News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ထုိင္ခံုေနရာ = ကုိယ္က်င့္သိကၡာ
08-Feb-2019လူသည္ လူ႔အက်င့္ကိုက်င့္ရသည္။ လူျဖစ္ပါလ်က္ လူ႔အက်င့္ကို မက်င့္လွ်င္ လူဟုမမည္။ လူထဲတြင္မွ ဘယ္လိုလူလဲ ဆိုသည္ကို အလုပ္အကိုင္ႏွင့္ ရာထူးတာဝန္တို႔က ဆက္လက္ျပ႒ာန္းေပး သည္။ ထို႔ထက္ အလုပ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီေသာ “အရည္အခ်င္း”၊ တာဝန္ႏွင့္ ေလ်ာ္ညီေသာ “က်င့္ဝတ္ေစာင့္သိမႈ” တို႔က ထိုလူတစ္ေယာက္၏ ဂုဏ္သိကၡာကို ပို၍ေလးနက္စြာ အထူးျပဳေပးျပန္သည္။ သို႔ျဖင့္ “ထိုင္ခံုေနရာ” ႏွင့္ “ကိုယ္က်င့္သိကၡာ” သည္ အခ်ိဳးက်ဆက္စပ္မႈ ရွိလာေတာ့သည္။

ထိုင္ခံု၊ ေနရာတို႔၏ ထိုက္တန္မႈ

ထိုင္ခံုဆိုသည္မွာ မိမိ၏ရာထူး Positions ကို ဆိုလိုၿပီး ေနရာဆိုသည္မွာ မိမိအလုပ္အကိုင္ႏွင့္ တစ္ဆက္တည္းျဖစ္ေသာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ကို ေျပာလိုျခင္းျဖစ္ပါသည္။ 

လူသည္ မိမိရရွိထားေသာရာထူး၊ မိမိေရာက္ရွိေနေသာ နယ္ပယ္ႏွင့္ မိမိတြင္ရွိေသာပညာအရည္အခ်င္း၊ လုပ္ငန္းအေတြ႔အႀကံဳတို႔မွာ ကိုက္ညီမႈရွိဖို႔လိုအပ္သည္။ စာသင္ေနေသာ ေက်ာင္းဆရာတစ္ေယာက္ကို ေဆး႐ံုေပၚေခၚတင္ၿပီး ဆရာဝန္လုပ္ခိုင္းလို႔ မရသလို၊ ဆရာဝန္တစ္ေယာက္ကို တံတားေဆာက္ခိုင္းဖို႔ ဆိုသည္မွာလည္း မျဖစ္ႏိုင္။ အင္ဂ်င္နီယာတစ္ေယာက္ကို ေသနတ္ကိုင္ၿပီး စစ္တိုက္ခိုင္းဖို႔မသင့္ေတာ္သလို စစ္သားတစ္ေယာက္ကို ေျမျဖဴကိုင္ၿပီး စာသင္ခိုင္းျခင္းကလည္း မျဖစ္သင့္ေပ။ ဒါက လူမွန္ေနရာမွန္ ထားရွိရမည့္ကိစၥျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆံုးႏိုင္ငံတစ္ခုအျဖစ္ ထိုးဆင္းသြားရသည္မွာ ႏိုင္ငံေရးအပါအဝင္ နယ္ပယ္အသီးသီးတြင္ “လူမွန္ေနရာမွန္မျဖစ္မႈ”က အေရးႀကီးေသာအခ်က္တစ္ခုအျဖစ္ ေလ့လာေတြ႔ရွိရသည္။

အရည္အခ်င္းႏွင့္ ရယူထားေသာ “ရာထူး” ၏ ကိုက္ညီမႈရွိျခင္း မရွိျခင္းကလည္း အေရးႀကီးသည္။ ရာထူးတာဝန္တစ္ခုကို ရယူေတာ့မည္ဆိုလွ်င္ မိမိ၏အရည္အခ်င္းႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိမရွိကို စိစစ္ၿပီး မကိုက္ညီလွ်င္ လက္မခံသင့္ေပ။ သို႔ေသာ္ ဒီလိုလူမ်ိဳးကေတာ့ အေတာ္ရွားပါးသည္။ အမ်ားစုက အရည္အခ်င္းကိုျဖည့္ဆည္းဖို႔ထက္ ရာထူးကို ဘယ္လိုရေအာင္ ယူမလဲဆိုတာကိုသာ အဓိကထား စဥ္းစားၾကသည္။ လက္ရွိ ရာထူးရရွိထားသူမ်ားကလည္း မိမိတို႔ႏွင့္ ပတ္သက္ရာပတ္သက္ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ လူမ်ား၊ မိမိတို႔၏ဩဇာခံမည့္လူမ်ားကိုသာ ရာထူးေနရာအတြက္ စဥ္းစားၾကသည္။ အရည္အခ်င္းဟူေသာ အေရးႀကီးသည့္အခ်က္ကို ထည့္မတြက္။ ဤသို႔ျဖင့္ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ က်႐ံႈးခန္းကို ျမင္ေတြ႔ရေလ့ရွိသည္။

တကယ္တမ္းက်ေတာ့ “ရာထူး” ဆိုသည္မွာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ “တာဝန္” သာျဖစ္သည္။ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ေစခိုင္းခံရျခင္းသာျဖစ္ပါသည္။ “လုပ္ပိုင္ခြင့္” ဆိုသည္မွာ ဘယ္ေ႐ြ႕ဘယ္မွ်ထိ လုပ္ရမည္ဆိုသည္ကို ကန္႔သတ္ေပးထားေသာ “ေဘာင္” ျဖစ္သည္။ တာဝန္ကို လုပ္ပိုင္ခြင့္လို႔ထင္၊ ရာထူးကို အာဏာလို႔ထင္ေနၾကလွ်င္ အကုန္လြဲၾကလိမ့္မည္။ သတ္မွတ္ခ်က္လြဲရာမွတစ္ဆင့္ လုပ္ရပ္ေတြလြဲကုန္သည္။ လုပ္ရပ္အလြဲမ်ားျဖင့္ အသားက်လာေသာအခါ သတ္မွတ္ခ်က္အလြဲေတြသည္ပင္ အစဥ္အလာ လုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္လိုျဖစ္ကုန္ၾကသည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ဓေလ့႐ိုးရာအလြဲမ်ားျဖင့္သာ လံုးေထြးရစ္ပတ္ေနၾကေတာ့သည္။

“ေနရာ”ကိုလည္း သိဖို႔လိုသည္။ ေနရာဆိုသည္မွာ အလုပ္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ နယ္ပယ္ကို ဆိုလိုသည္။ မိမိအလုပ္နယ္ပယ္မွာ ႏိုင္ငံေရးလား၊ လူမႈေရးလား၊ က်န္းမာေရးလား၊ အႏုပညာလား၊ ဘာသာေရးလား၊ ပရဟိတလား ဆိုသည္ကို ကြဲကြဲျပားျပား နားလည္ႏိုင္ၾကဖို႔လည္း လိုပါေသးသည္။ သို႔မဟုတ္လွ်င္ ႏိုင္ငံေရးက ဘာသာေရးႏွင့္ေရာသည္။ အႏုပညာက ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ေရာၿပီး ဘာသာေရးက ပရဟိတပံုစံေတြျဖစ္ကုန္ျပန္သည္။ ကိုယ့္နယ္မွာ ကိုယ္ေနတာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ပါသည္။ သို႔အတြက္ ကိုယ့္နယ္ပယ္က ဘာလဲဆိုတာကိုေတာ့ သိသင့္သည္။ ကိုယ့္နယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္ေသာ အရည္အခ်င္းႏွင့္ စိတ္ေစတနာကို ျဖည့္က်င့္ရေပမည္။ 

ကိုယ္က်င့္၊ သိကၡာ 

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုသည္မွာ သက္ဆိုင္ရာ အလုပ္၊ တာဝန္၊ ေနရာကို ရရွိထားသူမ်ားအေနႏွင့္ မျဖစ္မေနေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာ က်င့္ဝတ္ပင္ျဖစ္သည္။ သို႔ႏွင့္တိုင္ “က်င့္ဝတ္”ဆိုသည္မွာ ဥပေဒကဲ့သို႔ အာဏာတည္ေသာ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔နယ္ပယ္တြင္ မလိုက္နာလည္း ျပႆနာေတာ့မရွိႏိုင္။ ထို႔ေၾကာင့္ က်င့္ဝတ္ကို သိကၡာႏွင့္တြဲျခင္းျဖစ္သည္။ က်င့္ဝတ္ေစာင့္သူသည္ သိကၡာရွိၿပီး က်င့္ဝတ္မေစာင့္သူသည္ သိကၡာမဲ့သူသာျဖစ္ေလသည္။ သို႔တိုင္ “သိကၡာ”ကို “ရိကၡာ”ႏွင့္ လဲလွယ္သူမ်ားေၾကာင့္ သိကၡာအဓိကလား၊ ရိကၡာအဓိကလားဆိုေသာ ေမးခြန္းကလည္း ေပၚလာျပန္ေသးသည္။ ကိုယ္ႀကိဳက္တာကိုသာ ေ႐ြးခ်ယ္ပါဟု ေျပာလိုသည္။ ကိုယ္ေ႐ြးခ်ယ္မႈသည္သာ ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ကိုယ့္သမိုင္းလည္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

