News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ဒီမုိကေရစီစနစ္၏ ခံတပ္မ်ား
13-Oct-2018တုိင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား၏ တာဝန္က ဆတက္ထမ္းပိုး တိုးလာသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒီမိုကေရစနစ္ ေအာင္ျမင္ေရးတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းသန္မာေရးက အေရးႀကီးလွသည္ဟူေသာ စကားစုမွာ အားလံုးၾကားဖူးၿပီးသား ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ၾကားရဖန္မ်ား၍ ႐ိုးအီေနေပလိမ့္မည္။ ဖန္တစ္ရာေတေနၿပီလည္းျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ယခု ထိုဖန္တစ္ရာေတစကားကိုပင္ ထပ္မံေျပာၾကားလိုပါသည္။ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းဖို႔ အေရးႀကီးလာပါၿပီ။ ထိုအထဲတြင္မွ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္မ်ားက အသက္ဝင္ေရးက ပို၍ပင္ အေရးႀကီးလာပါသည္။

အေၾကာင္းမွာ 

၁။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေရးသည္ ထင္သေလာက္ မလြယ္ကူျခင္း၊
၂။ သုေတသန စာတမ္းတစ္ေစာင္ႏွင့္
၃။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရး ျပန္လည္ႏုပ်ိဳလာျခင္းတို္႔ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။
ဤေနရာတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ားအေၾကာင္း အတိတ္ကို ျပန္လည္ေဖာ္ျပလိုပါသည္။

လႊတ္ေတာ္အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား ျမန္မာ၌ တစ္ခန္းရပ္သြားသည္မွာ ဆယ္စုႏွစ္မ်ားစြာ ရွည္ၾကာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ အလြန္မွသာ လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းႏွင့္အတူ ျပန္လည္ရွင္သန္စျပဳလာျခင္းျဖစ္သည္။ ထိုအခါ အခက္ႀကံဳရသည္မွာ ျပန္လည္ရွင္သန္စ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေရးအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားတြင္ အေတြ႔အႀကံဳဟူ၍ စိုးစဥ္းမွ်မရွိ။ ပညာေရး သားေၾကာျပတ္သည့္ အေနအထားမွာ ရွိေနသည္။ ထို႔အျပင္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ခံစားခြင့္က နည္းပါးလွသလို အေထာက္အကူအျပဳအဖြဲ႔ဟူ၍လည္း မည္မည္ရရ ရွိသည္မဟုတ္ပါ။ ဤအေနအထားတြင္ လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေရးဆိုသည္မွာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား မည္မွ်ပင္ ထက္သန္ပါေစ လြယ္ကူလာသည္ မဟုတ္ပါေခ်။

မည္မွ်ပင္ အခက္ႀကံဳေစကာမူ ယခုအခ်ိန္၌ လႊတ္ေတာ္မ်ားအား ေကာင္းေရးက အေျခခံက်က် လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ တိုင္းေဒသ ျပည္နယ္မ်ားမွ သက္ဆိုင္ရာအစိုးရမ်ားကို ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ေရးက အခရာက်လာသည္။

အရင္းခံေသာ အေၾကာင္းတရားမွာ အထက္တြင္ ဆိုခဲ့ၿပီးသလို ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားမွ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းဖို႔ ခက္ခဲလာေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဤသို႔ အခက္ႀကံဳလာရသည္မွာလည္း ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အမတ္မ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္ေၾကာင့္ဟုလည္း တစ္သမတ္တည္း သတ္မွတ္၍ မရႏိုင္ပါ။ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရဘက္တြင္ ဩဇာအင္အား အလြန္ႀကီးမားေသာ ပုဂၢိဳလ္မ်ားရွိေနျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ဤေနရာတြင္ ပထမအႀကိမ္ လႊတ္ေတာ္တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုစဥ္က ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအၾကား ပုဂၢိဳလ္မ်ားမွာ ပါဝါခ်င္း မတိမ္းမယိမ္းျဖစ္ရာ လႊတ္ေတာ္၏အလုပ္ အထိန္းအေထကို ေသခ်ာျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။ တိုင္းေဒသ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားကမူ ထိုအခ်ိန္က အားမေကာင္းခဲ့ေပ။

ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ဤအေနအထားက ေ႐ြ႕လာသည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရက္က ျပည္ေထာင္စု အစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းဖို္႔ အနည္းငယ္ခက္လာသည္။ သို႔ေသာ္ျငားလည္း တိုင္းေဒသ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားက ဆိုင္ရာအစိုးရကို ထိန္းေက်ာင္းေရးက ယခင္ကေလာက္ မခက္ေတာ့ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲေတြ ဘယ္သူေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ရသလဲ

စာဖတ္သူမ်ားကို စာတမ္းတစ္ေစာင္ႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးလိုပါသည္။ အဆိုပါစာတမ္းကို အမ္စတီဖင္ဖစ္ခ်္ႏွင့္ ေဂ်ဆန္ဝတ္တန္ဘတ္စ္ဟူေသာ ပညာရွင္ႏွစ္ဦးက ျပဳစုထား၍ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲမ်ား မည္သည့္အတြက္၊ မည္သူ႔ေၾကာင့္ အေရးနိမ့္ရသနည္းကို ဆန္းစစ္ထားပါသည္။

သူတို႔က ၁၉၅၇ ခုႏွစ္မွ ၂၀၀၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံေပါင္း ၁၅၈ ႏိုင္ငံကို သုေတသနျပဳထားပါသည္။

ဤစာတမ္းတြင္ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲကို ေနာက္ျပန္လွည့္ေစမည့္ အင္အားစုငါးရပ္ကို ရွာေဖြေတြ႔ရွိထားသည္။ မထိတ္သာ မလန္႔သာစရာပင္။ အင္အားစုငါးရပ္တြင္ မဲေပးေ႐ြးခ်ယ္ခဲ့သူ လူထုကိုယ္တိုင္ႏွင့္ ယင္းတို႔ ေ႐ြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္ထားသည့္ အစိုးရတြင္ပင္ ပါဝင္ေနပါသည္။

ယင္းအင္အားစု ငါးရပ္မွာ 

၁။ လူထု အစိတ္အပိုင္းတစ္ရပ္ (အထူးသျဖင့္ အစိုးရကို အျပဳတ္အျပတ္တိုက္လိုသူမ်ားကို ဆိုလိုသည္။
၂။ လက္နက္ကိုင္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္မႈမ်ား ျမန္မာတြင္ ျပည္တြင္းစစ္ ရွိၿပီးျဖစ္သည္။
၃။ ႏိုင္ငံျခားအင္အားႀကီးႏိုင္ငံ
၄။ တပ္မေတာ္
၅။ အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ပို၍ အံ့ဖြယ္ျဖစ္ရသည္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ရာတြင္ တပ္မေတာ္က ထိပ္ဆံုးမွရွိသည္ ထင္ျမင္ရေသာ္လည္း အေရးနိမ့္ ႏိုင္ငံ ၂၀ ကို ေလ့လာရာတြင္ အစိုးရအဖြဲ႔အႀကီးအကဲ၏ မကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အားနည္းမႈႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မမီမႈမ်ားေၾကာင့္ အမ်ားဆံုးျဖစ္ရသည္ကို ေတြ႔ရၿပီး တပ္မေတာ္က ဒုတိယအမ်ားဆံုး ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အင္အားစုအျဖစ္ ေတြ႔ရသည္။ ဆိုခဲ့ပါ သုေတသနက ထပ္မံသတိေပးထားသည္က ပို၍ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းပါသည္။

ယင္းအခ်က္မွာ ကိုယ္တိုင္ေ႐ြးခ်ယ္မဲေပးထားသည့္ လူထုကိုယ္တိုင္ အစိုးရအဖြဲ႔အား အားမလို အားမရျဖစ္ၿပီး ရယ္ဒီကယ္သေဘာေဆာင္သြား၍ မရည္႐ြယ္ဘဲ ယင္းလူထုမွာ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ေစေသာ အင္အားစုအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားႏိုင္ျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ထိုစာတမ္းမွာပင္ ဒီမိုကေရစီေနာက္ျပန္လွည့္မႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္သည့္ အင္အားစုကိုလည္း ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ယင္းမွာ လႊတ္ေတာ္ အင္စတီက်ဴးရွင္း အားေကာင္းေရးပင္ျဖစ္သည္။

လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရး

အထက္ပါ သုေတသနစာတမ္းကို ႏိုင္ငံအေပၚ တင္ၾကည့္လိုက္ေသာအခါ စိတ္ေစတနာလွေသာ္လည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳနည္းပါးလွသည့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ရွိေနသည္။

