News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္
08-Nov-2016

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚလာေစသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

ကေနဒါ ႏိုင္ငံ၏ လက္ရွိ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ျဖစ္ေပၚ တိုးတက္လာပုံကို  ေကာင္းစြာ နားလည္ သေဘာေပါက္ေစရန္မွာ ၎ကို ပုံသြန္းေလာင္းေပးခဲ့ေသာ အင္အားစုမ်ား အေၾကာင္းကို သိရွိ နားလည္ရန္ လိုေပသည္။ ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္ စနစ္မွာ ၁၉ ရာစု အလယ္က ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက ရင္ဆိုင္ေနခဲ့ရေသာ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ပကတိဘဝအေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကို တုံ႔ျပန္ခဲ့ရသည့္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ဥပေဒေရးရာ ေျဖရွင္းခ်က္ပင္ျဖစ္သည္။

၁၈၆ဝ ခုႏွစ္ (အေမရိကန္ လြတ္လပ္ေရး ရၿပီး ၈၄ ႏွစ္အၾကာ) တြင္ ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက ဆိုသည္မွာ နယူးေဖာင္လန္၊ ႏိုဘာစကိုးရွား၊ နယူးဘန္းစ္ဝစ္ႏွင့္ အတၱလန္တိတ္ သမုဒၵရာ ကမ္းေျခရွိ ပရင့္စ္အက္ဝပ္ ကြၽန္းစသည့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလိုနီမ်ားကို ေခၚဆိုျခင္း ျဖစ္သည္။ တစ္ေဒသႏွင့္ တစ္ေဒသ ဆက္စပ္မႈ မရွိဘဲ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္သည္။ ပစိဖိတ္ကမ္းေျခဘက္တြင္ ဗင္ကူးဗားကြၽန္းႏွင့္ ၿဗိတိသွ် ကိုလံဘီယာတို႔ ရွိသည္။ အလယ္ေကာင္တြင္ ႀကီးမားေသာ ကေနဒါ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသႀကီး တည္ရွိၿပီး ၎အထဲတြင္ ျပင္သစ္-ကက္သလစ္ လႊမ္းမိုးေသာ ကေနဒါ ေအာက္ပိုင္းႏွင့္ အဂၤလိပ္-ပ႐ိုတက္စတင့္ လႊမ္းမိုးေသာ အထက္ပိုင္း ကေနဒါတို႔ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါ ကိုလိုနီမ်ားမွာ ပထဝီအရလည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအရလည္းေကာင္း တစ္ေဒသႏွင့္ တစ္ေဒသ တကြဲတျပားစီ ျဖစ္ေနေသာ္လည္း ၎တို႔အားလုံး ၿဗိတိန္ႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရး ရွိၾကသည္။

၁၈၄၁ ခုႏွစ္တြင္ ၿဗိတိန္က ယခင္ တကြဲတျပားစီ ရွိေနခဲ့ေသာ အထက္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္း ကေနဒါ ကိုလိုနီမ်ားကို ႏိုင္ငံေရးအရ ဇြတ္အတင္းအက်ပ္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ရပ္ ဖြဲ႔ေစသည္။ ေအာက္ပိုင္း ကေနဒါသည္ အထက္ပိုင္း ကေနဒါထက္ လူဦးေရအရ ပိုမို မ်ားျပားေသာ္လည္း ေဒသႀကီး ႏွစ္ခုလုံးမွ တူညီေသာ အေရအတြက္ရွိသည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ ေစလႊတ္ခြင့္ေပးျခင္းျဖင့္ ေအာက္ပိုင္း ကေနဒါရွိ ျပင္သစ္ကေနဒီ ယန္မ်ားကို မေက်မနပ္ ျဖစ္ေစေလသည္။

ထိုသို႔ ကိုလိုနီမ်ားအတြင္း ဖိအားမ်ား ရွိေနစဥ္အတြင္း ေတာင္ဘက္ရွိ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုမွ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားကလည္း ရွိျပန္သည္။ ပထမ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမွာ ေျမာက္အေမရိကရွိ အဂၤလိပ္ ကိုလိုနီမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္းျဖင့္ အိုင္ယာလန္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၾကေသာ အိုင္းရစ္ရွ္ ကက္သလစ္အုပ္စု တစ္ခုျဖစ္ေသာ Fenian တို႔၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈျဖစ္သည္။ ၁၈၆၆ ခုႏွစ္က Fenian ၁၅ဝဝ ေလာက္က အထက္ ကေနဒါကို က်ဴးေက်ာ္ လာသည့္အတြက္ တိုက္ထုတ္ခဲ့ရေသးသည္။

ထို႔ျပင္ ေနာက္ထပ္ ၿခိမ္းေျခာက္မႈ တစ္ခုမွာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ သိမ္းပိုက္ခံရမည့္ အေရးျဖစ္ၿပီး ႏွစ္ႀကိမ္ ႏွစ္ခါ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ခံရကာ ႏွစ္ႀကိမ္လုံး မေအာင္ျမင္ေခ်။ တစ္ႀကိမ္မွာ ၁၇၇၅ ခုႏွစ္က ျဖစ္ၿပီး အေမရိကန္ တပ္မေတာ္က ကြိဘက္ကို က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္ၿပီး မြန္ထရီယယ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ဒုတိယ တစ္ႀကိမ္မွာ ၁၈၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ျဖစ္ၿပီး အြန္ေတရီယိုရွိ ႏိုင္ယာဂရာ ေဒသကို ဝင္ေရာက္ က်ဴးေက်ာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ၿဗိတိသွ် လူထု၏ အျမင္တြင္ စစ္စရိတ္ ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုသာ လိုလားၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ေျမာက္အေမရိကတြင္ အသုံးျပဳမည့္ အစိုးရ အသုံးစရိတ္ (အထူးသျဖင့္ ကာကြယ္ေရး စရိတ္) ကို ျဖတ္ေတာက္ လိုၾကသျဖင့္ ကိုလိုနီမ်ားအဖို႔ ေနာက္တစ္ေခါက္ တိုက္ခိုက္ခံရလွ်င္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ ကာကြယ္ရမည့္ ပုံေပၚေနေပေတာ့သည္။

ထိုသို႔ျဖင့္ ၁၈၆၄ ခုႏွစ္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ က်ဴးေက်ာ္ သိမ္းပိုက္မႈ အႏၲရာယ္ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ အျပန္အလွန္ စီးပြားကုန္သြယ္ေရး တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက ယူနီယံ ဖြဲ႔စည္းရန္ ပရင့္စ္အက္ဒဝပ္ကြၽန္းရွိ ရွားေလာ့ေတာင္း (Charlottetown) တြင္ အတၱလန္တိတ္ကမ္းေျခ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ ကေနဒါျပည္နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြး ခဲ့ၾကသည္။

ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ပုံစံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ေဆြးေႏြး စဥ္းစားခဲ့ၾကသည္။ တစ္ျပည္ေထာင္စနစ္ ပုံစံကို ေထာက္ခံ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိသလို ဆန္႔က်င္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ အထူးသျဖင့္ ကြိဘက္အေနႏွင့္ ကေနဒါ တိုက္ငယ္၏ ဖြံ႔ၿဖဳိးတိုးတက္မႈကို ခြဲေဝ ခံစားလိုသကဲ့သို႔ အျခားေသာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္လည္း ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားလိုသည္။ သို႔ေသာ္ ၎အေနႏွင့္ တစ္ျပည္ေထာင္ စနစ္တြင္ လူနည္းစု အေနအထားသို႔ က်ေရာက္သြားမည္ကို လက္မခံလိုေပ။ ထိုသို႔ေသာ အေနအထားမွာ ကြိဘက္ျပည္သူအဖို႔ လက္ခံႏို္င္ဖြယ္ရာ မဟုတ္ေပ။ ၎တိို႔အေနႏွင့္ ၎တို႔၏ ယုံၾကည္ ကိုးကြယ္မႈ၊ ဘာသာစကား၊ ဥပေဒႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားလိုၿပီး သီးျခားျဖစ္ျခင္းအေပၚ ဂုဏ္ယူၾကသည္။ ကြိဘက္မ်ား အေနႏွင့္ ေဒသယူနစ္ တစ္ခုစီ၏ ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ကို ေထာက္ခံ အသိအမွတ္ျပဳမႈရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုကသာ သူတို႔၏ ထူးျခားမႈမ်ားကို အေကာင္းဆုံး ထိန္းသိမ္း ေပးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ အထပ္ထပ္ အခါခါ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ဖက္ဒေရးရွင္း တစ္ခုကသာ အဖြဲ႔ဝင္ ယူနစ္မ်ား၏ အက်ဳိးစီးပြားကို ကာကြယ္ရင္း တစ္ခုလုံး၏ အက်ဳိးစီးပြားမွ ခြဲေဝ ခံစားႏိုင္ၾကလိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္သျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု တစ္ရပ္ ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္နယ္ အားလုံးက ထိုသို႔ ယုံၾကည္ခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ပရင့္စ္အက္ဒ္ဝပ္ကြၽန္းႏွင့္ နယူးေဖာင္လန္တို႔က ဖက္ဒေရးရွင္းသည္ ၎တို႔၏ ကြဲျပား ျခားနားေသာ ယဥ္ေက်းမႈ အစဥ္အလာမ်ားကို ထိ္န္းသိမ္း ထားႏို္င္လိမ့္မည္ဟု မယုံၾကည္သျဖင့္ ခ်က္ခ်င္း မပါဝင္ခဲ့ၾကဘဲ ၁၈၇၃ ခုႏွစ္တြင္မွ ပရင့္အက္ဒ္ဝပ္ကြၽန္းကလည္းေကာင္း၊ ၁၉၄၉ ခုႏွစ္တြင္ က်မွ နယူးေဖာင္လန္ကလည္းေကာင္း ပူးေပါင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အားေကာင္းေသာ ဗဟို အစိုးရေလာ၊ အားနည္းေသာ ဗဟို အစိုးရေလာ

ဖက္ဒေရးရွင္း ျပည္ေထာင္စု ဖြဲ႔စည္းရန္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးျဖစ္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ေနာက္တစ္လ အၾကာတြင္ ကြိဘက္ၿမိဳ႕တြင္ ထပ္မံ ေတြ႔ဆုံကာ အေသးစိတ္ ကိစၥမ်ားကို ထပ္မံညႇိႏိႈင္း ခဲ့ၾကျပန္သည္။ ဖက္ဒေရးရွင္းတြင္ အားေကာင္းေသာ ဗဟို အစိုးရေလာ သို႔တည္းမဟုတ္ အားနည္းေသာ ဗဟို အစိုးရေလာ ဆိုသည့္ကိစၥမွာ အဓိက ျငင္းခုံရေသာ ျပႆနာ ျဖစ္သည္။ နယူးဗန္းစ္ဝစ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ျပည္နယ္ရွိ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားကို ဗဟိုသို႔ ေပးလိုက္ရလွ်င္ ၎တို႔မွာ ျမဴနီစီပယ္ ေကာ္ပိုေရးရွင္း သာသာမွ်သာ အာဏာ ရွိေတာ့မည္ဟု ဆိုၾကသည္။ အားေကာင္းေသာ ဗဟို အစိုးရကို လိုလားသူမ်ားက အေမရိကန္၏ ျပည္တြင္းစစ္ အေတြ႔အႀကံဳကို ညႊန္ျပ၍ အားနည္းေသာ ဗဟို အစိုးရသာ ရွိသည့္ ဖက္ဒေရးရွင္းေၾကာင့္ ျပည္နယ္မ်ား အခ်င္းခ်င္းအၾကား ပဋိပကၡမ်ား ထိန္းမႏိုင္ သိမ္းမရျဖစ္ရပုံကို ေဆြးေႏြး၍ အားေကာင္းေသာ ဗဟို အစိုးရ လိုအပ္ပုံကို တင္ျပသည္။ ထိုကဲ့သို႔ေသာ ကံၾကမၼာ ၎တို႔ထံ တစ္ပတ္ ျပန္လည္လာမည္ကို စိုးရိမ္သျဖင့္ ၎တို႔ တည္ေဆာက္မည့္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ဗဟိုကို အားေကာင္းေစခ်င္သည္။

