News

POST TYPE

PERSPECTIVE

နီးလ်က္ႏွင့္ ေဝးေနေသာ ေျခဥျပင္ဆင္ေရးခရီး
24-Jul-2019ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို ဇူလိုင္လ ၁၅ ရက္ေန႔က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္သြင္းခဲ့ၾကၿပီး ထိုအစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအမည္စာရင္းကိုမူ ဇူလိုင္လ ၂၂ ရက္ေန႔က အၿပီးသတ္ေပးခဲ့ၾကရာ စုစုေပါင္း (၁၂၅) ဦးရွိေၾကာင္း သိရသည္။ ေဆြးေႏြးမည့္ရက္ကိုမူ ထုတ္ျပန္ေၾကညာျခင္းမျပဳေသးေပ။

ထိုအစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ေမာင္ေမာင္က “တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔က ယခင္ကတည္းက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္မညီ၍ ကန္႔ကြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္လည္း ယခုကဲ့သို႔ ဖြင့္ေပးလိုက္တဲ့အခါမွာေတာ့ သိတဲ့အတိုင္းပဲ ၃၇၆၅ ခ်က္ေပါ့၊ နည္းတဲ့အခ်က္ေတြ မဟုတ္ဘူး၊ ဒါေတြၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံရဲ႕ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွာ ဘယ္ေလာက္အႏၲရာယ္ရွိလာလဲ ျမင္ရမွာပါ”ဟု အဆိုပါ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းသည့္ေန႔တြင္ မီဒီယာအားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎အေနႏွင့္ ဘယ္လိုအႏၲရာယ္ရွိလာႏိုင္တာလဲဟူသည့္အေပၚတြင္မူ ျပန္လည္ေျဖၾကားျခင္းမရွိေၾကာင္းလည္း ေတြ႔ရသည္။

အစီရင္ခံစာပါအခ်က္မ်ားအေပၚ အာဏာရပါတီ NLD ဘက္က အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေအာင္ၾကည္ၫႊန္႔ ေျခဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ကျဖင့္မူ “အခုအခ်က္ေတြက ျဖစ္ခ်င္တာေတြကို စုထားတဲ့အခ်က္ေတြပဲ ရွိေသးတာမို႔ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာမရွိပါဘူး၊ ျဖစ္သင့္တာေတြကို ႏိုင္ငံအတြက္ ႀကိဳးစားရပါမယ္၊ ဒီေလာက္ေတာင္မ်ားေနလို႔ ဆက္လုပ္စရာမရွိဘူးဆိုရင္ ႏိုင္ငံအတြက္ ဆက္လုပ္ဖို႔ရပ္တန္႔သြားမွာ၊ အဲဒီကမွ တစ္ဆင့္တက္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ထဲကို ဥပေဒၾကမ္းတင္ သြင္းလိုက္ႏိုင္ၿပီဆိုရင္ေတာ့ ျဖစ္ႏိုင္တာကဘယ္အရာေတြလဲဆိုတာ ေပၚလာမွာပါ။ အဲဒါက ႏိုင္ငံေတာ္နဲ႔ျပည္သူေတြ လိုလားေတာင့္တေနတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္တဲ့ပံုစံျဖစ္လာမွာပါ။ အခုအေနနဲ႔ကေတာ့ တစ္လွမ္းခ်င္း၊ တစ္လွမ္းခ်င္း ေ႐ႊ႕တဲ့အခါမွာေပၚလာတဲ့ အခက္အခဲေတြကို ပူးေပါင္းၿပီး ျဖစ္သင့္တာေတြျဖစ္ေအာင္ ဆက္ႀကိဳးစားသြားရမယ္”ဟု ဆိုထားခဲ့သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ အစီရင္ခံစာ အေပၚေဆြးေႏြးၾကသည့္အခါတြင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ကို သတိမူၿပီးေဆြေႏြးၾကဖို႔ နာယက က တိုက္တြန္းထားခဲ့သည္ကိုလည္း သတိထားမိသည္။ သို႔အတြက္ လာမည့္ရက္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္လက္က်င္းပသည့္အခါ မည္သို႔မည္ပံု ေဆြးေႏြးၾကမည္ဆိုသည္မွာလည္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရွိလာသည္။

