News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ညီၫႊတ္ေရးဆုိသည္မွာ
19-Jul-2019ႏုိင္ငံေရးသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ဘဝမ်ားကို အေကာင္း၊ အဆိုး ဖန္တီးေပးတတ္ေၾကာင္း စာသိသာမက လက္ေတြ႔အားျဖင့္လည္း သိခဲ့ရၿပီးျဖစ္သည္။ လြတ္လပ္ေရးရၿပီးေနာက္ပိုင္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီေခတ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေကာင္စီေခတ္စသည့္ ျမန္မာ့သမိုင္းသည္ ၁၉၄၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၁ အထိ ကာလအားျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၃ ႏွစ္၊ ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ ၈ ႏွစ္ေက်ာ္ ... ယင္း အေတြ႔အႀကံဳမ်ားႏွင့္ အေတြးအျမင္အသိမ်ားသည္ ဆင္ျခင္သံုးသပ္ဖြယ္မ်ားအတိ။

လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီးေနာက္ပိုင္း ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီေခတ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအခ်ိဳးအေကြ႔အေပၚ မ်ားစြာ သက္ေရာက္လ်က္ရွိေနခဲ့သည္။ ယင္းကာလအတြင္းမွာပင္ ျပည္တြင္းစစ္မီး စတင္ေတာက္ေလာင္ခဲ့ၿပီး၊ တိုင္းရင္းသား စည္းလံုးညီၫြတ္ေရးမွာလည္း အစိတ္စိတ္ အႁမႊာႁမႊာျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ယင္း၏အက်ိဳးဆက္သည္ တစ္ပါတီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရာက္ရွိသြားခဲ့သည္။ ထိုသို႔ဆိုသျဖင့္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီ ေခတ္ကာလကို အျပစ္ပံုခ်လိုျခင္း၊ အျပစ္တင္လိုျခင္း မရည္႐ြယ္။ သို႔ေသာ္ ျဖစ္စဥ္၊ ျဖစ္ရပ္တို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ အေၾကာင္းႏွင့္အက်ိဳးကိုမူ ဆင္ျခင္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။ အားသာခ်က္မ်ားကို ထိမ္ခ်န္မထားသင့္ သကဲ့သို႔ အားနည္းခ်က္မ်ားကိုလည္း ကြယ္ဝွက္ထားရန္ မျပဳလုပ္သင့္။ ျမန္မာႏိုင္ငံလြတ္လပ္ေရးၿပီးေနာက္ပိုင္း ျဖစ္ေပၚလာခဲ့သည့္ လက္နက္ကိုင္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီၫြတ္မႈပ်က္ျပားရျခင္းမ်ားသည္ ယေန႔ရင္ဆိုင္ေနရဆဲ အခက္အခဲျဖစ္ေနျခင္းေၾကာင့္ က်ိဳးေၾကာင္း စဥ္းစားလိုျခင္းျဖစ္သည္။

လြတ္လပ္ေရးရရွိသည္ကို သိမီသူမ်ားဆိုပါက ယေန႔တြင္ အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္ အနည္းဆံုး ၇၁ ႏွစ္ရွိေနၿပီ။ အသက္ ၇၁ ဝန္းက်င္ရွိေနသူမ်ားသည္ ပါလီမန္ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ေကာင္းမြန္စြာ သိမီသူမ်ားျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ၁၉၆၂ ေနာက္ပိုင္းေမြးဖြားသူမ်ားသည္ပင္ ယေန႔ခ်ိန္တြင္ အသက္အ႐ြယ္အားျဖင့္ အနည္းဆံုး ၅၇ ႏွစ္ရွိၿပီ ျဖစ္သည္။ မိမိ ကိုယ္တိုင္သည္ပင္ တကၠသိုလ္တတိယႏွစ္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္တြင္ ႏိုင္ငံေရး အခ်ိဳးအေကြ႔တစ္ခုကို ျဖတ္သန္းခဲ့ရၿပီး အေတြ႔အႀကံဳႏွင့္ ဘဝသင္ခန္းစာ မ်ားရရွိၿပီးျဖစ္သည္။ ယင္းအေတြ႔အႀကံဳမ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားမ်ား၏ဘဝကို မ်ားစြာေျပာင္းလဲေစခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ ယေန႔ျပည္သူမ်ားဆိုသည္မွာ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ရွိေသာ၊ ေ႐ြးခ်ယ္ခံပိုင္ခြင့္ရွိေသာ၊ ဆံုးျဖတ္ပိုင္ခြင့္ႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ရာတြင္ ပါဝင္ခြင့္ရွိေသာသူမ်ား ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံ၏အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ျပည္သူပိုင္ေသာစနစ္တြင္ ႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းျခင္း၊ ဆိုးျခင္းမ်ားသည္လည္း ျပည္သူမ်ား၏ဆံုးျဖတ္ႏိုင္စြမ္းႏွင့္ သက္ဆိုင္လာပါသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးအေပၚ ျပည္သူတစ္ေယာက္အေနႏွင့္ စဥ္းစားသံုးသပ္ရန္အခ်က္မ်ား ရွိေနမည္ဟု ယူဆမိပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ျပင္ဆင္ေရးပူးေပါင္းေကာ္မတီကို ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၉ ရက္တြင္ ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယခုလ ၁၂ ရက္ေန႔တြင္ ေကာ္မတီ၏ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ၿပီးဆံုး၍ ၁၅. ၇ .၂၀၁၉ ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတင္သြင္းခဲ့ၿပီး ျဖစ္သည္။ သာမန္အားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အစီရင္ခံစာတစ္ေစာင္တင္သြင္းျခင္း၊ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ရပ္ တင္သြင္းျခင္းသည္ ထူးျခားလွသည့္ လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ေတာ့မဟုတ္။ လႊတ္ေတာ္၏ ပံုမွန္လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္ တာဝန္တစ္ရပ္သာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးသည္ သာမန္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္ထက္ပိုသည္။ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံအတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ႀကီးမားႏိုင္သည္။ ထို႔ထက္ပိုသည္မွာ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးသည္ ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈ၊ တိုင္းရင္းသားစည္းလံုး ညီၫြတ္မႈ၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္မႈ၊ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရး၊ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးတို႔အေပၚ အေျခခံေနသည္။ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ အနာဂတ္ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေပၚ မည္မွ်အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ မ်ားမည္၊ မမ်ားမည္ဆိုသည္မွာ ကိုင္တြယ္သူမ်ား၏ စိတ္ေစတနာ၊ ေျမာ္ျမင္ႏို္င္စြမ္း၊ ကၽြမ္းက်င္မႈတို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနမည္ျဖစ္သည္။

အစီရင္ခံစာအရ အခန္း ၁ ႏိုင္ငံေတာ္အေျခခံမႈမ်ားမွစ၍ အခန္း ၁၅ အေထြေထြျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား အပါအဝင္ ေနာက္ဆက္တြဲဇယား ၅ အထိ ျပင္ဆင္ခ်က္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္၊ ပယ္ဖ်က္၊ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ယင္းအစီရင္ခံစာအား လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္ၿပီးပါက ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ (၂၀၀၈ ခုႏွစ္) ကို ျပင္ဆင္သည့္ ဥပေဒမူၾကမ္းတစ္ရပ္ ျပဳစုေရးဆြဲေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုတရားလႊတ္ေတာ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ တရားစီရင္ေရးဆိုင္ရာအျခားအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္မ်ား၊ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားေရးရာ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရတိုင္း၊ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ား ရယူေဆာင္႐ြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

သို႔ေသာ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း (၁၂) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ျခင္းပုဒ္မ ၄၃၃ အပိုဒ္ခြဲ (က) တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ကိုျပင္ဆင္ရန္ တင္သြင္းေသာအဆိုကို ဥပေဒမူၾကမ္းအျဖစ္ျဖင့္ တင္သြင္းရမည္။ (ခ) ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ အဆိုတင္သြင္းေသာ ဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ အျခားအဆိုမ်ားမပါရွိေစရဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။ ပုဒ္မ ၄၃၅ တြင္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကိုျပင္ဆင္ရန္ ဥပေဒမူၾကမ္း ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ရွိ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္စုစုေပါင္း၏ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္းကတင္ျပလာလွ်င္ အဆိုပါျပင္ဆင္ခ်က္ ဥပေဒမူၾကမ္းကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က လက္ခံေဆြးေႏြးရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားပါသည္။

ယင္းအခ်က္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အခန္း ၁၂ ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီျခင္းမရွိပါေၾကာင္း တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအစုအဖြဲ႔၏ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကို အစီရင္ခံစာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ ပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ အစီရင္ခံစာကို လႊတ္ေတာ္တြင္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားေဆြးေႏြး၍ မဲခြဲဆံုးျဖတ္မည္ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္က အစီရင္ခံစာအားအတည္ျပဳပါက ယင္းအစီရင္ခံစာပါအတိုင္း ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိအေျခအေနအရ ယခုတင္သြင္းေသာ အစီရင္ခံစာအေပၚတြင္ပင္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ား ရွိေနသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ လႊတ္ေတာ္တြင္း ေျခဥျပင္ဆင္ေရး၏ ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ရလဒ္၊ ေဘးထြက္ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနအရပ္ရပ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနမည္ျဖစ္သည္။ 

