News

POST TYPE

PERSPECTIVE

အေျခခံပညာေရးကို ေရစုန္မေမ်ာေစလိုပါ
26-Jul-2018

အေျခခံပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၾကားသိေနရေသာ သတင္းစကားမ်ားမွာ ပညာေရးျမတ္ႏိုးသူမ်ားအေနျဖင့္ လြန္စြာစိတ္ထိခိုက္ ဖြယ္ရာ၊ ထိတ္လန္႔တုန္လႈပ္ဖြယ္ရာမ်ားသာ ျဖစ္ေနရသည္။ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားမႈ၊ ေနရာေျပာင္းေ႐ႊ႕ခန္႔ထားမႈမ်ားတြင္ လုပ္သက္နည္းသူက ရရွိၿပီး ရာထူးသက္လုပ္သက္မ်ားသူက က်န္ခဲ့ရေသာအေၾကာင္းမ်ား၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ခန္႔ထားျခင္းခံရၿပီး တစ္လခန္႔ၾကာမွသာလွ်င္ မူလရာထူးသို႔ ျပန္လည္ေလွ်ာက် တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္း၊ ရာထူးမွ ထုတ္ပယ္ခံရျခင္း စသည္ျဖင့္ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ အမ်ိဳးမ်ိဳး ၾကားသိေနရပါသည္။ ႏွစ္လိုဖြယ္ရာမဟုတ္ေသာျဖစ္စဥ္မ်ားကို ေတြ႔ျမင္ၾကားသိေနရျခင္းသည္ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုေပလားဟူ၍ပင္ ထင္မွတ္မွားေလာက္ပါသည္။

ထူးျခားသည္ဟု ဆိုရမည္လား မေျပာတတ္ပါေပ။ အေရးယူအျပစ္ေပးျခင္းခံရသူ အမ်ားစုမွာ ပညာေရးေရွ႕တန္းတိုက္စစ္မွဴးဟု ပညာရွင္ႀကီးမ်ားက အမည္ေပးကင္ပြန္းတပ္ခဲ့ေလေသာ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားသာျဖစ္ေနျခင္းပါ။ အေပၚအဆင့္မွ ပညာေရးအရာရွိဆိုသူမ်ားက မိမိတို႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္အခြင့္အာဏာကို အသံုးျပဳလ်က္ အေရးယူအျပစ္ေပးသည့္ ဌာနတြင္းအမိန္႔စာမ်ား အသံုးျပဳၿပီး ေဟာတစ္ေယာက္၊ ေဟာတစ္ေယာက္ျဖင့္ ပညာေရးလုပ္ငန္းအား လက္ေတြ႔အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္ေနရသူမ်ားကို ျဖဳတ္ထုတ္လုပ္ေနၾကျခင္းသည္ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ျပဳန္းတီးမႈ၊ ပညာေရးဌာန၏ ဂုဏ္သိကၡာညႇိဳးႏြမ္းေစမႈ ျဖစ္ေနပါသျဖင့္ ပညာေရးမိသားစု၊ ပညာေရးျမတ္ႏိုးသူမ်ားက နားလည္အသိအမွတ္ျပဳရန္ မစြမ္းႏိုင္ျဖစ္ေနၾကပါလိမ့္မည္။

ဆရာတစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစရန္မွာ အတန္းအဆင့္ႏွင့္ အရည္အခ်င္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား ျပည့္မီရန္ ႀကိဳးစားရပါသည္။ ဆရာ့အတတ္ပညာ၊ ဆရာ့အရည္အေသြး ျပည့္ဝေစရန္ သင္တန္းအႀကိမ္ႀကိမ္ တက္ခဲ့ၾကရပါသည္။ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ကို ရယူႏိုင္ေစရန္ ဝင္ခြင့္စာေမးပြဲအမ်ိဳးမ်ိဳး ေျဖဆိုခဲ့ၾကရပါသည္။ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ လုပ္သက္အမ်ိဳးမ်ိဳးသတ္မွတ္ၿပီး နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ ကန္႔သတ္ေဆာင္႐ြက္မႈခံရၿပီးမွသာ အရာရွိလစာကို ရယူခံစားၾကရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာအဆင့္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမအမ်ားစုမွာ အဆင့္ေက်ာ္သြားျခင္း၊ မိုးေပၚကေနဆြဲတင္ျခင္း၊ အေခ်ာင္ရျခင္း၊ ေနာက္ေဖးေပါက္ကေန တက္သြားျခင္းမ်ိဳး မဟုတ္ဘဲ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၿပီး ေလွကားထစ္ တစ္ဆင့္ၿပီးတစ္ဆင့္တက္ၿပီးမွသာ အရာရွိဆိုေသာခံစားခြင့္ကို ရယူႏိုင္ခဲ့ၾကရသူမ်ား ျဖစ္သည့္အတြက္ မိမိတို႔၏ဆရာ့ဘဝကို ျမတ္ႏိုးဂုဏ္ယူစြာျဖင့္ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ သေဘာတရားမ်ားႏွင့္အညီ ထိေရာက္ေပါက္ေျမာက္ေစရန္ အမွန္တကယ္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ေနေသာ ပညာေရးသမားမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ေက်ာင္းပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမွန္တကယ္ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္မည္ဆိုပါလွ်င္ ႐ံုးခန္းႏွင့္ စားပြဲေပၚတြင္ အခန္႔သားထိုင္ေနၿပီး အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ထုတ္ေနျခင္းမ်ားေလာက္ေတာ့ အျပစ္ကင္းစင္ႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေျခခံပညာေက်ာင္းအဆင့္တြင္ ျပစ္မႈအမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ အႀကိမ္ႀကိမ္စစ္ေဆးအေရးယူေနၾကမည့္အစား အဆိုပါျပစ္မႈမ်ိဳးကို ထပ္မံက်ဴးလြန္ေဖာက္ဖ်က္မႈမျပဳႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳတင္ကာကြယ္ေပးႏိုင္မည့္ စီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ၾကပါသလား၊ ေဆာင္႐ြက္သည္ဆိုပါလွ်င္လည္း မည္သူတို႔က မည္ကဲ့သို႔ စီစဥ္ၿပီး မည္ကဲ့သို႔ ေဆာင္႐ြက္ေနၾကပါသနည္း၊ မည္သူတို႔က က်င့္ဝတ္ႏွင့္တာဝန္မ်ား ပ်က္ယြင္းေနၾကပါသနည္းဆိုျခင္းကို စနစ္တက်ေလ့လာဆန္းစစ္ရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္လ်က္ အသိေပးၿပီးျဖစ္သည္ဟု ဆိုၾက႐ံုမွ်ျဖင့္ လံုေလာက္မႈမရွိႏိုင္ပါ။ အဆင့္ဆင့္ေသာ အေျခခံပညာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ မိမိတို႔၏လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပန္လည္သံုးသပ္လ်က္ တာဝန္ယူတာဝန္ခံၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ ေက်ာင္းမ်ားမွအစ ၿမိဳ႕နယ္၊ ခ႐ိုင္၊ တိုင္းေဒသႀကီး၊ ျပည္နယ္ပညာေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အဆင့္ဆင့္စစ္ေဆးေနၾကသည့္တိုင္ေအာင္ အေျခခံပညာအဆင့္ကို အဓိကတာဝန္ယူ စီမံခန္႔ခြဲလ်က္ရွိေသာ အေျခခံပညာဦးစီးဌာန၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို မည္သူတို႔က မည္သည့္စံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ စစ္ေဆးႀကီးၾကပ္အကဲျဖတ္ေနၾကပါသနည္းဆိုျခင္းကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားလ်က္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္မွသာလွ်င္ အမ်ိဳးသားပညာေရးဥပေဒႏွင့္အညီ အေကာင္အထည္ေဖာ္လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ပညာေရးအဖြဲ႔အစည္း အဆင့္ဆင့္က ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားသည္ မူဝါဒမ်ား၊ ပညာေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိသည္ဆိုပါက မိမိတို႔၏ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေလ့လာၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးခံႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အထူးအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အျပစ္ေပးအေရးယူရာတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ ဥပမာ - ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္း နည္းဥပေဒ၊ အပိုဒ္ ၁၆၇ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ “ဝန္ထမ္းကို အျပစ္ေပးရာ၌ ခ်မွတ္သည့္ ျပစ္ဒဏ္သည္ တရားမွ်တေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ထိေရာက္ေစေရးအတြက္ ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရန္ ဂ႐ုျပဳေဆာင္႐ြက္ရမည္။ အျပစ္ရွိေသာဝန္ထမ္းကို အျပစ္ႏွင့္ေလ်ာ္ညီစြာ ထိုက္သင့္သည့္ ျပစ္ဒဏ္ေပးရန္ျဖစ္ေသာ္လည္း ဝန္ထမ္း၏ဘဝတြင္ နာလန္မထူ အၫြန္႔တံုးေစမည့္ အျပစ္ေပးျခင္းမ်ိဳးမျဖစ္ေစဘဲ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦး ျပန္လည္ျဖစ္လာေစရန္ ျပဳျပင္ေပးေရးကို ေရွး႐ႈရမည္”ဟူေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္ကို အေလးထားၿပီးေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီျဖစ္ပါသည္။

