သုံးေလးငါးခ်က္ ျပတ္သြားႏိုင္သည္မွာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး အေျခခံအေဆာက္အဦမ်ား အျမန္တိုးျမႇင့္ တည္ေဆာက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

(၃) စာရြက္စာတမ္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေရႊ႕ရလြယ္ေရး သို႔မဟုတ္ ႀကိဳးနီကိစၥ

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ား၊ လူမ်ား အပါအဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ား၊ ခြင့္ျပဳမိန္႔မ်ား ျမန္ျမန္ေရြ႕ရန္သည္လည္း ကုန္ေစ်းႏႈန္း ကိစၥတြင္ အေရးႀကီးသည္။ စီးပြားေရးလုပ္ခြင့္ အပါအဝင္ စာရြက္စာတမ္းမ်ားသည္ စားပြဲတစ္ခုမွ တစ္ခု၊ ႐ုံးတစ္ခုမွ တစ္ခုသို႔ အကူးအေျပာင္းတြင္ ၾကာျမင့္ခက္ခဲလွ်င္ စရိတ္စက မ်ားစြာတက္လာၿပီး ကုန္ေစ်းႏႈန္းကို ျမင့္တက္ေစသည္။ စီးပြားေရး လုပ္ရခက္သျဖင့္ ကုန္ပစၥည္း အရည္အေသြးႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းပိုင္းတြင္ အႏုတ္လကၡဏာ ေဆာင္သည္။ အစိုးရယႏၲရား ထိပ္ဆုံး သမၼတမွသည္ ေအာက္ေျခဝန္ထမ္းထိ သတင္းအခ်က္အလက္ စီးဆင္းမႈ၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ စီးဆင္းမႈ မွန္ကန္ျမန္ဆန္ေစရန္ လိုသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား၊ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၏ အခ်ိန္မ်ား၊ အာ႐ုံမ်ားသည္ တန္ဖိုး အလြန္ရွိသည့္အတြက္ တိုင္းျပည္က လိုအပ္ေနေသာ နယ္ပယ္မ်ားသို႔ ယင္းတို႔၏ အခ်ိန္မ်ား၊ အာ႐ုံမ်ား စီးဆင္းေအာင္ Time management အေရးႀကီးသည္။

(၄) ေဒၚလာေစ်းၿငိမ္ေရး

ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္ႏႈန္း အလြယ္ေခၚ ေဒၚလာေစ်းသည္ အျခားေစ်းႏႈန္းမ်ားကို လႊမ္းမိုးႀကီးစိုးေသာ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ရာ ယင္းသည္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးကို ျပေသာ ျပဒါးတိုင္ႀကီး တစ္ေခ်ာင္းျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏  ေဒၚလာေစ်းကိုၾကည့္လွ်င္ ျမန္မာ့စီးပြားေရးကို သေဘာေပါက္ႏိုင္သည္။  ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေဒၚလာေစ်းတက္လွ်င္ သြင္းကုန္ေစ်းျမင့္ၿပီး ေဒၚလာေစ်းက်လွ်င္ သြင္းကုန္ေစ်းနိမ့္သည္။ ေဒၚလာေစ်းတက္လွ်င္ ပို႔ကုန္ ေစ်းခ်ိဳသည့္အတြက္ ပို႔ကုန္တိုးျမႇင့္ေရး အခြင့္အလမ္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ ေဒၚလာေစ်း ဘယ္ေလာက္ျဖစ္သင့္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္ မရွိသျဖင့္ စာေရးသူ မသိပါ။ သို႔ေသာ္ ေဒၚလာေစ်းသည္ တည္ၿငိမ္သင့္သည္ကို စာေရးသူ သိပါသည္။ ေဒၚလာေစ်း မတည္ၿငိမ္လွ်င္ ကုန္ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရး၊ ထုတ္လုပ္ေရးတုိ႔တြင္ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ား ပိုမ်ားသည္။ မေသခ်ာ မေရရာမႈမ်ားလွ်င္ စရိတ္ႀကီးသည္။ ေဒၚလာေစ်းမၿငိမ္လွ်င္ ကုန္ေစ်းႏႈန္း မၿငိမ္၊ စီးပြားေရး တစ္ခုလုံးလည္း မၿငိမ္။ ေဒၚလာေစ်း မၿငိမ္လွ်င္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ အဓိကသြင္းအားစု ျဖစ္ေသာ ေငြအရင္းအႏွီးကို ျပည္ပမွ ရယူရန္လည္း စြန္႔စားရသျဖင့္ စရိတ္ႀကီးသြားသည္။ ေဒၚလာေစ်း အေၾကာင္းကို သီးသန္႔ေဆာင္းပါးအျဖစ္ လည္းေကာင္း၊ အျခားေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ လည္းေကာင္း စာေရးသူ မၾကာခဏ ေရးသားလ်က္ ရွိသျဖင့္ မ်ားမ်ားစားစား မေရးလိုေတာ့ပါ။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဝင္ရန္ ကတိျပဳၿပီးျဖစ္သည့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား၊ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့မႈမ်ား အျမန္စီးဝင္ႏိုင္ေအာင္ စီစဥ္ေပးလွ်င္ ေရတိုအားျဖင့္ ေဒၚလာေစ်း တည္ၿငိမ္ေစမည္ ျဖစ္သည္။ 
အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး ျဖစ္ေသာ စာရြက္စာတမ္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေရႊ႕ရလြယ္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြမ်ား စီးဝင္ေရးသည္ ဆက္စပ္ေနပါသည္။

ျပန္ခ်ဳပ္ပါမည္။ အစားအေသာက္ ဦးစားေပးေရး၊ ကုန္တို႔လူတို႔ ေရႊ႕ရလြယ္ေရး၊ စာရြက္စာတမ္း ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ား ေရႊ႕ရလြယ္ေရးႏွင့္  ေဒၚလာေစ်း ၿငိမ္ေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ 

ေဇယ်သူ

ABOUT AUTHOR

(ေဇယ်သူ)