POST TYPE

PERSPECTIVE

ႏိုင္ငံဝန္ထမ္းဆိုတာ ႏိုင္ငံနဲ႔ ျပည္သူအတြက္ပါ
10-Jul-2019မၾကာေသးမီက တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔တစ္ခုက ထုတ္ျပန္ေသာ စာႏွစ္ေစာင္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရသည္။ စာတစ္ေစာင္တြင္ မိမိတိုင္းေဒသႀကီး လက္ေအာက္ရွိ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုမွ အရာရွိ/အႀကီးအကဲမ်ား၏ ဇနီးမ်ားသည္ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္စြက္ဖက္လုပ္ကိုင္မႈမ်ားရွိေနသည္ကို ၾကားသိရသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႔ မိမိႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ ႐ံုးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္စြက္ဖက္မႈမ်ား လံုးဝလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမျပဳၾကရန္ ၫႊန္ၾကားေသာစာ ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္စာတစ္ေစာင္မွာ အရာရွိအႀကီးအကဲမ်ား၏ေနအိမ္တြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းႏွင့္သက္ဆိုင္ျခင္းမရွိသည့္ အိမ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအားေခၚယူ၍ ကူညီလုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနရမႈမ်ားရွိေနသည္ကို ၾကားသိေနရေၾကာင္း၊ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ အစိုးရ၏ပံုရိပ္ကို ထိခိုက္ေသာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာအရာရွိ အႀကီးအကဲမ်ားအားလံုးသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ထိုကဲ့သို႔အိမ္မႈကိစၥမ်ားအား ေခၚယူေစခိုင္းျခင္းမျပဳရန္ ၫႊန္ၾကားသည့္စာျဖစ္ပါသည္။

အဆိုပါစာႏွစ္ေစာင္ကို ဖတ္႐ႈသိရွိလိုက္ရသျဖင့္ စာထုတ္ျပန္သည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ကို ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳလိုက္ရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ႏိုင္ငံတြင္ ႐ံုးလုပ္ငန္းႏွင့္ အိမ္လုပ္ငန္းမကြဲျပားေသာ အစိုးရဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ား ယခင္ေခတ္အဆက္ဆက္ကပင္ ရွိခဲ့ပါသည္။ ထို႔အတူ ႏိုင္ငံေတာ္က တရားဝင္ခန္႔အပ္ထားသည့္ တရားဝင္အရာရွိႏွင့္ ထိုအရာရွိ၏ ဇနီးမယားမကြဲျပားသည့္ ဌာနမ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ထိုသို႔ျဖစ္ၾကသည့္ဌာနမ်ားမွာ အမ်ားအားျဖင့္ တစုတေဝးတည္း အဝန္းအဝိုင္းႏွင့္ေနသည့္ဌာနမ်ားက မ်ားပါသည္။ အရာရွိက တစ္ေနရာတြင္ ေနထိုင္ၿပီး ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားက ေနရာအႏွံ႔တြင္ေနထိုင္ကာ ႐ံုးခ်ိန္ေရာက္မွ ႐ံုးသို႔လာ၊ ႐ံုးခ်ိန္ၿပီးေတာ့ အေဝးတြင္ရွိေသာ မိမိေနအိမ္သို႔ျပန္ရသည့္ ဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္ ယင္းျဖစ္စဥ္မ်ိဳး ေတြ႔ရခဲပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ ႐ံုးအနီးဝန္းက်င္ရွိ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေသာသူမ်ားအဖို႔ ပိုမိုႀကံဳေတြ႔ရပါသည္။