အထက္ ကေနဒါမွ ကြန္ဆာေဗးတစ္ ေခါင္းေဆာင္ တစ္ေယာက္လည္းျဖစ္၊ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကေနဒါ၏ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ အျဖစ္လည္း ၂၅ ႏွစ္ၾကာ တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့သည့္ ဆာဂြၽန္ ေအ -မက္ေဒၚနယ္က အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု စတင္ ဖြဲ႔စည္းစက အဓိက အမွား တစ္ခုမွာ ျပည္နယ္တိုင္းက အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ဆိုင္မႈကို မစြန္႔လႊတ္ဘဲ ထိန္းသိမ္းထားၾကၿပီး  ေသးငယ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကိုသာ ဗဟိုအစိုးရသို႔ လႊဲအပ္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယုံၾကည္ေလသည္။ မက္ေဒၚနယ္ အေနႏွင့္ အေမရိကန္တို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ေျပာင္းျပန္လုပ္ျခင္းျဖင့္ ဗဟိုအစိုးရကို အားေကာင္းေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္မ်ား၏ ေဒသဆိုင္ရာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာကိုသာ ထိန္းသိမ္းရန္ ျပည္နယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္ပင္ ညိႇႏိႈင္းရမည္ဟု ယူဆေလသည္။ မက္ေဒၚနယ္ အေနျဖင့္ အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ စည္းလုံး ညီညြတ္သည့္ ကေနဒါႏိုင္ငံကသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၏ ေနာက္ထပ္ တစ္ဖန္ က်ဴးေက်ာ္ တိုက္ခိုက္လာမႈကို ကာကြယ္ႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ယုံၾကည္ေလသည္။

၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ အက္ဥပေဒ

ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆိုင္ရာ အဆို ႏွစ္ရပ္လုံး၏ ေကာင္းကြက္မ်ားကို ကိုင္စြဲကာ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ေဆြးေႏြး ျငင္းခုံၾကၿပီး ေနာက္ဆုံးတြင္ မက္ေဒၚနယ္ႏွင့္ သူ႔ကို ေထာက္ခံသူမ်ား၏ အျမင္ ယူဆခ်က္က လႊမ္းမိုး သြားေလေတာ့သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁ ရက္ေန႔တြင္ အတည္ျပဳ သက္ဝင္ခဲ့ေသာ ဖက္ဒေရးရွင္းမွာ ဗဟို ခ်ဳပ္ကိုင္မႈမ်ားေသာ အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ခဲ့ေလသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဗဟိုဖက္ဒရယ္ အစိုးရအား ကန္႔သတ္ခ်က္ မရွိ အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ အာဏာ ေပးထားေသာ္လည္း ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားမွာမူ ျပည္နယ္အတြင္း တိုက္႐ိုက္ အခြန္ေကာက္ယူခြင့္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ရွိေလသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ အေနႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ လုပ္ငန္း တစ္ခုခု သို႔မဟုတ္ စီမံကိန္း တစ္ခုခုအေပၚ တရားစီရင္ခြင့္ အာဏာရွိၿပီး အကယ္၍ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမွာ ျပည္နယ္ တစ္ခုအတြင္း လုံးဝ  က်ေရာက္ တည္ရွိေနခဲ့လွ်င္ေသာ္မွ ကေနဒါႏိုင္ငံအတြက္ အေထြေထြ ဦးစားေပးမႈအရ ျဖစ္ေစရမည္ဟု ေၾကညာလ်က္ ဗဟို တရားစိီရင္ပိုင္ခြင့္ ေအာက္သို႔ ဆြဲသြင္းႏိုင္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ အေျခအေန အခ်က္အလက္မ်ားေအာက္တြင္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရအေနႏွင့္ ျပည္နယ္က ျပ႒ာန္းထားေသာ ဥပေဒမ်ားအား ပယ္ဖ်က္ခြင့္ကိုလည္း ေပးအပ္ထားေသးသည္။

