News

POST TYPE

PERSPECTIVE

မီဒီယာတွေ ရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်ပွဲရဲ့ သတ်ကွင်းထဲကို ရောက်နေပြီလား
05-Apr-2019


ရခိုငတှပမှတောှ AA လို့ခေါတှဲ့ ရခိုငှ လကနှကကှိုငအှဖှဲ့နဲ့ အစိုးရတပမှတောအှကှား မှပှငှေ တိုကပှှဲတှရေော မီဒီယာထိုးစဈတှပေါ အပှနအှလှနဆှငနှှှဲနကှတေုနှးမှာပဲ မီဒီယာ စဈကူခေါတှာလား မဟာမိတဖှှဲ့တာလား မကှဲပှားတဲ့ မီဒီယာတှကေို ရခိုငမှှမှော သတငှးလာယူဖို့ ဖိတကှှားသံရော သတငှးမီဒီယာတှကေို ဗုံးခှဲပဈမယှ၊ သတပှဈမယဆှိုတဲ့ ခှိမှးခှောကသှံရော အခုရကပှိုငှး အတှငှးအတာလှေး ကယှကှယှလှောငလှောငှ ထှကပှေါလှာပါတယှ။ ဒါဟာ နှဈဖကစှလုံးက မှပှငတှေိုကပှှဲတှနေဲ့အပှိုငှ လပေေါမှှာ ဆငနှှှဲလေ့ရှိကှတဲ့ ဝါဒဖှနခှှိရေး စိတဓှါတစှဈဆငရှေး မီဒီယာတိုကပှှဲတှကနေေ ထှကပှေါလှာတဲ့ ဘေးထှကဆှိုးကှိုးဖှဈပါတယှ။ နှဈဘကစှလုံးဟာ သတငှးမီဒီယာတှရေဲ့ ထိရောကတှဲ့ လုပနှိုငစှှမှးကိုသိထားတဲ့အတှကှ ကှညောခကှတှှေ၊ သတငှးထုတပှှနတှာတှေ၊ သတငှးစာရှငှးလငှးတာတှေ၊ မီဒီယာအငတှာဗှူးတှေ အပှိုငအှဆိုငှ လုပဆှောငကှှရငှး မီဒီယာတှကေို တတနှိုငသှ၍ ပိုငပှိုငနှိုငနှိုငအှသုံးပှုဖို့ ကှိုးစားကှသလို သူတို့ရဲ့ ပုံရိပကှို ထိခိုကတှယလှို့ ယူဆတဲ့ ရေးသားဖေါပှှခကှတှှေ တှေ့မှငလှာကှတဲ့အခါ မီဒီယာတှကေိုပါ ကန့သှကတှာ သတိပေးတာတှေ ပှငဆှငရှေးသားစတောမှိုးတှေ လုပခှငှတှဲ့ သဘောကိုလညှး နှဈဘကစှလုံးမှာတှေ့မှငရှပါတယှ။ အဲဒီလို မီဒီယာတှကေို စငမှှင့လှို အသုံးပှုနတေဲ့ အခှအနကနတဆေငှေေ့ အခုအခှိနမှှာ ကိုယ့ဘှကကှ မီဒီယာ သူ့ဘကကှ မီဒီယာဆိုပှီး ခှဲခှား ကှဲပှားလာစဖေို့ ရညရှှယပှုံရတဲ့ မီဒီယာကို နိုငငှံရေး သတကှှငှးထဲ ဆှဲသှငှးဖို့ ကှိုးစားလာတာတှေ့ရပါတယှ။ ဒီလိုအခှအနအထေေိ ရောကရှှိလာခဲ့ရတာဟာလညှး ဒီအခှအနကေေို အားပေးတဲ့ အခှခေံအကှောငှးတရားတှေ ရှေ့မှာရှိနခေဲ့ လို့ပဲဖှဈပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ မီဒီယာတှကေို