News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေခတ္ႀကီးေလးေခတ္ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေလးဦး
03-Oct-2018

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္ပယ္စံုအသြင္ကူးေျပာင္းမႈ တည္ၿငိမ္ေအာင္ျမင္ေရးအတြက္ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ားက အဓိကက်သည္ဟုဆိုလွ်င္ ျငင္းမည့္သူ မရွိသေလာက္ ရွားပါလိမ့္မည္။ သို္႔ေသာ္ လတ္တေလာကာလ ႏိုင္ငံ၌ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အားမေကာင္းေသးေပ။ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနသည္။ ထို႔အျပင္ အင္စတီက်ဴးရွင္း၏ သေဘာသဘာဝမွာ ယင္းတို႔ကိုထူေထာင္ရန္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ေပးရသည့္နည္းတူ ထူေထာင္ၿပီးေသာ အင္စတီက်ဴးရွင္းမ်ား အမွန္တကယ္အသက္ဝင္လာေရးမွာလည္း ပို၍ပင္ အခ်ိန္ေပးရတတ္သည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အရပ္ရပ္အသြင္ကူးေျပာင္းေရးသည္ လူပုဂၢိဳလ္တစ္နည္း ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို လံုးဝနီးပါး မွီခိုေနရသည့္အေနအထားသို႔ ေရာက္ရွိလာရပါေတာ့သည္။ ဆိုရလွ်င္ ႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ား ပစၥဳပၸန္တည္ၿငိမ္ေရးႏွင့္ အနာဂတ္အခ်ိန္ ေအာင္ျမင္ေရးမ်ားသည္ ေခါင္းေဆာင္တို႔လက္ထဲ ဝကြက္အပ္ထားရသည့္သေဘာမွာ ရွိေနသည္။ ဤႏိုင္ငံ၌ ေခါင္းေဆာင္တို႔၏ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အေရးႀကီးသည္။ ပဓာနက်သည္။ အခရာက်သည္။ ဗဟိုအူတိုင္သဖြယ္ တည္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ ယင္းတို႔၏ေခါင္းေဆာင္မႈအစြမ္းကို မ်က္စိတစ္ဆံုးၾကည့္၍ ေလ့လာရန္ လိုအပ္လာပါသည္။

၂၁ ရာစုေခါင္းေဆာင္မႈကို အကဲခတ္ျခင္း

ဤေနရာ၌ အေၾကာင္းတိုက္ဆိုင္၍ သုေတသီမ်ား ေလ့လာထားေသာ ၂၁ ရာစု ေခါင္းေဆာင္မႈအေၾကာင္းကို ေျပာျပလိုသည္။ ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မႈ (Global Leadership) ဟု အမည္နာမေပး ေဆြးေႏြးေလ့လာၾကသည္။ ဤသို႔ ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေလ့လာၾကေသာအခါ သုေတသီတို႔က ေခတ္ကာလမ်ားအား အပိုင္းသံုးပိုင္း ခြဲျခားသည္။

(၁) ဒုတိ္ယကမၻာစစ္ကာလ

(၂) စစ္ေအးေခတ္ကာလ

(၃) ၉/၁၁ လြန္ကာလတို႔ဟူ၍ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ သံုးပိုင္း ခြဲျခမ္းေလ့လာၿပီးခ်ိန္၌ ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မႈ အရပ္ရပ္အေျခအေနတို႔ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ရဲရဲဝံ့ဝံ့ အေျဖထုတ္လိုက္သည္။

ယေန႔မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္ စစ္ေအးကာလတို႔၌ ေပၚထြန္းခဲ့ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈတို႔ႏွင့္ ယွဥ္လွ်င္ ေသးငယ္က်ံဳ႕ေနသလို ျဖစ္ေနသည္။ ခမ္းခမ္းနားနားမရွိ မွိန္ေဖ်ာ့သလို ျဖစ္ေနသည္။ ႐ုစဘဲလ္၊ ထ႐ူးမင္း၊ ခ်ာခ်ီ၊ ကေနဒီတို႔၏ ပံုရိပ္တို႔သည္ ၂၁ ရာစု ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ပို၍ႀကီးက်ယ္ထည္ဝါေနၾကသည္။ ဤသို႔ ၂၁ ရာစု ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ ပံုရိပ္ အတိတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကဲ့သို႔ အေရာင္အဝါမထြန္းလင္းဘဲ မွိန္ေဖ်ာ့ေနရသည္မွာ အေၾကာင္းအရင္းမွာလည္း အခိုင္အမာရွိေနသည္။ ယင္းအေၾကာင္းမွာ ဒုတိယကမၻာစစ္ကာလတြင္ စစ္ပြဲႀကီးမ်ားက ကမၻာအႏွံ႔ ျဖစ္ပြားေနခဲ့သည္။ ဧရာမစစ္ပြဲႀကီးမ်ားကို ဦးေဆာင္ရသည့္အတြက္ လိုက္ဖက္ညီစြာ ေခါင္းေဆာင္သူတို႔သည္လည္း တန္ခိုးထြားေပးရသည္။ စစ္ေအးေခတ္၌လည္း ရင္ဆိုင္ရေသာ ၿပိဳင္ဘက္သည္ အလြန္ႀကီးမားလွ၍ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္လည္း သဘာဝအေလ်ာက္ ႀကီးထြားေပးရသည္။