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ အေနႏွင့္ ၎အေရွ႕တည္ရွိေနေသာ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္မ်ားတြင္ ဗဟိုက ရရွိေသာ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ားထက္ပိုေသာ အထူး သီးသန္႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမ်ား ရရွိ႐ုံသာမကေသး Residual Power ေခၚ ၾကြင္းက်န္ေသာ အာဏာမ်ားကိုလည္း “ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အစိုးရေကာင္းျဖစ္ေရး”ဆိုသည့္ အေထြေထြ ျပ႒ာန္းခ်က္ျဖင့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရသို႔ ေပးအပ္ထားေသးသည္။ အေမရိကန္၊ ဆြစ္ဇာလန္ႏွင့္ ၾသစေၾတးလ် ပုံစံ ဖက္ဒရယ္ စနစ္မ်ားတြင္မူ Residual Power ေခၚ ၾကြင္းက်န္အာဏာကို ေဒသဆိုင္ရာႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ေပးအပ္ထားေလသည္။

အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ား တစ္သက္တာပတ္လုံး တာဝန္ ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ခန္႔ထားခြင့္ ေပးထားျခင္းသည္လည္း ဖက္ဒရယ္ အစိုးရကို ပိုမို အားျဖည့္ေပးရာ ေရာက္ေလသည္။ အေစာပိုင္း ကာလက အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္မူ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ အက်ဳိးေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မွ ကြန္ဂရက္ လြႊတ္ေတာ္သို႔ ခန္႔အပ္ ေစလႊတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ယခုအခါတြင္မူ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို ျပည္နယ္တြင္းရွိ ျပည္သူ လူထုက တိုက္႐ိုက္ ေ႐ြးေကာက္တင္ေျမႇာက္သည့္ စနစ္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ျဖစ္ေသာ္လည္း ကေနဒါ ႏိုင္ငံတြင္မူ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရက ခန္႔အပ္ျခင္း ျဖစ္ေနေသးသည္။

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရအေနႏွင့္ အေထြေထြ အယူခံ တရား႐ုံး တည္ေထာင္ခြင့္ ရွိသလို တရားသူႀကီးမ်ားကိုလည္း ခန္႔အပ္ခြင့္ ရွိေလသည္။ ၁၈၇၅ ခုႏွစ္က ကေနဒါ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္ကို ဖြဲ႔စည္းစဥ္ကလည္း ဆိုခဲ့ပါ အခြင့္အာဏာကို အသုံးျပဳခဲ့ေလသည္။ အဆိုပါ ျပည္ေထာင္စု တရား႐ုံးခ်ဳပ္မွာ ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရတို႔အၾကား အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ အျငင္းပြားမႈမ်ားကို ေနာက္ပိတ္ဆုံး အဆုံးအျဖတ္ ေပးရာဌာနလည္း ျဖစ္ေလသည္။ ကေနဒါ ပါလီမန္သည္ ျပည္နယ္ တရားသူႀကီးမ်ား၊ ခ႐ိုင္အဆင့္ႏွင့္ အထက္အယူခံ တရား႐ုံး တရားသူႀကီးမ်ားႏွင့္ တရားေရး ဝန္ထမ္းမ်ားကို ခန္႔ထားခြင့္ ရွိသည့္အျပင္ ၎တို႔၏ လစာ၊ ခံစားခြင့္ႏွင့္ ပင္စင္မ်ားအတြက္လည္း တာဝန္ ရွိေလသည္။