အမှနတှကယှ ခှိမှးခှောကလှိုသညဖှှဈစေ၊ မီဒီယာနဲ့ AA အဖှဲ့အကှား အထငလှှဲမှားမှုဖှဈအောငှ ဖနတှီးလှှုံ့ဆောသှညဖှှဈစေ ဒီလိုအခှအနမှေေိုး ဖနတှီးနိုငခှဲ့တဲ့ သို့မဟုတှ ဖှဈပေါစှခေဲ့တဲ့ အခှအနအကှေေောငှးတရားအခှို့ကို သုံးသပတှငပှှပှီး ကှှနတှောတှို့ လူ့အဖှဲ့အစညှးတဈခုလုံး ကို သတိပေးခငှပှါတယှ။

ဒီ ပှူနာရဲ့ အစလို့ပှောလို့ရတဲ့ အခကှဖှှဈတဲ့ တိုကပှှဲမှား ဖှဈပှားရာနရော ရခိုငပှှညနှယှ မှောကပှိုငှးရဲ့ အခှအနမှနတှေှကေေို သတငှးလာယူဖို့ AA က သတငှးမီဒီယာတှကေို ဖိတကှှားတယဆှိုတဲ့ ကိဈစကစပှီး ပှောရပါလိမ့မှယှ။ ၂၀၁၉ မတလှ ၂၉ ရကနှေ့ကထုတပှှနတှဲ့ AAအဖှဲ့ရဲ့ ကှညောခကှှ အဆုံးမှာ ဘကမှလိုကတှဲ့ သတငှးမီဒီယာတှနေဲ့ နိုငငှံတကာ အခကှအှလကရှှာဖှရေေး အဖှဲ့တှကေို ရခိုငမှှပှငမှှော သတငှးလာယူဖို့ ဖိတကှှားထားတာဖှဈပါတယှ။ အဆိုပါ ကှညောခကှရှဲ့ ဆိုလိုရငှးနဲ့ ရညရှှယခှကှကှို လေ့လာကှည့မှယဆှိုရငှ အဓိကအားဖှင့ှ အခကှှ ၂ ခကှကှို ပှောလိုတာဖှဈကှောငှး တှေ့ရပါတယှ။ ပထမတဈခကှကှ နိုငငှံတကာ စိုးရိမပှူပနမှှုဖှဈတဲ့ စဈဘေးဒဏကှှောင့ှ အရပသှားတှေ အမှားအပှား ထိခိုကသှကှပှေေီး စဈဘေးဒုကခှရောကရှှိနတော၊ အစိုးရတပဖှှဲ့တှကေ ဒသတှငှေးမှာ စဈရာဇဝတမှှုတှေ ကှူးလှနနှပေါတယဆှိုတာကို သတငှးစကားအဖှဈပေးခငှတှာဖှဈပှီး ဒုတိယတဈခကှကှ သတငှးမီဒီယာတှနေဲ့ အပှညပှှညဆှိုငရှာ စောင့ကှှည့လှေ့လာရေးအဖှဲ့တှကေို ဒီပှူနာအပေါှ အလေးအနကှ စိတဝှငစှားမှုရှိပှီး အဲဒီဒသကေို သှားရောကလှေ့လာခှင့ရှဖို့ ကှိုးစားစခငှတှောဖှဈပါတယှ။ တကယတှော့ သတငှးမီဒီယာတှကေို AA အဖှဲ့အနနေဲ့ မီဒီယာ လေ့လာရေး ခရီးတဈခုလို တာဝနခှံပှီး ခေါသှှားဖို့ ဖိတခှေါနှတောမဟုတပှဲ ပှညတှှငှးပှညပှ မီဒီယာတှနေဲ့ လှတလှပတှဲ့ အဖှဲ့အစညှးတှရေဲ့ အာရုံစိုကမှှုကို ဖိတခှေါလှိုတာသာ အဓိကဖှဈပါတယှ။ အစိုးရတပကှ လယောဉပှှံတှေ အသုံးပှုပှီးတိုကခှိုကနှတောဟာ သာမနအှရပသှားတှကေို ထိခိုကနှိုငခှှေ အလှနမှှားပှီး နိုငငှံတကာ လူ့အသိုငှးအဝိုငှးကိုလညှး