News

POST TYPE

PERSPECTIVE

ျမင့္တက္ေနတဲ့ ေဒၚလာေဈးနဲ႔ နိမ့္က်ေနတဲ့ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္
28-Jul-2018

ေဒၚလာေဈးမ်ား တရိပ္ရိပ္တက္လာေနသည္မွာ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ၁၄၃၀ က်ပ္နားအထိသို႔ပင္ ဆိုက္ေရာက္လာေနခဲ့သည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ရည္ၫႊန္းေပါက္ေဈးမွာ ၁၄၂၄ က်ပ္ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း ျမင့္တက္လာျခင္းႏွင့္အတူ ျမန္မာက်ပ္တန္ဖိုးက်ကာ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈႏႈန္း ျမင့္လာသည္။ ဤနည္းအားျဖင့္ သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားအားလံုး ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္လာေနသည္။ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္လာျခင္းဒဏ္ကို အေျခခံလူတန္းစားမ်ားျဖစ္သည့္ ႏိုင္ငံ၏ ၇၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာအလုပ္သမား၊ လယ္သမားမ်ားႏွင့္ လခစားႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားဆံုးခံစားရသည္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္ တ႐ုတ္တို႔အၾကားျဖစ္ပြားေနသည့္ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပြဲေၾကာင့္ ေဒၚလာေဈးမွာ က်ရိပ္မရွိႏိုင္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေဈးမွာမူ ယခုရက္ပိုင္း အနည္းငယ္က်ဆင္းသြားသည္ဟုဆိုသည္။ ယခင္ႏွစ္ သမၼတအသစ္ထရမ့္ စတက္လာခ်ိန္ စီးပြားေရးမူဝါဒသစ္အရ အခြန္ႏႈန္းထားမ်ားကို ေလွ်ာ့မည္ဆိုသျဖင့္ အတိုးႏႈန္းမ်ားတိုးျမႇင့္လာျခင္းေၾကာင့္ ေဒၚလာေဈးႏႈန္းမွာ က်ရိပ္မရွိ၊ ထပ္တက္လာဖို႔ပင္ရွိသည္ဟု ကမၻာ့သတင္းမ်ားက ခန္႔မွန္းထားခဲ့သည္မွာ မွန္ေနခဲ့သည္။ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ေဒၚလာေဈးက်ေနခ်ိန္တြင္လည္း ျမန္မာက်ပ္ေငြ၏တန္ဖိုးမွာ ဆိုသေလာက္တက္လာျခင္းမရွိ။ ယေန႔အခ်ိန္ကာလတြင္ အေမရိကန္ႏွင့္တ႐ုတ္တို႔အၾကား စီးပြားေရးအားၿပိဳင္မႈျဖစ္ေနခ်ိန္၊ ကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ား၌ ေဒၚလာေဈးတက္ေနခ်ိန္တြင္မူ ပို၍သာဆိုးေနေလေတာ့သည္။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဒၚလာေဈးတက္ေနျခင္းကို မည္သို႔ေျဖရွင္းၾကမည္ဟူေသာ အထူးကိစၥတစ္ရပ္ကို အစိုးရႏွင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား၊ ဌာနဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္ျပည္သူမ်ားအၾကား၊ ဗဟိုဘဏ္ႏွင့္ ပုဂၢလိကဘဏ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအၾကား စဥ္းစားကာ အေတြးပြားလ်က္ ေခါင္းခဲစရာျပႆနာဘက္သို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာလ်က္ ရွိေနေလေတာ့သည္။

ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ ျမင့္တက္လာေနသည့္ ေဒၚလာေဈးမ်ား က်ဆင္းေရးမွာ ျပည္ပမွေဒၚလာဝင္ေငြမ်ားမ်ား ရရွိဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေပၚ စဥ္းစားၾကည့္ၾကသည့္အခါ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္း (Border Trade) ႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္း (Normal Trade) ႏွစ္ခုရွိသည္။ ထိုလမ္းေၾကာင္းအနက္ ပထမလမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းတြင္ အဓိကက်သည့္ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္ပစၥည္း (ဆန္၊ သၾကား၊ ေျပာင္း) အမ်ားဆံုးမွာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနၾကရသျဖင့္ ယြမ္ေငြျဖင့္သာ ရရွိေနၾကသည္။ ထိုရရွိသည့္ယြမ္မ်ားကိုလည္း တရားဝင္ဘဏ္စနစ္ျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းမွာ နည္းပါးလွသည္။ ေဒၚလာလိုခ်င္လွ်င္ စင္ကာပူမွ ကုန္သည္မ်ားထံ အပူကပ္ကာ ေအာက္ေဈးျဖင့္ တစ္ဖန္ညႇိႏိႈင္းကာ လဲလွယ္ၾကရမည္ဟု ၾကားရသည္။ သည့္အတြက္ Export လုပ္ငန္းအမ်ားစုမွ ေဒၚလာဝင္ေရာက္လာႏိုင္ေျခရာခိုင္ႏႈန္းမွာ နည္းပါးလွေခ်သည္။ တစ္ဖန္ သေဘၤာတစ္စင္းလွ်င္ ေဒၚလာ ၇ သန္း၊ ၈ သန္းခန္႔ တင္ေဆာင္ၿပီး အေတာ္အတန္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကသည့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းကုန္သြယ္မႈလမ္းေၾကာင္းသည္လည္း ၃၊ ၄ လမွသာ တစ္ႀကိမ္ကူးသန္းသြားလာေနၾကရသျဖင့္လည္း နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးကဲ့သို႔ အရမ္းႀကီးအလုပ္မျဖစ္ဟုဆိုသည္။ တစ္ဖန္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဘက္တြင္ ဆန္တစ္တန္လွ်င္ ေဒၚလာ ၄၀၀ ခန္႔ ေဈးရရွိေနခ်ိန္တြင္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းဘက္တြင္မူ ၃၀၀ ခန္႔သာ ရရွိေနၾကသျဖင့္လည္း ေဒၚလာဝင္ေရာက္လာႏိုင္သည့္ဘက္သို႔ ထုတ္ကုန္မ်ားသြားဖို႔အေရး ေဝးေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္ႏိုင္သည္။ သို႔ျဖင့္ ျပည္ပမွ ႏိုင္ငံျခားေငြ (ေဒၚလာ) ရွာေဖြရရွိႏိုင္မည့္အေရးမွာ ေဝးသထက္ေဝးေနသည္။ ကိုယ့္ျပည္တြင္းသို႔သာ Import သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ား မ်ားမ်ားစားစား ဝင္ေရာက္လာေနသည္။ ျပည္တြင္းတြင္ ျပည္သူအမ်ားစားသံုးေနၾကသည့္ စားသံုးဆီႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္အမ်ားအျပားအားထားသံုးစြဲေနၾကရသည့္ စက္သံုးဆီမ်ား၏ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းမွာ ျပည္ပမွ ေဒၚလာျဖင့္မွာယူတင္သြင္းေနၾကရျခင္းျဖစ္သည္။ ဒီအတြက္ ျပည္တြင္းမွေဒၚလာမ်ားသာ ျပည္ပသို႔ထြက္ဖို႔ရွိသည္။ ဝင္လာႏိုင္ဖြယ္ရာမရွိ။ ဤသို႔ျဖင့္ ေဒၚလာေဈးမွာ အက်ဘက္သို႔ဦးတည္မလာႏိုင္ဟု စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားက ေထာက္ျပၾကသည္။