လႊတ္ေတာ္အတြင္း ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးတြင္ အာဏာရပါတီ၊ အတိုက္အခံပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား လိုအပ္ေနသည့္ ႀကိဳတင္ညႇိႏိႈ္င္းသေဘာတူညီခ်က္ မရွိေသးျခင္းမွာလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားစရာပင္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈအသစ္ဟုဆို ေသာေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းျခင္းကို ပစ္ပယ္၍ ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္ေရး လမ္းစဥ္ကို ေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့ၾကၿပီလားဟု ေမးရမလိုပင္။ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးအား လက္ရွိႏိုင္ငံ ၏အေျခအေနအရ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသားမ်ား၊ တို္င္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တပ္မေတာ္အၾကား ႏိုင္ငံေရးသေဘာတူညီမႈ မပါေသာ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရးသည္ ညီၫြတ္ေရးသို႔ ဦးတည္ႏိုင္မည္လား၊ ၿပိဳကြဲေရးသို႔ ဦးတည္ႏိုင္မလားဆိုသည္မွာ သမိုင္းေၾကာင္းႏွင့္ ယွဥ္၍ စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ထိုသို႔ဆိုျခင္းသည္ အပ်က္သေဘာ႐ႈျမင္လိုျခင္းထက္ ႏိုင္ငံ၏ပစၥကၡအေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလိုျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ယင္းႏွင့္အတူ ထြက္ေပၚလာသည့္ အေျခအေနမွာ ေျခ/ဥျပင္ဆင္ေရး ပူးေပါင္းေကာ္မတီအစီရင္ခံစာအေပၚ လူထုေထာက္ခံပြဲမ်ားကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ျပဳလုပ္ရန္လံႈ႕ေဆာ္မႈမ်ားကို ၾကားသိေနရျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ တန္ျပန္ဆႏၵျပပြဲမ်ားျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း ၾကားသိေနရပါသည္။ လူထုကို လမ္းမေပၚသို႔ ဆြဲတင္ေနျခင္းအျဖစ္ ျမင္မိသည္။ ႏိုင္ငံ၏အေျခအေနသည္ ၂၀၀၈ ေျခ/ဥေရးဆြဲစဥ္ အေျခအေနႏွင့္ ယေန႔အေျခအေနမတူညီေတာ့။ ႏိုင္ငံေရးဝန္းက်င္ ေျပာင္းလဲေနၿပီ၊ ပေလယာမ်ား ေျပာင္းလဲသြားၿပီျဖစ္သည္။ ေစ့စပ္ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းအေျဖရွာသည့္ ႏိုင္ငံေရးယဥ္ေက်းမႈကိုလည္း လက္ခံက်င့္သံုးေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ျပည္သူမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ အေျခအေနသည္လည္း ၂၀၁၁ မတိုင္မီအေျခအေနႏွင့္ ယေန႔အေျခအေန မတူညီေတာ့။ ႏိုင္ငံေရးက႑တြင္လည္း အာဏာရပါတီ၊ အတိုက္အခံပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီစသည့္ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား တည္ရွိေနၿပီးျဖစ္သကဲ့သို႔ ျပည္သူမ်ား၏ ႏိုင္ငံေရးအသိေရခ်ိန္သည္လည္း ၂၀၁၁ ကာလမတိုင္မီကထက္ မ်ားစြာကြာျခားေနၿပီဆိုသည္မွာ လက္ေတြ႔ျမင္ႏိုင္သည့္ အေျခအေနပင္။ ယင္းသည္ ၂၀၁၁ ကာလ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနႏွင့္ ၂၀၁၉ ႏိုင္ငံ၏ ႏိုင္ငံေရးအေျခအေနျဖစ္သည္။ ယခုအခ်ိန္တြင္ ခံစားခ်က္ ဦးစားေပးမလား၊ ျဖစ္သင့္ျဖစ္ထိုက္သည္ကို ဦးစားေပးမလား၊ အားလံုးေသာအားလံုးက ထိန္းထိန္းသိမ္းသိမ္း ေဆာင္႐ြက္သင့္သည့္ အခ်ိန္ကာလဟု ယူဆမိပါသည္။ ျပည္သူမ်ားသည္လည္း ေျပာင္းလဲေနေသာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္အညီ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို အမွန္တကယ္ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ႏိုင္ငံကိုထိန္းေက်ာင္းႏိုင္သူမ်ား အျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၾကရမည္ျဖစ္သည္။ သို႔မွလည္း ႏိုင္ငံသားတစ္ေယာက္၏ တာဝန္ေက်ပြန္မည္ျဖစ္သည္။ 

