News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနဆဲ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားအၾကားက ဗ်ဴ႐ိုကေရစီယႏၲရား
13-Aug-2018

“ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပံုေငြတြင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ၂၅၈၀ ခု ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ရာ ႏွစ္ကုန္ဆံုးခ်ိန္တြင္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းၿပီးသည့္လုပ္ငန္း ၆၂၂ ခုသာရွိၿပီး ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနေအာက္မွ အေဆာက္အအံုဦးစီးဌာနက ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း” ဩဂုတ္လ ၉ ရက္ေန႔တြင္က်င္းပသည့္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝးတြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္း ပူးေပါင္းေကာ္မတီက အစီရင္ခံစာ တင္သြင္းခဲ့သည္။ ထိုအခ်က္ကိုၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အစိုးရသက္ တမ္း ၂ ႏွစ္ခြဲကာလရွိလာသည္အထိ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္မွ ခ်မွတ္သည့္ မူဝါဒ၊ အမိန္႔မ်ားအေပၚအေျခခံၿပီး ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားကို စနစ္တက်ၾကပ္မတ္ၿပီး ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရးအတြက္ အေျခခံက်သည့္အရာမ်ားကို သတ္မွတ္သည့္ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေအာင္ျမင္ေအာင္ အေကာင္အထည္မေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ေတြ႔ရွိရမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတြက္ ထိုစီမံကိန္းမ်ား တည္ေဆာက္ၾကမည့္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား နစ္နာၾကရၿပီး ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြစီမံခန္႔ခြဲရာတြင္လည္း အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာရသည္။ ထိုအရာႏွင့္ဆက္စပ္၍ ဦးဝင္းျမင့္ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတတာဝန္ စယူသည့္ မတ္လ ၄ ရက္ေန႔ကေတာ့ “ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေႏွာင့္ေႏွးေနတဲ့ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရပါလိမ့္မယ္၊ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္ဆံုး႐ံႈးမႈမရွိေစေရး စီမံခန္႔ခြဲရပါလိမ့္မယ္”ဟု ေျပာခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ျငား ယခုထိေတာ့ ဌာနဆိုင္ရာအဖြဲ႔အစည္းေတြ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနဆဲ။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေတြလည္း အေလအလြင့္ရွိေနတယ္ဆိုတဲ့ စကားေတြၾကားေနရဆဲ။ ဤသို႔ျဖင့္ ေလးလတိုင္ခဲ့ၿပီ။ ေနာက္ႏွစ္လဆိုလွ်င္ အစိုးရသက္တမ္းလည္း ခါးလည္က်ိဳးလို႔ ၂၀၂၀ စလွ်င္ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ စိုင္းျပင္းၾကရဦးမည္။ သို႔အတြက္ သူတို႔အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ဆိုသည္မွာ ၾကားထဲတြင္ အလြန္ဆံုးရွိလွ ႏွစ္ႏွစ္။ သည္လိုျဖင့္ပင္ ပါတီစံု ဒီမိုကေရစီစနစ္က်င့္သံုးလာသည္မွာ အစိုးရႏွစ္ဆက္ပင္ေျပာင္းခါနီး၍ ဆယ္စုႏွစ္တစ္စုပင္ တိုင္ေခ်ေတာ့မည္။ တိုင္းျပည္ကေတာ့ ဒံုရင္းဒံုရင္းပင္ က်န္ရွိေနေသးသည္။ ယခုလက္ရွိအေျခအေနမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ၿပီး လူထုအၾကား အစိုးရအေပၚ သံသယမ်ားတိုးေနဆဲပင္ ရွိေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

ယခုထိေတာ့ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးလည္း ဦးမေမာ့၊ အလုပ္အကိုင္လည္းရွား၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းလည္းႀကီး၊ ပညာေရးစနစ္ေျပာင္းလဲမႈကလည္း အခုမွ စလံုးေရစၾကသည္မို႔ အနာဂတ္ကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရင္ေလးေနရသည္ဟု ဆိုသူက ဆိုေနၾကျပန္သည္။ ယခုလက္ရွိ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေရးကို ဌာနဆိုင္ရာေတြက အေလအလြင့္မရွိေအာင္ ခြဲေဝသံုးစြဲၾကမည့္ကိစၥကို ေစာင္းငဲ့ၾကည့္သည့္အခါ ၿပီးခဲ့သည့္ ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္ေန႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ကိုတင္ျပထားဆဲ၊ စိစစ္ေနၾကဆဲပင္ရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ယခင္လုပ္ေနက် လႊတ္ေတာ္ကလင္ဒါအရဆိုလွ်င္ ယခုဩဂုတ္လအတြင္း စိစစ္ၾကၿပီးလွ်င္ေတာ့ျဖင့္ လာမည့္စက္တင္ဘာလဆန္းဆို သူတို႔လႊတ္ေတာ္ကို အစီရင္ခံစာတင္၊ ေဆြးေႏြးဆံုးျဖတ္အတည္ျပဳၾက၊ သမၼတက လက္မွတ္ေရးထိုးထုတ္ျပန္လို႔ လာမည့္ေအာက္တိုဘာ ၁ ရက္ဆိုလွ်င္ ဘ႑ာေရးႏွစ္ အသစ္စတင္ၾကေတာ့မည္။ အမွန္အတိုင္း ဆန္းစစ္ၾကည့္ရလွ်င္ NLD အစိုးရလက္ထက္ ႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလစီမံကိန္း၊ ဘတ္ဂ်က္ဥပေဒမ်ား လႊတ္ေတာ္ကို ၄၊ ၅ ႀကိမ္ တင္သြင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကဖူးသည္။

သို႔ေသာ္ ထိေရာက္သည့္ေျပာင္းလဲမႈကိုမလုပ္ႏိုင္။ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ပင္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ (Joint Public Account Committee-JPAC) က အစိုးရဌာနမ်ား၏ တင္ဒါေခၚယူမႈ၊ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ တာဝန္ခြဲေဝေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စာမ်က္ႏွာ ၃၆ မ်က္ႏွာခန္႔ျဖင့္ ေဝေဝဆာဆာ တင္ျပထားသည္။ ေနာက္တြင္လည္း အပိုင္းႏွစ္ပိုင္းရွိေနေသးသည္ဟု ဆိုသည္။ NLD အစိုးရ၏ ပထမဆံုးႏွစ္တြင္ လႊတ္ေတာ္ကအ႐ံႈးေပၚၿပီး အက်ိဳးမရွိႏိုင္မည့္ စက္မႈစီမံကိန္း ၄၀ နီးပါးကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္ခဲ့ဖူးသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုႏွစ္ႏွစ္သာၾကာလာခဲ့သည္။ မထူးျခားနား။ တစ္ခုေတာ့ အေသအခ်ာ ေျပာင္းလဲႏိုင္ခဲ့သည္။ ထိုအရာမွာ ဘ႑ာေရးႏွစ္ကို ယခင္ဧၿပီမွ မတ္လ ၃၁ ထားရွိရာမွေန ယခုေအာက္တိုဘာမွ စက္တင္ဘာ ၃၁ အထိ တစ္မ်ိဳးတစ္ဘာသာေျပာင္းလဲခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႔တြင္မူ မစရေသး၊ ထိုအတြက္ ယခုမွလႊတ္ေတာ္တြင္း ေဆြးေႏြးစိစစ္ေနဆဲပင္ရွိေနေသးသည္။ ထိုအေၾကာင္း ျပန္ေကာက္ၾကည့္ပါက လြန္ခဲ့သည့္လက သမၼတအိမ္ေတာ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးေကာ္မရွင္အစည္းအေဝးမွာ သမၼတႏွင့္ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္တို႔က ေျပာၾကသည့္စကား ၾကားခဲ့ရဖူးသည္။ အစိုးရဌာနမ်ားက တင္ျပၾကသည့္ ဘတ္ဂ်က္မ်ားမွာ အက်ိဳးအျမတ္ရႏိုင္မည့္စီမံကိန္းမ်ားမပါ၊ ကိုယ့္ဌာနမ်ားအတြက္သာ ေတာင္းခံေနၾကသည္ဟုဆိုသည္။ တစ္ဖန္ အတိုင္ပင္ခံကလည္း စီမံကိန္းမ်ားေရးဆြဲနည္းစနစ္ကို ယခင္က Top Down စနစ္မွ ယခု Bottom to Up စနစ္ေျပာင္းလဲၿပီး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္မ်ားမွပင္ စတင္ေရးဆြဲလုပ္ေဆာင္ေျပာင္းလဲေနၿပီဟု ေျပာသည္။ စီမံကိန္းဘတ္ဂ်က္မ်ားကို လႊတ္ေတာ္တြင္ေဆြးေႏြးရန္ အခ်ိန္မရ၍ အခ်ိန္ေပးရမည္ဟုဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ တကယ္ဟုတ္မဟုတ္ ယခုအေျခအေနတြင္ တကယ္ျဖစ္မျဖစ္ အစိုးရေခါင္းေဆာင္မ်ား ေျမျပင္ကို ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးၾကဖို႔ ေကာင္းသည္။

ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားျဖင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း သံုးစြဲတည္ေဆာက္ေဆာင္႐ြက္ၾကမည့္ က႑အလိုက္ ေဒသႏၲရ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေရကာတာ၊ ဆည္ေျမာင္း၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္းစသည္တို႔ကို ကနဦး ၿမိဳ႕နယ္အဆင့္ စီမံကိန္း႐ံုးဌာနမ်ားက ေရးဆြဲၾကသည္။ ၿပီးလွ်င္ ခ႐ိုင္သို႔ တင္ျပၾကကာ ခ႐ိုင္မွတစ္ဆင့္ စီမံကိန္း႐ံုးခ်ဳပ္သို႔တင္ျပၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ သို႔ေသာ္ အေျခခံက်သည့္ ၿမိဳ႕နယ္စီမံကိန္း႐ံုးမ်ားအေနႏွင့္ မည္သည္ကို အေျခခံၿပီး ေရးဆြဲၾကသည္၊ မည္သို႔မည္ပံု သုေတသနျပဳ စာရင္းေကာက္ခံ၊ ျပည္သူ႔ၾကားထဲဆင္းၿပီး နားေထာင္ကာ ေရးဆြဲၾကသည္ကိုေတာ့ျဖင့္ အထက္ဌာနမ်ားက မစစ္ၾက။ ႏိုင္ငံအတြင္း ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၃၀ ခန္႔ရွိသည္။ ျပည္သူ ၾကားထဲဝင္ၿပီး အမွန္ျဖစ္ထိုက္သည့္ လမ္း၊ တံတား၊ ေဆး႐ံုေဆးခန္းကို ေဒသခံလူထု၊ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးကာ ညႇိႏိႈင္းေရးဆြဲၾကသည့္ ၿမိဳ႕နယ္က မရွိသေလာက္နည္းသည္။ စီမံကိန္းဌာနက ပံုေသနည္းဆန္ဆန္ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုအတြင္း အလွည့္က် လမ္း၊ တံတား၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံု ေဆးခန္းမ်ားကို ေရးဆြဲတင္ၾကသည္။