အေဆာက္အအံုတစ္ခုကို ေဆာက္လုပ္ျခင္းအတြက္ အခ်ိန္မ်ားစြာ ယူရမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ေန႔ခ်င္းညခ်င္း တစ္ခဏအတြင္းမွာပင္ ဖ်က္ဆီးႏိုင္သည္ဟူေသာ ဆို႐ိုးစကားတစ္ရပ္ရွိပါသည္။ မင္းခေယာက်ာ္း ကမ္းနားသစ္ပင္ဆိုေသာ စကားရပ္မွာ ပေဒသရာဇ္ေခတ္၊ သက္ဦးဆံပိုင္ေခတ္၊ အာဏာရွင္ေခတ္၏ လက္သံုးစကားတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္ အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖတ္သန္းလာရသည့္အားေလ်ာ္စြာ ပညာေရးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈအတြက္ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိသည့္ ယေန႔အခ်ိန္အခါတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ အခန္း ၄၊ ပုဒ္မ ၁၁၊ အပိုဒ္ခြဲ (က) အလုပ္တည္ၿမဲခြင့္၊ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) လုပ္ငန္းခြင္အာမခံခ်က္ရခြင့္၊ အခန္း ၁၁၊ ပုဒ္မ ၅၄၊ ဝန္ထမ္းအားျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္သည့္အခါ - အပိုဒ္ခြဲ (က) ပညာေပးျပဳျပင္ေရးႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈ ထိေရာက္ေရးတို႔ကို ဦးတည္ခ်က္ထားရမည္၊ အပိုဒ္ခြဲ (ခ) ျပစ္မႈႏွင့္ျပစ္ဒဏ္ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေစရမည္ ဆိုေသာအခ်က္မ်ားကို အေလးထားစဥ္းစားရန္ လိုအပ္လိမ့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအား လုပ္ခ်င္ရာလုပ္ဆိုသည့္ သေဘာျဖင့္ မ်က္ကြယ္ျပဳရမည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ ဆရာ့ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ မညီေသာ က်င့္ဝတ္ေဖာက္ဖ်က္မႈမ်ားရွိပါက အျပစ္ျပဳျခင္း၏ ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းကို ေသခ်ာစြာ ေလ့လာလ်က္ ပထမအႀကိမ္ စည္း႐ံုးျပဳျပင္ေပးရပါမည္။ ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက မွတ္တမ္းထားလ်က္ ဒုတိယအႀကိမ္ သတိေပးျပဳျပင္ရပါမည္။ ထပ္မံက်ဴးလြန္ပါက အျပစ္အေလ်ာက္ ထိုက္သင့္ေသာ ျပစ္ဒဏ္ကို ေပးအပ္ျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားတြင္ လမ္းၫႊန္ထားခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ားမွ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ အဆင့္ဆင့္ေသာ ပညာေရးဝန္ထမ္းမ်ားအား အေျခခံပညာအဆင့္၏ ပညာေရးစီမံခန္႔ခြဲမႈ အခြင့္အာဏာအရ အျပစ္ေပးအေရးယူမႈျပဳေနျခင္းသည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ ပညာေရးသေဘာတရား လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီဆီေလ်ာ္မႈ ရွိျခင္း မရွိျခင္းဆိုသည္ကို သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ပညာရွင္မ်ားပီပီ ျပန္လည္သံုးသပ္ရန္ လိုအပ္ေနၿပီ ျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ၊ အခန္း ၁၄၊ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းထိန္းသိမ္း ေရးဆိုင္ရာအေျခခံမူမ်ား၊ အပိုဒ္ ၁၆၀ ၌ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးအလို႔ငွာ ဝန္ထမ္းကို အေရးယူရာတြင္ ျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံရသည့္ဝန္ထမ္းသည္ ဝန္ထမ္းစည္းကမ္းဆိုင္ရာ ျပစ္ဒဏ္တစ္ရပ္ရပ္ျဖင့္ အေရးယူခံရၿပီးေနာက္ က်ဴးလြန္ပ်က္ကြက္ခဲ့ေသာျပစ္မႈမ်ိဳး ထပ္မံမျဖစ္ေစေရးႏွင့္ အသိတရားရရွိေစေရးဟူသည့္ ဝန္ထမ္းေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ - အပိုဒ္ခြဲ (က) ဝန္ထမ္းသည္ သတ္မွတ္ထားသည့္က်င့္ဝတ္၊ စည္းကမ္းႏွင့္တာဝန္မ်ားကို ေစာင့္ထိန္းလိုက္နာ၍ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္မႈ အစဥ္တိုးတက္ေနေစရန္ ႀကိဳးစားျခင္းျဖင့္ မိမိဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လုပ္ငန္းစြမ္းရည္တိုးတက္ျမင့္မားေစေရးကို ဦးတည္ခ်က္ထားရမည္ဟု ေဖာ္ျပထားပါသည္။ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒမ်ားကို ကိုးကားေဖာ္ျပလ်က္ အမိန္႔ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ၿပီး အေျခခံပညာအဆင့္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို အေရးယူအျပစ္ေပးစီမံခန္႔ခြဲေနၾကေသာ အဆင့္ဆင့္မွ ပညာေရးတာဝန္ရွိသူမ်ားအေနႏွင့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၆၀ ႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္မႈရွိျခင္း မရွိျခင္းဆိုသည္ကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ ေလ့လာသံုးသပ္ရန္လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။

