News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္စနစ္
08-Nov-2016

ဖက္ဒရယ္ ႏိုင္ငံဆိုသည္မွာ မတူျခားနားေသာ ႏိုင္ငံေရး အသိုက္အဝန္းမ်ားကို ဘုံတူညီေသာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ ဘုံ အစိုးရတစ္ရပ္ (အမ်ဳိးသားအစိုးရ) ဖြဲ႔စည္းခြင့္ရွိျခင္းႏွင့္ မတူကြဲျပား ျခားနားေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အေရးကိစၥမ်ားအတြက္ အသိုက္အဝန္း တစ္ခုစီအား ျပည္နယ္၊ တိုင္း ေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၲရ အစိုးရမ်ားအျဖစ္ ခြဲျခား ဖြဲ႔စည္းေစကာ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ စနစ္ျဖစ္ပါသည္။ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ၊ ၾသစေၾတးလ်ႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္ၾကသည္။ ဖက္ဒရယ္စနစ္ ဆိုသည္မွာ မတူကြဲျပားမႈမ်ားရွိသည့္ ေပါင္းစည္း ညီညြတ္မႈပင္ ျဖစ္သည္။ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ ပထမဆုံး ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဆာဂြၽန္ ေအ မကၠေဒၚနယ္ ေျပာခဲ့သလို “ေဒသဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားႏွင့္ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား ပါဝင္သည့္ တစ္မ်ဳိးသားလုံးဆိုင္ရာ ကိစၥမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ အမ်ဳိးသား အစိုးရ တစ္ရပ္ႏွင့္ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔အစည္း”လည္း ျဖစ္ေပသည္။

“ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္း”ဆိုသည္မွာ (အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုက ၁၇၇၆ ခုႏွစ္မွ ၁၇၈၉ ခုႏွစ္အထိ က်င့္သုံးခဲ့သလို) သီးျခား လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား စုေပါင္း ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အဖြဲ႔ႀကီး ျဖစ္သည္ဟု မၾကာခဏ အဓိပၸာယ္ ဖြင့္ဆိုၾကေသာ္လည္း ကေနဒါ ႏိုင္ငံကို စတင္ တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ား အတြက္မူ ထိုသို႔ ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ေခ်။ ျပင္သစ္စကား ေျပာသူမ်ားေရာ၊ အဂၤလိပ္ စကားေျပာသူမ်ားကပါ ၎တို႔အေနႏွင့္ “ႏိုင္ငံေတာ္သစ္ တစ္ရပ္”၊ “ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ လူမ်ဳိးသစ္ တစ္ရပ္”၊ “ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ဝင္ေရာက္ ေနရာယူရန္ အင္အား ေတာင့္တင္းေသာ အမ်ဳိးသားႏိုင္ငံ တစ္ရပ္”၊ “မဟာအင္အား ႀကီးႏိုင္ငံတစ္ရပ္” ထူေထာင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ထပ္ခါ တလဲလဲ ေျပာခဲ့ၾကသည္။

