News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဥပေဒျဖင့္ ကာကြယ္ေပးသင့္သည့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား
11-Feb-2019ကမၻာေပၚရွိ သက္ရွိသတၱဝါမ်ားအားလံုးကို သဘာဝတရားက ကာကြယ္ေပးထားပါသည္။ ၎တို႔၏ အစြယ္မ်ား၊ ဦးခ်ိဳမ်ား၊ ဆူးေတာင္မ်ားအပါအဝင္ အေမြးအေရာင္မ်ား၊ အေျပးလ်င္ျမန္ျခင္းမ်ားသည္ပင္ ၎တို႔အား သဘာဝကေပးထားေသာ အကာအကြယ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ လူသားတို႔အား ေဘးရန္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ သဘာဝကေပးထားေသာ အကာအကြယ္မွာ ၎တို႔၏ေျခလက္မ်ားသာလွ်င္ ျဖစ္ၾကပါသည္။ သို႔ရာတြင္ လူသားတို႔ အတြက္ သဘာဝကေပးအပ္ထားသည့္ (အျခား ေသာသတၱဝါမ်ားႏွင့္မတူသည့္) ထူးျခားေသာအရည္အခ်င္းကား အသိဉာဏ္ပင္ျဖစ္ပါသည္။ လူသားတို႔သည္ မိမိတို႔ရရွိထားသည့္ထူးျခားေသာ အသိဉာဏ္ေၾကာင့္ မိမိ၏အသက္ေဘးရန္အႏၲရာယ္မွ ကာကြယ္ရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ဓား၊ လွံ၊ ေလး၊ ျမားမွသည္ ေခတ္မီလက္နက္မ်ားအထိ တီထြင္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၾကသည္။

သို႔ရာတြင္ မည္မွ်ပင္အသိဉာဏ္ပညာျမင့္မားသည္ျဖစ္ေစ လူသားတစ္ေယာက္သည္ သူအသက္ရွင္ေနစဥ္မွာပင္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ကာကြယ္ ႏိုင္စြမ္းရွိမည္ျဖစ္ၿပီး ကြယ္လြန္ေသာအခါတြင္ မည္သည့္နည္းျဖင့္မွ် ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းမရွိေတာ့ပါေခ်။ ေသေသာသူတစ္ေယာက္အဖို႔ ကာကြယ္ရန္ဆိုသည္မွာ မိမိ၏ခႏၶာကိုယ္႐ုပ္အေလာင္းဆိုသည္ထက္ မိမိ၏ပံုရိပ္မ်ား၊ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ေက်ာ္ေစာသတင္းမ်ား၊ မိမိအသက္ရွင္စဥ္က ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ မိမိ၏ သမိုင္းမွတ္တမ္း စသည္တို႔ကို ဆိုလိုရင္းျဖစ္ေပသည္။သာမန္လူတစ္ေယာက္အတြက္ သူ၏မိသားစုမ်ားက သူ၏ဓာတ္ပံုအပါ အဝင္ မိသားစုအတြက္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့သည့္ အမွတ္တရမွတ္တမ္းမ်ားကိုသာ သိမ္းဆည္းမွတ္တမ္းျပဳၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း အမ်ားႏွင့္ဆိုင္ေသာ လူပုဂၢိဳလ္၊ အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ စြမ္းစြမ္းတမံေဆာင္႐ြက္ခဲ့သူမ်ားႏွင့္ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ သက္စြန္႔ႀကိဳးပမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့သူ မ်ားကိုမူ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာပုဂၢိဳလ္မ်ားက ထိန္းသိမ္းေစာင့္ ေရွာက္ၾကရပါသည္။ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္သည္ဟုဆိုရာတြင္ ထိုပုဂၢိဳလ္၏ တိုင္းျပည္ႏွင့္လူမ်ိဳးအေပၚသစၥာရွိပံု၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ ကိုယ္က်ိဳးစြန္႔ အနစ္နာခံေဆာင္႐ြက္ခဲ့ပံု စသည္တို႔အပါအဝင္ ၎ပုဂၢိဳလ္၏အတၳဳပၸတၱိကို ေႏွာင္းလူတို႔သိရွိၾကေစရန္ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ စာအုပ္စာေပႏွင့္ ႐ုပ္တုမ်ား ေရးသားျပဳစု ထုတ္ေဝထုလုပ္ျခင္း စသည္တို႔အျပင္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္ဟု တိုင္းျပည္က အသိအမွတ္ျပဳသူတို႔၏အေၾကာင္းကို ေက်ာင္းသင္ခန္းစာ စသည္တို႔တြင္ ထည့္သြင္းသင္ၾကားေစျခင္းအထိ ပါဝင္ပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား 