စိတပှူစိုးရိမစှရာဖှဈစပေါတယှ၊ ဒီလိုပဲ မှပှငမှှောလညှး စဈဘေးကှောင့ှ နေ့ရပစှှန့ခှှာပှေးသူ ၃ သောငှးလောကရှှိလာပှီဖှဈလို့ ဒီအခကှတှှကေို ထောကပှှပှီး AA အဖှဲ့အနနေဲ့ ရခိုငမှှောကပှိုငှး လကနှကကှိုငှ ပဋိပကခှထဲကို နိုငငှံတကာ အသိုငှးအဝိုငှးအနနေဲ့ ဝငရှောကပှှီး ဖှနဖှှတော ၊ ဖှောငှးဖှတာတှေ လုပခှှိနတှနပှှီလို့ နှိုးဆောခှငှတှာပဲဖှဈပါတယှ။ နိုငငှံတကာ အသိုငှးအဝိုငှးရဲ့ တုန့ပှှနမှှုကို ကှည့မှယဆှိုရငလှညှး ရိုဟငဂှှာအရေးလောကှ မှနဆှနစှှာ တုန့ပှှနမှှု တကကှှှမှု မရှိတာကိုလညှးတှေ့ရပါတယှ ။

တကယတှော့ ရခိုငပှှညနှယမှှောကပှိုငှးကို မီဒီယာတှေ သှားရောကသှတငှး ယူဖို့ဆိုတာဟာ အခုလို AA ရခိုင့တှပမှတောနှဲ့ အစိုးရ တပမှတောအှကှား စဈမကပှှငှးထနစှှာဖှဈပှားခဲ့သော ၂၀၁၉ ဇနနှဝါရီလ မတိုငမှီကတညှးက ဖှဈနိုငတှဲ့ ကိဈစမဟုတဖှူးဆိုတာကို မီဒီယာအားလုံးက သိရှိနားလညပှှီးဖှဈပါတယှ။၂၀၁၇ သှဂုတလှ ၂၅ ရကနှေ့ ရိုဟငဂှှာအရေး လှုပရှှားတဲ့ ARSA အဖှဲ့က ရဲစခနှး ၃၀ ကို တိုကခှိုကခှဲ့တဲ့ ဖှဈစဉနှောကပှိုငှးမှာ ရခိုငပှှညနှယမှှောကပှိုငှးတခှငှ အထူးသဖှင့ှ ၂၀၁၂ ကနေ ၂၀၁၇ အထိ ရခိုငလှူမှိုးမှားနဲ့ ရိုဟငဂှှာလူမှိးအဖှဈ အသိအမှတပှှုခံလိုသူ မှတစှလငဘှာသာဝငတှှအကှေား ပဋိပကခှကှီးမားခဲ့သော ဒသတှမှေော ပှညတှှငှး ပှညပှ သတငှးမီဒီယာတှေ အဖို့ အစိုးရရဲ့ လုံခှုံရေးလိုကပှါဆောငရှှကခှှငှးမရှိပဲ သတငှးရယူဖို့ အနတှရာယရှှိတဲ့ အခှအနပေေဲဖှဈပါတယှ။ အဲဒီ ဒသအခှေို့မှာ သာမနှ သတငှးမီဒီယာ သမားမဆိုထားနဲ့ ရခိုငလှူမှိုး သတငှးမီဒီယာသမားတှကေိုယတှိုငှ အသကလှုပှီးပှေးခဲ့ရတဲ့ ဖှဈစဉတှှတေောငှ ရှိခဲ့ပါတယှ။ အဲဒီလို သတငှးမီဒီယာတှအပေေါှ အခှို့သော ဒသခေံ ရခိုငလှူမှိုးတှကေ အမှငမှကှညလှငကှှတာက တဈကှောငှး အဲဒီဒသတှကေေ တာဝနရှှိသူတှအနနေေဲ့ သတငှးမီဒီယာတှအပေေါှ အနတှရာယပှေးနိုငတှဲ့ အခှအနကနေေေ လုံလောကစှှာ အကာအကှယှ မပေးနိုငကှ တဈကှောငှး ဘယသှတငှး မီဒီယာကမှ ရခိုငပှှညနှယမှှောကပှိုငှးမှာ အစိုးရပှနကှှားရေးရဲ့ စီစဉမှှုနဲ့မဟုတဘှဲ ကိုယသှဘောနဲ့ကိုယှ သတငှးသှားရောကရှယူခှငှး၊ လေ့လာစူစမှးခှငှး မလုပရှဲတာကှာခဲ့ပှီဖှဈပါတယှ။ ဒီကှားထဲ နောကှ အခှအနတဈရပေကှေ အငှးဒငရှှာ ဖှဈစဉနှဲ့ ပတသှကပှှီး သတငှးသှားယူခဲ့တဲ့ ရိုကတှာ သတငှးထောကှ ၂ ယောကကှို နိုငငှံတောှ လှှို့ဝှကအှပှဥပဒနေဲ့ အရေးယူတဲ့အခါ အဲဒီ ရိုကတှာ သတငှးထောကရှဲ့ မှတစှုစာအုပထှဲမှာ AA အဖှဲ့ ခေါငှးဆောငတှှရေဲ့ ဖုနှးနံပတကှိုတှေ့ရှိခဲ့ခှငှးကို အကှောငှးပှုပှီး အပှဈကှူးလှနမှှုကို လေးနကစှှာ ကောကခှကှစှှဲလို့ ထောငဒှဏှ နှဈရှညှ အမိန့ခှမှှတခှဲ့ခှငှးပဲဖှဈပါတယှ။ မီဒီယာသမားတှအနနေေဲ့ အခုလို ပှညတှှငှးက စဈသတငှးတှေ ရယူတဲ့အခါမှာ မတရားအသငှးနဲ့ ဆကသှှယခှှငှးဆိုသော ဥပဒတေားမှဈခကှှ အဟန့အှတားကလညှး ကှီးမားနပှနပှေါတယှ။

AA အဖှဲ့က အမှနတှကယှ ဖိတကှှားသညဖှှဈစေ နှိုးဆောသှည့သှဘော ဖိတကှှားသညဖှှဈစေ မီဒီယာတှအနနေေဲ့ ရှေ့တိုးရခကှ နောကဆှုတရှခကှ အနအထေားမှာ AA အဖှဲ့ကို သောငှးကနှှးသူလို့ သုံးနှုနှးရေးသားတဲ့ မီဒီယာတှကေို ဗုံးခှဲတိုကခှိုကမှယှ၊ လုပကှှံသတဖှှတမှယဆှိုတဲ့ ခှိမှးခှောကမှှုတှေ ထှကပှေါလှာပှနပှါတယှ။ မီဒီယာအတောမှှားမှားကို မရှေးမနှောငှး ပေးပို့ခဲ့တဲ့ ဒီ ခှိမှးခှောကမှှုဟာ မှနမှာ့မီဒီယာ လောကမှာ ပထမဆုံးလို့ပှောနိုငပှှီး အစကနဦးမှာ ခှိမှးခှောကခှံခဲ့ရတဲ့ မီဒီယာတှအနနေေဲ့ အမှနတှကယှ AA အဖှဲ့က ခှိမှးခှောကခှှငှးကို ခံလိုကရှသလို ဖှဈခဲ့ရပါတယှ။ ဒါကှောင့လှညှး သတငှးဋဌှာနတှကနေေ ဒီခှိမှးခှောကမှှုတှကေို searching fire အဖှရှောတဲ့အနနေဲ့ သတငှးထုတပှှနခှဲ့ကှပါတယှ။ AA အဖှဲ့အနနေဲ့ မီဒီယာတှေ ဆကသှှယမှေးမှနှးတဲ့အခါ ပှောရေးဆိုခှင့ရှှိသူအနနေဲ့ မဟုတမှှနကှှောငှး ငှငှးဆိုခဲ့တာတှေ့ရသလို ကှညောခကှလှညှး ထုတပှှနဖှှရှငှေးပါတယှ။ တခှိနတှညှးမှာပဲ AA အဖှဲ့က မီဒီယာတှကေို ဖိတကှှားပှီး ခဉှှးကပစှညှးရုံးရေး လုပနှတေဲ့အတှကှ ဖကှလှိုဖကှဆှီးလုပတှဲ့အနနေဲ့ ကှားကနေ အခုလို လုပကှှံဖနတှီးတာဖှဈတယဆှိုတဲ့ ယူဆခကှတှှလညှေး ထှကပှေါလှာပါတယှ။


