News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အစွဲ အမုန်းသံသရာနဲ့ ပြိုကွဲပျက်စီးမှုဆိုတဲ့ ထောင်ချောက်ကို ရှောင်စေချင်
13-Aug-2019


လူ့အဖှဲ့အစညှးတဈခုမှာ ဘယအှရာကအမှား၊ ဘယအှရာ ကအမှနဆှိုတာ ခှဲခှားနိုငတှဲ့သူ ရှားပါးလာပှီဆိုရငှ အဲဒီအဖှဲ့အစညှးဟာ အဆိုးဘကသှို့သာ ဦးတညသှှားတတတှာ အသအခှောပါ။ လူတဈဦးတဈယောကဘှာပှောပှော မကှစှိစုံမှိတပှှီး ထောကခှံလိုကှ တတကှှပှီဆိုလှှငှ ထိုလူ့အဖှဲ့အစညှးရဲ့ ဆငခှှငတှုံတရားကို မေးခှနှးထုတစှရာဖှဈစပေါတယှ။ လူ့အဖှဲ့အစညှးနဲ့နိုငငှံ့ငှိမှးခမှှးရေးနဲ့ ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကရှေးကို အားထုတကှှိုးစားဆောငရှှကနှရတေဲ့ ကာလမှာ အနညှးဆုံးငါးပါးသီလတောငှ လုံခှုံအောငှ စောင့ရှှောကှ ထိနှးသိမှးနိုငမှှု လှော့နညှးလာပှီ၊ အမှားအမှနှ၊ အကောငှးအဆိုး အကှောငှးအကှိုး ဝဖနပှေိုငခှှားနိုငမှှု လှော့ပါးလာပှီ၊ စဈမှနတှဲ့ဘာသာတရားရဲ့အဆုံးအမ အောကမှှာပငလှှှငှ အမှနဟှာအမှားရဲ့ လှှမှးမိုးခှငှးခံရပှီဆိုရငှ ခတှသဈေ ဒဝဒတတှေှကေို လကယှပဖှိတခှေါသှလို ဖှဈနတတပှေါတယှ။

တကယကှ ကှှနတှောတှို့ဗုဒဓှဘာသာဟာ လူတှကေို စိတထှားဖှူစငတှဲ့သူတှဖှဈအေောငှ ပှုစုပှိုးထောငလှေ့ကငှ့ပှေးတဲ့ မှနမှှတတှဲ့ ဘာသာတဈခုဖှဈပါတယှ။ အခှားသော ဘာသာတရားတှလညှေး ထိုနညှးတူပဲဖှဈမှာပါ။ ဘယဘှာသာတရားမှာမဆို လူကောငှးလညှး ရှိနိုငသှလို၊ လူဆိုးလညှးရှိနိုငပှါတယှ။ အဆိုးအကောငှး အခငှှးခငှှး ပှုပှငဝှဖနတှေဲ့နရောမှာ အပှုသဘော ညငညှငသှာသာ သိမသှိမမှှေ့မှေ့ ရှိကှလှှငဖှှင့ှ မငှဂှလာတဈပါးနဲ့အညီ ဖှဈမယထှငပှါတယှ။ ပှငှးပှငှးထနထှနှ တောကလှောငနှိုငမှယ့မှီးကို ငှှိမှးသတဖှို့ရနှ လူတိုငှးမှာ တာဝနရှှိကှသလို မိမိတို့အပါအဝငှ လူသားတိုငှးမှာ ရိုးသားဖှောင့မှတမှှု၊ စဈမှနတှဲ့မတှတောတရား အပှနအှလှနပှေးစှမှးနိုငတှဲ့ နားလညမှှု၊ လေးစားမှု၊ ထားအပတှဲ့ကိုယခှငှှးစာတရားမှားနဲ့သာ ခိုငမှှဲတဲ့ယုံကှညမှှုတညဆှောကနှိုငမှယလှို့ခံယူပါတယှ။ ကှညညှိုအားထားရာ လူပုဂဂှိုလှ၊ ရဟနှးသံဃာ၊ ဘာသာ လူ့အဖှဲ့အစညှးတှကေို ရှုတခှဆှဲဆိုဝဖနဖှေို့ ဝနမှလေးကှတော့တဲ့အခါကာလတဈခုဟာ ကှုံတှေ့ရမယ့ှ ပကှစှီးခှငှးကပှ အခါသမယပဲဆိုတာ သတိထားသင့ကှှပါတယှ။

မသိမသာနဲ့စဈမှပှငသှဖှယှေ တငစှားခှငှးခံနရတေဲ့ လူ့ဘောငတှဈရပမှှာ မှားပှားလှတဲ့ပဋိပကခှတှေ ဖှလှှေော့လှော့နညှးစဖေို့ရနှ မိမိတို့တဈဦးခငှှး၊ တဈဦးခငှှးမှာ ကိုယကှငှ့တှရားကို လုံအောငကှငှ့ပှှီး၊ စိတအှမူအရာ၊ ကိုယအှမူအရာတှပှေောငှးလဲနိုငမှှ တောကှာကပှါမယှ။ ဒီမိုကရစေီနိုငငှံသဈထူထောငတှဲ့ကာလမှာ ပှညသှူတှအနနေေဲ့ ပှောရေးဆိုခှင့ရှှိလာတဲ့ပလကဖှောငှးပေါှ အခှားသူမှားရဲ့ အမှငသှဘောထားတှကေို လူကှီးလူကောငှးဆနဆှနှ တညတှညငှှိမငှှိမနှဲ့ လကခှံရငဆှိုငှ နိုငစှှမှးရှိဖို့ လိုအပလှာပါပှီ။

ယနေ့ Social Media တှမှော မှငတှှေ့ကှားသိနရတောတှေ၊ ကိုယ့အှားနညှးခကှကှို ကိုယမှမှငတှဲ့သူတှကမှေားနပှေီး တခှားလူရဲ့ အားနညှးခကှကှိုတော့ မှငတှတှ၊ ဖောတှတှ တဈဆိတကှို တဈအိတလှုပခှှဲ့ကားပှောဆိုပှီး ကိုယ့အှားနညှးခကှကှိုတော့ ဖုံးဖုံးဖိဖိ လစှလှှူရှု ပှောဆိုဝဖနမှှေုတှသော မှငတှှေ့ကှားသိနရပေါတယှ။ ဆငခှှငတှုံတရားနဲ့ ယှဉတှဲ့အတှေးအခေါတှှေ၊ တဈဦးအပေါတှဈဦး မှင့မှားတဲ့ တနဖှိုးထားမှုတှေ ဆိတသှုဉှးလာရငှ နိုငငှံကော၊ လူ့အဖှဲ့အစညှး အားလုံးကိုပါ ဒုကခှရောကနှိုငသှလို အထူးသဖှင့ှ အရေးကှီးတာက ကိုယ့နှိုငငှံကို ဖှံ့ဖှိုး တိုးတကစှလေိုတဲ့ စိတကှူးယဉအှိပမှကတှှေ အကှီးကှီးရှိနကှတေဲ့ ယနေ့ လူငယတှှေ၊ မှိုးဆကသှဈလူငယတှှမှော သူတို့ရဲ့စိတဓှာတတှှကဆှငှေးပှီး ကိုယကှငှ့တှရားတှပကှပှှေားကာ အဆိုးသံသရာသို့သာ တှနှးပို့ သလိုဖှဈသှားနိုငတှဲ့ အကှောငှးတရားတှကေိုလညှး အထူးဂရုပှုကာကှယှ စောင့ရှှောကကှှရမှာ ဖှဈပါတယှ။ စိတဓှာတကှဆှငှးမှုဟာ စိတဓှာတှ ပကှပှှားမှုကိုဖှဈစပှေီး လမှးလှှောကရှငှး