ထိုကဲ့သို႔ အရာရွိေနအိမ္ႏွင့္အနီးအနားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာသူမ်ားအဖို႔ လူမႈေရးအရ ကူညီေဆာင္႐ြက္ေပးရာမွအစျပဳ၍ အိမ္သို႔ေခၚ၍ အဝတ္ေလွ်ာ္ခိုင္းျခင္း၊ ကေလးထိန္းခိုင္းျခင္း စသည္တို႔ပါဝင္လာပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိမ်ား၏ ဇနီးမ်ားကမူ ထိုကဲ့သို႔ေခၚခိုင္းသည့္အတြက္ အဝတ္အစားမွစ၍ မုန္႔ဖိုးပဲဖိုးေပးရာမွသည္ လစာဝင္ေငြနည္းေသာ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား၊ ၎တို႔၏ဇနီးမ်ားက မိမိတို႔၏ဆႏၵအေလ်ာက္ စိတ္ပါလက္ပါေဆာင္႐ြက္ေပးၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိကေတာ္ဆိုသူမ်ားကား ထိုသို႔မဟုတ္ မိမိလင္ေယာက်ာ္း၏ လက္ေအာက္ဝန္ထမ္းျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိခိုင္းလွ်င္ လုပ္ေပးရမည္ဆိုေသာအသိက ဝင္ေနၿပီး အားသည္မအားသည္ ဂ႐ုမစိုက္၊ လုပ္ေပးႏိုင္သည္ မလုပ္ေပးႏိုင္သည္ နားမလည္ အားမနာပါးမနာ ခိုင္းတတ္ၾကပါသည္။ အရာရွိငယ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ား၊ အရာရွိငယ္မ်ား၏ဇနီးမ်ားမွာ မိမိအထက္အရာရွိ၏ဇနီးျဖစ္သည့္အတြက္ အားနာပါးနာလုပ္ေပးရာမွ ေနာင္တြင္အက်င့္ပါသြားၿပီး ျငင္း၍မရ၊ ေရွာင္၍မရအျဖစ္မ်ိဳးႏွင့္ ႀကံဳၾကရပါသည္။ အခ်ိဳ႕အရာရွိႀကီးကေတာ္မ်ားဆိုလွ်င္ မည္သူက မည္သည့္ေန႔တြင္ မည္သည့္တာဝန္ယူရမည္ဆိုသည့္ တရားဝင္သေဘာမ်ိဳး ခိုင္းေစလာၾကသည္ကိုပင္ ေတြ႔ရ ျမင္ရ ၾကားသိခဲ့ရဖူးပါသည္။

အခ်ိဳ႕အရာရွိငယ္မ်ား၏ဇနီးမ်ားမွာ ေခတ္ပညာတတ္ၾကၿပီး ကိုယ္ပိုင္လုပ္ငန္းရွိသူမ်ားရွိၾကသည္ျဖစ္ရာ ထိုသတင္းမ်ိဳးကို ႀကိဳတင္ၾကားသိရသည့္အခါ မိမိခင္ပြန္းတာဝန္က်ရာေဒသသို႔ လိုက္ပါၾကျခင္းမရွိၾကေတာ့ပါ။ ထိုအခါ အထက္အရာရွိမ်ား၏ၿငိဳျငင္ျခင္းကို ခံၾကရပါသည္။ ယခင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရမတိုင္မီက ဌာနတစ္ခုတြင္ ဇနီးျဖစ္သူမ်ားအား မေခၚမေနရ ေခၚလာရမည္ဟူ၍ ၫႊန္ၾကားခဲ့ဖူးသလို အိမ္ေထာင္မရွိေသာ လူပ်ိဳႀကီး အရာရွိငယ္မ်ားအား ရာထူးတိုးမေပးေသာမူတစ္ခု ခ်မွတ္ခဲ့သည္ကိုလည္း သတိရမိပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ေခတ္ကလည္း မိမိလက္ေအာက္ရွိ ဝန္ထမ္းငယ္မ်ားအား မိမိကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို ခိုင္းေစခဲ့ဖူးပါသည္။ ထိုသို႔ခိုင္းေစသည္မွာ ေနအိမ္တြင္ မိမိမႏိုင္ေသာဝန္တာမ်ားျဖစ္သည့္ ေသတၱာ၊ ခုတင္၊ ဗီ႐ို စသည့္ အေလးအပင္မရန္ရွိေသာအခါ ႐ံုးအကူေယာက်ာ္း ကေလးမ်ားကိုေခၚ၍ မခိုင္း၊ ေ႐ႊ႕ခိုင္းျခင္း၊ မိမိေနအိမ္တြင္ ဆြမ္းေကၽြး၊ အလွဴ စသည္တို႔လုပ္ေသာအခါ ျပင္ပမွ ဒံေပါက္၊ ၾကက္ဆီထမင္း စသည္တို႔ကို မွာယူၿပီး အမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းမ်ားအား ဧည့္ခံေစျခင္း စသည္တို႔ေလာက္သာ ရွိပါသည္။ 

