News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ရန္သူကို ရွာေဖြျခင္း
14-Mar-2019

ရန္သူဆိုေသာအဓိပၸာယ္ကို ျမန္မာအဘိဓာန္က “မိမိအား အႏၲရာယ္ျပဳသူ”ဟု တိုတိုျပတ္ျပတ္ အနက္ေကာက္ျပသည္။ အက်ယ္ဖြင့္လွ်င္ မိမိ၏ အသက္အိုးအိမ္ႏွင့္ မိမိ၏အက်ိဳးစီးပြားတို႔ကို အႏၲရာယ္ျပဳတတ္ေသာ အရာအားလံုးသည္ မိမိ၏ရန္သူမ်ားသာျဖစ္သည္။ ရန္သူဟုဆိုရာတြင္ လူပုဂၢိဳလ္ကိုသာ သတ္မွတ္ဖို႔မဟုတ္။ လူပုဂၢိဳလ္မဟုတ္သည့္ အျခားေသာ အေၾကာင္းျခင္းရာမ်ားစြာလည္း ပါဝင္သည္။ မိမိတို႔၏ ဘဝရပ္တည္ရွင္သန္မႈႏွင့္ မိမိတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို ပ်က္စီးေစေသာ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အေၾကာင္းအရာ အားလံုးတို႔သည္ မိမိတို႔၏ ရန္သူမ်ားသာျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာနားလည္ဖို႔လိုသည္။ ပ်က္စီးေစသည္ဟုဆိုရာတြင္ လတ္တေလာ ပ်က္စီးေစျခင္းႏွင့္ အနာဂတ္မွာ ပ်က္စီးေစျခင္းဟူ၍ ႏွစ္ပိုင္းရွိျပန္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ အမ်ားစုကေတာ့ လက္ေတြ႔ပ်က္စီးမႈကိုသာ အာ႐ံုထားတတ္ၾကၿပီး အနာဂတ္ပ်က္စီးႏိုင္မႈကို ေမွ်ာ္ေခၚဆင္ျခင္သံုးသပ္ႏိုင္သူ ရွားပါသည္။

အတြင္းရန္ႏွင့္ အျပင္ရန္

ရန္သူဆိုသည္ကို “အတြင္းရန္” ႏွင့္ “အျပင္ရန္”ဟူ၍ ခြဲျခားနားလည္ဖို႔ လိုအပ္သည္။ လူတစ္ေယာက္အတြက္ “အတြင္းရန္”ဆိုသည္မွာ မိမိကိုယ္တိုင္၏စိတ္ဓာတ္ႏွင့္ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ မိမိ၏မေကာင္းေသာ အက်င့္စ႐ိုက္၊ မေကာင္းေသာ စိတ္ေနသေဘာထားမ်ားႏွင့္ နိမ့္က်ေသာ အေတြးအေခၚမ်ားသည္ မိမိအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ “အတြင္းရန္”မ်ားပင္ျဖစ္သည္။ တစ္ခါတေလတြင္ အျပင္မွ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးေသာရန္သူ မရွိပါဘဲ မိမိ၏ဘဝရပ္တည္မႈမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးၾကရသည္မွာ အဆိုပါ အတြင္းရန္မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ “အျပင္ရန္”ဆိုသည္မွာ အျပင္ဘက္မွလာေသာရန္သူျဖစ္သည္။ မိမိတို႔၏အက်ိဳးစီးပြားမ်ားကို အျပင္မွ လာေရာက္ဖ်က္ဆီးသူျဖစ္သည္။ အတြင္းရန္ကိုျဖစ္ေစ၊ အျပင္ရန္ကိုျဖစ္ေစ လိုအပ္ေသာ အကာအကြယ္ အတားအဆီးမ်ား ျပဳလုပ္မထားႏိုင္လွ်င္ ခံရမည္သာျဖစ္သည္။

လူတစ္ဦးခ်င္းမွာသာမက အဖြဲ႔အစည္းမ်ားတြင္လည္း အတြင္းရန္ႏွင့္ အျပင္ရန္ဟူ၍ရွိတတ္သည္။ အတြင္းရန္မွာ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွလာသည္။ မညီၫြတ္မႈမွာအေျခခံသည္။ ဦးတည္ခ်က္တူညီသည့္တိုင္ ႐ႈျမင္ပံုကြဲျပားသည္။ ပန္းတိုင္တူၾကသည့္တိုင္ သြားရမည့္လမ္းေ႐ြးခ်ယ္မႈတြင္ အျငင္းပြားသည္။ ယင္းေနာက္မွာ အုပ္စုဖြဲ႔လာသည္။ တူရာစုသည္။ အုပ္စုတြင္းေနရာအတြက္ အၿပိဳင္ျဖစ္လာၾကရာမွတစ္ဆင့္ ေခါင္းစဥ္တစ္ခုတည္းေအာက္မွာ အတူေနသူမ်ားကိုယ္တိုင္ ထိုင္ခံုလုသည့္တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ကုန္ၾကေတာ့သည္။ ထို႔အျပင္ အဖြဲ႔အစည္း၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ပိုင္းကလည္း အေရးႀကီးျပန္သည္။ အရည္အခ်င္းမရွိဘဲ ေနရာေပးျခင္းသည္ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္း ကိုယ္ျပန္သတ္ေနေသာ စ႐ိုက္ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ကင္းမဲ့မႈအပါအဝင္ မေတာ္မတရားျပဳက်င့္မႈ၊ ကိုယ္က်င့္ သိကၡာပ်က္ယြင္းမႈႏွင့္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္႐ြက္မႈအမွားမ်ားကို က်ဴးလြန္ေနသည့္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအေပၚ အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ စစ္ေဆးအေရးယူမႈမရွိျခင္းကလည္း အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ဂုဏ္သိကၡာပိုင္းကို မ်ားစြာထိခိုက္ေစသည္။ အဆိုးဆံုးကေတာ့ ကိုယ့္အဖြဲ႔အစည္းလုပ္သမွ် ကိုယ့္ေခါင္းေဆာင္လုပ္သမွ် ကိစၥတိုင္းကို အဆိုးအေကာင္း ဆင္ျခင္တြက္ဆႏိုင္ျခင္းမရွိဘဲ မွားမွားမွန္မွန္ ဇြတ္အတင္းေထာက္ခံေနၾကေသာ အညံ့စားေလာ္ဘီမ်ားပင္ျဖစ္သည္။ ၎တို႔သည္ အဖြဲ႔အစည္းအတြင္းမွာ ႀကီးမားလွေသာ အတြင္းရန္သူမ်ားျဖစ္သည္ကို သိရွိနားလည္ၾကဖို႔လိုသည္။ သည္လို အတြင္းရန္ေတြေၾကာင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား က်ဆံုးခန္းသို႔ ေရာက္ၾကရသည္ကို သတိခ်ပ္သင့္သည္။

ရန္သူကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္

စစ္ပြဲမ်ားတြင္ ရန္သူ႔သတင္းႏွင့္ ရန္သူ၏လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႀကိဳတင္ေထာက္လွမ္းသိရွိျခင္းသည္ စစ္ႏိုင္ေစေသာ အဓိကအေၾကာင္းအခ်က္ျဖစ္သည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ ရန္သူကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ရန္သူကိုျမင္ေအာင္ၾကည့္သည္ဟုဆိုရာတြင္ တစ္ဖက္ရန္သူကို သာမက မိမိတို႔၏အားနည္းခ်က္ ေပ်ာ့ကြက္မ်ားကိုလည္း ျမင္ေအာင္ၾကည့္ႏိုင္ဖို႔လိုပါသည္။ ဒါက အတြင္းရန္သူကိုၾကည့္ျခင္းျဖစ္သည္။ အျပင္ရန္ႏွင့္ အတြင္းရန္ ႏွစ္ခုလံုးကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္ၿပီး ႏိႈင္းဆတြက္ခ်က္တတ္မွသာလွ်င္ လက္ေတြ႔က်ၿပီး ေအာင္ျမင္ေစေသာ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ခ်မွတ္ က်င့္သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ရန္သူသည္ မိမိတို႔ထံသို႔ တိတ္တဆိတ္ခ်ဥ္းကပ္ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရန္သူလာသည္ကို မျမင္ရတတ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ႐ုပ္ဝတၳဳေတြကို ျမင္ကြင္းအဆခ်ဲ႕ေပးေသာ မွန္ေျပာင္းလိုကိရိယာမ်ိဳးသံုး၍ ရန္သူကိုျမင္ေအာင္ ၾကည့္ၾကရသည္။ မိမိတို႔၏ခႏၶာကိုယ္မွာလည္း ကပ္ၿငိေနသည့္ပိုးမႊားမ်ားကို ဓာတ္ခြဲခန္းသံုး မွန္ေျပာင္းျဖင့္ ၾကည့္႐ႈ၍ ဖယ္ရွားၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ရန္သူဆိုသည္မွာ သာမန္မ်က္စိျဖင့္ ျမင္ႏိုင္ေသာအရာမ်ားရွိသလို အထူးျပဳလုပ္ထားေသာ မွန္ေျပာင္းမ်ားျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏိုင္မွသာ ျမင္ရေသာရန္သူဟူ၍လည္းရွိသည္။ သို႔ျဖစ္၍ မည္သည့္ရန္သူကိုမဆို ျမင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ မွန္ေျပာင္းႏွင့္တူေသာ မိမိတို႔၏ “အသိဉာဏ္ပညာ”ကို အဆခ်ဲ႕ေပးထားႏိုင္ဖို႔လိုသည္။