လမှးပှောကတှဲ့အခှအနတှကေေေိုလညှး လူငယတှှေ ကှုံတှေ့ရနိုငပှါတယှ။ ဆိုလိုတာက လူငယတှှမှော ညောငသှီးလညှးစား၊ လေးသံလညှး နားထောငှ၊ ကှီးလန့စှာ စားဘဝနဲ့ ငါတို့မှာ မှီခိုအားထားရာမရှိ၊ စဈမှနတှဲ့မတှတောပေးစှမှးနိုငတှဲ့ မိတဆှှကေောငှးလညှးမရှိ၊ အားပေးမှှင့တှငနှိုငမှှုလညှးမရှိတဲ့အခှအနမှေော စနဈရဲ့သားကောငတှှေ ဖှဈကှရပှီဆိုပှီး လှဲမှားတဲ့အတှေးမှားနဲ့ လမှးမှားကိုရောကရှှိသှားနိုငတှာကို ဆိုလိုတာပါ။

နိုငငှံဖှံ့ဖှိုးတိုးတကရှေးမှာ သကဆှိုငပှါဝငသှူ အားလုံးဟာ တိုငှးပှညအှတှကှ အနုတလှကခှဏာမဖှဈစဘေဲ အပေါငှးလကခှဏာသာ ဖှဈစခငှပှေါတယှ။ ကောငှးကှိုးတှသော ပှုစခငှပှေါတယှ။ မှှမှှတတနှင့ှ ညီညီညှတညှှတှ ရှိခငှကှှသူမှားလညှး အမှားကှီးပါ။ စညှးမဉှှးစညှးကမှး လိုကနှာတတပှှီး ဥပဒစေိုးမိုးမှုအောကမှှာ တရားဥပဒကေိုလိုကနှာ စောင့ထှိနှးသူတှကေိုသာ ပှညသှူအမှားစုက လိုလားကှတာဖှဈပါတယှ။ အတတှနှင့ှ ပရမှှတပှီး အမှားအကှိုးကို ကှည့တှတမှယ့သှူတှေ ယနေ့ခတှမှော မှားစှာလိုအပနှပေါတယှ။ အာဃာတတှေ လှှော့ကှမှ စိတဓှာတှ တှပှငကှှမှသော တဈဖှဲ့နှင့တှဈဖှဲ့ကှား၊ တဈဦးနှင့တှဈဦးကှား အမှိုးသား ရငကှှားစေ့ရေးဟာ ပီပီပှငပှှငမှှငတှှေ့လာရမှာဖှဈပါတယှ။ ဘာသာတရားအဆုံးအမတှေ လိုကနှာကှပါမှလညှး စိတကှောငှးနှလုံးကောငှး ထားနိုငကှှပှီး ဒုစရိုကတှှေ ကငှးရှငှးနိုငကှှမှာပါ။ ပညာရှငတှှပေေါမှားပှီး အပှုသဘောဆောငနှိုငကှှ၊ သဘောထားကှီးကှမှလညှး အကှောငှးအကှိုး မှနမှှနကှနကှနနှဲ့ နိုငငှံ့အကှိုးကို ဆောငရှှကနှိုငကှှမှာပါ။ မိမိတှေးမှငပှှောဆိုပှုမူသမှှသညှ မိမိအတှကသှာမက မိမိပတဝှနှးကငှှ အပေါမှှာပါ အဆိုး၊ အကောငှးသကရှောကနှိုငတှယဆှိုတာ ထည့သှှငှး စဉှးစားနိုငပှါမှလညှး အမှားကငှးပှီး ခမှှးသာမှုဖှဈစတေဲ့ လူ့ဘောငတှဈရပကှို မလှဲဧကနရှရှိမှာဖှဈပါတယှ။