အမွန္ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အစီရင္ခံစာတင္သြင္းျခင္းဆိုသည့္ ယခုအဆင့္သည္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ၁၄ ခုႏွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္သားမ်ားအစုအဖြဲ႔တို႔ အားလံုးပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းအဖြဲ႔ျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္ ေျခဥကို ျပင္ဆင္လိုၾကသည့္အခ်က္မ်ားကို ကနဦး စုစည္းၿပီးေတြ႔ရွိခ်က္ကို လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပျခင္းသာျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ မည္သူက မည္သို႔ျပင္မည္၊ မည္သို႔ေသာ သေဘာထားရွိၾကသည္ကိုသာ အသီးသီးက အခ်က္အလက္ႏွင့္ အခန္းလိုက္တင္ျပၾကျခင္းအဆင့္သာ ျမင္ရေသးသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဟု ဆိုေသာ္ျငားလည္း ထိုေကာ္မတီအတြင္း ယခုတင္ျပလာသည့္ အခ်က္မ်ားအေပၚ အႀကိတ္အနယ္ေဆြးေႏြးျငင္းခံုၿပီး ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳၾကရသည့္အဆင့္ထိ ျဖစ္မလာေသးဟုထင္သည္။ 

အေၾကာင္းမွာ လႊတ္ေတာ္အတြင္းဖြဲ႔စည္းၾကသည့္ ေကာ္မတီမ်ားအတြင္း ေဆာင္႐ြက္ၾကသည့္လုပ္ငန္းအဆင့္ဆင့္မွာလည္း ယခု က်င္းပေနၾကသည့္ လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးမ်ားနည္းတူျဖစ္သည္။ ေကာ္မတီဝင္တစ္ဦးဦးက အဆိုတင္သြင္းလွ်င္ ဝိုင္းဝန္းေဆြးေႏြး၊ ေထာက္ခံ၊ ကန္႔ကြက္ၾကၿပီးလွ်င္ ၿပီးသည့္အခါ မဲခြဲဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳရသည္။ ေနာက္ဆံုးအေျဖကို ေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ဟုဆိုတာ လႊတ္ေတာ္ႀကီးအတြင္းသို႔ တင္သြင္းၾကရသည္။ သို႔ေသာ္ယခုအစီရင္ခံ စာပါေတြ႔ရွိခ်က္အရမူ ၎တို႔ ေကာ္မတီအေနႏွင့္ ကနဦးေတြ႔ရွိခ်က္ သေဘာသာ တင္ျပလာေသးသည္ကိုေတြ႔ရသည္။

ျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းဟုသာေျပာ၍ ရေသးသည္။ အစီရင္ခံစာပါ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို ျပင္ၾကမည္ဟု မဆိုလိုေသး။ အမွန္ဆိုလွ်င္ယခုကဲ့သို႔ ေကာ္မတီဖြဲ႔စည္းျခင္း၊ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားကို စုစည္းတင္ျပျခင္းသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း (၁၂) ပါ ျပင္ဆင္ျခင္းအပိုင္းကို မေရာက္လာေသးေပ။ ဤေကာ္မတီအေပၚ မူလဖြဲ႔စည္းမိန္႔အရ ေပးအပ္ထားသည့္တာဝန္အရ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ေရးဆြဲတင္သြင္းရန္ကိစၥၿပီးေျမာက္မွသာ ထိုေျခဥပါျပ႒ာန္းခ်က္အတိုင္း ေဆာင္႐ြက္၍ ရႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယခု အစီရင္ခံစာပါ ျပင္ဆင္လိုသည့္အခ်က္မ်ားအေပၚ လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေဆြးေႏြးၿပီးၾကသည့္အခါ လႊတ္ေတာ္က ထိုအစီရင္ခံစာပါေကာ္မတီ၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ျဖစ္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ဆက္လက္ေရးဆြဲႏိုင္ေရးဟူေသာ ကိစၥကို အတည္ျပဳဆံုးျဖတ္ၾကရမည္။