ထိုမွ်မက အစိုးရအေပၚ အားမလိုအားမရျဖစ္ေနေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ားလည္း ရွိေနသည္။ အထူးသျဖင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ကတည္းက တည္ရွိၿပီးျဖစ္ေသာ တက္ႂကြလႈပ္ရွားသူမ်ား အင္အားမ်ားသလို ယင္းတို႔စုဖြဲ႔ထားေသာ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမွာလည္း ခိုင္မာဆဲျဖစ္သည္။

ထိုအခ်က္အလက္မ်ားအရ အေျပာင္းအလဲ ေအာင္ျမင္မႈကို အရွိန္ျမန္ေစသည့္ သို႔တည္းမဟုတ္ အရွိန္ေႏွးေစႏိုင္သည့္ အင္အားစုႏွစ္ရပ္ ျဖစ္ထြန္းေနၿပီဟု အကဲျဖတ္ရမလို ရွိေနသည္။ ယင္းအတြက္ အထက္၌ ဆိုထားၿပီးေသာ စာတမ္းအရ ႏိုင္ငံတြင္း၌ တိုင္းေဒသႀကီးျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းေရးက လို္အပ္သထက္ လိုအပ္လာၿပီျဖစ္သည္။တစ္နည္းဆိုရေသာ္ အေျပာင္းအလဲေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး အားေကာင္းခိုင္မာမႈက အသက္တမွ် အေရးႀကီးေနခ်ိန္ဟုလည္း ဆိုႏိုင္ပါသည္။

ဤလိုအခ်ိန္တြင္မွ စာေရးသူအျမင္အရ ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွ အပ က်န္ေဒသဆိုင္ရာ လႊတ္ေတာ္မ်ားက အားေပ်ာ့ေနသည္။ ဤသို႔ ျဖစ္ရသည္မွာလည္း အေၾကာင္းအရင္း အခိုင္အမာ ရွိႏိုင္သည္။ ယင္းမွာ ေဒသႏၲရ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားမွာ ေနာက္ပိုင္း လႊတ္ေတာ္ေန႔ရက္မ်ားတြင္ မိမိကို္ယ္စားျပဳေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဘက္ အေလးေပးလြန္းေနသည္။ သို႔အတြက္ အစိုးရကို အထိန္းအေထျပဳေရးသည္ သေဘာသဘာဝက်စြာ အနည္းငယ္ အားေပ်ာ့သြားျခင္းဟု ယူဆမိပါသည္။ သို႔သည့္တိုင္ ဒီမိုကေရစီ အေျပာင္းအလဲ အေရးမနိမ့္ေရး၌ အစိုးရအား ထိန္းေက်ာင္းေရးက အေရးႀကီးလွသည္ျဖစ္ရာ ထိုထိန္းေက်ာင္းမႈကို အားေကာင္းလာေရးကို ကိုယ္စားလွယ္ႀကီးမ်ားအေနႏွင့္ ျပန္လည္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ အမွန္စစ္စစ္ အစိုးရအား စည္းမ်ဥ္း၊ ဥပေဒမ်ား အေျချပဳထိန္းေထျခင္းသည္ အစိုးရတစ္ရပ္ ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ ပူးေပါင္းကူညီျခင္းသေဘာႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ဆက္စပ္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုမွာ အကယ္၍ လႊတ္ေတာ္ ႏိုင္ငံေရး အားမေကာင္းပါက မည္သို႔ျဖစ္လာမည္နည္းဟူေသာ ေမးခြန္းျဖစ္သည္။ ရွင္းလင္းလွပါသည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရး အားေကာင္းလာမည္သာ ျဖစ္သည္။ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ ႏိုင္ငံေရးဆိုသည္မွာ ႏိုင္ငံအဖို္႔ ဆန္းလွသည္မဟုတ္။ သူစိမ္းျပင္လည္း မဟုတ္။ ႏွစ္ေပါင္း ငါးဆယ္ေက်ာ္ၾကာခဲ့ၿပီး အာဏာရွိသူအဆက္ဆက္ကို ဆန္႔က်င္ေတာ္လွန္ရာ၌ ကိုင္စြဲခဲ့ေသာ နည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ထိုလႊတ္ေတာ္ျပင္ပနည္းလမ္းသည္ ေကာင္းကြက္မ်ားရွိသလို မနည္းလွေသာ ဟာကြက္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ သံုးတတ္လွ်င္ ေဆးသဖြယ္ အသံုးဝင္လွသလို မသံုးတတ္လွ်င္ တစ္နည္း ဘရိတ္ေပါက္သြားလွ်င္ ဒုကၡေတြ႔ႏိုင္သည္။ အထူးသျဖင့္ အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ သုေတသနစာတမ္းအရ မိမိ္မဲျဖင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ထားသည့္ အစိုးရကို အားမလိုအားမရ ျဖစ္လာရာမွ ေ႐ြးေကာက္ပြဲစနစ္ျဖင့္ မဟုတ္ဘဲ လႊတ္ေတာ္ ျပင္ပႏိုင္ငံေရးနည္းလမ္းႏွင့္ တြန္းအားေပးဖို႔ ႀကိဳးစားရင္း ဒီမိုကေရစီကိုပါ မရည္႐ြယ္ဘဲ အေရးနိမ့္သြားေစတတ္သည့္အႏၲရာယ္ ရွိပါသည္။