၎တို႔အေနႏွင့္ ဖက္ဒရယ္အျဖစ္ စုဖြဲ႔လိုက္ေသာ ျပည္နယ္/တိုင္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ကိုလိုနီမ်ား၏ ဝိေသသ လကၡဏာမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ ထုံးစံမ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ စြဲဲစြဲၿမဲၿမဲ ရပ္တည္ေျပာဆို ခဲ့ၾကသည္။ အဓိက အားျဖင့္ ကေနဒါ အေရွ႕ဘက္ျခမ္း (ကြိဘက္ျပည္နယ္)ရွိ ျပင္သစ္ စကားေျပာ၊ ကက္သလစ္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္မ်ားသည္ ၎တို႔၏ ဘာသာစကား၊ ျပင္သစ္ပုံစံ တရားမ ဥပေဒႏွင့္ ထူးျခားသည့္ ပညာ သင္ၾကားေရး ဆိုင္ရာ ဘာသာေရး စနစ္တို႔ကို အဂၤလိပ္စကား ေျပာသည့္ ပ႐ိုတက္စတင့္ ခရစ္ယာန္ ဘာသာဝင္တို႔၏ လႊမ္းမိုးဖ်က္ဆီးျခင္း ခံရမည့္အေရး စိုးရိမ္ ပူပန္ေနရသည့္ အေနအထားမွ လြတ္ကင္းလိုၾကသည္။ အဂၤလိပ္ဘာသာ စကားေျပာ ပ႐ိုတက္စတင့္တို႔ လႊမ္းမိုးသည့္ ကေနဒါ အေနာက္ျခမ္း (အြန္ေတရိီယို) နယ္သားမ်ား အေနႏွင့္မူ ျပင္သစ္ လႊမ္းမိုးမႈ အႏၲရာယ္မွ ကင္းလြတ္ေရး ျဖစ္သည္။ ႏိုဘာစကိုးရွားႏွင့္ နယူးဘန္းစဝစ္က္တို႔ကမူ ကေနဒါ နယ္ပယ္မ်ား၏ သိမ္းပိုက္ ဝါးမ်ဳိခံရမည္ကို မလိုလားေခ်။ အဆိုပါ ကေနဒါ နယ္ပယ္မ်ားမွာ အၿမဲတမ္းလို ႏိုင္ငံေရး မတည္ၿငိမ္မႈမ်ားႏွင့္ ျပင္သစ္-အဂၤလိပ္တို႔၏ ျပင္းထန္ေသာ ရန္လိုအျငင္းပြားမႈမ်ား တရစပ္ ျဖစ္ေနသည့္ ေဒသမ်ားဟု မွတ္ယူကာ ယုံၾကည္မႈ မရွိၾကေခ်။

အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ အားလုံးက အေမရိကန္ က်ဴးေက်ာ္မႈႏွင့္ စီးပြားေရးအရ အေမရိကန္တို႔၏ လည္ပင္းညႇစ္ ခံရမည္ကိုလည္း စိုးရိမ္ၾကသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကေနဒါ အေနႏွင့္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေျခာက္လခန္႔ သူ၏ အဓိက ကုန္ပစၥည္း ထုတ္လုပ္ရာ ၿဗိတိန္ႏွင့္ အဆက္အသြယ္ ျပတ္ေနတတ္ၿပီး အေမရိကန္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားမွတစ္ဆင့္သာ ကုန္သြယ္ၾကရေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္ရာ ကေနဒါ ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို တည္ေထာင္ခဲ့သူမ်ားက သူတို႔ မၾကာခဏ ေခၚဆိုခဲ့ၾကသလို တကယ္ စစ္မွန္ေသာ ယူနီယံ တစ္ခု၊ အစစ္အမွန္ ဖက္ဒေရးရွင္း တစ္ရပ္ကို တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ထက္သန္ခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္ႏိုင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ တစ္ဝက္ တစ္ပ်က္ လြတ္လပ္ေသာ ျပည္နယ္မ်ား စုေပါင္း ပါဝင္သည့္ သမဂၢႀကီးမ်ဳိး တည္ေထာင္ရန္ စိတ္ကူးခဲ့ၾကျခင္း မဟုတ္ေခ်။

ကြန္ဖက္ဒေရးရွင္းကို စတင္ တည္ေထာင္သူမ်ားသည္ “က်ယ္ဝန္း လြန္းလွေသာ ဧရိယာအတြင္း ျပန္႔ႀကဲေနသည့္ လူဦးေရ ခပ္ပါးပါးသာ စုစည္း ေနထိုင္ေသာ ေသးငယ္သည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို” တစုတစည္းတည္း ျဖစ္ေစရန္ ခက္ခက္ခဲခဲ ႀကဳိးပမ္းခဲ့ၾကရသည္။ ဤလူ႔အဖြဲ႔အစည္းအား သဘာဝ အတားအဆီးမ်ားကသာ ပိုင္းျခားထားသည္ မဟုတ္ဘဲ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ဳိးစီးပြား၊ ဘာသာစကား၊ ကိုးကြယ္ရာ အယူဝါဒ၊ ဥပေဒႏွင့္ ပညာေရး စသည္တို႔ကလည္း နက္႐ိႈင္းစြာ ပိုင္းျခားထားေလသည္။ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးမွာ ဆိုးဝါး ညံ့ဖ်င္းလွသည္။

ဤျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္မွာ တစ္ခုတည္းေသာ အေျဖသာ ရွိၿပီး ၎မွာ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ပင္ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္/ ေဒသမ်ား အေနႏွင့္ အထီးတည္း ခြဲမေနလိုသည့္နည္းတူ ဝါးမ်ဳိျခင္းလည္း မခံလို။ သူတို႔အေနႏွင့္ အားေကာင္းေသာ ဗဟို အစိုးရႏွင့္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ရွိသလို ဖက္ဒေရးရွင္း အဖြဲ႔ဝင္ ျပည္နယ္/ တိုင္းေဒသမ်ားအတြက္ လုံေလာက္ေသာ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာရွိသည့္ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရမ်ား ပါဝင္သည့္ ဖက္ဒေရးရွင္းကို ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့ၾကေလသည္။

ခန္႔အပ္ ခံရသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ရွိေသာ ဖက္ဒရယ္ႏိုင္ငံ

ကေနဒါ ဖက္ဒေရးရွင္းကို ၁၈၆၇ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ ဖြဲ႔စည္း တည္ေထာင္ခဲ့သည္။ ကေနဒါဖက္ဒရယ္ စနစ္မွာ ကမၻာေပၚတြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ဆြစ္ဇာလန္တို႔ေနာက္ တတိယေျမာက္ သက္တမ္းအရင့္ဆုံး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္သည္။ ဧရိယာ အက်ယ္အဝန္းအားျဖင့္  ႐ုရွားႏိုင္ငံၿပီးလွ်င္ ဒုတိယေျမာက္ အႀကီးမားဆုံး ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း လူဦးေရအားျဖင့္ နည္းပါးလွသည္။ မူလက အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျပင္သစ္ ကိုလိုနီနယ္သားမ်ားသာ အဓိကအားျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ ကေနဒါ ဖက္ဒေရးရွင္းမွာ၂ဝ၁၆ ခုႏွစ္ သန္းေခါင္ စာရင္းမ်ားအရ လူဦးေရ ၃၆ သန္း ရွိၿပီျဖစ္သည္။ ျပင္သစ္ အေျခခ် ေနထိုင္သူမ်ားက ၁၆ဝ၄ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ လာေရာက္ အေျခခ် ေနထိုင္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ယေန႔ ကေနဒါ လူဦးေရတြင္ ကမၻာေပၚရွိ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ လူမ်ဳိးမ်ား ပါရွိေနၿပီျဖစ္သည္။ ကြိဘက္သည္ ျပင္သစ္စကား ေျပာေသာ လူမ်ားစုမ်ား ေနထိုင္ရာ ျပည္နယ္ျဖစ္ၿပီး ကေနဒါ ႏိုင္ငံရွိ ျပင္သစ္လူမ်ဳိး အားလုံး၏ ၈ဝ ရာခုိင္ႏႈန္း ေနထိုင္ၾကသည္။

ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တြင္ လြတ္လပ္အမွီအခို ကင္းေသာ အမ်ဳိးသား အစိုးရ တစ္ရပ္ႏွင့္ လြတ္လပ္ အမွီအခို ကင္းေသာ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ား ရွိၾကၿပီး ၎တို႔၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ အဝန္းအဝိုင္းအတြင္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာ က်င့္သုံးၾကသည္။ သို႔ျဖစ္ေလရာ ကေနဒါ ႏိုင္ငံေရး အာဏာကို ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ (အမ်ဳိးသား အစိုးရ) ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရမ်ားအၾကား ခြဲေဝ က်င့္သုံးသည္ဟု ဆိုရမည္။ ၎တို႔အား ခြဲေဝသတ္မွတ္ ေပးထားေသာ  ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာ အဝန္းအဝိုင္းအရ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစိုးရတို႔မွာ ထက္-ေအာက္ ဆက္ဆံေရး မဟုတ္ဘဲ တန္းတူရည္တူ ျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ ဥပေဒျပဳ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ကေနဒါ ပါလီမန္တို႔၏ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝမႈကို ၿဗိတိသွ် ေျမာက္အေမရိက အက္ဥပေဒျဖင့္ ပိုင္းျခား သတ္မွတ္ေပးခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ အက္ဥပေဒကို “၁၈၆၇ ခုႏွစ္ အေျခခံ ဥပေဒ”ဟု ေခၚတြင္သည္။ 

အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုႏွင့္ ယူႏိုက္တက္ကင္းဒမ္း (အဂၤလန္) မွာကဲ့သို႔ပင္ ကေနဒါတြင္ (House of Commons) ေခၚ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ (Senate) ေခၚ အထက္လႊတ္ေတာ္တို႔ ပါဝင္ေသာ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စနစ္ ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ကေနဒါ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ အေမရိကန္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ သိပ္မတူလွဘဲ အဂၤလိပ္ အထက္လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ပိုမို ဆင္တူသည္။ အေၾကာင္းမွာ ကေနဒါ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္မ်ားကို ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ျခင္း မဟုတ္ဘဲ ေ႐ြးခ်ယ္ ခန္႔ထားသည့္ စနစ္ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အထက္လႊတ္ေတာ္မွာ ျပည္သူလူထု၏ ေ႐ြးခ်ယ္ တင္ေျမႇာက္ထားေသာ ေအာက္လႊတ္ေတာ္၏ လႊမ္းမိုးမႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စုတြင္ ျပည္နယ္တိုင္းမွ တူညီေသာ အေရအတြက္ရွိသည့္ အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ဦးေရ ေစလႊတ္ခြင့္ ရွိေသာ္လည္း ကေနဒါ အေျခခံ ဥပေဒတြင္ ထိုသို႔ မဟုတ္ဘဲ ျပည္နယ္ တစ္ခုစီအလိုက္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ အေရအတြက္ကို သတ္မွတ္ထားသည္။ ကေနဒါတြင္ အထက္ လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ ကိုယ္စားျပဳမႈကို မဲဆႏၵနယ္ ယူနစ္မ်ားကို အေျခ မခံဘဲ ေဒသမ်ားကို အေျခခံသည္။ ဤသည္မွာ ကေနဒါရွိ ဘာသာစကားအရ လူနည္းစုမ်ား (အထူးသျဖင့္ ျပင္သစ္ စကား ေျပာကြိဘက္) ၏ ကိုယ္စားျပဳမႈကို လုံေလာက္စြာ အာမခံခ်က္ ရွိေစလို၍ ျဖစ္သည္။

ကေနဒါ ႏိုင္ငံမွာ အဂၤလန္ ကဲ့သို႔ ပါလီမန္ စနစ္က်င့္သုံးေသာ ႏိုင္ငံ ျဖစ္သျဖင့္ အေမရိကန္ကဲ့သို႔ သမၼတစနစ္ က်င့္သုံးသည့္ႏိုင္ငံ မဟုတ္ေခ်။ ထိုသို႔ဆိုျခင္းေၾကာင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွာ ဖြဲ႔စည္းပုံဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္သူအၾကား တစ္နည္းအားျဖင့္ ဆိုလွ်င္ “ဘုရင္ခံခ်ဳပ္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္သည့္ သူ၏အစိုးရအဖြဲ႔”တို႔အၾကား လုပ္ပိုင္ခြင့္ တာဝန္မ်ား ခြဲေဝ က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ဆိုႏိုင္သည္။ 

ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) တြင္ သမၼတသည္ ႏိုင္ငံေတာ္ အႀကီးအကဲႏွင့္ အစိုးရ အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သလို အဓိက အႏိုင္ရ ႏိုင္ငံေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္လည္း ျဖစ္သည္။ ကေနဒါ ႏိုင္ငံတြင္မူ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ ႏိုင္ငံ့ အႀကီးအကဲ မဟုတ္ေပ။ ဤတာဝန္ကို ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ထမ္းေဆာင္သည္။ ဖြဲ႔စည္းပုံဆိုင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ အာဏာမွာ ဘုရင္မတြင္ ရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ဖြဲ႔စည္းပုံ အဓိပၸာယ္အရ ကေနဒါသည္ ဘုရင္စနစ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အစိုးရျဖစ္သည္။ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က သေဘာတရားအရ ဘုရင္မ၏ ကိုယ္စား အထူး အခြင့္အာဏာႏွင့္ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ား က်င့္သုံးခြင့္ ရွိသည္ဆိုေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အာဏာမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏ အစိုးရအဖြဲ႔တြင္သာ ရွိပါသည္။ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဆိုင္ရာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားမွာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္၏ ေရာ္ဘာတံဆိပ္တုံး ထုႏွက္ျခင္းျဖင့္ အသက္ဝင္ရျခင္း ျဖစ္သည္။ အမွန္စင္စစ္ အားျဖင့္ အစိုးရ၏ အႀကံျပဳခ်က္ အရသာ ဘုရင္ခံခ်ဳပ္က ေဆာင္႐ြက္္ရန္ နားလည္မႈ ရွိထားခ်က္ ျဖစ္သျဖင့္ အမွန္တကယ္ အာဏာရွိသူမွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္) ႏွင့္ ပါလီမန္ စနစ္တို႔၏ ေနာက္ထပ္ ျခားနားခ်က္ တစ္ခုမွာ ကြန္ဂရက္ စနစ္က အာဏာကို ခြဲေဝ က်င့္သုံးျခင္း ျဖစ္ၿပီး ပါလီမန္ စနစ္က အာဏာမ်ားကို စုစည္း က်င့္သုံးသည္။ အေမရိကန္ သမၼတႏွင့္ သူ၏ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ မည္သည့္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မွ် မျဖစ္ရေပ။ ထို႔အတူ သမၼတႏွင့္ သူ၏ အစိုးရ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားမွာ ကြန္ဂရက္တြင္ ဥပေဒ တစ္ရပ္ရပ္ကို တင္သြင္းျခင္း၊ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားျခင္း သို႔မဟုတ္ အစိုးရ၏ ေပၚလစီမ်ားကို ေဝဖန္ တိုက္ခိုက္မႈအား တုံ႔ျပန္ေျဖရွင္းျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ မလိုေပ။

အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကေနဒါ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ သူ၏ အစိုးရ ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ထုံးစံအားျဖင့္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ခုခု၏ အမတ္မ်ား ျဖစ္ၾကရမည္။ အစိုးရ၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားမွာ အစိုးရဝန္ႀကီး တစ္ဦးဦး သို႔မဟုတ္ ၎ကို ကိုယ္စားျပဳသူ တစ္ဦးဦးက တင္သြင္းရမည္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ႀကီးမ်ားသည္ ပါလီမန္သို႔ တက္ေရာက္၍ အစိုးရ၏ ဥပေဒၾကမ္းမ်ားကို ခုခံေခ်ပ ရွင္းလင္းရမည့္ တာဝန္ရွိသည့္အျပင္ အစိုးရ၏ လုပ္ကိုင္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ႏွင့္ ေပၚလစီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပါလီမန္တြင္း ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးရန္ တာဝန္ ရွိေလသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ပါလီမန္စနစ္ ဆိုသည္မွာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာတို႔ ေပါင္းစပ္ထားသည့္ အေျခခံမူအေပၚ အေျခ ျပဳထားသည္ဟု ဆိုရေပမည္။ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္အတြင္း အမ်ားစုေနရာ ရထားသည့္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီသည္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အပိုင္းကိုလည္း ထိန္းခ်ဳပ္ခြင့္ ရေပလိမ့္မည္။ အႏိုင္ရပါတီ တစ္ခုတည္း၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက အစိုးရ၏ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အာဏာေရာ၊ ဥပေဒျပဳ အာဏာကိုပါ ကိုင္တြယ္ ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္သည္။ ဥပေဒျပဳေရးႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ယႏၲရားမ်ားအၾကား ေပါင္းကူး တံတားမွာ ကက္ဘိနက္ (အစိုးရအဖြဲ႔) ျဖစ္၏။ အဆိုပါ အဖြဲ႔သည္ ဥပေဒျပဳ လႊတ္ေတာ္ကို စုေပါင္း တာဝန္ခံရသည္ ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ အမ်ားစု ေထာက္ခံမႈရေနသေရြ႕ အစိုးရအာဏာကို ဆုပ္ကိုင္ထားေပလိမ့္မည္။