၉/၁၁ အလြန္တြင္မူ ဤအေနအထားက တစ္ဆစ္ခ်ိဳးေကြ႔သြားသည္။ အရင္ကာလမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္လိုက္လွ်င္ စစ္ပြဲမ်ားမွာ ကမၻာႀကီး၏ လားရာမဟုတ္ေတာ့ေပ။ ထို႔အျပင္ ရင္ဆိုင္ရေသာ ယွဥ္ဘက္တို႔မွာ အာဖဂန္၊ အီရတ္စေသာ ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္ေနသည္။ ထိုအခ်က္ေၾကာင့္ပင္ ၂၁ ရာစု ေခါင္းေဆာင္မွာ ယခင္ကာလမ်ားေလာက္ ထင္ထင္ေပၚေပၚ မရွိေတာ့ျခင္းျဖစ္သည္ဟု သုေတသီတို႔က သံုးသပ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ယေန႔ကာလ၌ ကမၻာ့အခင္းအက်င္းက တစ္မ်ိဳးတစ္မည္ ျဖစ္လာသည္။ ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေလ့လာလိုပါက သုေတသီတို႔ ပိုင္းျဖတ္ထားေသာ ေခတ္သံုးေခတ္ႏွင့္ မလံုေတာ့ေပ။ ေနာက္ထပ္ ေခတ္တစ္ေခတ္ ထပ္ျဖည့္စြက္ရေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ ကမၻာအႏွံ႔ လစ္ဘရယ္ဒီမို ကေရစီေမွးမွိန္လာျခင္းႏွင့္ အမ်ိဳးသားေရးဝါဒ အားေကာင္းလာျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ အဆိုပါအေျခအေန အရပ္ရပ္ေအာက္တြင္ ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားသည္ ဒုတိယကမၻာစစ္ႏွင့္ စစ္ေအးကာလမ်ားမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားလို ျပန္လည္တန္ခိုးထြားလာၾကသည္။ ထရမ့္ႏွင့္ ရွီက်င့္ဖ်င္တို႔မွာ ကမၻာႀကီးတစ္ခုလံုးမွ လွည္းေနျမင္းေဇာင္းမက်န္ မသိသူမရွိ ျဖစ္လာရသည္။

ေခါင္းေဆာင္ေလးဦးႏွင့္ ျမန္မာ

ယခု ၂၁ ရာစု ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျပာဆိုၿပီးေသာအခါ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေၾကာင္း ဆက္လိုသည္။ ျမန္မာ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ေလ့လာရာတြင္လည္း ဂလိုဘယ္ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေလ့လာေသာနည္းလမ္းျဖစ္ေသာ ေခတ္မ်ားကို ပိုင္းျခားၾကည့္လိုသည္။ ဤေနရာတြင္ သက္ဦးဆံပို္င္ဘုရင္စနစ္ကို ျခြင္းခ်က္အျဖစ္ ခ်န္ထားလိုသည္။

ျမန္မာ့သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္လံုးကို ေခတ္မ်ားျဖင့္ ပိုင္းျခမ္းၾကည့္ပါက ယခုလို ေတြ႔ရမည္ျဖစ္သည္။

၁။ လြတ္လပ္ေရးကာလ

၂။ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီကာလ

၃။ တပ္မေတာ္အစိုးရ တာဝန္ယူစဥ္ကာလ

၄။ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းျခင္းကာလ စသည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

ဤေနရာတြင္ လြတ္လပ္ေရးရအၿပီး ဒီမိုကေရစီကာလကို အခ်ိန္တိုေတာင္းေသာေၾကာင့္ ခ်န္ထားလိုသည္။