ဥပမာတစ္ခုကို ေဖာ္ျပလိုပါသည္။ အမ်ိဳးသားစည္းကမ္းအစ စာသင္ေက်ာင္းက ဆိုေသာစကားကို လက္သံုးကိရိယာတစ္ခုအေနႏွင့္ အစဥ္အဆက္အသံုးျပဳခဲ့ၾကပါသည္။ အသံုးျပဳေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါသည္။ ေက်ာင္းဖြင့္သည့္ေန႔တိုင္း ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို လႊင့္တင္ရပါသည္။ ေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္႐ြက္ရန္ ေက်ာင္းေကာင္စီအသင္းအလံမ်ားႏွင့္ ေန႔စဥ္ တာဝန္က်အသင္းအလံကိုလည္း လႊင့္တင္ေပးရပါသည္။ ေက်ာင္းမတက္မီ နံနက္ပိုင္းတြင္ အလံတင္ၿပီး ေက်ာင္းဆင္းခ်ိန္ ညေနပိုင္းတြင္ အလံခ်ရပါသည္။ ေက်ာင္းသားမ်ားအား အလွည့္က်တာဝန္ယူေစျခင္းျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံကို ေလးစားတန္ဖိုးထားတတ္ေသာ အသိစိတ္ဓာတ္ႏွင့္ တာဝန္ယူတတ္ေသာအသိစိတ္ဓာတ္ကို ေက်ာင္းပညာေရး အေလ့အက်င့္မွတစ္ဆင့္ စြဲၿမဲရွင္သန္ေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။ တာဝန္ေက်ပြန္ေသာ အေလ့အထတစ္ခုကို လိုက္နာေဆာင္႐ြက္ျခင္းသည္ ေက်ာင္းစည္းကမ္း ေကာင္းမြန္ျခင္း၏ သြင္ျပင္တစ္ရပ္ ျဖစ္ပါသည္။ ပကတိအေျခအေနအရ ေက်ာင္းအမ်ားစုတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အလံႏွင့္တကြ အသင္းအလံမ်ားအား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး၊ တစ္ေန႔ ၂၄ နာရီပတ္လံုး ေက်ာင္းပိတ္ရက္မ်ားအပါအဝင္ လႊင့္တင္ထားသည္ကို ေတြ႔ေနရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထိုသို႔ေသာအေျခအေနမ်ားသည္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားတြင္ အဓိကတာဝန္ရွိသည္ဟု ဆိုၾကမည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒ အပိုဒ္ ၁၆၀ တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မိမိဝန္ထမ္းအဖြဲ႔အစည္းအတြင္း လုပ္ငန္းစြမ္းရည္ တိုးတက္ျမင့္မားေစေရးကို ဦးတည္ခ်က္ထားရွိရမည္ဆိုသည့္အခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ၾကည့္မည္ဆိုလွ်င္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား၏ အခန္းက႑ကိုလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳ၍ရႏိုင္မည္မဟုတ္ပါ။ အေျခခံပညာေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားမွ တစ္ခုသာလွ်င္ ျဖစ္ပါသည္။

