News

POST TYPE

PERSPECTIVE

မိတ္ေဆြေတြလား ရန္သူေတြလား ခြဲျခားသိရန္လို
11-Jul-2019

အျမင္ မတူ႐ံုမွ်ျဖင့္ ရန္သူပမာသတ္မွတ္၍ သံုးႏႈန္းတတ္ၾကပါေသာ ေခတ္သစ္လူေ႐ြးခ်ယ္ပြဲမ်ားတြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္လို႔လာေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ရပ္တည္ခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္းသိႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္လာေသာအခ်ိန္အခါလည္း ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ စိတ္ရင္းခံႏွင့္ ေတြ႔ႀကံဳမႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကၿပီး ေရွ႕ဆက္ၾကဖို႔ရန္ လိုအပ္လို႔လာေပသည္။ အထူးအားျဖင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေနရာမမွားၾကဖို႔ လိုအပ္လွပါသည္။ ေနရာမွားမေပးမိၾကရန္လည္း အထူးလိုအပ္လို႔လာေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ၏ ဘဝမ်ားသည္ကား အခါခါေသခဲ့ဖူးၿပီးသားျဖစ္ေပသည္။ အႀကိမ္ႀကိမ္ အသတ္ခံခဲ့ရၿပီးသား ျဖစ္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေလွ်ာက္လွမ္းခဲ့ရေသာလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ျပန္ၾကည့္တတ္ဖို႔ရန္ႏွင့္ ျပန္ၾကည့္ၾကဖို႔ရန္ကား အထူးလိုအပ္ေသာအခ်ိန္အခါဟု ဆိုခ်င္မိေပသည္။

ေလွ်ာက္ေသာလမ္းမွာ တေကြ႔ေကြ႔ေတာ့ ေတြ႔ရဆံုရဦ္းမွာပါဟု ႀကိမ္းဝါးထားခဲ့မိေသာ ရင္ထဲကနာၾကည္းခ်က္မ်ားကို အျပင္သို႔မထြက္ႏိုင္ေအာင္ ထိန္းခ်ဳပ္ၾကရေပမည္။ လူလိမၼာအမ်က္ အျပင္မထြက္ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားလည္း ရွိပါေပသည္။ ေပျဖစ္တုန္း ခံႏိုင္ရည္ရွိေအာင္ ႀကိဳးစားထား၍ တူျဖစ္ခ်ိန္ၾကလည္း ေမတၱာထားတတ္ႏိုင္လွ်င္ ေကာင္းလွေပသည္။ လူမိုက္ကို ယွဥ္မိုက္ျပေနဖို႔ထက္ လူမိုက္ကို ဥေပကၡာျပဳႏိုင္ဖို႔ရန္က အေရးႀကီးေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ လြတ္လပ္စြာ ယံုၾကည္လို႔ရေပသည္။လြတ္လပ္စြာ အားကိုးခြင့္ရွိၾကေပသည္။ သို႔ေသာ္ ငါႏွင့္မတူ ငါ့ရန္သူဟူေသာ အျမင္မ်ိဳးကိုကား ေက်ာ္လႊားၾကည့္ေစခ်င္မိေပသည္။ လြတ္လပ္ေသာယံုၾကည္မႈမ်ားႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ အားကိုးခြင့္မ်ားကို တလြဲမသံုးမိရန္ကား အထူးဆင္ျခင္သင့္လွေပသည္။