ဤေလးေခတ္၌ ထင္ရွားေသာ ဗမာတိုင္းရင္းသားႏွင့္ အျခားတိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားစြာ ရွိေသာ္လည္း အမွန္တကယ္ အျခားေသာ ေခါင္းေဆာင္မ်ားထက္ ထင္ရွားေသာေခါင္းေဆာင္ႀကီး ေလးဦးသာ ရွိပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၊ ဦးေနဝင္း၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေ႐ႊႏွင့္ ယေန႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ ဤေနရာတြင္လည္း ဒီမိုကေရစီအကူးအေျပာင္းကို ကနဦး ဦးေဆာင္ခြင့္ရခဲ့ေသာ သမၼတႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသိန္းစိန္ကို ခ်န္ရစ္ခဲ့ရပါသည္။ ဦးသိန္းစိန္၏ ဒီမိုကေရစီအေျပာင္းအလဲ တည္ၿငိမ္ေရးအတြက္ အသိအမွတ္ျပဳစရာမ်ား ရွိေသာ္လည္း အေတာ္မ်ားမ်ားက တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အဆက္ဟု ႐ႈျမင္ၾကေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း

အထက္ပါ ေခတ္ႀကီးေလးေခတ္ထဲမွ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးေလးဦးထဲတြင္ ဘုန္းမီးေနလ အေတာက္ပဆံုး ပုဂၢိဳလ္သည္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းဟု ေျပာလွ်င္ အားလံုးနီးပါး လက္ခံၾကမည္ထင္ပါသည္။ ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈအေၾကာင္းအား ေလ့လာၾကည့္လိုပါသည္။

ေခါင္းေဆာင္မႈဟု လြယ္လင့္တကူ တေပါင္းတည္း ေခၚေဝၚေနၾကေသာ္လည္း ယင္းတြင္ အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိသည္ဟု အိႏၵိယပညာရွင္တစ္ဦးက ေျပာပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဟူ၍ ျဖစ္သည္။ ယင္းႏွစ္ခုကို အခ်ိဳးအစားမွ်တေအာင္ ေရာစပ္ႏိုင္ျခင္းသည္ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္သူ၏ အရည္အခ်င္း ထူးကဲမႈပင္ ျဖစ္သည္။ ဦးစြာေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈၾကား ျခားနားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာၾကပါက ဤသို႔ျဖစ္သည္။

ပထမအခ်က္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္း ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ဘဝေပးတာဝန္ ျဖစ္သည္။ လြယ္ေအာင္ရွင္းရလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္သည္ ကိုယ့္ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ကိုယ္ အလုပ္လုပ္သည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ သူမ်ားအေပၚ ယံုၾကည္အားထားၿပီး ေဆာင္႐ြက္သည္။

ဒုတိယအခ်က္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ လက္ေမာင္းႏွင့္လက္တို႔အေၾကာင္း ေျပာသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ အသည္းႏွလံုးတို႔အေၾကာင္း ေျပာသည္။ လြယ္ေအာင္ေျပာရလွ်င္ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ရာထူးဆင့္ကဲမႈစနစ္ျဖင့္ လူတို႔အား လိုအပ္ေသာအလုပ္တို႔ကို လုပ္ေစသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ကား လူတို႔ အလုပ္လုပ္လာေအာင္ အသိစိတ္ႏိႈးဆြေပးသည္။

တတိယအခ်က္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ပစၥဳပၸန္အေၾကာင္းေျပာသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္ အနာဂတ္အေၾကာင္း ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္ ပညာရွင္တစ္ဦးကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈကိုယခုလို ထပ္ျဖည့္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈမရွိေသာ စီမံခန္႔ခြဲမႈသည္ ႏိုးႂကြားတက္ႂကြမႈ မရွိ။ ေလးလံထိုင္းမိႈင္းေစတတ္သည္။ ဤနည္းတူ စီမံခန္႔ခြဲမႈမပါေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈသည္လည္း အဆက္အစပ္မရွိေသာ စဥ္းစားမႈျဖစ္ေစကာ ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ အထင္ႀကီးမႈကို ျဖစ္ေစတတ္သည္။