အေျခခံပညာဦးစီးဌာနမွ ထုတ္ျပန္ေသာ အေရးယူအျပစ္ေပးသည့္စာမ်ားတြင္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းနည္းဥပေဒပါ အခ်က္မ်ားကို ကိုးကားလ်က္ေဖာ္ျပၿပီး ေဆာင္႐ြက္ရာ၌ ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒပါ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို အသံုးျပဳရာတြင္ မိမိေဖာ္ျပလိုေသာအခ်က္ကိုသာ ထုတ္ယူအသံုးျပဳမည့္အစား ဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမွ အျခားေသာ သက္ဆိုင္သည့္အခ်က္မ်ား၊ ဆက္စပ္ဥပေဒမ်ား၊ ပညာေရးလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အေရးယူအျပစ္ေပးရာတြင္ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒမ်ားသာမက ျပည္ေထာင္စုရာထူးဝန္အဖြဲ႔က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၌ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏိုင္ငံ့ဝန္ထမ္းျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ၂၀၁၇-၂၀၂၀ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္မ်ားကို အထူးအေလးထားေလ့လာၿပီး လက္ေတြ႔ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္ မိမိကိုယ္တိုင္ သံုးသပ္ဆင္ျခင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းျဖင့္ အေျခခံပညာအဆင့္တြင္ ဝန္ထမ္းျပဳန္းတီးမႈနည္းပါးသြားမည္ ျဖစ္ၿပီး ပညာေရး၏ဂုဏ္သိကၡာကို ျမႇင့္တင္ေပးလ်က္အေျခခံပညာေရး ေရစုန္ေမ်ာျခင္းေဘးမွ ကင္းေဝးေစရန္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

အၿငိမ္းစားပညာေရးဝန္ထမ္းတစ္ဦး