News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေကာင္းဆံုးထဲက အေကာင္းဆံုး
13-Aug-2019ယေန႔ လူငယ္မ်ားကို အနာဂတ္၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီးဟုလည္း ဆိုၾကသည္။ လူငယ္မ်ားႀကိဳးစားအားထုတ္ၾကရန္လည္း မွာၾကားေျပာဆိုေနၾကသည္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္သည္ အနာဂတ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရး၊ လက္ဆင့္ကမ္းေနရာေပးေရး၊ အနာဂတ္ကို လူငယ္မ်ားျဖင့္ ဆက္လက္ဦးေဆာင္ေစေရးဟု နားလည္ထားပါသည္။

ႏိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေငြေၾကးအရင္းအႏွီးမ်ား၊ နည္းပညာမ်ား၊ လူသားရင္းျမစ္မ်ား လိုအပ္ပါသည္။ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ လူသားရင္းျမစ္ေမြးထုတ္ေရးသည္ ေငြေၾကးအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အခ်ိန္အားျဖင့္လည္းေကာင္း မ်ားစြာေပးဆပ္ရသည္။ လူသားရင္းျမစ္ဆိုရာတြင္လည္း နယ္ပယ္စံု၊ က႑စံုအတြက္ လူသားရင္းျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရး ျဖစ္ပါသည္။ ထိုနယ္စံုအတြက္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားအနက္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြက္ လူသားရင္းျမစ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားေမြးထုတ္ေပးေရးသည္လည္း အထူးလိုအပ္ေနပါသည္။

ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္

ဒီမိုကေရစီစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ျပည္သူက ျပည္သူမ်ားထဲမွ ေ႐ြးခ်ယ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ပေဒသရာဇ္စနစ္ကဲ့သို႔၊ အာဏာရွင္စနစ္ကဲ့သို႔ မ်ိဳး႐ိုးစဥ္ဆက္ဆက္ခံျခင္း၊ မိမိဩဇာခံကို လက္ဆင့္ကမ္းဆက္ခံျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အသင့္ေတာ္ဆံုး၊ အေကာင္းဆံုးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ၾကရပါသည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံေရးအေျခအေန၊ မိမိႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ကိုက္ညီေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံအတြက္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူအတြက္ျဖစ္ေစ အေကာင္းဆံုးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈကို ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးတြင္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား လက္ဆင့္ကမ္း ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္မႈ အစဥ္အဆက္ အားနည္းခဲ့သည္ဟု ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္ပါသည္။ ယင္းသည္လည္း ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးသမိုင္းေၾကာင္း၊ ပညာေရးစနစ္၊ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအတိမ္အနက္၊ ယဥ္ေက်းမႈဓေလ့ စသည့္ အျခားေသာ က႑မ်ားႏွင့္ဆက္စပ္လ်က္ရွိရာ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးအား လိုအပ္ေနဆဲကြက္လပ္တစ္ခုအျဖစ္ ေတြ႔ရွိရပါသည္။

ယခုကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္႐ြက္ေနခ်ိန္ကာလ၊ အျခားႏိုင္ငံမ်ားနည္းတူ တိုးတက္ေစေရး ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ကာလ၊ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝမ်ားတိုးတက္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ရသည့္ကာလတြင္ အရည္အေသြးျပည့္ဝသည့္ ႏိုင္ငံေရးမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ရွိရန္ လိုအပ္လာပါသည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း မိမိတို႔ကိုယ္စား ႏိုင္ငံ့တာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္၊ ႀကီးေလးေသာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ၾကမည့္ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ၾကရာတြင္ အဆိုးႏွစ္ခုထဲက သင့္သည့္တစ္ခုေ႐ြးရျခင္းထက္ (The lesser of two evils) အေကာင္းဆံုးမ်ားထဲက အေကာင္းဆံုးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္လိုၾကပါသည္။ သို႔မွလည္း စိတ္ဓာတ္အရည္အေသြးျမင့္မားေသာ၊ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေသာ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေပၚထြန္းလာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ျမင့္မားေသာ ႏိုင္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ားေပၚထြန္းလာမွသာ တစ္ဆင့္ထက္တစ္ဆင့္ ျမင့္မားေသာႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာအထူးျပဳ

ႏိုင္ငံေရး ပြင့္လင္းျမင္သာလာမႈႏွင့္အတူ ပညာေရးတြင္လည္း ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို သီးျခားဘာသာရပ္တစ္ခုအျဖစ္ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ သင္ၾကားေနၿပီျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ကို ၂၀၁၃ ပညာ သင္ႏွစ္မွစ၍ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားမ်ားအျဖစ္ ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး တကၠသိုလ္တို႔တြင္ လက္ခံသင္ၾကားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ သတ္မွတ္ခ်က္အေနႏွင့္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ ၇၀ ႏွင့္ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၂၀ သတ္မွတ္ ခ်က္ျဖင့္ ဝင္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ပထမအသုတ္တြင္ ေက်ာင္းသား ၄၅ ဦးရွိေသာ္လည္း ေနာက္ႏွစ္မ်ားတြင္ ေက်ာင္းသားဝင္သူဦးေရ နည္းပါးလာသည္ဟု ဆိုသည္။ ၂၀၁၇ ေနာက္တြင္ ထူးခၽြန္ေက်ာင္းသားအျဖစ္ ေခၚယူမႈမျပဳဘဲ သင္တန္းသားဦးေရ တိုးျမႇင့္လက္ခံႏိုင္ရန္အတြက္ အဂၤလိပ္စာရမွတ္ ၆၅ မွတ္၊ စုစုေပါင္းရမွတ္ ၄၀၀ ျဖင့္သာ ေခၚယူခဲ့သည့္အတြက္ ေက်ာင္းသားဦးေရ ၅၀ ဝန္းက်င္ခန္႔ထိ ျပန္လည္တိုးျမင့္လာေၾကာင္း တြဲဖက္ပါေမာကၡတစ္ဦးက ဆိုပါသည္။ ပထမအသုတ္သည္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ မဟာတန္းသို႔ တက္ေရာက္လ်က္ရွိသည္။ 

ထိုေမြးထုတ္ေပးလိုက္သည့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဆိုင္ရာ လူ႔စြမ္းအားအရင္း အျမစ္မ်ားကို မည္ကဲ့သို႔ အသံုးခ်ေနသည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စား စရာေကာင္းလွပါသည္။ တကၠသိုလ္မ်ားတြင္ ေျပာင္းလဲလာသည့္စနစ္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံအတြက္လိုအပ္ေနသည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးေနေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖက္တြင္ ထြက္ရွိလာသည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားကို အသံုးမခ်သည္မ်ား၊ အသံုးခ်ရေကာင္းမွန္း မသိသည္မ်ားလည္း ရွိေနေၾကာင္း သိရသည္။ 

ႏို္င္ငံေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈတြင္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ ဥပေဒပညာ စသည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားလိုအပ္ေနမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံဘာသာရပ္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရန္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္ကာလကပင္ ေတာင္းဆိုမႈေၾကာင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ရည္႐ြယ္ခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႔မွာ ခုတ္ရာ တျခားရွရာတျခားဟု ဆိုရမလိုပင္။

ဥပမာအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းတကၠသိုလ္နည္းျပေခၚယူရာတြင္ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးသိပၸံအထူးျပဳျဖင့္ ဘြဲ႔ရသူမ်ားကို ထည့္သြင္း မေခၚယူသည္ကို ေတြ႔ရေၾကာင္း ဆိုပါသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အျခားနယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ေခၚယူရာတြင္ ယင္းဘာသာရပ္အား ထည့္သြင္းမေခၚယူသည္ကို ေတြ႔ရပါသည္။ ႏိုင္ငံအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္၍ အထူးျပဳပညာရပ္တစ္ခုကို ဖြင့္လွစ္သည္ႏွင့္အညီ ယင္းပညာရပ္ဆိုင္ရာ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကိုလည္း အသံုးျပဳရန္လိုအပ္မည္ ျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံအား ဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေနဆဲကာလတြင္ အဓိကလိုအပ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ လူသားရင္းျမစ္မ်ားကို စြမ္းအားရွိရွိ အသံုးျပဳတတ္ရန္ လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ယင္းသို႔ အသံုးခ်ရန္ သို႔မဟုတ္ တာဝန္ေပးရန္ ရည္မွန္းခ်က္မရွိပါက ႏိုင္ငံေတာ္၏ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ အခ်ိန္မ်ား၊ လုပ္အားမ်ား အဆံုး႐ံႈးခံ မဖြင့္သင့္ေၾကာင္း ၎က ဆိုပါသည္။ ယင္းအထူးျပဳ ဘာသာရပ္မ်ားျဖင့္ ေက်ာင္းၿပီးခဲ့ေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ၾကရသကဲ့သို႔ ေနာက္လာမည့္ ေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္လည္း အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည္ကို အေလးထားၾကပါလိမ့္မည္။ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္အတြက္ လိုအပ္ေသာ အရင္းအျမစ္မ်ားလည္း အားေလ်ာ့သြားမည္ျဖစ္သည္။

၂၀၂၀ လြန္ကာလ

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလသည္ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္ ၉ ႏွစ္အတြင္း ေရာက္ရွိလာရာ ေျဖေလွ်ာ့မႈအဆင့္အတြက္သာမက  ဒီမိုကေရစီခိုင္မာေအာင္ တည္ေဆာက္ေရး၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကိုလည္း တည္ေဆာက္ရမည္ျဖစ္ရာ အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ရင့္က်က္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလိုအပ္သကဲ့သို႔ တီထြင္မႈ၊ ဖန္တီးမႈ၊ ဆန္းသစ္မႈအေတြးအေခၚႏွင့္ ရဲရင့္ေသာ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား၏ ဦးေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းမ်ား လိုအပ္ပါလိမ့္မည္။

