News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အဂတိလိုက္စားမႈကို ဘယ္လုိ ႏွိမ္နင္းၾကမလဲ
28-Jul-2016

တစ္ျပည္လံုးက အားထားေနၾကေသာ အစိုးရသစ္ ေျဖရွင္းရမည့္ ျပႆနာမ်ားအနက္ အဂတိလိုက္စားမႈ ႏွိမ္နင္းေရးမွာ ေရွ႕တန္းက ပါဝင္ေနေၾကာင္း အထူး ေျပာေနစရာ မလိုပါ။ ယင္းျပႆနာကို ဘယ္လို ေျဖရွင္းၾကမလဲ။

ပထမဆံုး အဂတိလိုက္စားမႈ၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားကို စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အေၾကာင္းရင္းေတြက အေတာ္ မ်ား၏။ နံပါတ္တစ္မွာ ဝန္ထမ္း အမ်ားစု စားဝတ္ေနေရး မလံုေလာက္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ မေလာက္ေတာ့ မိမိတို႔ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားကို အသံုးခ်ကာ လာဘ္စားၾက၏။ သို႔ျဖစ္၍ ဝန္ထမ္းမ်ား စားဝတ္ေနေရး ဖူလံုမႈကို ဦးစားေပး ေဆာင္ရြက္ရန္ လို၏။ အေျခအေန ေပးသေလာက္ တန္ဖိုးသက္သာေသာ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေဆာက္လုပ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ား လခ သက္သက္သာသာႏွင့္ ေနထိုင္ႏိုင္ၾကရန္ စီစဥ္ေပးသင့္၏။ ႏွစ္ရွည္လမ်ား အဂတိ လိုက္စားမႈ ကင္းရွင္းေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဦးစားေပး ခ်ထားသင့္၏။ ျဖစ္ႏုိင္သမွ် ႐ံုး အသြားအျပန္ ဘတ္စ္ကားမ်ား စီစဥ္ ေပးသင့္၏။ ပညာ ထူးခြၽန္ေသာ ဝန္ထမ္း သားသမီးမ်ားကို ပညာသင္ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္သင့္၏။ တိုတိုေျပာရလွ်င္ ဝန္ထမ္းတန္ဖိုး ျမင့္တက္လာေအာင္ လစာတိုးေပး႐ံု သာမက အျခားအခြင့္အေရး အမ်ားအျပား ေပးသင့္၏။ ဦးစား ေပးသင့္၏။

နံပါတ္ႏွစ္မွာ ဝန္ထမ္းအမ်ား ပုဒ္မေလးစိတ္ဓာတ္ ဝင္ေနၾကျခင္း ျဖစ္၏။ တံစိုးလက္ေဆာင္ မရလွ်င္ ဘာမွ လုပ္မေပးခ်င္ၾကေတာ့ေခ်။ ထိုစိတ္ဓာတ္ကို အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း လစာမ်ား တိုးေပးျခင္း အပါအဝင္ ခံစားခြင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးေပးကာ ဝန္ထမ္းတန္ဖိုး တိုးျမႇင့္ေပးျခင္း အားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ လိုအပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒမ်ား ေရးဆဲြ ခ်မွတ္ကာ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္သူမ်ားကိုအဟန္႔အတား ျဖစ္ေစေလာက္ သည့္ျပစ္ဒဏ္(Deterrent Punishment) ခ်မွတ္၍ တိတိက်က် အေရးယူျခင္းအားျဖင့္လည္းေကာင္း တိုက္ဖ်က္ႏွိမ္နင္း ႏိုင္ေပသည္။ အေရးယူရာတြင္ ျပစ္မႈကိုလိုက္၍ ရာထူးေလွ်ာ့႐ံု၊ အလုပ္ျဖဳတ္႐ံု သာမက ေထာင္ ဒဏ္အျပင္ သိန္းသန္းခ်ီေသာ ဒဏ္ေငြပါ ခ်မွတ္သင့္သည္။ မွတ္ေလာက္သားေလာက္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္မွသာ စားေနက် ေၾကာင္ဖားမ်ား လက္ရြံ႕ ၾကမည္ျဖစ္သည္။