ဤသို႔ျဖင့္ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မလို၊ ပိုေနသည္။ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားက အမွန္လိုအပ္သည့္ေနရာမဟုတ္။ တြက္ခ်က္တင္ျပၾကသည့္ေဈးႏႈန္းမ်ားကလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးျဖစ္၍ေနသည္။ မလိုသည့္ေနရာတြင္ ေဆာက္ၾကသည့္အတြက္ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ား မဆံုး႐ံႈးသင့္ဘဲ ဆံုး႐ံႈးေလလြင့္ရသည္။ အခ်ိဳ႕စီမံကိန္းအေတာ္မ်ားမ်ားဆိုလွ်င္ ၎တို႔ဘာသာဆြဲၿပီး လႊတ္ေတာ္တင္သည္။ ျပည္သူက ဘာမွ်မသိရ။ ပို၍ဆိုးသည္မွာ ထိုစီမံကိန္းကို မည္သို႔ ေဆာင္႐ြက္မည္၊ မည္သို႔အက်ိဳးရွိမည္၊ မည္သို႔အသံုးျပဳမည္၊ မည္မွ်ၾကာမည္ဟုပင္မပါ။ ဤစီမံကိန္းေဆာင္႐ြက္မည္၊ မည္မွ်ကုန္မည္ဟုပင္ တင္ျပၾကသည္ဟု ေျပာသံမ်ား ဆူညံစြာၾကားရသည္။ ထိုအခါ စီမံကိန္းဆြဲသူ အစိုးရဌာနမ်ားဘက္ကလည္း သူတို႔က အေျခခံဥပေဒႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႔ ဥပေဒမ်ားအရ သူတို႔ဘာသာ ေရးဆြဲတင္ၾကရမည္ဆို၍ တင္ၾကသည္ဟု ဆိုသည္။ ၎တို႔စီမံကိန္းမ်ားကို လႊတ္ေတာ္သို႔ ေပးပို႔ၾကသည့္အခါတြင္မွ ထိုၿမိဳ႕နယ္မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သိၾကရသည္။ 

အခ်ိဳ႕တံတားမ်ားမွာ ေဆာက္ရန္မလိုသည့္ေနရာတြင္ ေဆာက္ထားၾကၿပီး အမွန္လိုသည့္ေက်း႐ြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္ေဒသမ်ားတြင္ မရၾကဟု ေျပာၾကသည္။ ထိုသို႔ဆိုလွ်င္ ၎တို႔ေျပာသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို Bottom to Up ေအာက္ေျခမွ ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္ၿပီး ျပည္သူ႔ၾကားထဲ ဝင္ဆြဲၾကသည္ဆိုသည္မွာ မည္သည္ကိုဆိုလိုသည္မသိ ျဖစ္ရသည္။ လႊတ္ေတာ္ကလည္း စိစစ္ေဆြးေႏြးခ်ိန္ပင္ လံုလံုေလာက္ေလာက္မရ၊ ငါးလူးငါးျပန္ ကမန္းကတန္း ေဆြးေႏြးၿပီး အတည္ျပဳေပးၾကရသည္ဟု ေျပာသည္။ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေရးဆြဲၿပီး အစိုးရအဖြဲ႔ကတင္ျပၾကသည့္ ႏွစ္စဥ္စီမံကိန္းမ်ားဆိုသည္မွာ တံတားေဆာက္မယ္၊ လမ္းေဖာက္မယ္၊ ေက်ာင္း၊ ေဆး႐ံုေဆာက္မယ္ဆိုသည္မ်ားသာ မ်ားၿပီး ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရး၊ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္တိုးတက္ေရး၊ လွ်ပ္စစ္မီးပိုမိုတိုးတက္ရရွိေအာင္ ထုတ္လုပ္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအားေပးသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အစိုးရဘတ္ဂ်က္ျဖင့္ မတည္ဝိုင္းဝန္းတည္ေဆာက္ေရးဆိုသည့္ စီးပြားေရးတြက္ေျခကိုက္သည့္ စီမံကိန္းမ်ား တစ္ခုမွ်ပင္မပါဝင္၊ ဤသို႔ဆိုလွ်င္ တိုင္းျပည္စီးပြားေရး တိုးတက္ဖို႔ေဝးစြ၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ားပင္ ကြယ္ေပ်ာက္သြားႏိုင္သည္ဟု ေျပာသည့္စကားတစ္ခုကို မွတ္မွတ္ထင္ထင္ ၾကားမိေနေသးသည္။ ထိုသို႔ ေျပာလည္းေျပာခ်င္စရာေကာင္းသည္။ 

လက္ရွိအစိုးရႏွင့္ ယခင္အစိုးရတို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္စီမံကိန္း၊ ေဒသႏၲရစီမံကိန္းႏွင့္ က႑အလိုက္စီမံကိန္းတို႔ဆိုသည္မွာ မည္သည္ကိုဆိုလိုသည္မသိ။ တည္ေဆာက္ေရး ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသာ မ်ားသည္။ ေတာင္သူမ်ားကို ေခ်းေငြမ်ားမ်ား ထုတ္ေပးၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးက႑မွာ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ားမ်ားထြက္ေအာင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔၊ အေသးစား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းငယ္မ်ားကို ထိုက္ထိုက္တန္တန္ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းနဲ႔ ထုတ္ေခ်းၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံဖို႔ စီမံကိန္းေတြ တစ္ခုမွမေတြ႔။ ပါျပန္ေတာ့လည္း မစို႔မပို႔။ ဤသို႔ျဖင့္ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရးအေျခအေနမွာ ဒံုရင္းဒံုရင္းပင္ရွိေနၿပီး ႏိုင္ငံ့ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနႏွင့္ စီးပြားေရးဘက္၊ ႏိုင္ငံသားမ်ားအလုပ္အကိုင္ရရွိေရး၊ ကုန္ေဈးႏႈန္းက်ဆင္းေရး ဘက္ေျခဦးမလွည့္တတ္သလိုျဖစ္ေနသည္မွာ ပကတိအရွိတရားပင္ျဖစ္ေနသည္။ ယခင္ရက္ကမွ အေသးစား စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဆိုင္ရာ အားေပးျမႇင့္တင္မည့္ အစည္းအေဝးျပဳလုပ္ေနဆဲရွိေနၿပီး တစ္ဖက္ကလည္း လိပ္ခဲတည္းလည္းျဖစ္ေနဆဲ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ပင္ ေဆြးေႏြးေနဆဲရွိေနေသးသည္။ အလွမ္းက်ယ္ၿပီး အလယ္လတ္ေနသည္ကို မည္သူမွ်သတိမမူ။ အေရွ႕ေတာင္အာရွတြင္ ကုန္းေျမပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားျပားၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးကို ကိုယ္ပိုင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ကိုယ့္ႏိုင္ငံသားမ်ားကို အားေပးစိုက္ထုတ္ ျမႇင့္တင္တင္ပို႔ၾကရမည့္အစား FDI ဆိုသည့္ ျပည္ပက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုသာ ေမွ်ာ္ေနၾကသည္။ သို႔ေသာ္ လွ်ပ္စစ္မီးက မေလာက္ငွ၊ ေျမေဈးကႀကီး၊ အလုပ္ရွင္ အလုပ္သမားျပႆနာကမ်ား၊ ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္ကလည္း အခုမွပင္အသက္ဝင္ၿပီး စတင္မွတ္ပံုတင္ေနၾကဆဲ။ ဤသို႔ျဖစ္ အျခားတစ္ဖက္မွာလည္း လာမည့္သူမ်ားေတြက ေဝေနဆဲပင္ရွိေနေသးသည္။

ထိုအေၾကာင္းကို ယခုသမၼတႀကီးလည္း သိခ်င္သိေနမည္။ သို႔ေသာ္လည္း သူေျပာသည့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ ေႏွာင့္ေႏွးေနသည့္ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားကို ၾကပ္မတ္ရန္၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာေငြမ်ား အေလအလြင့္မရွိရန္ထိန္းမည္ဆိုသည္မွာ မည္သည္ကိုေျပာသည္ကိုမသိ။ မည္သည္က စၾကပ္မတ္ရမည္ကိုမသိ၍လည္း ျဖစ္တန္ေကာင္းသည္။ သမၼတတာဝန္ယူလာသည္မွာ ေလးလပင္ရွိေခ်ေတာ့မည္။ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ဘတ္ဂ်က္ခြဲေဝသံုးစြဲမႈစနစ္ကို တစ္စံုတစ္ရာေျပာင္းလဲႏိုင္မႈမေတြ႔ရေသးေခ်။ မည္သို႔မည္ပံု စိစစ္၊ လုပ္ေဆာင္ေနသည္၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္လည္း မည္သို႔ျပဳလုပ္ၾကရမည္ဟုလည္း ေျပာသံမၾကားရ။ ေျမျပင္တြင္မူ ၂၀၁၇-၁၈ ခုႏွစ္၊ ဘ႑ာေရးႏွစ္က ခ်ေပးထားသည့္အေဆာက္အအံုမ်ားပင္ ယခုထိ အခ်ိဳ႕ မၿပီးျပတ္ မအပ္ႏိုင္ေသးဟု ၾကားေနရဆဲရွိေနေသးသည္။ သိူ႔ေသာ္ ယခင္လကုန္ပိုင္းက ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရႏွင့္ ေတြ႔ဆံုပြဲတြင္ေတာ့ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေခၽြတာဖို႔ ကားမ်ားအသစ္ဝယ္ယူခြင့္မျပဳခဲ့ဘဲ ယခင္ကားေဟာင္းမ်ားကိုသာ ခြဲေဝေပးရန္စီစဥ္ထားသည္ဆိုသည့္စကားကိုေတာ့ျဖင့္ ၾကားမိရေသးသည္။ က်န္သည့္အခ်က္မ်ားကိုေတာ့ျဖင့္ ယခုထိမၾကားမိေသးဆဲ။ အမွန္ဆိုလွ်င္ သမၼတေျပာသလို ဌာနဆိုင္ရာမ်ားအေနႏွင့္ ဘ႑ာေရးႏွစ္တိုင္း ႏွစ္စဥ္တင္ျပၾကသည့္ သာမန္အသံုးစရိတ္၊ ေငြလံုးေငြရင္းအသံုးစရိတ္မ်ားတြင္ ဌာနတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ မည္သို႔မည္ပံုတြက္ ခ်က္ေတာင္းခံထားၾကသည္၊ ၎တို႔ကိုယ္စီကိုယ္ငွ တိုင္းျပည္ဘ႑ာအေပၚ မေလမလြင့္ေအာင္ ၿခိဳးၿခံေခၽြတာၿပီး စိစိစစ္စစ္ မည္သို႔တြက္ခ်က္တင္ျပထားၾကသည္၊ ၎တို႔ မည္မွ်အထိ အဂတိကင္းေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကသည္၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအႀကီးအမွဴးဆိုသူမ်ား စိတ္ဓာတ္မ်ားမည္သို႔ ေျပာင္းလဲၿပီး ဤအေပၚအာ႐ံုစိုက္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ကို သမၼတကိုယ္တိုင္ အခ်ိန္ယူၿပီး စိစစ္သင့္သည္။ ထိုႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းအႀကီးအမွဴးဆိုသူမ်ားမွာ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတက တိုက္႐ိုက္ခန္႔ထားၾကသူမ်ားျဖစ္၍ သမၼတက ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကသင့္သည္။

ထို႔အတြက္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရလွ်င္ ဌာနဆိုင္ရာတစ္ခုခ်င္းအလိုက္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး မေႏွာင့္ေႏွးဘဲ ျပည္သူေတြ မ်က္ဝါးထင္ထင္ေတြ႔ျမင္ဖို႔ဆိုလွ်င္ ထိုဌာနဆိုင္ရာမ်ားတြင္ အဓိကက်သည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း အႀကီးအမွဴးဆိုသူတို႔တြင္သာ အဓိကတာဝန္အရွိဆံုးျဖစ္သည္။ ဝန္ႀကီးဝန္ေလးတို႔ဆိုသည္မွာ အစိုးရမူဝါဒပိုင္းဆိုင္ရာ အေပၚပိုင္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္သာ အလုပ္မ်ားၾကၿပီး အထက္တြင္ဆိုခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲတည္ေဆာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကျခင္း၊ ႏိုင္ငံ့ဘ႑ာခြဲေဝသံုးစြဲေရးၿခိဳးၿခံေရး၊ အေလအလြင့္မရွိေရး၊ စီမံကိန္းမ်ားဆိုင္ရာ တင္ဒါေခၚယူေရး၊ ေငြေပးေခ်ေရး၊ အရည္အေသြး စစ္ေဆးအာမခံေရး၊ အက်ိဳးရွိသည့္စီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေစေရးအတြက္ဆိုလွ်င္ ယခင့္ယခင္ကာလမ်ားဆီက ေခါက္႐ိုးက်ိဳးေနသည့္ ႀကိဳးနီစနစ္မ်ားအတိုင္း ေဆာင္႐ြက္ေနၾကျခင္းထက္ အခ်ိန္တိုအတြင္း အလုပ္ျဖစ္ေစမည့္ ႐ံုးစနစ္ဆီဦးတည္ၿပီး အင္တိုက္အားတိုက္ လုပ္ေဆာင္ၾကမွသာလွ်င္ အစိုးရ၏ လက္က်န္သက္တမ္း ႏွစ္ႏွစ္အတြင္း ေျပာင္းလဲမႈကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာႏိုင္လိမ့္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း စိတ္ေကာင္းေစတနာျဖင့္ ေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

ေအာင္ေဇယ်