ထိုအဆင့္ၿပီးလွ်င္ ထိုေကာ္မတီအေနႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား ဆက္လက္က်င္းပကာ ယခု တင္ျပထားသည့္အစီရင္ခံစာပါ ပါတီအသီးသီး၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ အခန္းအလိုက္တစ္ခန္းခ်င္း ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး မည္သည့္အခ်က္ကျဖင့္ သင့္၏၊ တပ္မေတာ္ဘက္ကလည္း ေထာက္ခံ၏၊ မည္သည့္အခ်က္ကေတာ့ျဖင့္ မသင့္၊ စသည္ျဖင့္ အခန္း ၁၅ ခန္းလံုးကို တစ္ဆင့္ခ်င္းျပင္ဆင္ေရးအတြက္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားႏွင့္ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ျပင္ပမွဥပေဒပညာရွင္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ား အားလံုးကိုပါ ဖိတ္ေခၚေဆြးေႏြးအႀကံဉာဏ္မ်ားရယူၾကၿပီး ေနာက္ဆံုးတြင္ ေကာ္မတီဝင္မ်ားက ျပန္လည္ဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳၾကတာ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ျဖစ္ေျမာက္ေအာင္ ဝိုင္းဝန္းပံုေဖာ္ေရးဆြဲၾကရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္သည္။ ထိုအဆင့္သည္သာ အခက္ခဲဆံုးအပိုင္းျဖစ္လာႏိုင္ၿပီး အခ်ိန္အားျဖင့္ အေတာ္ယူရဦးမည္ဟုလည္း သံုးသပ္ၾကည့္၍ရသည္။ ယခင္ကာလ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား အသီးသီးတင္ၾကသည့္ ကာလသည္ပင္လွ်င္ ၅ လခန္႔အခ်ိန္ယူခဲ့ရၿပီး ယခုဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကို အားလံုးသေဘာတူ ၾကည္ျဖဴစြာပါဝင္ ေရးဆြဲႏိုင္ၾကေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ အခ်ိန္ၾကာႏိုင္ဦး မည့္အျပင္လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ယခုတင္ျပထားဆဲ လုပ္ငန္းအစီအစဥ္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္သည့္အခါ ယခုကာလသည္ ဘတ္ဂ်က္စီမံကိန္း၊ အခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒမ်ား တင္သြင္းေဆြးေႏြးေနၾကသည့္ကာလႏွင့္လည္း တိုက္ဆိုင္လ်က္ရွိေနျခင္း၊ ၎တို႔ ဖိတ္ၾကားေဆြးေႏြးအႀကံဉာဏ္ရယူၾကရမည့္ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းပုဂၢိဳလ္မ်ား မ်ားျပားႏိုင္ျခင္းမ်ားအရ သံုးသပ္ၾကည့္ရျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