တစ္ဖန္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားရွိေဈးကြက္သို႔ မိတ္ဆက္ျခင္း (Export Promotion)၊ ေနာက္ သြင္းကုန္အစားထိုးကုန္မ်ား ထုတ္လုပ္ျဖန္႔ျဖဴးျခင္း (Import Substitute)  ဆိုသည္မွာလည္း ေရေပၚအ႐ုပ္ေရးမိသလိုပင္ ယေန႔အခ်ိန္အထိေတာ့ မည္သည့္အရာမွ် မထင္လာေသးေခ်။ ဆိုလိုသည္မွာ မိမိျပည္တြင္းမွထုတ္လုပ္သည့္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြး၊ ဝယ္လိုအားအေပၚ ျဖန္႔ျဖဴးႏိုင္သည့္ပမာဏ၊ ထုပ္ပိုးမႈ၊ ေဈးကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏိုင္မႈတို႔မွာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ အေတာ္အတန္ ေခတ္ေနာက္က်လ်က္ရွိေနသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းထြက္ကုန္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုးျဖစ္သည့္ ဆန္၊ ပဲမ်ားသည္လည္း ယခင္ႏွစ္မ်ားထက္ က်ေဈးမိေနၾကသည္။ ထုတ္လုပ္မႈမွာလည္း တိုးတက္မႈနည္းပါးသည္ဟု ကုန္သည္မ်ားအသိုင္းအဝိုင္းက ဆိုၾကသည္။ ေတာင္သူမ်ားအတြက္ စိုက္ပ်ိဳးေရးသြင္းအားစုမ်ားျဖစ္သည့္ ဓာတ္ေျမဩဇာႏွင့္ စိုက္ပ်ိဳးေဆးမ်ားမွာ ျပည္ပမွ အမ်ားဆံုးဝင္ေရာက္လာသျဖင့္ ေဒၚလာေဈးတက္ျခင္းႏွင့္အတူ လိုက္ပါႀကီးျမႇင့္လ်က္ရွိသည္။ ဒီအတြက္ မူလထုတ္လုပ္သူမ်ား (Primary Producer) မ်ားမွာ နာတာရွည္ေရာဂါသည္ နာလန္မထူႏိုင္သကဲ့သို႔သာ ျဖစ္ေနၾကရရွာသည္။ ၎တို႔အတြက္ လံုေလာက္သည့္ေခ်းေငြႏွင့္ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ား ရရွိဖို႔သည္ေဝးစြ၊ ၎တို႔ထုတ္လုပ္ၾကသည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားပင္လွ်င္ ေဈးကြက္မဝင္ၾကဟု ဆိုၾကသည္။ ျပည္တြင္းမွ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား (SME) အေနႏွင့္လည္း ျပည္ပသို႔ ပို႔ကုန္အတြက္ လမ္းစမျမင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွကူေပးမည့္ အတိုးႏႈန္းသက္သာသည့္ေခ်းေငြမွာလည္း ေဝးေနဆဲပင္ ရွိေနေသးသည္။ ကူကယ္သူေဝးသမို႔ သူတို႔ပင္ မနည္းက်ားကန္ထားၾကရသည္ဟု ေျပာၾကျပန္သည္။ ျပည္ပမွ ေဒၚလာမ်ားမ်ား ရရွိႏိုင္မည့္ မီးခိုးမထြက္သည့္စက္႐ံုမ်ားအျဖစ္ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားသည့္ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားမ်ား မ်ားမ်ားစားစား ဝင္ေရာက္လာေရးဆိုသည္မွာလည္း ယခုရက္ပိုင္းထြက္ေပၚလာသည့္ သတင္းမ်ားအရဆိုလွ်င္ ယခင္ႏွစ္ထက္ ပိုမိုေလ်ာ့က်သြားသည္ဟု ဆိုေနၾကၿပီး ဟိုတယ္မ်ားပင္ အခ်ိဳ႕က ပိတ္သိမ္းထားလာၾကရသည္အထိ ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေဒၚလာရရွိေရးအိပ္မက္မွာ ေမွးမွိန္ၾကရျပန္သည္။