မ်က္စိရွိလို႔ ျမင္ရေသာအရာမ်ားျဖစ္လင့္ကစား ျမင္မိၾကသူမ်ားကို အေကာင္းဘက္ကျမင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားရေပမည္။ နားရွိၾကလို႔ ၾကားရေသာအသံမ်ားျဖစ္လင့္ကစား ၾကားမိၾကသူမ်ားကို အေကာင္းဘက္က နားဆင္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးစားသင့္ေပသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေလွ်ာက္ေနရေသာလမ္းဟူသည္ အသက္ရွည္သမွ်ကာလပတ္လံုး ရွည္လ်ားလြန္းလွေပသည္။ ထို႔ထက္ပိုေျပာရလွ်င္ ေသဆံုးၿပီးသည့္ေနာက္အထိ ကိုယ့္မ်ိဳးဆက္အတြက္ပါ ထည့္စဥ္းစားၾကည့္လွ်င္ျဖင့္ အင္မတန္ကို ရွည္လ်ားေသာလမ္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ရွည္လ်ားလြန္းလွပါေသာ ဘဝလမ္းေၾကာင္းမ်ားေပၚတြင္ ပြတ္တိုက္မိႏိုင္ေသာ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္မ်ားရွိႏိုင္သည္မွာ မွန္ေပသည္။သို႔ေသာ္ ကၽြဲႏွစ္ေကာင္ၾကားက ေျမစာပင္ပမာ ကၽြဲခ်င္းခတ္ၾကလို႔လည္း မေၾကမြခ်င္ပါ။ ကၽြဲႏွစ္ေကာင္၏ မွ်စားေဝစားေအာက္တြင္လည္း မျဖစ္ခ်င္လွပါ။ ခတ္ကြင္းထဲကဘဝမ်ားကိုကား ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ မုန္းလွေပသည္။ ခတ္ကြင္းထဲတြင္ ခံစားနာၾကည္းခဲ့ရပါေသာ ဒဏ္ရာမ်ားမွာ လည္း ယခုအခ်ိန္ထိပင္ မေပ်ာက္ႏိုင္ၾကေသးေပ။

အတိုက္ႏွင့္အခံၾကားတြင္ ျဖစ္ေပၚလာတတ္ၾကပါေသာ လြန္ဆြဲသံမ်ားကိုလည္း အေကာင္းဘက္ကသာ ၾကားခ်င္ျမင္ခ်င္လွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ တစ္ဦး၏အျမင္ကို တစ္ဦးက ေလးစားစြာ ဆက္ဆံတတ္ဖို႔လိုေပသည္။ တစ္ဦး၏အျမင္ကို တစ္ဦးက နားဆင္ေပးျခင္းအားျဖင့္လည္း ေျပလည္မႈကို ရွာေဖြရေပမည္။ ဘက္မတူ႐ံုမွ်ျဖင့္ ရန္သူေတြပါဟု သမုတ္ၾကရန္ကား လြဲမွားလြန္းလွေပသည္။

တစ္ပါးသူ၏ဆိုးကြက္မ်ားကို ရွာေဖြၾကည့္ၾကသလိုပဲ တစ္ပါးသူ၏ေကာင္းကြက္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြၾကရေပမည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ စိတ္ကိုစိတ္ႏွင့္ မွ်ားၾကည့္ရေပမည္။ အျမင္ကို ေပါင္းသင္း၍  မွ်ားၾကည့္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္သည္။ အဆိုးကြက္မ်ားကိုသာ ျမင္ေယာင္၍ အဆိုးဘက္ကိုသာ ေတြးေနၾကမည္ဆိုလွ်င္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ညံ့လြန္းရာ က်သြားႏိုင္ပါသည္။ တစ္ပါးသူ၏ေကာင္းကြက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈရွာေဖြ၍ မိမိတို႔အတြက္အား အျဖစ္အသံုးခ်ႏိုင္ရန္ကား အထူးေကာင္းမြန္ေသာအရာျဖစ္ေပသည္။