သာမနအှားဖှင့ှ ကမဘှာ့နိုငငှံမှားမှာရော တခှိနကှ မှနမှာနိုငငှံမှာရော နိုငငှံရေးအရ၊ ဘာသာရေးအရ၊ လူမှိုးရေးအရ အစာမကှမှေုတှရှေိတဲ့ အခါမှိုးမှာ သတငှးမီဒီယာတှကေို တိုကခှိုကတှာတှေ ခှိမှးခှောကတှာတှရှေိပါတယှ ။ မှားသောအားဖှင့ှ သတငှးမီဒီယာတှအပေေါှ တိုကခှိုကမှှုတှဟော လကတှှေ့ဖှဈပေါပှှီးမှ တိုကခှိုကသှူတှကေ ဘယသှူဘယဝှါ၊ ဘာ့ကှောင့ဆှိုတာ ထှကပှေါလှာလေ့ရှိတာကို တှေ့ရပါတယှ။ တိုကခှိုကမှယလှို့ ကှိုတငှ ခှိမှးခှောကမှှုမှနသှမှှဟာ တကယလှကတှှေ့တိုကခှိုကဖှို့ မဟုတပှဲ ဖိအားပေးလိုခှငှး၊ ခှောကလှှန့လှိုခှငှး ရညရှှယခှကှသှာရှိလေ့ရှိပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ အခု ခှိမှးခှောကမှှုရဲ့ နောကကှှယကှ ရညရှှယခှကှဟှာ အမှနတှကယှ တိုကခှိုကလှိုမှုထကှ တဈစုံတဈရာ သောအကှောငှးတရားကို ဖှဈပေါစှရေုံဖှဈတယလှို့ ယူဆရပါတယှ။ သို့သောှ ဒီနရောမှာ ထောကပှှခငှတှဲ့ အခကှတှဈခကှရှှိပါတယှ။ အဲဒါကတော့ AA အဖှဲ့ရဲ့ မီဒီယာတှအပေေါှ ခှိမှးခှောကမှှုတဈခုအဖှဈ အခုလို သတငှးထှကပှေါလှာခဲ့ပှီး လူအမှားကလညှး ယုံကှညသှလိုရှိစခေဲ့တဲ့ အကှောငှးပဲဖှဈပါတယှ။ အဲဒါကတော့ AA အဖှဲ့အနနေဲ့ အခုလို လုပကှှံမှုတှေ၊ လုပကှှံမယဆှိုတဲ့ ခှိမှးခှောကမှှုတှကေို နညှးလမှးတဈခုအဖှဈ အမှနတှကယှ သုံးစှဲနသလေို ခှိမှးခှောကမှှုတှဟော တကယလှကတှှေ့ ဖောဆှောငဖှို့ ဖှဈတယဆှိုတာကို AA အဖှဲ့ရဲ့ အဓိက ခေါငှးဆောငှ ဗိုလခှှုပထှှနှးမှတနှိုငှ ကိုယတှိုငကှ ရဲစခနှးတှကေို ကညှဆှံတဈတောင့ပှါ စာတှပေို့ခဲ့တဲ့ ကိဈစကို ရညညှှှနှးပှီး မီဒီယာအငတှာဗှူးမှာ အလေးအနကှ အတညပှှုခဲ့တာပဲဖှဈပါတယှ။ သူ့အနနေဲ့ အငတှာဗှူးမှာ “ငါတို့ တိုငှးပှညကှိုဖကှရှငှ သူတို့ တိုငှးပှညကှို ဖကှရှမလားဆိုတဲ့ အတှေးဝငနှတယှေ”လို့လညှး ပှောကှားခဲ့တာတှေ့ရပါတယှ။ ဗိုလခှှုပထှှနှးမှတနှိုငရှဲ့ ဒီပှောကှားခကှတှှဟော မီဒီယာတှေ အပါအဝငအှမှားပှညသှူရဲ့ စိတမှှာ မှတမှှတသှားသား ရှိစခေဲ့သလို ဒီလိုရှိစအေောငလှညှး သူ့အနနေဲ့ အသအခှော ရညရှှယပှှီး ပှောခဲ့တာဖှဈပါတယှ။ ကှှနတှောှ တိုငှးပှညကှို အခုတလော ထှကပှေါခှဲ့သော မီဒီယာတှေ အပေါှ ခှိမှးခှောကမှှုဟာ AA အဖှဲ့ရဲ့လုပဆှောငခှကှမှဟုတပှဲ အခှားတဈဖှဲ့တဈသငှးက ရညရှှယခှကှအှမှိုးမှိုးနဲ့ လုပဆှောငနှိုငသှောလညှး ဒီလို ခှိမှးခှောကပှှီးလုပကှှံတဲ့ နညှးလမှးကတော့ AA ရဲ့ လုပနှညှးလုပဟှနှ နညှးလမှးဗှူဟာဖှဈတယှ ဆိုတာကတော့ အားလုံး အသိစိတမှှာရှိနပေါတယှ။ ဒါကှောင့ှ အခုလို မီဒီယာတှကေို တိုကခှိုကမှယလှို့ ခှိမှးခှောကနှနေဲ့ပတသှကပှှီး မိမိတို့ ကှညောခှငှး မဟုတဖှူးလို့ ဆိုရုံနဲ့ ဒီခှိမှးခှောကမှှုဟာ မီဒီယာတှရေဲ့ ခေါငှးထဲမှာ ရာနှုနှးပှည့တှော့ ပကှပှှယသှှားမှာ မဟုတဖှူးလို့ ပှောနိုငပှါတယှ။ အဓိက နောကထှကပှှူနာက AA အဖှဲ့ရဲ့ရခိုငပှှညနှယတှှငှး စဈဆငရှေးတှေ စတငလှိုကတှဲ့နောကပှိုငှး မီဒီယာတှအပေေါမှှာရော အခှားတိုငှးရငှးသား အခငှှးခငှှးကှားမှာရော လူမှိုးရေးအရ ဆန့ကှငှခှှဲခှားတိုကခှိုကမှှုတှေ အပှငှးထနဖှှဈပေါနှတောပဲ ဖှဈပါတယှ။ ပှီးခဲ့တဲ့ မတလှ ၂၉ ရကနှေ့က ထုတပှှနတှဲ့ AA ရဲ့ ထုတပှှနခှကှမှှာပဲ ဗမာစဈတပှ၊ ဗမာအစိုးရ၊ ဗမာစဈတပှ ကှောထောကနှောကခှံပှုတဲ့ မီဒီယာဆိုပှီး ဗမာခငှှးထပနှအေောငှ ဖောပှှထားတာတှေ့ရပါတယှ။ ပှူနာက ဗမာပိုငှ ဗမာ့မီဒီယာရယလှို့ ထူထောငထှားတဲ့ မီဒီယာ မရှိပမယှေ့ အမှနတှရားကို မှတနှိုးပှီး လှတလှပစှှာတငပှှလိုတဲ့ မီဒီယာတှအနနေေဲ့ကလညှး ဗမာတှအမှေားစုနဲ့ ဖှဲ့စညှးတညထှောငထှားတာဖှဈပှီး အခုလို ဗမာလူမှိုးကို ပဈမှတထှားတဲ့ လူမှိုးရေး ပှငှးထနတှဲ့ အယူအဆတှအကှေားမှာ သတငှးတငဆှကရှေးသားရတာ သူတို့အတှကှ စိတအှားတတကှှှဖှယမှဖှဈနိုငတှဲ့ အနအထေားဖှဈပါတယှ။ ဒီကှားထဲ အမှားမခံတဲ့ အခုလိုအခှအနမှေော မီဒီယာတှအတှကှေ အနတှရာယမှှားလှနှးနပေါတယှ။