တစ္ဖန္ ေမြးျမဴေရးဘက္ေျခဦးလွည့္ကာ ေရထြက္ငါး၊ ပုစြန္ဘက္လွည့္ၿပီး ျပည္ပပို႔ကုန္အတြက္ ေတြးၾကည့္ၾကလွ်င္လည္း ထိုသူတို႔သည္လည္း ထိုနည္း၎ဟုဆိုရမလိုပင္၊ အားတက္စရာလမ္းစႏွင့္ ေဝးကြာလ်က္ရွိၾကသည္။ ႏိုင္ငံ့သယံဇာတမ်ားျဖစ္သည့္ သတၱဳ၊ သစ္၊ ေက်ာက္မ်က္ တို႔ဆိုသည္မွာလည္း ေမွာင္ခိုလမ္းေၾကာင္းျဖင့္သာ အလုပ္ျဖစ္ေနသည္က မ်ားသေယာင္ျဖစ္ၿပီး တရားဝင္ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းေပၚ တက္မလာ။ ဤသို႔ျဖင့္ ယေန႔ကာလတြင္ အလြန္ရွားပါးလာလ်က္ရွိရာ ျပည္ပသို႔ပို႔ၿပီး ေဒၚလာရွာၾကရမည္ဆိုသည့္အေရးမွာ အေတာ္ပင္ေတြးယူရမည့္ အေျခအေနျဖစ္ေနသျဖင့္ ေဒၚလာရရွိေရးလမ္းစမ်ား ေပ်ာက္ခ်င္းမလွ ေပ်ာက္ၾကရသည္။ ဒီအတြက္ပင္ ေဒၚလာေဈးမ်ားသည္ က်ရိပ္မရွိ။ တက္ဖို႔သာရွိသည္ဟု လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက ဆိုၾကျပန္သည္။

ေဒၚလာေဈးတက္ေနျခင္းမွာ အေမရိကန္သမၼတအေျပာင္းအလဲႏွင့္ အျခားကမၻာ့ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည့္ ႏိုင္ငံေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ား၊ စီးပြားေရးပ်က္ကပ္မ်ားေၾကာင့္ ကမၻာႏွင့္အဝန္းျဖစ္ေနသျဖင့္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံအတြင္း၌လည္း လိုက္ပါတက္ေနသည္မွာ သမား႐ိုးက်ျဖစ္စဥ္အေနျဖင့္ လက္ခံႏိုင္စရာရွိသည္။ သို႔ေသာ္လည္း အျခားနည္းလမ္းအရ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္တြင္းကေဒၚလာမ်ားကို ဗဟိုဘဏ္ေပါက္ေဈးထက္ ၄၀-၅၀ ေဈးအပိုေပးၿပီး ဝယ္ယူသိုေလွာင္ေနသည့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားရွိေနႏိုင္သကဲ့သို႔ ႏိုင္ငံေရးေျခထိုးမႈမ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစရန္ ႏိုင္ငံေရးထိုးႏွက္ခ်က္တစ္ရပ္အေနႏွင့္ တမင္ ေငြပင္ေငြရင္းမ်ားမ်ားစိုက္ထုတ္ၿပီး ရသမွ် ျခစ္ကုပ္ဝယ္ယူသိုေလွာင္ထားသျဖင့္လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။

သို႔ေသာ္လည္း ထိုနည္းမ်ားမွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရာခိုင္ႏႈန္း အနည္းအက်ဥ္းသာပါဝင္ၿပီး အထက္တြင္တင္ျပခဲ့သည့္ မိမိႏိုင္ငံအတြင္းမွ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ျပည္ပသို႔တင္ပို႔ၿပီး ႏိုင္ငံျခားေငြမရွာႏိုင္ၾကဘဲ ျပည္ပမွသာ မိမိျပည္တြင္းအတြက္ ျပန္လည္မွာယူသံုးစြဲေနၾကရသည့္ ပမာဏမ်ားျခင္းေၾကာင့္သည္ပင္လွ်င္ အဓိကအေၾကာင္းျခင္းအရာတစ္ရပ္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားလွသည္။ ဤတင္ျပခ်က္မ်ားမွာ စီးပြားေရးဆိုင္ရာတိုးတက္မႈ (Economic Growth) မ်ား စံႏႈန္းျဖင့္ သီအိုရီမ်ားခ်ကာ တြက္ခ်က္ယူၾကျခင္းထက္ မွန္ႏိုင္သည္။

ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာသို႔ လွည့္ေတြးယူၾကလွ်င္လည္း ေနာက္ဆံုးအဆင့္အေနႏွင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဥပေဒအသစ္ႏွင့္ ကုမၸဏီဥပေဒအသစ္တို႔အရ ေျဖေလွ်ာ့မႈမ်ားအၾကားတြင္ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ဝင္ေရာက္လာလွ်င္လည္း ေဒၚလာေဈးမ်ား က်သြားႏိုင္သည္ဟု အခ်ိဳ႕ကထင္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္တြင္းတြင္ လွ်ပ္စစ္မီးလိုသေလာက္ မရရွိမႈ၊ ေျမေဈးႀကီးျမင့္မႈ၊ ေငြေၾကးမတည္ျငိမ္မႈ၊ ေငြလဲလွယ္မႈႏႈန္းျမႇင့္တက္မႈ၊ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ လဝကဥပေဒမ်ားပါျပ႒ာန္းခ်က္အခ်ိဳ႕ တင္းက်ပ္ထားမႈ၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈအျပင္ ထုတ္ကုန္မ်ားအေပၚ မူပိုင္ခြင့္ျပႆနာမ်ားရွိေနမႈႏွင့္ အခြန္အခစနစ္ မမွန္ကန္ မသင့္ျမတ္ေသးမႈ စသည္ စသည္တို႔အၾကားတြင္ ၎တို႔အတြက္ တံု႔ေႏွးတံု႔ေႏွးျဖစ္ေနၾကဦးမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားအတြက္ အဓိကဦးေႏွာက္သဖြယ္ျဖစ္ေနသည့္ ဗဟိုဘဏ္အေနႏွင့္လည္း ဗဟိုဘဏ္ဥပေဒပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကိုပါ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရးအေျခအေနႏွင့္ သူ႔ထံတြင္ထားရမည့္ အရန္ႏိုင္ငံျခားေငြဆိုသည္မွာလည္း ကမၻာတြင္ အနည္းဆံုးျဖစ္ေနသည္မွာ ေသခ်ာသေလာက္ပင္ ရွိေနဦးမည္ျဖစ္သည္။ အျခားေငြေၾကးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ဥပေဒမ်ားျဖစ္သည့္ ယခင္အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဥပေဒ၊ ႏိုင္ငံျခားသံုးေငြစီမံခန္႔ခြဲ မႈဥပေဒႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒတို႔ပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားမွာလည္း ေျမျပင္တြင္ တိတိပပ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၾကဖို႔လမ္းစႏွင့္ ေဝးကြာေနၾကသည္မွာ ေခတ္စနစ္ႏွင့္မညီ၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ လက္ေတြ႔အေျခအေနတြင္ က်င့္သံုး၍မရႏိုင္၍လည္း ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ဒီအတြက္ ထိုဥပေဒမ်ားကိုလည္း ျပန္လည္စိစစ္ၾကရမည္။ ျပင္ဆင္သင့္လွ်င္ ျပင္ဆင္ၾကရဦးမည္ျဖစ္သည္။