ကမၻာ့ႏိုင္ငံအသီးသီးတြင္ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ား၏သမိုင္းကို စာအုပ္စာေပမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ား ျဖင့္မွတ္တမ္းတင္ၾကသလို ေနာင္သားစဥ္ေျမးဆက္အထိ အရွည္တည္တံ့ေစရန္ ႐ုပ္တုမ်ားျပဳလုပ္၍လည္း ထားရွိၾကသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္လည္းသမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိၾကသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းမွစ၍ ဆရာေတာ္ဦးဝိစာရ၊ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမ၊ ဆရာစံ၊ သခင္ဖိုးလွႀကီး၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္အပါအဝင္ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိလ္ အမ်ားအျပားရွိၾကသည္။ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး အလိုက္လည္း သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိၾကသည္။ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သမိုင္းတင္ရန္မွာ သမိုင္းထဲတြင္က်န္ရွိေနၾကေသာ သက္ရွိလူသားမ်ား၏တာဝန္ပင္ ျဖစ္သည္။ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သမိုင္းတင္ရန္ တာဝန္ရွိသလို သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားကို သမိုင္းမွမေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္လည္း တာဝန္ရွိသည္။ ေဖ်ာက္ဖ်က္ရန္ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္လည္းတာဝန္ရွိသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရး၏ဖခင္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဟု အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းသည္ပင္လွ်င္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္မွ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ကာလမ်ားအတြင္းက သမိုင္းမွေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းခံခဲ့ရသည္။

သမိုင္းမွေဖ်ာက္ဖ်က္ျခင္းဆိုသည္မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္ ပတ္သက္ေသာစာအုပ္၊ စာေပမ်ား ေရးသားထုတ္ေဝ၊ ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရ၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဟာေျပာျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းမျပဳရဟူ၍လည္းေကာင္း၊ ယုတ္စြအဆံုး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းအေၾကာင္း ကဗ်ာေရးစပ္သူမ်ား၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္ပံုပါေသာ အက်ႌဝတ္ဆင္သူမ်ားကို အေရးယူေထာင္ခ်သည္အထိလည္းေကာင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုသမိုင္းမွ ေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အဆိုပါ အႏွစ္ႏွစ္ဆယ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေမြးဖြားႀကီးျပင္းလာသူ လူငယ္မ်ားသည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ သမိုင္းကိုမသိၾက၊ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္အနစ္ နာခံ၍ လြတ္လပ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ျခင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ႐ိုးသားေျဖာင့္မတ္မႈ၊ သတၱိရွိမႈ၊ ကတိတည္ၾကည္မႈ၊ စိတ္ဓာတ္ခိုင္မာမႈအျပင္ ကမၻာ့ေရးရာ၊ ျမန္မာ့ေရးရာ စသည့္ အေထြေထြဗဟုသုတႏွင့္ ျပည့္စံုႂကြယ္ဝမႈ စသည့္ အရည္အခ်င္းမ်ားကို မသိၾကေတာ့ေပ။

