News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် မီတာခသွင်းရန်အဆို မွန်လွှတ်တော်အတည်ပြု
06-May-2019
မောလှမှိုငှ၊ မေ ၆

မှနပှှညနှယအှတှငှးရှိ ပှညသှူမှား အှနလှိုငှးမှတဈဆင့ှ မီတာခပေးသှငှးနိုငရှနှ ပှညနှယအှစိုးရသို့ တိုကတှှနှးသည့အှဆိုကို မလေ ၆ ရကနှေ့ကပှုလုပသှည့ှ ဒုတိယအကှိမှ မှနပှှညနှယလှှှတတှောှ ၁၃ ကှိမမှှောကှ ပုံမှနှ အစညှးအဝေးတှငှ အတညပှှုခဲ့သညှ။

ထိုအဆိုကို ဒုတိယအကှိမှ မှနပှှညနှယှ လှှတတှောှ ၁၃ ကှိမမှှောကှ ပုံမှနှ အစညှးအဝေး ပထမရကတှှငှ တငသှှငှးခဲ့ရာ ကိုယစှားလှယသှုံးဦးမှ ထောကခှံဆှေးနှေးခဲ့ပှီး သကဆှိုငရှာဝနကှှီးမှ မှတတှမှးတငရှနှ ဆှေးနှေးခဲ့သညှ။

“အဓိက ရညရှှယခှကှကှ ပှညသှူတှရေော လှှပစှဈဌာနက ဝနထှမှးမှားအတှကပှါ ရညရှှယပှှီးတငတှာ။ အရငကှ မှနမှာ့လှှပစှဈဓာတအှားဖှန့ဖှှူးရေးဌာနနဲ့ MCC (ကှနပှှူတာကုမပှဏီ) တို့ပေါငှးပှီး Door to Door စနဈနဲ့ ဝနဆှောငခှ ၂၀၀ ပေးပှီး ဆောငလှို့ရတယှ။ ဒါပမေဲ့ ပှီးခဲ့တဲ့လကစပှီး လှှပစှဈဌာနမှာ ကိုယတှိုငှ ဆောငရှတော့ အခကအှခဲတှေ ဖှဈလာတယှ”ဟု အဆိုရှငှ သထုံမှို့နယမှဲဆနဒှနယမှှ ပှညနှယလှှှတတှောကှိုယစှားလှယှ ဦးအောငကှှောသှူက ပှောကှားသညှ။

ထိုသို့ပှောငှးလဲလိုကသှည့အှတှကှ ဌာနတှငှး ဝနထှမှးအငအှား မလုံလောကခှှငှး၊ ခရီးစရိတကှုနကှခှှငှး၊ အခှိနနှောကကှသှှားသောကှောင့ှ ဒဏကှှေးပေးဆောငရှခှငှး၊ ယူနဈလှဲမှားမှုမှားကှောင့ှ ဝနထှမှးမှားနှင့ှ ပှညသှူမှားအကှား အထငလှှဲမှားမှုမှား ဖှဈပေါစှခှငှေးတို့ဖှဈရကှောငှး ၎င်းငျးငြးငွးငှးငှးငှးကပှောဆိုသညှ။

ထိုအဆိုနှင့ပှတသှကှ၍ ခှောငှးဆုံမှို့နယမှှ လှှတတှောကှိုယစှားလှယှ ဒေါကတှာအောငနှိုငှဦးကလညှး “ကှှနတှော့အှနနေဲ့ တိုကတှှနှးဆှေးနှေးလိုတာက ဒါကို Proposal ရေးဆှဲပှီး ပှညထှောငစှုအဆင့ကှိုတငပှှပှီး ပှညထှောငစှုကခှင့ပှှုမယဆှိုရငှ စမှးသပပှှီးလုပလှို့ရတယှ”ဟု ဆှေးနှေးသှားခဲ့သညှ။

ထိုသို့ဆှေးနှေးမှုအပေါှ မှနပှှညနှယှ အစိုးရအဖှဲ့တှငှ လဈလပနှသညှေ့ လှှပစှဈ၊ စှမှးအငနှှင့ှ စကမှှုဝနကှှီးတာဝနကှို ပူးတှဲတာဝနှ ထမှးဆောငနှသေော ဘဏဍှာရေး၊ လူဝငမှှုကှီးကှပရှေးဝနကှှီး ဦးဝဏဏှကှောကှ လှှပစှဈဓာတအှားနှင့ပှတသှကှ၍ ပှညထှောငစှုအစိုးရက တိုကရှိုကကှိုငတှှယကှှောငှး၊ မှနပှှညနှယအှစိုးရအနနှငှေ့ ၃၀ မီဂဂှါဝပအှောကဖှှန့ဖှှူးသည့ှ လှှပစှဈဓာတအှားကိုသာ စီမံခန့ခှှဲခှင့ရှှိကှောငှး၊ ထို့ကှောင့ှ ယငှးအဆိုကို မှတတှမှးတငရှနပှှောဆိုခဲ့သညှ။

ထို့ကှောင့ှ အှနလှိုငှးမှတဈဆင့ှ မီတာခ ပေးသှငှးနိုငရှနှ ပှညနှယအှစိုးရသို့ တိုကတှှနှးသည့အှဆိုကို လှှတတှောမှှ အတညပှှုရနအှတှကှ ကိုယစှားလှယမှှား၏ သဘောထားကိုရယူရာတှငှ ကန့ကှှကသှူ မရှိသည့အှတှကှ လှှတတှောကှ အတညပှှုခဲ့သညှ။

R-21