ဤေခါင္းေဆာင္မႈသေဘာတရားမ်ားျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈသာမက စီမံခန္႔ခြဲမႈပါ ႏိုင္ႏိုင္နင္းနင္းရွိေၾကာင္း အထင္းသားေတြ႔လိုက္ရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္သည္ က်ယ္ျပန္႔ေသာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ ႏိုင္ငံေရးကိုယ္စားျပဳမႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပန္းတိုင္ျဖစ္ေသာ လြတ္လပ္ေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ဦးေနဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး (ၿငိမ္း) ဦးသန္းေ႐ႊ

ေတာ္လွန္ေရးေကာင္စီႏွင့္ ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီ၏အႀကီးအကဲ ဦးေနဝင္းအေၾကာင္းမွာ အမွန္တြင္မူ ေျပာစရာမ်ားစြာမရွိလွပါ။ လူထုအေရးေတာ္ပံုႀကီးျဖစ္ေသာ ရွစ္ေလးလံုးက သူ၏ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလစ္ဟင္းမႈမ်ားကို သက္ေသျပလိုက္သလို ျဖစ္ပါသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈအရည္အခ်င္းျဖစ္သည့္ အနာဂတ္ကို မွားယြင္းစြာ တြက္ဆခဲ့သလို စီမံခန္႔ခြဲမႈအပိုင္းတြင္လည္း ေဝဖန္စရာမ်ားစြာ ရွိခဲ့သည္။

တပ္မေတာ္အစိုးရ၏ အႀကီးအကဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးအေၾကာင္းတြင္မူ ေျပာစရာအေတာ္မ်ားမ်ား ရွိပါသည္။ အမွန္တြင္မူ ေခါင္းေဆာင္မႈကို အကဲျဖတ္ေသာအခါ ထိုအခ်ိန္က ေခါင္းေဆာင္တို႔ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို တြက္ဆၾကည္ဖို႔ အလြန္အေရးႀကီးသည္။ ထိုစဥ္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ စိန္ေခၚမႈအနည္းဆံုး ေလးခုရွိမည္ ထင္ပါသည္။ ယင္းတို္႔မွာ

၁။ ႏိုင္ငံတကာ ပိတ္ဆို႔မႈဖိအား

၂။ ျပည္တြင္း ႏိုင္ငံေရးအန္တုမႈ

၃။ ျပည္တြင္းစစ္

၄။ စီးပြားေရး မဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ စသည္တို႔ ျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

ထိုစိန္ေခၚခ်က္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ရာတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး ပိတ္ဆို႔မႈ၊ ျပည္တြင္းအန္တုမႈႏွင့္ ျပည္တြင္းစစ္တို႔ကို အေျခအေနတစ္ခုထိ ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတကာဖိအားကိုမူ တ႐ုတ္ကူညီမႈႏွင့္ ေက်ာ္လႊားရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းအန္တုမႈမ်ားကို ဖိႏွိပ္မႈကိရိယာကို သံုးခဲ့သည္။ ျပည္တြင္းစစ္ကိုမူ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ ေျဖရွင္းခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသံုးခုကို အားစိုက္ေျဖရွင္းျခင္း၏ အက်ိဳးဆက္အျဖစ္ လူမႈစီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကိုမူ လက္လြတ္ခဲ့ရသည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး၏ အေကာင္းဆံုး ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းေဆာင္ရည္မွာ ႏိုင္ငံေရးထြက္ေပါက္ မဟာဗ်ဴဟာကို အသိမ္ေမြ႔ဆံုးခ်မွတ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။ ထိုထြက္ေပါက္ဗ်ဴဟာ၏ အက်ိဳးေက်းဇူးေၾကာင့္ ယခု ႏိုင္ငံ၌ သူကဲ့သို႔ (Strong Man) မ်ိဳး ေပၚထြန္းလာရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေတာ့ေပ။ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ပိုင္းမွ ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း၌ ကိုယ္စားျပဳမႈ အျပန္႔မက်ယ္လွသည့္တိုင္ သက္ဆိုင္ရာ အင္စတီက်ဴးရွင္းအေပၚတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္ လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ခဲ့သည္ကို ေတြ႔ရွိရသည္။ စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္ အားေကာင္းခ်က္မ်ားရွိခဲ့သလို ေဝဖန္ေထာက္ျပစရာမ်ားလည္း မနည္းမေနာ ရွိပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေလ့လာမည္ဆိုပါက အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းခြဲျခားရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ပထမတစ္ပိုင္းမွာ အတိုက္အခံ ႏိုင္ငံေရးသမားဘဝျဖစ္သည္။ ယင္းတြင္ ကာလအပိုင္းအျခားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအမ်ိဳးအစားတို႔၏ သေဘာသဘာဝအရ ေခါင္းေဆာင္မႈသာ အဓိကလိုအပ္ၿပီး စီမံခန္႔ခြဲမႈမွာ အထူးတလည္ မလိုအပ္ေသးေပ။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ေခါင္းေဆာင္မႈအခန္းကို အလြန္ပင္ ကၽြမ္းက်င္ႏွံ႔စပ္သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈ၏ အဓိကအရည္အခ်င္းမ်ားျဖစ္ေသာ အနာဂတ္ကို ေမွ်ာ္ၾကည့္ရာ၌ သူမ၏အေျမာ္အျမင္က ေရွ႕တန္းေရာက္သည္။ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ဖက္ဒရယ္တည္ေဆာက္ေရးကို အၾကမ္းမဖက္ေသာနည္းလမ္းျဖင့္ ခ်ီတက္မည္ဟု နည္းလမ္းေ႐ြးခ်ယ္မႈက ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းဆိုင္ရာ ႏိုင္နင္းမႈကို ေဖာ္ျပေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယပိုင္းမွာ ယခု ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံ ရာထူးရယူထားေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈပင္ျဖစ္သည္။ ဤကာလသည္ အတိုက္အခံဘဝႏွင့္ လံုးဝကြဲျပားျခားနားသြားသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈသာမက စီမံခန္႔ခြဲမႈတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္ဖို႔လိုလာသည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ အာဏာႏိုင္ငံေရး သမားဘဝတြင္ စီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုင္ရာ စိန္ေခၚခ်က္မ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္လိုက္ရသည္။ ထို႔ထက္ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္း သူမတူေအာင္ ထူးခၽြန္လွသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ စီမံခန္႔ခြဲမႈႏိုင္နင္းေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္က ရွားပါးေနသည္။