သမိုင္းဝင္မ်ားကို သမိုင္းတင္ဖို႔လိုသည္

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ၍ ကိုယ့္မင္းကိုယ့္ခ်င္းႏွင့္ေန ထိုင္လာခဲ့ၾကရာမွ နယ္ခ်ဲ႕လက္ေအာက္သို႔ က်ေရာက္ၿပီးစကာလမ်ားအတြင္း သူ႔ကၽြန္မခံလိုေသာစိတ္ဓာတ္ျဖင့္ ရရာအင္အားကိုစုေဆာင္း၍ နယ္ခ်ဲ႕ကိုဆန္႔က်င္ ေတာ္လွန္ခဲ့ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ရွိသည္။ ၎တို႔သည္လည္း သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသား တို႔ေရးသားၾကေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားႏွင့္ သမိုင္းပညာရွင္တို႔ေရးသား ေသာစာအုပ္အခ်ိဳ႕တြင္ အဆိုပါေခါင္းေဆာင္တို႔အေၾကာင္း တစ္စြန္းတစ္စ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးခ်င္းအေၾကာင္း ေရးသားထားေသာ အတၳဳပၸတၱိ စာအုပ္မ်ားကား ရွားပါးသည္။ ယခုအခါ လံုးဝမေတြ႔သေလာက္ျဖစ္သည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ငယ္စဥ္က ေက်ာင္းသံုးစာအုပ္မ်ားတြင္ အနည္းအက်ဥ္းေဖာ္ျပသည္မ်ားရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တစ္ေၾကာင္းစ၊ ႏွစ္ေၾကာင္းစ အမည္ နာမေဖာ္ျပ႐ံုမွ်ေလာက္သာျဖစ္သည္။ ျမန္မာတို႔အမ်ိဳးသားေရးႏိုးၾကား လာေသာကာလတြင္လည္း သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္အမ်ားအျပားေပၚေပါက္ခဲ့သည္။ သို႔ရာတြင္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သလို လူပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးတစ္ေယာက္ အေၾကာင္း ေရးသားေဖာ္ျပေသာစာအုပ္မ်ား ရွားပါးၿပီး အေၾကာင္းအရာ၊ အျဖစ္အပ်က္တစ္ခုအတြင္း ၎ပါဝင္ခဲ့သည့္ အခန္းက႑ေလာက္ကိုသာ ေဖာ္ျပသည္က မ်ားပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျမန္မာ့သမိုင္းတြင္ ထင္ရွား ေက်ာ္ၾကားခဲ့သည့္ သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကို ျပန္လည္ ေဖာ္ထုတ္ေရးသားျခင္း၊ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အတၳဳပၸတၱိမ်ားကိုလည္း သက္ဆိုင္ရာ ျပည္နယ္မ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားသိရွိေစရန္ သက္ဆိုင္ရာတိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္မ်ားတြင္ ေဟာေျပာေစျခင္း စသည္တို႔ကို ေဆာင္႐ြက္ေပးသင့္ပါသည္။

သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္မွသည္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္သို႔

အထက္တြင္ ေရးသားေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတိုင္း သမိုင္းဝင္ပုဂၢိဳလ္ဆိုသည္မွာ (ပေဒသရာဇ္ေခတ္မွ သူရဲေကာင္းမ်ားကို သီးျခားက႑ထား၍) သူ႔ကၽြန္ဘဝေရာက္ၿပီးေနာက္ နယ္ခ်ဲ႕ကိုဆန္႔က်င္ပုန္ကန္ ေတာ္လွန္ခဲ့သူမ်ား၊ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးႀကိဳးပမ္းမႈသမိုင္းတြင္ တစ္ခန္း၊ တစ္က႑ပါဝင္ခဲ့သူမ်ားကို ဆိုလိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဆိုပါပုဂၢိဳလ္မ်ားအနက္ အခ်ိဳ႕သည္ တစ္မ်ိဳးသားလံုးကိုဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳ၍ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ အသက္ကိုပင္ စြန္႔လႊတ္စြန္႔စားကာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးကို အရယူေပးသည့္ အမ်ိဳးသား ေခါင္းေဆာင္မ်ားျဖစ္လာၾကပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတြင္ ရွိသင့္ရွိအပ္သည့္အရည္အခ်င္းမ်ား၊ မည္သူတို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား ျဖစ္သည့္အေၾကာင္းကို ဥပေဒတစ္ရပ္ျပ႒ာန္း၍ သတ္မွတ္ေပးသင့္သည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါသည္။

တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္ၿမိဳ႕တစ္ပံုဆန္း 

ယခုအခါ လြတ္လပ္ေရး၏ဖခင္ႀကီး၊ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးဟူ၍ အမ်ားကအသိအမွတ္ျပဳထားေသာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ႐ုပ္တုမ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံအႏွံ႔အျပားတြင္ ထုလုပ္ထားရွိေနၾကပါသည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ ႐ုပ္တုသယ္ေဆာင္ရာလမ္းတစ္ေလွ်ာက္ ေသာင္းေသာင္းျဖျဖႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကၿပီး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႀကီးမ်ား က်င္းပၾကေသာၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိသကဲ့သို႔ သယ္ေဆာင္ရာလမ္းခရီးတြင္ ဟန္႔တားေႏွာင့္ယွက္ၾကသလို ထားရွိျခင္းမျပဳရန္ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသည့္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားလည္းရွိသည္ကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရပါသည္။