ကြန္ဂရက္စနစ္ (သမၼတစနစ္) တြင္မူ ဥပေဒျပဳ အာဏာႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာ ေပါင္းစပ္ က်င့္သုံးျခင္း မဟုတ္ဘဲ အာဏာကို ခြဲေဝ က်င့္သုံးသည့္ စနစ္ျဖစ္သည္။ ဤအာဏာ ခြဲေဝက်င့္သုံးမႈကို အျပန္အလွန္ ထိန္းေက်ာင္းမႈမ်ားျဖင့္ ထိန္းညႇိထားသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ သမၼတသည္ ဥပေဒျပဳခြင့္ အာဏာ မရွိေသာ္လည္း ကြန္ဂရက္က အတည္ျပဳထားေသာ ဥပေဒကို ဗီတိုအာဏာ သုံး၍ ပယ္ခ်ခြင့္ရွိသည္။ သူ၏ဗီတိုကို ျပန္လည္ေခ် ဖ်က္ရန္အတြက္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္လုံးတြင္ သုံးပုံ ႏွစ္ပုံ ေထာက္ခံမဲ ရရွိရန္ လိုသည္။

ကေနဒါ ျပည္နယ္ အစိုးရမ်ားမွာ အမ်ဳိးသား အစိုးရ (ဗဟိုအစိုးရ) ကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ ျပည္နယ္ အဆင့္တြင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး က႑မွာ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ လက္ေထာက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔အၾကား ခြဲေဝထားသည္။ မည္သို႔ဆိုေစကာမူ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္စနစ္ မဟုတ္ဘဲ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္သည့္ လႊတ္ေတာ္ တစ္ရပ္သာ ရွိသည္။ ကေနဒါ ႏိုင္ငံသည္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္ က်င့္သုံးသည့္ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ တစ္ခုျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္တို႔၏ ဆက္ဆံေရးမွာ ဤသို႔ ျဖစ္သည္။ ဖက္ဒရယ္ အဆင့္ (အမ်ဳိးသား အဆင့္) မွာ ကဲ့သို႔ပင္ ျပည္နယ္မ်ား၊ ျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားတြင္လည္း တစ္ေနရာႏွင့္ တစ္ေနရာ ကြဲျပား ျခားနားႏိုင္ေသာ္လည္း အမ်ားစု မဲျဖင့္ ဆုံးျဖတ္သည့္ တန္းတူညီစနစ္ တစ္ခုရွိသည္။ ဒီမိုကရက္တစ္ အျမင္ အယူအဆမ်ားကို ေဖာ္ျပျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ မည္သည့္ အမ်ားစုကမွ အျခားေသာ အမ်ားစုထက္ ပိုမိုသာလြန္ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း၊ ယုတ္ေလ်ာ့ျခင္းေသာ္လည္းေကာင္း မရွိေခ်။ မတူကြဲျပားေသာ ျပည္နယ္ အသီးသီးသည္ သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ အထူး အေၾကာင္းကိစၥမ်ားကို တုံ႔ျပန္ ေဆာင္႐ြက္ရန္ သီးျခား ျဖစ္ေသာ ေပၚလစီမ်ားကို ခ်မွတ္ႏိုင္သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္သည္ ကေနဒီယန္မ်ားကို တစ္မ်ဳိးသားလုံးႏွင့္ဆိုင္ေသာ ၎တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ ဖက္ဒရယ္ အစိုးရ အေနႏွင့္ သူ၏ ဥပေဒျပဳပိုင္ခြင့္ ေဘာင္အတြင္းမွ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းျဖင့္ ရရွိႏိုင္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ကေနဒါ ဖက္ဒရယ္ စနစ္သည္ ႏိုင္ငံသားမ်ားကို ဖက္ဒရယ္အဆင့္ (အမ်ဳိးသားအဆင့္) မွာေရာ ျပည္နယ္အဆင့္တြင္ပါ တစ္ၿပဳိင္နက္တည္းတြင္ မတူကြဲျပား ျခားနားေသာ စုေပါင္း လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြင္း ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေလသည္။ 

ရဲထြန္း (သီေပါ)


  • VIA