ဘတစ္ျပန္၊ က်ားတစ္ျပန္ျဖင့္ အျပန္အလွန္ဆႏၵပြဲမ်ားျပဳလုပ္ရန္ စီစဥ္ေနၾကသည္ကို ျမင္ေတြ႔ရသည့္အခါ အိမ္နီးခ်င္းထိုင္းႏိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ အတြင္းက ရွပ္နီ၊ ရွပ္ဝါ ဆႏၵျပပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပံုႏွင့္ အက်ိဳးဆက္မ်ားကို သတိရမိသည္။ ထိုင္းႏိုင္ငံႏွင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ အေျခအေနမ်ား မတူညီေသးပါ။ မိမိတို႔ႏိုင္ငံသည္ လမ္းေလွ်ာက္တတ္ခါစ ကေလးငယ္သာသာ အေျခအေနျဖစ္ပါသည္။ ႏိုင္ငံ၏ဟန္ခ်က္မပ်က္ရန္ အေရးႀကီးလွပါသည္။ ဒီမိုကေရစီတည္ေဆာက္ဆဲႏိုင္ငံတြင္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆြးေႏြးညႇိႏိႈင္းႏိုင္မွသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးကို ဆက္လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေပလိမ့္မည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္ သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ အနာဂတ္ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အေျခခံအျဖစ္ရွိေနပါသည္။ ႏိုင္ငံညီၫြတ္ေရးႏွင့္ ဘံုအက်ိဳးစီးပြားကို ဦးတည္ၾကမည္ဆိုပါက အစြန္းေရာက္ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားမ်ားကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်ၾကရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္သည္။

အမ်ိဳးသားညီၫြတ္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ မိန္႔ခြန္းတစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ ၂၃.၁.၁၉၄၆ ရက္ေန႔ က်င္းပေသာ ဖ.ဆ.ပ.လ ျပည္လံုးကၽြတ္ညီလာခံသဘင္ႀကီးသို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း တင္သြင္းေသာ ညီၫြတ္ေရးအဆိုတြင္“ညီၫြတ္ေရးဆိုတာဘာလဲ နားလည္ဘို႔ လိုတယ္။ ဒီေတာ့ကာ ဒီအပိုဒ္ ဒီဝါက်မွာ ညီၫြတ္ေရး ဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပထားတယ္။ တူညီေသာအက်ိဳး၊ တူညီေသာအလုပ္၊ တူညီေသာ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ရွိရမယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ညီၫြတ္ေရးဆိုတာ ဘာအတြက္ ညီၫြတ္ရမွာလဲ။ ဘယ္လိုရည္႐ြယ္ခ်က္နဲ႔ ညီၫြတ္ရမွာလဲ။ ရည္႐ြယ္ခ်က္ ဆိုတာရွိရမယ္။ ညီၫြတ္ေရးဆိုတာက ဘာအတြက္ညီၫြတ္ရမွာလဲ။ ရာထူးယူဘို႔ ညီၫြတ္ရမလား။ ဒါမွမဟုတ္ ဒီတိုင္းျပည္ရဲ႕တိုင္းသူျပည္သားေတြကို ႏွိပ္စက္ဘို႔ ညီၫြတ္ရမွာလား။ ဘာအတြက္ညီၫြတ္ရမလဲ။ အဲဒီေတာ့ကာ ကၽြန္ေတာ္လိုခ်င္တဲ့ ညီၫြတ္ေရးက တတိုင္းတျပည္လံုး လူတမ်ိဳးလံုးရဲ႕ လြတ္လပ္ေရး၊ လူတမ်ိဳးလံုးရဲ႕ အက်ိဳး။ အဲဒီလိုတူညီတဲ့ ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ တူညီတဲ့အက်ိဳး၊ တူညီတဲ့အလုပ္။ ဒါေတြကို ရေအာင္ အဲဒီလိုတူညီတဲ့အက်ိဳး။ တိုင္းသူျပည္သားေတြရေအာင္ တူညီတဲ့ အလုပ္လုပ္တဲ့ ညီၫြတ္ေရးမ်ိဳးျဖစ္ရမယ္။ ပါးစပ္ကေျပာ႐ံုနဲ႔ မၿပီးဘူး။ ပါးစပ္က ညီၫြတ္ခ်င္ပါတယ္ ေျပာလို႔မျဖစ္ဘူး။ အလုပ္မွာလဲ တူရမယ္။ အက်ိဳးမွာလဲ တူရမယ္။ ရည္႐ြယ္ခ်က္မွာလဲ တူရမယ္။ အဲဒါမ်ိဳးကိုမွ ညီၫြတ္ေရးလို႔ ေခၚထိုက္တယ္။”

ႏိႈင္းခ်ိန္စဥ္းစားရန္ႏွင့္ မိမိကိုယ္မိမိ ေဝဖန္သံုးသပ္ရန္ ေကာင္းလွပါသည္။

သိန္းထြန္း (IR) (၁၇.၇.၂၀၁၉)