အခ်ိဳ႕ေဒသမ်ားတြင္မူ ပန္းၿခံတစ္ခုတည္း၌ ႐ုပ္တုႏွစ္ခုထားရွိသည္မ်ားလည္း ရွိၾကပါသည္။ ထိုကဲ့သို႔ ႐ုပ္တုမ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ထုလုပ္ၾကရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ႐ုပ္တုမ်ားမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းႏွင့္မတူသည္ကိုလည္း ေတြ႔ရွိရပါသည္။ (ထိုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ “ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဆိုတာ တစ္ေယာက္တည္း ရွိတယ္”​ဟူေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ကို ကၽြန္ေတာ္ ေရးသားခဲ့ပါေသးသည္)။ ဆိုလိုသည္မွာ “တစ္ေက်ာင္းတစ္ဂါထာ တစ္႐ြာ တစ္ပုဒ္ဆန္း” ဆိုသကဲ့သို႔ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကး႐ုပ္မ်ားမွာ “တစ္ၿမိဳ႕ တစ္ပံုဆန္း” ျဖစ္ေနၾကပါသည္။

ျပ႒ာန္းေပးသင့္သည့္ဥပေဒ

အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အကာအကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒ တစ္ရပ္ကို လႊတ္ေတာ္မွအတည္ျပဳျပ႒ာန္းႏိုင္ရန္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ယဥ္ေက်းမႈဝန္ႀကီးဌာနက စတင္ေရးဆြဲသင့္ပါသည္။ အဆိုပါဥပေဒတြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားပါဝင္သင့္ေၾကာင္း အႀကံျပဳအပ္ပါသည္ -

(က) အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၏ အဓိပၸာယ္သတ္မွတ္ခ်က္။

(ခ) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္အျဖစ္ သတ္မွတ္သင့္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ား။

(ဂ) အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ အေၾကာင္းအရာ၊ အတၳဳပၸတၱိဆိုင္ရာေဟာေျပာျခင္း၊ စာေပေရးသား ထုတ္ေဝျခင္း၊ ႐ုပ္ရွင္႐ိုက္ကူးထုတ္ လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား။

(ဃ) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ပံုတူပန္းခ်ီကား၊ ႐ုပ္တုမ်ားျပဳလုပ္ထားရွိျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား။

(င) အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္၏ အတၳဳပၸတၱိဆိုင္ရာ စာအုပ္စာေပမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္မ်ား၊ ပန္းခ်ီကားႏွင့္ ႐ုပ္တုမ်ားကို ကာကြယ္၊ ေစာင့္ေရွာက္ထိန္းသိမ္းျခင္းဆိုင္ရာ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ား။

(စ) ယင္းပစၥည္းမ်ားကို ျပဳလုပ္၊ သယ္ေဆာင္၊ ထားရွိရာတြင္ ဟန္႔တားျခင္း၊ ဖ်က္ဆီးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ တားျမစ္ျခင္းႏွင့္ က်ဴးလြန္ပါက

ခ်မွတ္မည့္ျပစ္ဒဏ္မ်ား။

(ဆ) အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာေနရာမ်ားတြင္ ထားရွိမည့္ ႐ုပ္တုမ်ားထုလုပ္ရာတြင္ စိစစ္ျခင္း၊ အတည္ျပဳျခင္း၊ ခြင့္ျပဳျခင္း စသည္တို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အမ်ိဳးသားေကာ္မတီတစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္း၍ ယင္းေကာ္မတီ၏ တာဝန္ႏွင့္လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားသတ္မွတ္ေပးျခင္း စသည့္အခ်က္မ်ားကို ပါဝင္ေစလိုပါသည္။

နိဂံုး

ဤကဲ့သို႔ အမ်ိဳးသားေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ားအား အကာအကြယ္ေပးသည့္ဥပေဒတစ္ရပ္ကို ျပ႒ာန္းေပးျခင္းအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ႏိုင္ငံႏွင့္လူမ်ိဳးအတြက္ သက္စြန္႔ဆံဖ်ားတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ျခင္းကို အသိအမွတ္ျပဳရာေရာက္သလို ဂုဏ္ျပဳျခင္းလည္းမည္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ေက်းဇူးကို မိမိတို႔ေခတ္လူႀကီးမ်ားမွသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ မ်ိဳးဆက္မ်ားအထိတိုင္ ေက်းဇူးဆပ္ျခင္းျပဳရာေရာက္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သိန္းထက္ေအာင္