ထိုကဲ့သို႔ ေခၚယူရာတြင္လည္း မည္သူမည္ဝါ နာမည္တပ္၍ မလာမေနရသေဘာမ်ိဳး တာဝန္ေပးေစခိုင္းျခင္းမ်ိဳးမလုပ္ခဲ့သည့္အျပင္ ကေလးငယ္ရွိသူမ်ား၊ မအားလပ္သူမ်ားႏွင့္ အေနေဝးသူမ်ားကို ေခၚယူခိုင္းေစျခင္း မျပဳခဲ့ပါ။ (မၾကာမီက အရာရွိႀကီးတစ္ဦး၏ မဂၤလာဧည့္ခံပြဲတစ္ခုတြင္ မိမိလက္ေအာက္ခံၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ အရာရွိငယ္မ်ားအား တရားဝင္ စာထုတ္ျပန္၍ တာဝန္မ်ားေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္းလည္း ၾကားမိလိုက္ပါသည္)။ ႐ံုးတြင္ ခိုင္းေစရာတြင္လည္း ႐ံုးအကူဝန္ထမ္းမ်ားကို လက္ဖက္ရည္၊ ေဆးလိပ္ဝယ္ခိုင္းျခင္းမွအပ ႀကီးမားေသာ မိမိ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို ခိုင္းေစျခင္းမရွိခဲ့ပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား မိမိ၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ ကိစၥမ်ားကို အစဥ္အၿမဲခိုင္းေစျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း စိတ္ဝမ္းကြဲျပားမႈ ရွိႏိုင္သလို၊ ထိုကဲ့သို႔ ခိုင္းေစ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းခံရေသာဝန္ထမ္းသည္ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ မိမိ၏အရွိန္အဝါကိုအသံုးျပဳကာ ေမာက္မာစြာ ဆက္ဆံလာျခင္း၊ အျခားဝန္ထမ္းမ်ားထက္ အခြင့္အေရးမ်ားပိုမိုရယူ လာျခင္းမ်ား ရွိႏိုင္ပါသည္။ ဥပမာ ခြင့္ခံစားရာတြင္ တရားဝင္ခြင့္မတင္ပဲ နားလည္မႈျဖင့္ခံစားျခင္း၊ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥျဖင့္ ခရီးသြားသည္ကိုပင္ တာဝန္သတ္မွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ ႐ံုးခ်ိန္ျပင္ပဂ်ဴတီခ်ရာမွာပင္ လူႀကီးခိုင္း ထားလို႔ဟူေသာ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖင့္ တာဝန္လာေရာက္မထမ္းေဆာင္ ျခင္းမ်ားလည္းရွိလာႏိုင္ပါသည္။

ဆရာေမြး၊ တပည့္ေမြးစနစ္ အစပ်ိဳးျခင္း

လုပ္ပိုင္ခြင့္ရွိေသာအရာရွိအခ်ိဳ႕သည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္တည္းအား သီးသန္႔ေ႐ြးခ်ယ္၍ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္းေၾကာင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈႏွင့္ အဂတိလိုက္စားမႈမ်ားကိုလည္း အားေပးအားေျမႇာက္ျပဳ ရာက်ပါသည္။ အခ်ိဳ႕အရာရွိမ်ားသည္ မိမိအားကိုးယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို လက္သပ္ေမြးျမဴကာ မိမိ၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥမ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ေပးေစရာမွသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူကိစၥမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္မေဆာင္႐ြက္ေတာ့ဘဲ တပည့္မွတစ္ဆင့္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ိဳး ရွိလာတတ္ပါသည္။ မိမိကလည္း ရရွိေသာေငြေၾကးလာဘ္လာဘမ်ား အနက္တပည့္ကို မုန္႔ဖိုးပဲဖိုးေပးကာ တပည့္ေမြးသည္။ တပည့္ကလည္း ဆရာကို ရွာေဖြေပးျခင္းျဖင့္ ဆရာေမြးသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဆရာႏွင့္တပည့္ အျပန္အလွနွ္ေက်းဇူးျပဳကာ အညမညျဖစ္ၾကေလသည္။

ျပည္သူမ်ားၾကားတြင္ ေျပာေလ့ေျပာထရွိသည့္စကားတစ္ခြန္းမွာ “ဘယ္ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဘယ္ဌာနက ဘယ္သူ႔ဆီကိုသြား၊ ဒါေပမဲ့ သူ႔ဆီကို တိုက္႐ိုက္သြားလို႔မရဘူး၊ ဘယ္မွာေနတဲ့ သူ႔တပည့္ဆီကိုသြား၊ သူ႔ဆီကမွတစ္ဆင့္ ဝင္ရတယ္” စသည့္ စကားမ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳၾကၿပီး တိုင္သူရွိ၍ အေရးယူခံရေသာအခါ ဆရာႏွင့္တပည့္ တြဲလ်က္ပါလာေသာသတင္းမ်ိဳးကို သတင္းစာမ်ားတြင္ ဖတ္႐ႈရေလ့ရွိပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူမသိ၊ သူမသိေအာင္ တပည့္မွတစ္ဆင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူျပဳၾကရာတြင္လည္း တကယ္ျဖစ္လာေသာအခါ မည္သည့္တပည့္ကမွ ကိုယ့္အေပၚသစၥာရွိၿပီး သူတစ္ဦးတည္း အျပစ္ဒဏ္ကို က်ခံသြားသည္ဟူ၍ မၾကားဖူးပါ။ သူႏွင့္အတူ သူ႔ဆရာရင္းကိုပါ အတူတကြ ဆြဲေခၚသြားသည္သာျဖစ္ပါသည္။