Primary Producer မ်ားျဖစ္သည့္ ေတာင္သူလယ္သမား၊ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေရးအတြက္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္၊ ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ ျပ႒ာန္းထားေပးခဲ့ဖူးသည့္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားကာကြယ္ျမႇင့္တင္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးဥပေဒႏွင့္ အေသးစားအလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားဥပေဒဆိုသည္မွာလည္း ယေန႔အခ်ိန္တြင္ တိမ္ျမဳပ္ေပ်ာက္ကြယ္လုနီးပါးျဖစ္ေနသည္။ ဥပေဒအရ ဖြဲ႔စည္းထားသည့္ ဦးေဆာင္အဖြဲ႔ဆိုသည္မွာလည္း ဦးမေဆာင္ႏိုင္ၾကေသးေပ။ ေဒၚလာေဈးတက္ၿပီး ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္ကာ ျပည္တြင္းထုတ္ကုန္မ်ား ယုတ္ေလ်ာ့ေနမႈအေပၚ ဥပေဒျပဳေရးမ႑ိဳင္မွာလည္း ဤအတိုင္းၾကည့္ေနၾကဖို႔မသင့္ေတာ့ေခ်။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္တင္ျပရလွ်င္ ယေန႔အခ်ိန္အခါသည္ ေခတ္ေဟာင္းမွ နည္းေဟာင္းမ်ားအတိုင္း စနစ္မ်ားမေျပာင္းဘဲ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေလးသာေျပာင္းၿပီး လုပ္ေနၾက႐ံု၊ အေျပာသန္ေနၾက႐ံုမွ်ျဖင့္လည္း အလုပ္မျဖစ္ၾကေတာ့ေပ။ ေခတ္ေဟာင္းတြင္ စကားလံုးမ်ားစြာျဖင့္ ျပည္သူမ်ား မစားရဝခမန္း အာေဘာင္အာရင္းသန္သန္ျဖင့္ ေျပာဆိုခဲ့ၾကဖူးၿပီးျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယေန႔လက္ရွိအေျဖ (Result Page) မွာ ျမင္ၾက၊ ၾကားၾကသည့္အတိုင္းပင္ျဖစ္သည္။ တြန္းကားတြန္း၏ မေ႐ြ႕လွ်င္ အလုပ္မျဖစ္ႏိုင္။ အလုပ္ဆိုသည္မွာ ၿပီးေျမာက္မႈအေ႐ြ႕ႏွင့္ ထြက္ေပၚလာသည့္ရလဒ္အေပၚမွာသာ တိုင္းတာယူၾကေလ့သေဘာရွိသည္။ ဤသေဘာမ်ားကို ေက်ညက္ၾကရန္ အထူးလိုအပ္လာေနၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္သူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ရွင္ႀကီးဝမ္းထဲလည္း ဝင္ခဲ့ၾကဖူးသည္။ ရွင္ငယ္ဝမ္းထဲသို႔လည္း ဝင္ခဲ့ၾကဖူးၿပီ။ သူတို႔ ေျပာၾကသည္မွာ ေခ်းေစာ္အေတာ္နံလွသည္ဟုသာ ဆိုၾကသည္။ သို႔ျဖစ္၍ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ျဖစ္ေပၚေနသည့္ ေဒၚလာေဈးျမင့္တက္ျခင္းေၾကာင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈႏႈန္းမ်ားကာ ကုန္ေဈးႏႈန္းႀကီးျမင့္မႈဒဏ္ကို အထူးသျဖင့္ ခံစားေနၾကရသည့္ အေျခခံလူတန္းစား ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား၊ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အလုပ္သမားထုမ်ားအတြက္ ေစတနာထားၿပီး အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာရွိသူမ်ား၊ စီမံဖန္တီးႏိုင္ခြင့္ကို ျပည္သူမ်ားက ေပးအပ္ထားသူမ်ားက အထူးကိစၥတစ္ရပ္အေနႏွင့္ အခ်ိန္မဆြဲဘဲ မေႏွးအျမန္ စီးပြားေရးတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေရးမွာ အခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္ပါေၾကာင္း တိုက္တြန္းေရးသားတင္ျပလိုက္ရပါသည္။

သန္းၿဖိဳးႏိုင္