မီဒီယာသမားတြင္ မီဒီယာက်င့္ဝတ္ ရွိရသလို ဆရာဝန္တြင္ သမားေတာ္က်င့္ဝတ္ရွိသည္။ တရားသူႀကီးမွာက်င့္ဝတ္ရွိသလို ရဲတပ္ဖြဲ႔မွာလည္း က်င့္ဝတ္ဆိုတာ ရွိသည္။ စီးပြားေရးသမားမွာ ထည့္တြက္ရမည့္ က်င့္ဝတ္ဆိုတာရွိသလို ႏိုင္ငံေရးသမားေတြမွာလည္း လိုက္နာေစာင့္ထိန္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားရွိသည္။

ဆရာဝန္ျဖစ္ၿပီး ဆရာဝန္က်င့္ဝတ္ကို မေစာင့္ထိန္းလွ်င္ သမားဂုဏ္ မထိုက္။ မီဒီယာသမားက မီဒီယာက်င့္ဝတ္ကိုမေစာင့္ထိန္းလွ်င္ မီဒီယာမမည္။ တရားသူႀကီးက ေျဖာင့္မွန္ေသာက်င့္ဝတ္ကို မေစာင့္စည္းလွ်င္ တရားသည္ဟုမဆိုသာ။ ပရဟိတလုပ္သူက စိတ္ေစတနာ ေခါင္းပါးေနလွ်င္ က်င့္ဝတ္မဲ့ “ျပစား”သူသာျဖစ္ေနလိမ့္မည္။

“က်င့္ဝတ္”ႏွင့္ “အရည္အခ်င္း”က “သိကၡာ”ကို ျပ႒ာန္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သိကၡာဆိုသည္မွာ လူတစ္ေယာက္၏ က်င့္ဝတ္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းသာျဖစ္ပါသည္။ မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ေနေသာ အလုပ္အကိုင္၊ ရာထူး၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မိမိတို႔အေနႏွင့္ မည္မွ်အရည္အခ်င္း ျပည့္စံုပါသနည္း။ မည္မွ်က်င့္ဝတ္လိုက္နာမႈ ရွိပါသနည္းဆိုေသာ ေမးခြန္း၏အေျဖမွာ မိမိ၏ဂုဏ္သိကၡာကို ေဖာ္ၫႊန္းပါသည္။ ဂုဏ္သိကၡာ ရွိျခင္း မရွိျခင္း ဆိုသည္မွာ အရွက္အေၾကာက္တရား ရွိျခင္း မရွိျခင္းႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္သည္။ အရွက္အေၾကာက္မရွိသူသည္ ဂုဏ္သိကၡာကိုလည္း တန္ဖိုးထားမည္ မဟုတ္သလို ရွိလာေအာင္လည္း ႀကိဳးစားမည္မဟုတ္ေပ။ ထိုင္ခံုေနရာႏွင့္ မိမိ၏အက်ိဳးခံစားခြင့္ကိုသာ ၾကည့္တတ္ေသာသူတို႔သည္ အရည္အခ်င္းကိုလည္း ဂ႐ုမစိုက္၊ က်င့္ဝတ္ကိုလည္း နားမလည္၊ သိကၡာဆိုတာကို အေဝးႀကီးမွာ လႊင့္ပစ္ထားတတ္သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေလးစားေလာက္စရာမရွိေသာ၊ ဂုဏ္သိကၡာကင္းမဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသာ ျဖစ္လာတတ္ေပသည္။

အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ မတန္တာကိုမယူဖို႔၊ ဘယ္အရာကိုမွ အလကားမလိုခ်င္ဖို႔ ဟူေသာအသိကို စြဲၿမဲစြာ သိရွိလိုက္နာေစာင့္ထိန္းၾကဖို႔လိုသည္။ ထိုင္ခံု၊ ေနရာဟူသည္ ထိုက္တန္မႈရွိဖို႔လိုသည္။ ထိုင္ခံုေနရာႏွင့္ထိုက္တန္ေသာ လုပ္ရည္ကိုင္ရည္၊ စိတ္ေစတနာႏွင့္ က်င့္ဝတ္သိကၡာရွိဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထိုက္တန္ေသာအရည္အခ်င္းလည္း မရွိ၊ ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္လည္း မစြမ္းေဆာင္ႏိုင္၊ ေစာင့္ထိန္းအပ္ေသာက်င့္ဝတ္မ်ားကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳခဲ့ပါက မည္သို႔မွ် ဂုဏ္သိကၡာရွိႏိုင္ေတာ့မည္မဟုတ္ေပ။ ကိုယ္က်ိဳးစီးပြားထက္ ကိုယ့္ဂုဏ္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားေသာ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကိုပံုေဖာ္ဖို႔ လိုအပ္ပါသည္။ ထို႔အတြက္ က်င့္ဝတ္ႏွင့္သိကၡာကို တန္ဖိုးထားၾကဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ ထိုင္ခံုေနရာႏွင့္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာကို အခ်ိဳးညီ ေပါင္းစပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ တိုက္တြန္းလိုပါသည္။

ဝင္းကို