မိတ္ေဆြကို ရန္သူမလုပ္ဖို႔

ရန္သူႏွင့္ မိတ္ေဆြကို ကြဲျပားစြာ နားလည္ႏုိင္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ရန္သူကို မိတ္ေဆြထင္တတ္ၾကၿပီး မိတ္ေဆြကို ရန္သူ ထင္မွတ္တတ္ၾကသည္။ တကယ္တမ္း မိတ္ေဆြစစ္စစ္ႏွင့္ ရန္သူစစ္စစ္ ကိုခြဲျခားျမင္တတ္ဖို႔ကလည္း မလြယ္ကူလွေပ။ ဉာဏ္ပညာ အေရးႀကီးသည္။ မိတ္ေဆြ အေယာင္ေဆာင္ၿပီး ေရာက္ရွိလာေသာ ရန္သူမ်ားရွိသလို၊ ရန္သူလို႔ ထင္ရေသာမိတ္ေဆြစစ္မ်ားလည္း ရွိတတ္သည္။ ဒါေတြကို ျမင္တတ္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ပညာလိုသည္။

မိတ္ေဆြကို ရန္သူလို ထင္မိလို႔ အက်ိဳးစီးပြားေတြ နစ္နာရတတ္သလို ရန္သူကို မိတ္ေဆြဖြဲ႔မိလို႔ အသက္အိုးအိမ္စည္းစိမ္ထိခိုက္ ပ်က္စီးရသည္မ်ိဳးလည္း ရွိတတ္သည္။ အထူးသျဖင့္ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးတြင္ ရန္သူ မိတ္ေဆြ အေ႐ြးမမွားဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ လက္တြဲသင့္သူႏွင့္ ေရွာင္ရွားရမည့္သူကို တြက္ဆေ႐ြးခ်ယ္ရာတြင္ လတ္တေလာ အက်ိဳးစီးပြားထက္ ေရရွည္အက်ိဳးစီးပြားကို ေမွ်ာ္ရည္ဆံုးျဖတ္သင့္သည္။

မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို ေဆာင္႐ြက္လွ်င္ မိတ္ေဆြ၊ မိမိအက်ိဳးစီးပြားကို ပ်က္စီးေစလွ်င္ ရန္သူဟူေသာ ေရွးထံုးသတ္မွတ္ခ်က္တို႔ျဖင့္ ေခတ္သစ္ကမၻာမွာ ရန္သူ မိတ္ေဆြကို အလြယ္တကူခြဲျခားဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ အခ်ိဳ႕ေသာ အခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ အခက္အခဲအသြင္မ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္ရွိလာတတ္သည္။ အခြင့္အလမ္းသည္ မိတ္ေဆြျဖစ္ေသာ္လည္း အခက္အခဲအသြင္မ်ိဳးျဖင့္ ေရာက္လာေသာေၾကာင့္ ရန္သူဟုထင္မွတ္ၿပီး ေရွာင္သြားၾကသူေတြရွိတတ္သည္။ တစ္ဖန္ ေဘးဒုကၡ အက်ပ္အတည္းမ်ားသည္ အခြင့္အလမ္းဟန္ေဆာင္ၿပီး ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ အမ်ားစုက မိတ္ေဆြအထင္ျဖင့္ လက္တြဲတတ္ၾကသည္။ ၿပီးမွ ဒုကၡေရာက္ၾကရသည္။ တစ္ခါတေလမွာ အျပင္မွလာေသာရန္သူကို ျမင္ၾကသေလာက္ အတြင္းကလာေသာ ရန္သူကိုေတာ့ သတိမမူတတ္ၾကေပ။ အမွန္တကယ္တမ္းမွာ အတြင္းရန္သူက ပို၍ေၾကာက္စရာေကာင္းသည္။ အျပင္ရန္ထက္ အတြင္းမွာလိႈက္၍ ေလာင္ကၽြမ္းေနေသာ ရန္သူသည္ အဖြဲ႔အစည္းႏွင့္ လူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကို ဒုကၡေပးေလ့ရွိသည္။