တဈဦးတဈယောကခှငှှးပဲဖှဈဖှဈ၊ အဖှဲ့အစညှးတဈခုပဲဖှဈဖှဈ၊ နိုငငှံတဈနိုငငှံပဲဖှဈဖှဈ ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကရှေးအတှကှ အားသှနခှှနစှိုကှ ဆောငရှှကနှပှေီဆိုရငှ အဟန့အှတားတှေ စိနခှေါမှှုတှကတေော့ အနညှးနဲ့အမှား ကှုံတှေ့ရငဆှိုငရှနိုငပှါတယှ။ စညှးစညှးလုံးလုံးမရှိ၊ ညီညီညှတညှှတှ မရှိကှရငတှော့ ဖိအားတှဝငပှှေီး အကပှအှတညှးတဈရပသှို့တှနှးပို့ လိုကသှလို ဖှဈသှားတတပှါတယှ။ အယူဝါဒစှဲ၊ ပုဂဂှိုလစှှဲ၊ ဒသစှေဲ၊ လူမှိုးစှဲ အစှဲမှားကငှးပှီး ရိုးသားမှုရှိကှရငတှော့ ပှိုကှဲပကှစှီးမှုဆိုတဲ့ ထောငခှှောကဇှာတကှှကထှဲက ရုနှးထှကနှိုငမှှာဖှဈပှီး စညှးလုံးညီညှတစှှာနဲ့ ငှိမှးခမှှးသာယာမှုကိုရရှိနိုငပှါလိမ့မှယှ။ ယခုအခှိနဟှာ Social Media တှကေ အဓမမှပေးနတေဲ့ စကားစဈခငှးတာတှကေို လှှော့၊ အမုနှးတှေ ရှောငရှှားပှီး စညှးလုံးရမယ့အှခှိနှ ဖှဈပါတယှ။ နိုငငှံတကာအသိုငှးအဝိုငှး တခှို့ရဲ့ နိုငငှံရေး၊ စီးပှားရေး၊ သံတမနရှေးအပါအဝငှ ထိမိတဲ့ ဖိအားပေးဒဏခှတအှရေးယူမှုတှနေဲ့ ဖိအားပေးပှငှးထနနှခှေိနမှှာ မိမိတို့ ပှညသှူတှကလညှေး နိုးနိုးကှားကှား အသိရှိရှိနဲ့ နိုငငှံရေးသမားမှားအကှား၊ ပါတီမှားအကှား၊ သံဃာထုအကှား၊ မီဒီယာမှားကှား၊ ညီညီညှတညှှတနှဲ့ ထိထိရောကရှောကှ ပှနလှညတှုံ့ပှနရှငဆှိုငနှိုငကှှရငှ ဒီမိုကရစေီနဲ့ ဖှံ့ဖှိုးတိုးတကမှှုအတှကှ အကပှအှတညှးကို ဖယရှှားနိုငမှယ့ှ အာမခံခကှမှှား ဖှဈပေါလှာမှာမလှဲပါဘူး။

အမုနှးစကားဆိုတာ ဆငခှှငတှုံတရားနဲ့ ပှောရမယ့စှကား၊ အပှု သဘောပှောရမယ့စှကားဖှဈပှီး အမုနှးမပါတဲ့ ဆုံးမပဲ့ပှငပှှောဆို စကားမှားရဲ့ ဆန့ကှငှဘှကပှါ။ အမုနှးစကားတှဟော မကောငှးမှုတှကေိုသာ အငအှားဖှဈစပေါတယှ။ တဈခါတဈရံ သူပှောတာမှားတယှ၊ ငါပှောတာမှနတှယှ စသညဖှှင့ှ ထပခှါထပခှါရှငှးပှ၊ ငှငှးခုံနကှခှငှေးမှိုးဟာ လူ့အဖှဲ့အစညှးတှကေို ပှိုကှဲမှနှးမသိ ပှိုကှဲအောငှ ဖှဈစတယဆှေိုတာကို သတိခပှသှင့ပှါတယှ။ ကိုယ့အှတှကှ သိကခှာလညှး ကစှသလေို ကိုယ့အှပေါရှှိရငှးစှဲ သဒဓှါတရားကိုလညှး ယုတလှှော့စပေါတယှ။ အကှညညှိုမဲ့စပေါတယှ။ နိုငငှံအရေးနဲ့ဘာသာရေးကို ကှဲကှဲပှားပှား အသုံးမခတှတလှှှငှ ဓမမှဟာအဓမမှဖှဈသှားတတပှါတယှ။ ထိလှယရှှလှယှ ထိခိုကလှှယတှဲ့ အနအထေားတဈရပမှှာ မတောတှဆမှုကှောင့ှ ပဲဖှဈဖှဈ၊ ဖနတှီးမှုကှောင့ပှဲဖှဈဖှဈ ပေါပှေါကလှာတဲ့ပဋိပကခှတိုငှးဟာ ပုံမှနရှှေ့နတေဲ့ အပှောငှးအလဲကိုထိခိုကနှိုငပှှီး အဲဒီအခကှတှှကေိုလှှော့တှကလှို့ မရစကောငှးပါ။ အကောငှးအဆိုးရလဒတှဈခုဟာ နိုငငှံသားတို့ရဲ့ရင့ှ ကကှတှညငှှိမမှှု၊ စိတရှှညသှညှးခံမှု အမှောအှမှငရှှိမှုတို့အပေါမှှာသာ မူတညတှဲ့အပှငှ နိုငငှံတကာအခှအနမှေေားကိုလညှးမှားစှာထည့သှှငှး အလေးအနကထှားရမညသှာဖှဈပါတယှ။ ဘယသှူ့ကိုမှ မုနှးလို့မဟုတပှါဘူး။ ဒုကခှမရောကစှခငှပှေါဘူး။ ခစှလှို့ ပှောတာဆိုပမယှေ့ ကိုယပှှောတဲ့စကားတှကေ အမုနှးတှခညှှေး၊ ဘကလှိုကမှှုတှခညှှေး၊ လကတှှေ့နဲ့ ကငှးကှာမှုတှခညှှေး ဖှဈနမယဆှေိုရငှ တရားမှှတမှုနဲ့ ကငှးကှာသှားတတပှါတယှ။

ယနေ့ကာလတှငှ ဘယနှရော၊ ဘယအှခှအနမှေောပဲဖှဈဖှဈ လူအတောမှှားမှားဟာ သညှးခံစိတတှှနညှေးလာကှပှီး ဒေါသနဲ့တုံ့ပှနှ တိုကခှိုကတှာမှိုးတှသော လှယလှှယကှူကူ တှေ့လာရပါတယှ။ လူမှုမီဒီယာဆိုတာတှမှော မှနမှာ့လူ့ဂုဏသှိကခှာကိုထိခိုကစှတေဲ့ အရေးအသားအပှောအဆိုတှမှော စိတအှနှောင့အှယှကဖှှဈစရာတှကသော မှားပါတယှ။ မဆငမှခှငမှှုတှကှေောင့ှ သူငယခှငှှးအခငှှးခငှှးတောငှ အထငလှှဲမှုတှေ ခံနရတတပှေါတယှ။ ဖှဈစဉအှမှနကှို ရိုးသားဖှောင့မှတစှှာသိဖို့ ပှောဖို့ မကှိုးစားကှတော့ဘဲ အပှနအှလှနထှိုးနှကတှိုကခှိုကကှှပှီး တဈဦးအပှဈကိုတဈဦး ထောကပှှတာတှပေဲရှိနလတေေော့ ဘုံရညမှှနှးတဲ့ ဦးတညခှကှှ၊ ကိုယသှှားခငှတှဲ့ရညမှှနှးခကှသှို့လညှး မရောကဖှှဈကှ တော့တာပါပဲ။ ဒေါသကိုပေါကဖှှားစတေဲ့ ရနလှိုတဲ့စကားကို ထိနှးသိမှးလှှော့ခနှိုငပှါမှ အမုနှးတရားတှကေိုလညှး ဖယရှှားကငှးစငနှိုငမှှာဖှဈပါတယှ။ သူမုနှးလို့ကိုယမှုနှး၊ သူရိုငှးလို့ကိုယရှိုငှး၊ သူရနပှှုလို့ ကိုယကှပှနရှနပှှုစတဲ့ အရာတှဟော တကယ့သှေးသိမရှာကတှဲ့ သဘောထားတှဖှဈပေါတယှ။ လူအတောမှှားမှားဟာ ကိုယ့ကှိုယကှိုယပှဲ မှနတှယလှို့ယူဆနကှတောလညှး အမှားတှေ ကှူးလှနဖှို့ဖှဈစတယဆှေိုတာ မရိပမှိနိုငကှှပါဘူး။ ကိုယကှ ပုဂဂှိုလစှှဲ၊ ဝါဒစှဲ၊ အဖှဲ့စှဲမရှိ ယထာဘူတကတှယလှို့ ကိုယ့ကှိုယကှိုယမှှငနှပမယှေေ့ ကိုယကှိုယတှိုငပှဲ အစှဲတှနေဲ့မကငှး၊ ဓမမှဓိဋဌှာနှ မကတှာတှေ၊ အယူမှားနတောတှေ အမှားက မှငနှတောတောငှ သတိထားမိပုံမရသူတှလညှေးရှိပါတယှ။ သူ့ဘကကှိုယ့ဘှကှ အပှနအှလှနဆှိုတဲ့နရောမှာ ကိုယပှှောတာကိုပဲ သူမှားက နားထောငစှခငှနှပှေေီး သူ့အမှငကှိုတော့ ကိုယ့ဘှကကှ လကခှံနိုငှ စှမှးမရှိတာဟာလညှး တကယ့ကှို ဓမမှဓိဋဌှာနမှကတှာပါ။ တဈဖှဲ့နဲ့တဈဖှဲ့ အမုနှးတှပှေားကှတယဆှိုတာ လောဘ၊ ဒေါသ၊ မောဟအရငှးခံတရား တှအပှငှေ အားလုံးဟာ တဈခှိနခှှိနမှှာရပတှန့သှှားနိုငတှယဆှိုတဲ့ ကိုယမှမှငနှိုငတှဲ့ မမှဲတဲ့အမှနတှရားကို ဖုံးလှှမှးခံထားရတာကှောင့လှညှး ပါပါတယှ။

အဆုံးသတရှရငတှော့ ဘယပှုဂဂှိုလှ၊ ဘယဘှာသာဝငပှဲဖှဈဖှဈ အမှနကှိုမှငနှိုငတှဲ့ တရားရှိဖို့ကသာ အနှဈသာရဖှဈပါတယှ။ တကယ့တှရားဆိုတာလညှး ကိုယခှငှှးစာတရားရှိဖို့ပါ။ ကိုယမှခံစားခငှသှလို၊ ကိုယမှထိခိုကခှငှသှလို စဈမှနတှဲ့စတနောမတှတောတရားနဲ့ သူ့ကိုလညှးပဲ မခံစားစခငှဘှေူး၊ မထိခိုကစှခငှဘှေူး၊ တရားမဲ့စှာမလုပခှငှဘှူးလို့ လူတိုငှးမှာ မတှတောသာထားကှရငှ ရနလှိုတဲ့စကားတှေ၊ အမုနှးတှေ၊ အပှုအမူတှလညှေး တဖှညှးဖှညှးခငှှး နညှးပါးသှားမှာပဲဖှဈပါတယှ။ ဒီအခကှကှလညှး စဈမှနတှဲ့ဘာသာတရားက ပှဋဌှာနှးပေးတဲ့ ဓမမှတရားတှမေို့ ဘာသာတရားကိုလကကှိုငထှားပှီး စညှးစညှးလုံးလုံးညီညီညှတှ ညှတရှှိကှလှှငဖှှင့ှ သုခခမှှးသာအပှည့နှဲ့အတူ ဖှံ့ဖှိုးမှု၊ ငှိမှးခမှှးမှုဆိုတဲ့ပနှးတိုငကှို လှမှးကိုငနှိုငမှှာဖှဈကှောငှး ရေးသားလိုကရှပါသညှ။

မိုးကခေိုငှ