၎ေကာ္မတီအေပၚ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က ဖြဲ႔စည္းတာဝန္ေပးအပ္ထားသည့္အမိန္႔အရ ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ ထို ပူးေပါင္းေကာ္မတီအေနႏွင့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ေရးဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းၿပီးလွ်င္ သက္တမ္းကုန္ဆံုးၿပီး တာဝန္ၿပီးေျမာက္ၿပီျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ရသည္။ ထိုေကာ္မတီမွ တင္သြင္းၾကမည့္ အဆိုပါဥပေဒမူၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္ကို စတင္တင္သြင္းလာၾကသည့္အခါတြင္မူ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအရ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပၾကရမည္ျဖစ္ရာ ထို ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းဆိုသည္မွာလည္း ယခုလႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ ကိုယ္စားလွယ္ ၆၆၀ ဦးခန္႔ထဲမွ ကိုယ္စားလွယ္ေပါင္း ၁၃၀ ေက်ာ္က လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ၾကရမည္ျဖစ္ရာ ယခုပူးေပါင္းေကာ္မတီထဲတြင္ ပါဝင္ၾကၿပီး အစီရင္ခံစာတြင္ ျပင္ဆင္ရန္ အသီးသီးအႀကံျပဳၾကသည့္ NLD မွ ၁၈ ဦး၊ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ ၈ ဦး၊ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ၂ ဦး၊ ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီ ၂ ဦး၊ ရွမ္းတိုင္း ရင္းသားမ်ားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ၂ ဦးႏွင့္ က်န္တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးစီ ပါဝင္ၾကရာ ထိုေကာ္မတီဝင္မ်ားမွပင္ စုေပါင္းလက္မွတ္ထိုးၿပီး က်န္ရွိသည့္ လက္မွတ္ ၁၀၀ ခန္႔ကိုလည္း ပါတီအသီးသီးက အခ်ိဳးက်တြက္ၿပီး လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ၾကရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကပံုေပၚသည္။

ထိုျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအခန္း ၁၂ ပါနည္းလမ္းအတိုင္း ထိုအခါတြင္မွ စတင္တင္သြင္းလာသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကလည္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားပါအတိုင္း လႊတ္ေတာ္ကို အသိေပးျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးကို ျဖန္႔ေဝျခင္း၊ ေဆြေႏြးမည့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အစုအဖြဲ႔စာရင္း မ်ားေတာင္းခံျခင္း၊ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳျခင္းအဆင့္တို႔ကို ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ဆိုင္ရာဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္သာျဖစ္သည္။ ဤသည္မွာ ဤျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ ဆက္လက္ေလွ်ာက္လွမ္းၾကရမည့္ လုပ္ငန္းကို အက်ဥ္းမွ်ေဆြးေႏြးျခင္းသာျဖစ္သည္။

ယခုရက္ပိုင္းတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၏ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ေဒါက္တာမ်ိဳးၫႊန္႔က ၎တို႔ပါတီ၏ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္ ၁၁၄ ခ်က္ကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္ လတ္တေလာျဖစ္ေပၚေနသည့္ ပစၥကၡႏိုင္ငံေရးအေျခအေနမ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီးမွ တပ္မေတာ္က ခြင့္ျပဳလိုက္ေလ်ာႏိုင္သည့္ ျပင္ဆင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို သာတင္သြင္းထားျခင္းျဖစ္သည္ဟုဆိုထားရာ ၎တို႔ပါတီမွ တင္ထားသည့္အခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုအတိုင္းပင္ေတြ႔ရသည္။ 

ဥပမာအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္အတြင္းရွိ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ အေရအတြက္ကိစၥကိုပင္ ႏွစ္အပိုင္းအျခား အလိုက္သာ တျဖည္းျဖည္းေလွ်ာ့ခ်ရန္ အႀကံျပဳထားသည္ကို ျမင္ရႏိုင္သည္။ အျခားေသာအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုနည္းအတိုင္းပင္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ လိုက္ေလ်ာႏိုင္သည့္အခ်က္၊ ႏိုင္ငံအတြင္း လတ္တေလာေပၚေပါက္ျဖစ္ေပၚေနသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ႐ုတ္ျခည္းေျပာင္းလဲပစ္ရန္မလိုဘဲ တျဖည္းျဖည္းညင္သာစြာ ေျပာင္းလဲ ေရးကိုသာ ေဇာင္းေပးထားသည္ကိုလည္း အႀကံျပဳခ်က္မ်ားတြင္ေတြ႔ ရသည္။ 