နံပါတ္သံုးမွာ ႀကိဳးနီစနစ္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္း အမ်ားအျပားတြင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ တစ္ခုရရန္၊ အမိန္႔ တစ္ခုေပးရန္ ေအာက္ေျခကေန ထိပ္ဆံုးအထိ တက္ေနရေသာေၾကာင့္ အထူး ၾကန္႔ၾကာေလ့ ရွိသည္။ တင္ျပေနရသည့္ အဆင့္ေတြ မ်ားလြန္းသည္။ တစ္ဆင့္မွတစ္ဆင့္ တက္ဖို႔ ေပးေပေရာ့။ ဒီၾကားထဲ ႐ံုးတစ္႐ံုးႏွင့္ မၿပီး၊ ဟို႐ံုး ဒီ႐ံုး သံုး ေလး႐ံုး ကူး၍ တင္ျပျဖတ္သန္း ရသည့္အမႈေတြက ရွိေသးသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ႀကိဳးနီစနစ္ကို တိုက္ဖ်က္ပစရန္္ လိုသည္။ ေတာ္႐ံုတန္႐ံု ကိစၥကို အဆင့္ဆင့္ တင္ျပအမိန္႔ခံ ေနစရာ မလိုဘဲ ေအာက္ေျခမွာတင္ ၿပီးျပတ္သြားေအာင္ စီစဥ္ ေပးသင့္သည္၊ အာဏာ ေပးသင့္သည္။ လိုင္စင္မ်ား၊ ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ား၊ အမိန္႔ခ်မွတ္ ေပးမႈမ်ား အမ်ားဆံုးကို တစ္႐ံုးတည္း၊ တစ္ေနရာတည္း ၿပီးျပတ္သြားေအာင္ စီမံေဆာင္ ရြက္ေပးသင့္သည္။ လုပ္ငန္းမ်ား မၾကန္႔ၾကာေအာင္ မည္သည့္ လုပ္ငန္းမ်ဳိးကို မည္သည့္ အခ်ိန္အတြင္း၊ ရက္အတြင္း ၿပီးစီးေစရမည္ဟု သတ္မွတ္ ေပးသင့္သည္။ ယင္းသို႔ သတ္မွတ္ေပးလွ်င္ သူ႔အခ်ိန္ႏွင့္သူ ၿပီးသြားမည္ ျဖစ္၍ သက္ဆိုင္သူတို႔က လာဘ္ထိုးၾကေတာ့မည္ မဟုတ္ေပ။ ဘယ္သူ ေပးခ်င္ပါ႔မလဲ။ ကိုယ့္ကိစၥ ျမန္ျမန္ ၿပီးေအာင္သာ ေပးေနၾကရတာ၊ ေထာက္ခံစာ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေတာင္းေနျခင္းသည္လည္း ႀကိဳးနီစနစ္ကို ဖံြ႔ၿဖိဳး ေစပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မလိုအပ္ဘဲ ေထာက္ခံစာေတြ ေတာင္းသည့္အက်င့္ကိုလည္း ရပ္ဆိုင္း သင့္ပါသည္။

လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အမ်ားစုမွာ ကိုယ့္ကိစၥ ျမန္ျမန္ၿပီးေအာင္ ေပးၾကရျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းကိစၥမ်ားတြင္ ေပးသူကို အျပစ္ မေျပာလိုပါ။ မလႊဲသာ၍ ေပးၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ေပးသူတြင္ အျပစ္ရွိသည့္ လာဘ္ေပးမႈမ်ဳိးလည္း ရွိသည္။ မတရား လုပ္ထားသူက အမႈႏိုင္ေအာင္ တရားသူႀကီးကို လာဘ္ထိုးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ မူးယစ္ေဆးဝါး ေရာင္းဝယ္သည္ကို၊ သစ္ေမွာင္ခိုသည္ကို မဖမ္းေအာင္ တာဝန္ရွိသူမ်ားကို လာဘ္ထိုးျခင္းမ်ဳိး ျဖစ္သည္။ ထိုအမႈမ်ဳိးတြင္ကား လာဘ္ေပးသူကိုပါ အေရးယူ အျပစ္ေပးႏိုင္ေအာင္ ဥပေဒျပ႒ာန္း အေကာင္အထည္ ေဖာ္သင့္ပါသည္။

႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္ အျပစ္ကင္းစင္ျခင္းကို တန္ဖိုးထား ေျမႇာက္စားသည့္ အေလ့အထကို ျပဳစုေပးသင့္ပါသည္။ အဂတိ လိုက္စားမႈ ကင္းစင္သူမ်ားကို အမ်ဳိးမ်ဳိး ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမႇင့္ သင့္ပါသည္။ ဥပေဒကို ေလးစားမႈ၊ ႐ိုးသား ေျဖာင့္မတ္မႈတို႔ကို ေက်ာင္းမ်ားတြင္ သင္ျပေပးကာ ငယ္စဥ္ ကာလမွစ၍ လူေတာ္လူေကာင္း ပံုစံမ်ား သြင္းေပးသင့္ပါေၾကာင္း။

ေမာင္ၾကာညိဳ


  • VIA