ထိုအထဲတြင္မွ ေခတ္ကာလမွာ မည္သည့္ကာလႏွင့္မွ်မတူေအာင္ ေျပာင္းလဲေနသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အတြက္ ရင္ဆိုင္ရေသာျပႆနာမ်ားမွာ ဖခင္ေအာင္ဆန္းေခတ္ထက္ပင္ မ်ားျပားလွသည္။ ဦးေနဝင္းႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး တာဝန္ယူစဥ္ကႏွင့္လည္းမတူ။ ျပႆနာမ်ားမွာ ခက္ခဲသည္။ နက္နဲသည္။ ႐ႈပ္ေထြးသည္။ ေခါင္းေဆာင္မႈကို ေလ့လာၾကသည့္ ပညာရွင္မ်ားကေတာ့ ၂၁ ရာစု ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ယခုလို အႀကံေပးၾကသည္။

၂၁ ရာစု ျပႆနာမ်ားသည္ တစ္ဦးတည္း ျမင္းတစ္စီး၊ ဓားတစ္လက္ျဖင့္ ေျဖရွင္း၍ လံုးဝမရေတာ့ေပ။ တစ္ကိုယ္ေတာ္ႀကိတ္ဝါဒေခတ္ ကုန္သြားၿပီ။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းရမည့္ေခတ္ ေရာက္ၿပီဟု အႀကံျပဳၾကသည္။

ျမန္မာတြင္လည္း ရင္ဆိုင္ေနရေသာ ျပႆနာအဖံုဖံုသည္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တစ္ေယာက္တည္းအားႏွင့္ ေျဖရွင္းရန္ အလြန္ခက္ပါလိမ့္မည္။ ထို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မႈသာမက စီမံခန္႔ခြဲမႈပါ ပိုင္ႏိုင္ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၏ ပူးေပါင္းမႈအား လိုေနပါသည္။ ဤပူးေပါင္းမႈ ျဖစ္လာရန္အတြက္လည္း မည္သူကမွ် တင္းတင္းမာမာ ျဖစ္မေနသင့္ေတာ့ပါ။ ပူးေပါင္းညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းတတ္သည့္ ေခါင္းေဆာင္မႈျဖင့္သာ အဆက္ျပတ္အထီးက်န္ေနခဲ့ရေသာ ကာလႀကီးမွ ႐ုန္းထြက္ၿပီး ေခတ္မီတင့္တယ္ေသာႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို တည္ေဆာက္ႏိုင္မည္ဟု ထင္ျမင္ယူဆပါေၾကာင္း။

ႏိုင္စိုး