ထို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဤသည္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အာဏာရပါတီအေနႏွင့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံျပင္ဆင္ေရးကိစၥကို တပ္မေတာ္ႏွင့္ပူးေပါင္းၿပီး ၎တို႔အလိုက်သာ လိုက္ေလ်ာကာ ျပင္ဆင္လိုသည့္ သေဘာထားကိုလည္းေတြ႔ရသည္။ သို႔အတြက္ ယခု အစီရင္ခံစာအေပၚ ေဆြးေႏြးၾကမည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနႏွင့္ မည္သို႔ပင္ ေဆြးေႏြးၾကေစကာမူ အမွန္တကယ္ အေရးႀကီးသည္မွာ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ခု ဆက္လက္ေရးဆြဲေရးကိစၥျဖစ္ရာ ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီ၌္ ပါဝင္သည့္ ရာခိုင္ႏႈန္းအရဆိုလွ်င္လည္း အဖြဲ႔ဝင္ ၄၅ ဦးထဲတြင္ NLD ႏွင့္တပ္မေတာ္ သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တို႔ေပါင္းလွ်င္ ဆႏၵမဲအရ အႏိုင္ရႏိုင္သည့္ အားေလ်ာ္စြာ ပူးေပါင္းၿပီး သင့္ေတာ္သည့္ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားပါဝင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ကိုေရးဆြဲႏိုင္ေရးသည္သာ အခရာက်သည္ဟု ျမင္သည္။ 

ထိုမွတစ္ဆင့္တက္ၿပီး အဆိုပါ ဥပေဒမူၾကမ္းကို NLD၊ တပ္မေတာ္နဲ႔ အျခားပါတီမ်ားစုေပါင္း၍ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း လက္မွတ္ဝိုင္းထိုးၿပီး လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္းလိုက္လွ်င္ပင္ အားလံုးက သေဘာတူၿပီး သားေ႐ႊအိုးထမ္း ကိန္းဆိုက္သည့္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္သည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ ေပၚထြက္လာႏိုင္သည္။ တပ္မေတာ္အေနဘက္က ၾကည့္လွ်င္လည္း ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးမွာ မခက္ဟုထင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ ၎တို႔ထဲမွာ တပ္မေတာ္သားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္သားေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ ပါဝင္ကာ လက္မွတ္ေရးထိုးတင္ျပထားၿပီးျဖစ္သည့္ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးပါတီမွ ဦးေဆာင္ကာ ယခင္လႊတ္ေတာ္ကို တင္သြင္းထားသည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းပါ အခ်က္ ၁၀ ခ်က္ကလည္း အသင့္ရွိေန၍ျဖစ္သည္။ ထိုအခ်က္ ၁၀ ခ်က္အျပင္ ေနာက္ထပ္ NLD ပါတီႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားမွ ျပင္ဆင္ရန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ား ၃၇၆၆ ခ်က္ထဲမွ သင့္ေလ်ာ္သည့္ အခ်က္ ၂၀ ေလာက္ကိုယူၿပီး ပထမအဆင့္ အခ်က္ ၃၀ ေလာက္ကို ၄၃၆ (က) ႏွင့္ ၄၃၆(ခ) ဟူ၍ ခြဲၿပီး ဝိုင္းဝန္းညီညာစြာ လႊတ္ေတာ္ကို တစ္စိတ္တစ္ဝမ္းတည္း တင္ေပးလိုက္လွ်င္ပင္ နတ္လွဴသာဓုေခၚကာ တပ္မေတာ္ကိုလည္း ျပည္သူအမ်ားက ပို၍ပို၍ၾကည္ညိဳလာႏိုင္မည္ဟု ထင္သည္။ ယခုမွာ နီးလ်က္ႏွင့္ ေဝးေနသေယာင္ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ စာေရးသူအေနႏွင့္ အေကာင္းဘက္ကို ႐ႈျမင္သည့္ အႀကံေပးျခင္း သက္သက္သာ ေရးသားတင္ျပျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုးသပ္ေရးသား တင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သန္းၿဖိဳးႏိုင္