ဒါကှောင့ှ ဒီကနေ့ ရခိုငမှှောကပှိုငှးအရေးကို စိတရှှငှးရှငှးထားပှီး သုံးသပမှယဆှိုရငှ ပှူနာတှကေို ဖှရှငှေးနိုငရှေးအတှကှ လိုအပတှဲ့အခှခေံ အခကှတှှဖှဈတေဲ့ နိုငငှံတကာအဖှဲ့အစညှးတှနေဲ့ သတငှးမီဒီယာ ဆိုတဲ့ Third party တတိယအစုအဖှဲ့ကို မူလကတညှးက ရခိုငနှိုငငှံရေးသမားတှရေော ဒသခေံတှကရေော ငှငှးပယပှှီး ဖယရှှားထားခဲ့တဲ့ အမှားဟာ အခုတော့ ဒုကခှပေးပှီလို့ ထောကပှှခငှပှါတယှ။ ကှှနတှော့အနနေဲ့ နိုငငှံတကာ အဖှဲ့အစညှးတိုငှး သတငှးမီဒီယာတိုငှး ဖှောင့မှတတှယှ၊ မှနကှနတှယလှို့ အာမခံပှီးပှောဆိုနခှငှေးလညှး မဟုတပှါ၊ သို့သောှ အဲဒီလို လှတလှပစှှာရပတှညရှမယ့ှ သဘာဝရှိတဲ့ မီဒီယာနဲ့ လှတလှပတှဲ့ အဖှဲ့အစညှးတှဖှဈသေော တတိယအုပစှုကို လုံးဝ ရနသှူလို့သဘောထား သတမှှတခှဲ့ခှငှးဟာ အခုအခှိနမှှာအကူညီမဲ့သလိုဖှဈရတဲ့ အခှအနကေေို လုံးဝဆိုကရှောကသှှားစပေါတယှ။ အမှနတှော့ တတနှိုငသှ၍ အဲဒီလို တတိယအုပစှုမှားနဲ့ စေ့စပပှှီး ညှိနှိုငှးပှီး သဘောတူစရာရှိတူ၊ မတူစရာရှိ မတူနိုငဘှူး ငှငှးပယရှငှး မိတမှပကှှ ဆကဆှံရေးနဲ့ နခေဲ့ကှရမှာဖှဈပါတယှ။ အခု AA ရဲ့ ကှညောခကှပှါ အကှောငှးအရာတှကေို အသအခှောလေ့လာကှည့တှဲ့အခါ စဈဘေးဒုကခှသညတှှအရေေးနဲ့ စဈရာဇဝတမှှုတှကေို စဈဆေးအရေးယူပေးဖို့ အခကှအှလကရှှာဖှရေေးအဖှဲ့တှေ ပါဝငလှာရေးကို အဓိက ထငရှှားစလေိုတာဖှဈပါတယှ။ ဒါဟာ အခုလကရှှိ ရိုဟငဂှှာအရေးမှာ အဓိက နိုငငှံတကာက ကိုငစှှဲထားတဲ့ ဒုကခှသညအှရေးနဲ့ အစိုးရစဈတပကှ တာဝနရှှိသူတှကေို ICC နိုငငှံတကာ စဈခုံရုံးပို့ပှီး အရေးယူရေးဆိုတဲ့ ပုံစံထဲ ကှကတှိကပှါတယှ။ နိုငငှံတကာက ရခိုငမှှောကပှိုငှး ကိဈစကို ခေါငှးစဉတှိုးလိုကရှုံပဲဖှဈပါတယှ။ သို့သောလှညှး ပှူနာက နိုငငှံတကာ အဖှဲ့အစညှးတှအနနေေဲ့ရော မီဒီယာတှအနနေေဲ့ပါ ဒီကနေ့ ရခိုငစှဈရေးကိဈစမှာ ထဲထဲဝငဝှငှ ပါဝငဖှို့ တှန့ဆှုတနှကှတောပဲဖှဈပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ ရခိုငပှှညသှူမှား အပါအဝငှ ကှှနတှောတှို့ တိုငှးပှညကှ လူအဖှဲ့အစညှးအားလုံး သငခှနှးစာယူသင့တှာက တိုငှးပှညမှှာ တဈမှိုးသားလုံး စညှးလုံးညီညှတရှေးဟာ အဓိကကသှလို လှတလှပပှှီး ဘတမှလိုကတှဲ့ အဖှဲ့အစညှးတှေ ယနတှရားတှဟောလညှး ထိနှးကှောငှးပဲ့ပှငရှေးအတှကှ တိုငှးပှညမှှာ ရှိသင့ရှှိထိုကတှယှ ဆိုတဲ့အခကှဟှာလညှး ဒုတိယအရေးကှီးဆုံးဖှဈပါတယှ။ အမှနတှကယှ လှတလှပပှှီး ဘကမှလိုကပှဲ ဖှောင့မှတစှှာ ဂုဏသှိကခှာရှိစှာ ရပတှညဆှောငရှှကနှိုငစှှမှးရှိတဲ့ ကိုယ့ပှှညတှှငှးဖှဈ မီဒီယာ၊ အရပဖှကအှဖှဲ့အစညှးတှေ ပေါပှေါကထှှနှးကားလာနိုုငရှငှ ပိုပှီးကောငှးပါတယှ။ ဒီလိုဖှဈပေါလှာဖို့ ပှညသှူအားလုံးက ကှိုဆိုရမယှ၊ အားပေးရမယှ၊ မှားတာ ခှှတခှှောတှာရှိရငှ ထိနှးကှောငှးရမယှ၊ တဈခုခု သဘောမတှေ့တာနဲ့ လုံးဝ ဆန့ကှငှဖှယရှှားတာမှိုးအထိ သဘောထား ပှငှးထနခှှငှး မရှိကှဖို့ တိုကတှှနှးခငှပှါတယှ။ အခုအခှအနမှေောလညှး ရခိုငဒှသတှငှေးက ပှညသှူတှအနနေေဲ့စဈကို မလိုလားဘူးဆိုရငှ စဈမကဖှှဈပှားစနေိုငတှဲ့ မညသှညှ မူဝါဒနဲ့ လုပဆှောငမှှုမှိုးကိုမဆို AA အဖှဲ့ကဖှဈစေ အစိုးရနဲ့ တပမှတောဘှကကှဖှဈစေ ဆောငရှှကလှာမှု မှနသှမှှ ဆန့ကှငှကှန့ကှှကပှှီး ရပတှညကှှဖို့လိုပါတယှ။ အဲဒီလို ရပတှညနှိုငတှဲ့ သဘောထားမရှိဘူးဆိုရငတှော့ စဈပှဲကို ထောကခှံရာရောကပှှီး အခုဖှဈပကှနှသမှှတှဟေောလညှး ကိုယတှိုငရှှေးခယှထှားတဲ့ အကှိုးအကှောငှးတရားတှပေဲဆိုတာ လကခှံထားဖို့လိုပါတယှ။ ဒါကှောင့ှ ရခိုငပှှညနှယရှော ကှှနတှောတှို့ မှနမှာနိုငငှံကှီးတဈခုလုံးရော ငှိမှးခမှှးရေးကို ဦးတညနှိုငဖှို့၊ ကိုယ့လှူမှိုးကိုခစှပှါ သို့သောှ စဈကို ဆန့ကှငှကှှပါ၊ လူမှိုးရေး မုနှးတီးမှုတှကေို ဖယရှှားပှီး အမှနတှရားကို ခစှမှှတနှိုးပါ၊ မှားရငမှှားသလို မှားတဲ့ဘကကှို ဆန့ကှငှရှဲပှီး အမှနတှရားကို ဖောထှုတခှပှှနိုငမှှုတှကေို အားပေးပါ၊ ထောကခှံပါ၊ အဲဒီလို စတငပှှောငှးလဲပှီး ရခိုငပှှညနှယတှှငှးက ပှူနာတှကေိုတဈနိုငငှံလုံး၊ တဈမှိုးသားလုံး ပါဝငဖှှရှငှေးနိုငဖှို့ လမှးဖှင့ပှေးကှပါစို့လို့ တိုကတှှနှးလိုကပှါတယှ...။

သီဟသှေး  • VIA