သူ႔ဘက္ကိုယ့္ဘက္ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ သူ႔လူကိုယ့္လူဟူ၍လည္းေကာင္း ေခတ္သစ္လူေ႐ြးခ်ယ္ပြဲမ်ားတြင္ ေၾကာင္လက္သည္းမ်ိဳးပမာ သိုဝွက္ထားတတ္ၾကပါေသာ လူသားအခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ၾကေပသည္။ မိတ္ေဆြေတြလား၊ ရန္သူေတြလားဟု ခြဲျခားဖို႔ရန္ခက္ခဲလြန္းသည့္ ဟန္ေဆာင္ေကာင္းေသာလူသားအခ်ိဳ႕ကို ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြ ေတြ႔ႀကံဳႏိုင္ၾကေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ ဝမ္းနည္းမႈမ်ားႏွင့္ မည္မွ်ပင္ႀကံဳေတြ႔ပါေစ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ ခံစားၾကရမည္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္သာလွ်င္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးရမည္သာျဖစ္သည္။ ထပ္တူဝမ္းနည္း ရပါသည္ဆိုေသာ မိတ္ေဆြမ်ားလည္း ရွိႏိုင္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကာယကံရွင္နီးပါးမွ် ခံစားဝမ္းနည္းႏိုင္မႈ မရွိႏိုင္ၾကပါေခ်။ ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ ဟန္ေဆာင္အေရာဝင္ ပူးကပ္မႈမ်ားကိုေတာ့ ၾကည့္တတ္ျမင္တတ္ၾကရေပမည္။

ကုတ္ျခစ္ၾကမည့္လက္သည္းမ်ားကို သိုဝွက္ၿပီး အၿပံဳးတုမ်ားကို ေရွ႕တန္းတင္၍ ႏႈတ္ခ်ိဳခ်ိဳဆိုတတ္ၾကပါေသာ အတၱဘီလူးမ်ားအား သိရေပမည္။ ျမင္ႏိုင္ရေပမည္။ သို႔မွသာလွ်င္ မိတ္ေဆြေတြလား၊ ရန္သူေတြလား အနည္းငယ္ ကြဲျပားျခားနားစြာ ထိေတြ႔လို႔ရေပမည္။ ဟန္ေဆာင္မႈသည္ ၾကာရွည္မခံႏိုင္ေသာ္လည္း ဟန္ေဆာင္မႈမ်ားကို မေတြ႔ႏိုင္ေသးသမွ် ကာလပတ္လံုး အလိမ္ခံေနရမည္မွာ အေသအခ်ာပင္ျဖစ္သည္။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္တြင္ မိတ္ေဆြမ်ားထက္ ရန္သူမ်ားက ပို၍ေပါမ်ားသည္မွာ ေျပာစရာမလိုပါေပ။ ၾကားသိျမင္ေနရပါေသာ သတင္းစကားမ်ားက သက္ေသပင္ျဖစ္ေပသည္။ ရင္ဘတ္ခ်င္းနီးေသာ မိတ္ေဆြစစ္စစ္ဆိုသည္ကား အင္မတန္ရွားပါးလြန္းလွေပသည္။ ဒုကၡမ်ားကို မွ်ေဝခံစားေပးမည့္ မိတ္ေဆြမ်ားသည္ကား ေတြ႔ခြင့္ဆံုခြင့္ရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလြန္းေပသည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ မိတ္ေဆြေတြလား၊ ရန္သူေတြလား ခြဲျခားႏိုင္ေစဖို႔ရန္အတြက္ အသံကိုအသံျဖင့္ မွ်ား၍လည္း ရွာေဖြရေပမည္။ အျမင္ကို ေပါင္းသင္းဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးမ်ားျဖင့္ မွ်ားၾကည့္ရေပမည္။ ေၾကာင္လက္သည္းလို ကြယ္ဝွက္ထားတတ္ၾကပါေသာ လူသားအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ရွာေဖြရေပမည္။ ထို႔အျပင္ မိတ္ေဆြအေယာင္ေဆာင္ ရန္သူမ်ိဳးမ်ားကို ေနရာမေပးမိၾကဖို႔ အထူးလိုအပ္လွပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုယ္တိုင္ကပင္ ေနရာအေ႐ြး မမွားရေလေအာင္ ေလ့လာသင္ယူၾကရေပမည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔တစ္ေတြသည္ ဘက္မတူ႐ံုမွ်ျဖင့္ ရန္သူဟု မသတ္မွတ္သင့္ၾကသလို၊ ဘက္တူေသာလူတိုင္းကိုလည္း မိတ္ေဆြပါဟု မသတ္မွတ္သင့္ပါေၾကာင္း အနာဂတ္ကိုေလာင္းေၾကးမထပ္ၾကဖို႔ရန္ ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ခိုင္ျမင့္ေဝ