မူလျပည္နယ္မ်ားက ဖက္ဒရယ္တြင္ ပါဝင္ဖြဲ႔စည္းပါမည္ဟူေသာ ေစ့စပ္ညႇိႏိႈင္း သေဘာတူမႈကို အေျခခံ ဥပေဒက ႐ုပ္လုံးေဖာ္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ လူနည္းစုမ်ား၏ အခြင့္အေရးကို ထိန္းသိမ္းေပးျခင္းသည္ အဆိုပါ လူနည္းစုမ်ား ဖက္ဒေရးရွင္းထဲ ဝင္လာေစသည့္ အခ်က္အလက္ အေၾကာင္းအရင္းလည္း ျဖစ္သလို အဆိုပါ အေျခခံအေပၚမွ ႏိုင္ငံ၏ တည္ေဆာက္ပုံကို ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းလည္း ျဖစ္ေလသည္။

ဖက္ဒရယ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာ ခြဲေဝမႈကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ အေျခခံ ဥပေဒကို ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက အက္ဥပေဒဟု ေခၚတြင္သည္။ အေၾကာင္းမွာ အဆိုပါ အက္ဥပေဒကို ၿဗိတိသွ် ပါလီမန္က ျပ႒ာန္းေပးခဲ့ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ၁၈၆၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံ အက္ဥပေဒဟု ေျပာင္းလဲ ေခၚေဝၚခဲ့သည္။  အဆိုပါ အက္ဥပေဒျဖင့္ ကေနဒါ ဒိုမီနီယံကို ဖန္တီးလိုက္ကာ အေရွ႕ ကေနဒါ၊ အေနာက္ ကေနဒါ၊ ႏိုဘာစကိုးရွားႏွင့္ နယူးဘန္းစ္ဝစ္ ျပည္နယ္မ်ားကို စုစည္းလိုက္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒက ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက၏ အျခားေသာ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ဝင္ခြင့္ျပဳေရးႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စည္းေဘာင္ ျပ႒ာန္းေပးသည္။ ထို႔ျပင္ ဖက္ဒရယ္ ပါလီမန္ႏွင့္ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္မ်ားအၾကား ဥပေဒျပဳေရး အာဏာမ်ားကိုလည္း ခြဲျခားသတ္မွတ္ ေပးသည္။

၁၇၈၇ ခုႏွစ္ အေမရိကန္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒႏွင့္ သူ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မတူဘဲ ကေနဒါ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒ၏ ႀကီးမားသည့္ အစိတ္အပိုင္းမွာ စာခ်ဳပ္စာတမ္း တစ္ခုတည္းအတြင္း မတည္ရွိေပ။ “၁၉၈၂ ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ အက္ဥပေဒ” ပုဒ္မ ၅၂ (၂) တြင္ပါသည့္  မျပည့္စုံေသးေသာ အေျခခံ ဥပေဒ ဇယား ၂၅ ခုက ကေနဒါ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒကို ျပည့္စုံေစေလသည္။ မည္သို႔ ဆိုေစကာမူ ကေနဒါ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒ၏ ႀကီးမားေသာ အစိတ္အပိုင္း (တခ်ဳိ႕ေသာ ေျပာစကားမ်ားအရ အေျခခံ အက်ဆုံး အစိတ္အပိုင္း) လည္းျဖစ္ၿပီး ေရးသား မထားသည့္ အေျခခံမူမ်ားက အေျခခံဥပေဒ ျဖစ္ေပၚလာရန္ လႈံ႔ေဆာ္ ပုံသြင္းေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ ၎တို႔မွာ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒဆိုင္ရာ သေဘာ တူညီခ်က္မ်ား (Constitutional Conventions) ဟု ေခၚတြင္သည္။

ရဲထြန္း (သီေပါ )
စာကိုး 
- Federalism in Canada by Chief Justice John D. Richard
- A Federal State by Dr. Eugene A. Forsey


  • VIA