ဒီမိုကေရစီ၏ ခံတပ္မ်ား

စာေရးသူအျမင္တြင္ လက္ရွိကာလ၌ ႏိုင္ငံ၌ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးက လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္အၿပိဳင္ အားေကာင္းလာသည့္ အေျခအေနရွိေနသည္ဟု ျမင္မိသည္။ အေၾကာင္းရင္းခံမွာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ လႊတ္ ေတာ္မ်ားနည္းတူ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္က အထိန္းအေထပိုင္း အားမေကာင္းျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔ ႏိုင္ငံသားအသီးသီးမွာ အႏွစ္ႏွစ္အလလ ဖိႏွိပ္ခံခဲ့ရေသာေၾကာင့္ ရင္ဖြင့္စရာမ်ားက မ်ားလွသည္။ မေက်နပ္မႈမ်ားက အျပည့္အသိပ္ ကိန္းေအာင္းေနသည္။ လိုအင္ဆႏၵမ်ားက တင္းက်မ္းတည္ေနသည္။ ထိုစိတ္ဆႏၵမ်ား ရင္ဖြင့္ရာ ပလက္ေဖာင္းမွာ ေဒသလႊတ္ေတာ္မ်ားက အဓိကေနရာျဖစ္ေနဖို႔ အေရးႀကီးသည္။ လႊတ္ေတာ္က ထိုစိတ္ဆႏၵမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳေနဖို႔ အခရာက်သည္။

ထိုသို႔မဟုတ္ပါက ရွိရင္းစြဲ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးကိုသာ ေဒသခံတို႔က အားကိုးအားထားျပဳၾကေပလိမ့္မည္။

အမွန္တြင္မူ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ တစ္သီးတျခား ရွိေနၾကသည္ မဟုတ္ေခ်။ ထိုအရာႏွစ္ခုမွာ ရန္ဘက္မဟုတ္ မိတ္ဖက္သေဘာသာ ျဖစ္သင့္သည္။ အားေကာင္းလာေသာ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးသည္ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ ခ်ိန္ဆက္ၿပီး ခရီးဆံုးသြားသင့္သည္။ သို႔မွသာ ဒီမိုကေရစီအေရးနိမ့္မႈကို ေရွာင္ရွားႏိုင္ပါလိမ့္မည္။

စာေရးသူက လႊတ္ေတာ္ျပင္ပႏိုင္ငံေရးကို အားေကာင္းေစခ်င္သည္။ ထိုနည္းတူ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး တစ္နည္း အထိန္းအေထနည္းလမ္းကိုလည္း ပို၍ အားေကာင္းေစလိုပါသည္။ ထိုမွ်မက ယင္းအရာႏွစ္ခု ခ်ိတ္ဆက္မႈ ခိုင္မာ၍ လႊတ္ေတာ္ႏိုင္ငံေရး၌ လမ္းဆံုးေစလိုပါသည္။

ဒါသည္ပင္ သာမန္မဲဆႏၵရွင္တစ္ဦး၏ စိုးရိမ္ေသာကမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ား အားေကာင္းလာေရးသည္ ယခုကာလ၌ အေရးတႀကီး လိုလာပါသည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ တိုင္းေဒသ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္မ်ားသည္ ဒီမိုကေရစီ၏ ခံတပ္မ်ားသဖြယ္ တည္ရွိလာပါေၾကာင္း သတိေပးႏိႈးေဆာ္လိုက္ရပါသည္။

ႏိုင္စိုး