ႏိိုင္ငံေရး႐ႈေထာင့္ကၾကည့္လွ်င္ တပ္မေတာ္၊ NLD၊ ႀကံ့ခိုင္ေရးပါတီ၊ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမွ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အားလံုးတို႔သည္ ရန္သူမ်ား မဟုတ္ၾကေပ။ မိတ္ေဆြစစ္စစ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ အတၱေတြ အက်ိဳးစီးပြားေတြ ဖံုးကြယ္ေနသည့္အတြက္ မိတ္ေဆြစစ္စစ္ေတြကို ရန္သူဟု ထင္မွတ္မွားေနၾကျခင္းသာျဖစ္သည္။ တစ္ေျမတည္းေနၿပီး တစ္ေရတည္း ေသာက္ေနၾကရသည့္ တစ္ႏိိုင္ငံတည္း သား ညီအစ္ကိုေတြျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ကိုဖ်က္ဆီးမည့္ အဓိကရန္သူေတြကို ျမင္ေအာင္ၾကည့္တတ္ၾကဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အတြင္းရန္သည္ မညီၫြတ္မႈျဖစ္သည္။ အတၱလြန္ကဲျခင္း၊ အဖြဲ႔အစည္းစြဲ၊ ပုဂၢိဳလ္စြဲ၊ ဝါဒစြဲ၊ လူမ်ိဳးစြဲ၊ နယ္ေျမစြဲႏွင့္ အမွတ္အသား သ႐ုပ္အစြဲအလမ္းမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔အားလံုး၏ အတြင္းရန္သူမ်ားပင္ ျဖစ္ပါသည္။ အားလံုးက အတြင္းရန္သူကို ေတြ႔ေအာင္ရွာၿပီး မႏွိမ္နင္းႏိုင္ခဲ့ၾကသည့္အတြက္ ယခုအခါ အျပင္ရန္သူကို ကာကြယ္ဖို႔ ခက္ခဲေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ဆင္းရဲမြဲေတေသာ ႏိိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အျပင္ရန္သူေတြက ေပါလွပါေပသည္။ အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံမ်ား၏ အႏၲရာယ္မ်ား၊ အင္အားႀကီးႏိုင္ငံတို႔၏ အႏၲရာယ္မ်ားက အစဥ္သျဖင့္ ၿခိမ္းေျခာက္လ်က္ရွိသည္။ စီးပြားေရး၊ ပညာေရး အဘက္ဘက္က နိမ့္က်ေနေသာ ႏိုင္ငံတစ္ခုအတြက္ အဓိကက်ေသာ ရန္သူကို ရွာေဖြတတ္ဖို႔ အေရးႀကီးသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ေရး ေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားအေနျဖင့္ အတြင္းရန္သူႏွင့္ အျပင္ရန္သူကို ေတြ႔ေအာင္ရွာေဖြႏိုင္ၾကဖို႔လိုသည္။ အေရးႀကီးသည္မွာ အတြင္းရန္သူကို အရင္ဆံုး ရွင္းလင္းႏိုင္ဖို႔ ျဖစ္သည္။ ၿပီးမွအျပင္ရန္သူကို ရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ရန္သူကို ေတြ႔ေအာင္ရွာေဖြၿပီး လက္ဦးမႈ ရယူရွင္းလင္းႏိုင္မည္ဆိုလွ်င္ ကမၻာ့အလယ္မွာ ဂုဏ္ယူဝင့္ႂကြားရေသာ ေအာင္ျမင္တိုးတက္သည့္ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္လာႏိုင္ပါေၾကာင္း တင္ျပအပ္ပါသည္။

ဝင္းကို