အလားတူ ဆရာကို အေရးယူခံရေသာအခါတြင္လည္း မည္သည့္ဆရာကမွ မိမိတစ္ဦးတည္းတာဝန္ခံ၍ ျပစ္ဒဏ္ကို ခံယူသြားျခင္းမရွိဘဲ ခ်စ္တပည့္ကိုလည္း ေထာင္ထဲတြင္ ေဆးေပးမီးယူရေစရန္အလို႔ငွာ ေခၚေဆာင္သြားၾကပါသည္။

တပည့္မွသည္ မိန္းမဆီသို႔

အခ်ိဳ႕အခ်ိဳ႕ေသာအရာရွိမ်ားသည္ မိမိတို႔၏ဇနီးမ်ားအား အလုပ္ကိစၥမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ေစေလ့ရွိသည္။ ပါဝင္ပတ္သက္လာရသည္မွာလည္း ပထမေတာ့ မိမိဇနီးျဖစ္သူႏွင့္ ေဆြမကင္း အမ်ိဳးမကင္းသူ၊ ခင္မင္ ရင္းႏွီးသူတို႔ကို မိမိ၏ဌာနတြင္ အလုပ္ခန္႔ထားေပးျခင္း၊ ၎တို႔ကို ေနရာ ေကာင္းသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ေပးျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ရာတြင္လည္း ဦးစားေပး၍ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းမွသည္ အျခားအျခားေသာ နီးစပ္ရာဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း “အန္တီ့ကို ေျပာရင္ရတယ္ေဟ့၊ အစ္မကိုေျပာရင္ရတယ္ေဟ့” စသည္ျဖင့္ ျဖစ္လာၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အျခားသူမ်ားကပါ ပါဝင္လာကာ လက္ေဆာင္ပဏၰာေပးရာမွသည္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူအထိ ျဖစ္လာၾကသည္။

ထိုကဲ့သို႔ ဝန္ထမ္းေရးရာကိစၥမ်ားတြင္ ဝင္ပါလာရာမွသည္ “အစရွိ အေနာင္ေနာင္” ဆိုသလို အျခားေသာကိစၥမ်ားတြင္လည္း တစ္စတစ္စႏွင့္ပါဝင္လာပါေတာ့သည္။ လင္ေယာက်ာ္းျဖစ္သူက ဇနီးကို ႐ံုးသို႔ေခၚေဆာင္လာၿပီး “သမီးေရ၊ သားေရ၊ အန္တီ့ကို/မမကို ဒီကိစၥေလးလုပ္ေပးပါလား၊ အန္တီရဲ႕မိတ္ေဆြ/မမရဲ႕မိတ္ေဆြမို႔ပါကြယ္” ဟု အစျပဳရာမွသည္ ေနာက္ပိုင္း တစ္စတစ္စ ႐ံုးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္ျခယ္လွယ္ပါဝင္ လာပါေတာ့သည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ အျပဳအမူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားသတင္းျဖစ္လာၿပီး တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔သို႔ သတင္းေပါက္ၾကားရာမွသည္ ယခုလို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႔က သတိေပးၫႊန္ၾကားစာထုတ္ရသည္အထိ ျဖစ္လာျခင္းျဖစ္ပါသည္။