လူငယ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အနာဂတ္မ်ားျဖစ္သျဖင့္ လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေရးတြင္ ပိုမိုပါဝင္သင့္ပါသည္။ လူငယ္ဆိုသည္မွာ အေတြးသစ္မ်ားျဖင့္ ေျပာင္းလဲမႈကို လိုလားတတ္ၾကသည္။ လူငယ္မ်ားတြင္ လိုအပ္ေသာ ပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ အေတြ႔အႀကံဳ၊ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းျဖင့္ ထက္ျမက္ေသာမ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

၂၀၂၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါတီမ်ားအားလံုး အထူးသျဖင့္ အင္အားႀကီးပါတီႀကီးမ်ားမွ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ား မည္မွ်အထိ ေပၚထြက္လာႏိုင္မည္ကို မွန္းဆၾကည့္မိပါသည္။ ပါတီမ်ားတြင္ လက္ရွိအေနအထားအရ လူငယ္မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ား ေနရာရရွိမႈ၊ တာဝန္ေပးမႈ၊ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈႏွင့္ ႏိႈင္းခ်ိန္ပါက မ်ားစြာအားနည္းေနဆဲဟု ျမင္မိပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုသျဖင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားခ်ည္းကိုသာ တာဝန္ေပးေနရာခ်ထားရန္ဟု မဆိုလိုပါ။ လူငယ္ႏွင့္လူႀကီး မွ်တစြာ တာဝန္ေပးျခင္းျဖင့္ လူငယ္မ်ားကိုလက္တြဲေခၚယူမည္ဆိုပါက လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ယူႏိုင္ေသာ၊ ယံုၾကည္စြာတာဝန္လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ႏိုင္ေသာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားသစ္မ်ား အနာဂတ္တြင္ ေပၚထြန္းလာႏိုင္ပါသည္။

မ်ိဳးဆက္သစ္ လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေပးေရးကို ပါတီႀကီးအခ်ိဳ႕က ေျပာဆိုေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားကိုလည္း ၾကားရပါသည္။ ထို႔အတူ လူငယ္စီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေနသည္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒြိဟျဖစ္ဖြယ္ရာမွာ ယင္းလူငယ္မ်ားအား လက္တြဲေခၚယူေရးႏွင့္ ယံုၾကည္စြာ တာဝန္ေပးအပ္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ပါတီမ်ားက က်င့္သံုးေနသည့္ ေခါင္းေဆာင္ဆက္ခံမႈ မူဝါဒေပၚလစီမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ပါက ၂၀၂၀ လြန္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္တြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကိုျမင္ေတြ႔ရန္ မလြယ္ကူ ႏိုင္ေသးေခ်။

အေကာင္းဆံုးထဲက အေကာင္းဆံုး

အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာ လူငယ္ ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ေရးမ်ား၊ အသိပညာျဖန္႔ေဝမႈမ်ား ေဆာက္႐ြက္လ်က္ရွိၿပီး အရည္အေသြးျမင့္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေတြ႔ေနရပါသည္။ ထိုလူငယ္မ်ားအား ႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑၊ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး၊ ဖြြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ခြင့္ရရွိရန္ လမ္းဖြင့္ေပးသင့္ပါသည္။ လူငယ္မ်ိဳးဆက္ေမြးထုတ္ေရးတြင္ အဓိက အခက္အခဲျပႆနာတစ္ရပ္မွာ ႏိုင္ငံခ်စ္စိတ္၊ သမာသမတ္စိတ္၊ ႐ိုးသားစိတ္ရွိၿပီး ထူးခၽြန္ထက္ျမက္ေသာလူငယ္မ်ား ေ႐ြးခ်ယ္ေရးျဖစ္သည္။ မိမိပါတီ၊ မိမိအဖြဲ႔အစည္း၊ မိမိအယူအဆကိုသာ လက္ညႇိဳးေထာင္ေခါင္းညိတ္သူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္းထက္ ျပည္သူႏွင့္ႏိုင္ငံကို အမွန္တကယ္အက်ိဳးျပဳမည့္သူ လူငယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားျဖစ္ရန္ လိုအပ္ပါသည္။

အထက္မွာဆိုခဲ့သလိုပင္ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ရင္ေပါင္တန္းႏို္င္ေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုတည္ေဆာက္ရန္ဆိုပါမူ ထူးခၽြန္ေသာမ်ိဳးဆက္မ်ားျဖင့္ အားျဖည့္ ၾကရပါလိမ့္မည္။ ျပည္သူမ်ားအေနႏွင့္လည္း ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနရေသာ အခက္အခဲ အက်ပ္အတည္းမ်ားေက်ာ္လႊားႏိုင္ေရး၊ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးမ်ားအတြက္ မိမိတို႔အား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္သူမ်ားအျဖစ္ အေကာင္းဆံုးထဲမွ အေကာင္းဆံုးကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္လိုၾကမည္ျဖစ္သည္။ ယင္းလိုလားခ်က္သည္လည္း သူႏိုင္ ကိုယ္ႏိုင္ အေျဖတစ္ခုဟု ယူဆမိပါသည္။

သိန္းထြန္း (IR)