နမူနာယူစရာ နန္းမေတာ္မယ္ႏုနဲ႔ စုဖုရားလတ္

ကၽြန္ေတာ္သည္ မၾကာမီက မႏၲေလး၊ အင္းဝ၊ စစ္ကိုင္းဘက္သို႔ ခရီးထြက္ရာမွသည္ ငယ္စဥ္ကဖတ္ခဲ့ရေသာ နန္းမေတာ္မယ္ႏုႏွင့္ သူမ၏ေျမး စုဖုရားလတ္တို႔အေၾကာင္းစာအုပ္မ်ားကို ဝယ္ယူလာၿပီး ျပန္လည္ဖတ္႐ႈမိပါသည္။ နန္းမေတာ္မယ္ႏုသည္ အင္းဝနန္းတြင္းအေရးအရာမ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့သျဖင့္ နန္းတြင္းေရးမ်ား႐ႈပ္ေထြးကာ အင္းဝဘုရင္ ဘႀကီးေတာ္ကို ညီေတာ္သာယာဝတီမင္းက အာဏာသိမ္းပိုက္ၿပီး မယ္ႏုကိုသတ္ခဲ့သလို၊ မႏၲေလးနန္းတြင္းအေရးမ်ားတြင္လည္း စုဖုရားလတ္က အမ်ိဳးမ်ိဳးအမိန္႔ဩဇာမ်ားေပးကာ ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတို႔ သူ႔ကၽြန္ဘဝေရာက္ရသည့္ သမိုင္းတရားခံတစ္ဦးျဖစ္ခဲ့ရသည္။ ဆရာႀကီး ပါရဂူဘာသာျပန္ေသာ “သီေပါ၏မေဟသီ” စာအုပ္တြင္ စုဖုရားလတ္ကိုယ္တိုင္က ေအာက္ပါအတိုင္းဝန္ခံခဲ့သည္ကို ဖတ္႐ႈလိုက္ရပါသည္ -

“အဂၤလိပ္ေတြ လမ္းမေတြကိုျဖတ္ၿပီး ေ႐ႊနန္းေတာ္ဆီကို ခ်ီတက္လာၾကၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္းကို ၾကားရတာနဲ႔ မိဖုရားႀကီးဟာ တစ္ခါျဖင့္အားလံုးဆံုးၿပီဆိုတဲ့အေၾကာင္း သိရွိရိပ္မိသြားတယ္။ မိဖုရားႀကီးဟာ သူ႔ကိုယ္သူ ေက်ာက္ျပားေပၚ ေမွာက္လ်က္လွဲခ်လိုက္တယ္။ သူ႔ဆံပင္ေတြဟာ သူ႔မ်က္ႏွာတစ္ဝိုက္မွာ ျပန္႔ႀကဲေနၾကတယ္။ ႐ိႈက္ႀကီးတငင္နဲ႔လည္း ငိုေႂကြးေနတယ္။ သူမဟာ ဒူးေထာက္ၿပီးထလိုက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ သူ႔ရင္ဘတ္ကို သူလက္သီးနဲ႔ထုတယ္။ ဘုရင္မင္းတရားႀကီးနဲ႔ တိုင္းျပည္ႏိုင္ငံအေပၚ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေအာင္ လုပ္မိေလျခင္းဆိုၿပီး ဟစ္ေအာ္ငိုေႂကြးရွာတယ္။ “ငါ့ေမာင္ေတာ္ျဖစ္တဲ့ ဘုရင္မင္းတရားႀကီးနဲ႔ ငါ့တိုင္းသူျပည္သားေတြ ကံဆိုးမိုးေမွာင္က်ေအာင္လုပ္တာ တျခားလူမဟုတ္ဘူး၊ ငါ...ငါ လို႔ဆိုၿပီး ငိုေႂကြးရွာတယ္” ဟူ၍ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းသည္ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူအတြက္

ျမန္မာ့သမိုင္းအဆက္ဆက္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေလာက၌ ဇနီးမယားတို႔ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ပတ္သက္ခဲ့၍ ဒုကၡေရာက္ရသည့္အျဖစ္မ်ား အထင္အရွားရွိခဲ့သလို မၾကာေသးေသာႏွစ္ကာလ ေလး၊ ငါးဆယ္တြင္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ ၾကားသိခဲ့ၾကရၿပီးျဖစ္ပါသည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့ ဇနီးျဖစ္သူက လင္ေယာက်ာ္း၏အလုပ္တြင္ ဝင္ေရာက္ပါဝင္ပတ္သက္သည္ဆိုျခင္းမွာ လင္ေယာက်ာ္းျဖစ္သူ၏ ေပ်ာ့ညံ့မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိ၏ဇနီးမယားမ်ားအား မိမိ၏လုပ္ငန္းခြင္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားတြင္ ပါဝင္ပတ္သက္ျခင္းမရွိေအာင္ ေရွးဦးမဆြကပင္ ႀကိဳတင္မွာၾကားထားသင့္ပါသည္။

ယခုတိုင္းေဒသႀကီးတစ္ခုတြင္ျဖစ္ေသာ ျဖစ္စဥ္မ်ိဳးသည္ အျခားေသာ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္း ရွိေနႏိုင္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံႏွင့္ျပည္သူအတြက္သာျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ မိမိတို႔၏ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကိစၥရပ္မ်ားကို ခိုင္းေစရန္မဟုတ္ေၾကာင္း သေဘာပါသည့္ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ိဳးကို ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ ဦးစီးဌာနမ်ားႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုးသို႔ ထုတ္ ျပန္ၫႊန္ၾကားသင့္ပါေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္